Meddelande från Er Galaktiska Familj via Suzanne Lie 21 december, 2016

Oneness7sig

Meddelande från Er Galaktiska Familj

via Suzanne Lie

21 december, 2016

 

Vi, er Galaktiska Familj, gläds över att få informera er om att ni, de uppstigande inom mänskligheten, så väl som Moder Gaias planetariska kropp, är på väg till ett högre-dimensionellt och sålunda mer utmanande, energifält.

Detta energifält omfattar många högre fjärde-dimensionella Delta-Vågor, som är föregångarna till de femte-dimensionella Gamma-Vågorna. Dessa energivågor anländer till Gaias atmosfär från långt bortom planeten, bortom ert Solsystem och till och med bortom denna Galax. Dessa inter-dimensionella ljusvågor är även multi-dimensionella.

Dessa ljusvågor kommer in i er verklighet mycket i likhet med hur oceanvågorna rullar in mot stranden. Det finns ”uppsättningar” av högst-frekventa Gamma-Vågor, följda av uppsättningar av lägre-frekventa Delta-Vågor. De något lägre-frekventa Delta-Vågorna ger er en möjlighet att anpassa er till Gamma-Vågorna av högre frekvens.

Delta-Vågorna ger dem som är mottagliga, vilka är de som är redo att acceptera och ta in en högre frekvens av verkligheten i sin kropp, en möjlighet att anpassa sig till Gamma-Vågorna av extremt hög frekvens. Vågorna av Delta-frekvens genljuder med det som de på Jorden skulle kunna kalla den ”fjärde dimensionen”, medan vågorna av Gamma-frekvens genljuder med den ”femte dimensionen och bortom”.

Vi säger ”femte dimensionen och bortom”, för när man väl genljuder med den femte dimensionen, är man inte längre begränsad till den fysiska världens koncept och övertygelser. När mänskligheten blir fri från dessa koncept av begränsningar och från att vara ”tillräckligt bra”, kan den fungera med en större samhörighetskänsla sinsemellan och med sin planet Gaia.

Alla övriga varelser på Gaia upplever en samhörighetskänsla med Gaia. Sålunda ifrågasätter de inte Naturen. Gaias alla icke-mänskliga medlemmar följer naturligt och från början med Gaias cykler. När mänskligheten kan acceptera de lärdomar som djurriket lär ut, kommer människorna att minnas att Naturen inkluderar dem.

Då kommer mänskligheten inte att försöka ändra på Naturen, dominera Naturen eller undvika Naturen. Då kommer mänskligheten att inse att Naturen ÄR den verklighet i vilken de har loggat in. Naturligtvis inser inte djur att de har ”loggat in” på en specifik frekvens av verkligheten, för de är inte på något sätt separerade från denna verklighet.

Å andra sidan har ”den moderna människan” utvecklat trosuppfattningen att mänskligheten inte bara är separerad från Gaia, utan man har utvecklat en övertygelse att man ”dominerar” Gaia. Det är på grund av denna övertygelse som Gaia har skadats ”nästintill” den gräns bortom vilken hon inte kan bli återställd. Lyckligtvis håller en allt större del av mänskligheten på att vakna upp till det FAKTUM att Gaia är en levande varelse. Orsaken till att människorna kunde vara så grymma och destruktiva mot sin Moder Jord, var för att de trodde att Jorden ”bara var ett ting”.

Mänskligheten är det enda rike som tror på denna myt, vilken skapades av De Förlorade som flyttade från en planet till en annan. Dessa Förlorade var mer som hyresgäster än ägare till sin omgivning. Därför kunde de besöka, lämna en röra, inte städa upp röran och sedan dra vidare. Detta slag av beteende kommer att avslutas, för fler och fler mänskliga invånare på Jorden minns att Gaia är en levande varelse. Därför börjar de minnas att älska sin planetariska familj, precis som de älskar sin mänskliga familj.

Det är detta slag av planetarisk kärlek som snabbar på mänsklighetens medvetande, mot tröskeln till den femte dimensionen. ”Femte dimensionens tröskel” är ingen plats. Tröskeln till femte dimensionen är en frekvens.

Livet i en tredje-dimensionell verklighet gjorde det möjligt för människorna att blicka djupt in i bara en enda möjlig verklighet. Inom ert femte-dimensionella jag, finns det flera möjliga verkligheter, men det finns inga vägkartor eller riktlinjer. I den femte dimensionen existerar bara HÄR och NU.

Många av er har försökt förstå konceptet av ett femte-dimensionellt HÄR och NU, för ert tredje-dimensionella liv styrs av ert förflutna, ert nu och er framtid. Men i femte dimensionen gäller att NUET endast ÄR.

Det femte-dimensionella NUET är en kollektiv verklighet i vilken individualiteten är er kärna, som är förenad med kärnan i allt liv. Ni är individer, vilket innebär att ni alla har er egen kropp, men ni är samtidigt förenade till EN.

Ävenså, EN är inte en siffra såsom 1, 2, 3 … Att vara EN är ett medvetandetillstånd, ett femte-dimensionellt medvetandetillstånd. Medan ni befinner er i detta femte-dimensionella medvetande gällande en verklighet, så är ni ALLA EN.

Det kan vara svårt för någon som har glömt sina femte-dimensionella, och bortom, uttryck av sitt SJÄLV, för att förstå att det som är ett femte-dimensionellt ”EN” innebär ”Enhet med ALLA”, medan det tredje-dimensionella EN betyder ”en enskild varelse, en ”som står för sig själv”.

Övergången från den tredje/fjärde-dimensionella EN, en enskild person som söker sitt SJÄLV, till den Femte-dimensionella EN, ”VI är ALLA EN”, kan vara svår att beskriva. När människor tänker på termen ”EN”, tänker man ofta på en enskild, specifik person, bortkopplad från alla andra. Men i den femte dimensionen och bortom, inkluderar EN Allt Som ÄR. Att vara EN är en påminnelse om att ni är sammanvävda med ALLT liv. Varje molekyl utanför er är faktiskt EN med varje annan molekyl i er kropp.

Er kropp är ett kooperativ. Om någon del av kroppen upphör att samverka på ett effektivt sätt med resten av kroppen, så blir ni ”sjuka”. När alla elementaler, organ, tankar och känslor effektivt samverkar med ert mänskliga energifält som EN, så befinner ni er vid robust hälsa.

Men många av er tänker inte på er kropp som ett kollektiv. Ni tänker inte heller på er verklighet som ett kollektiv. Ni kanske till och med ställer frågan: ”Vad är ett kollektiv?” För detta meddelandes syfte betyder Kollektivet: en delad, kooperativ, gemensam, förenad, enhetlig, ömsesidig och/eller grupp. När ni är EN med ert högre-dimensionella, telepatiska, klarseende, klarhörande och klarkännande Själv, så minns ni hur ni ska dela era tankar och känslor med varandra på samma sätt som era tankar och känslor sammanblandas till er fysiska kropp i enhet.

När era mänskliga tankar och känslor förblir EN med de tankar och känslor som finns inom ert högre-dimensionella SJÄLV, kan dessa meddelanden med lätthet flätas ihop med er fysiska kropp.

Det är genom processen av att ni utvidgar ert medvetande UPP till ert Högre Själv som ni kommer att minnas hur ni ska skapa meddelanden som samverkar och blir EN med er kropp, så väl som EN med kroppen hos mottagaren av detta meddelande.

Ni är medvetna om att era tankar i hög grad påverkar era känslor, så väl som kroppen. Ni kanske till och med tenderar att tänka på era tankar som något i hjärnan som kanske eller kanske inte har en påverkan på kroppen. Men era mänskliga efterforskningar har visat hur era tankar och känslor i hög grad påverkar kroppen.

I själva verket påverkar era tankar era känslor och era känslor påverkar era tankar. Era tankar och känslor påverkar i hög grad kroppen och kroppen påverkar era tankar och känslor. Därför är era tankar och känslor EN med kroppen.

När ni inser på vilket sätt kroppen är EN med er varje tanke och känsla, kanske ni börjar ifrågasätta på vilket sätt er kropp påverkar andra människors kroppar? Hur påverkar ”EN-kollektivet i er personliga kropp” en annan persons ”EN-kollektiv”?

När ni blir medvetna om hur era tankar, känslor och fysiska kropp påverkar andra, börjar ert koncept gällande EN att utvidgas. Om er kropp är en varelse av ett EN-kollektiv som påverkar en annan varelses EN-kollektiv, är då ni och den andra personen EN?

I femte dimensionen är svaret JA. Men i fjärde dimensionen är svaret KANSKE och i tredje dimensionen är svaret NEJ. Har en femte-dimensionell verklighet ett koncept gällande ”en annan, separat person” eller har femte-dimensionella varelser ett sådant kollektivt medvetande att de uppfattar alla som EN?

Medlemmarna i ”primitiva samhällen” har en nivå av Enhet med sin stam, grupp, kultur, som ”välutvecklade samhällen” förlorade för länge sedan i sin strävan efter sin ”individuella” framgång. Tidvis skapade denna individuella framgång tankar, skapelser och teknologi från vilka var och EN kunde dra nytta av.

Men hur är det om EN av dessa människor inte hade råd att köpa denna uppfinning? Skulle någon ENDA annan ge den till en? Det finns bara några som befinner sig högst upp i den tredje-dimensionella finansvärlden och hur många av dem delar med sig?

Hur skulle det vara om ni hade ett ”primitivt, klan-mässigt” samhälle, där alla ställde sig på rad på stranden när fiskarna kom in och varenda EN, inklusive fiskarna, fick samma mängd fisk? Det finns ”primitiva” samhällen som gör precis det. Så är de primitiva för att de alla delar med sig, eller är den ”välutvecklade” världen primitiv för att de inte delar med sig?

Ni alla önskar bara ”vakna upp” till en femte-dimensionell verklighet men hur ska ni veta att den är femte-dimensionell, om ni inte själva har utformat ert eget sätt att vara femte-dimensionell? Om ni inte har genomgått er process av att ”bli EN med er SJÄLV”, så skulle det vara som att likt ett barn gå lägga sig och sedan nästa dag vakna upp som en färdigt utbildad, vis och kärleksfull vuxen.

Därför, om ni ”blixtsnabbt tar er till er femte-dimensionella Ljuskropp”, blir då era tankar och känslor också ögonblickligen transmuterade? Eller är ni så som småbarn, som behöver bli omhändertagna tills ni anpassar er? Eller kommer ni omedelbart att bli EN med de Högre Varelserna?

Det finns så många frågor som de uppstigande kommer att ställa, så som: ”Behöver vi genomgå en kurs i att bli femte-dimensionella?” ”Vem skulle kunna undervisa på en sådan kurs?” ”Behöver läraren vara en femte-dimensionell varelse?” ”Kan man lita på en femte-dimensionell varelse?” och ”Hur ska man kunna uppfatta en femte-dimensionell varelse?”

Kan ni uppfatta något som ni inte kan begripa? Kan ni tänja på era uppfattningar till det okända och ha modet att ”härda ut hela kursen?” Vissa kan och vissa gör det. Dessa människor är ”Vägvisarna”, pionjärerna, som är villiga att arbeta sig fram på vägen till det okända, för att sedan återvända för att tala om för de övriga vad de har upptäckt.

De som ”visar vägen” är mycket modiga, men det krävs ofta ytterligare mod för att återvända och berätta för de andra. När folk får information som man inte kan förstå, blir man ofta mycket rädd och arg. Sedan blir man fientlig och vänder sig mot Vägvisaren som försökte dela med sig av sitt äventyr.

Därför uppdelas Jordens mänsklighet i ”De som vill ha kännedom om den femte-dimensionella verkligheten” och ”De som är motvilliga till förändring”. De som är motvilliga till förändring kan bli väldigt arga för att de blir informerade om en förändring som skrämmer dem.

De är rädda, för de kan inte gå in i sitt minne, sitt tänkande, eller i sina känslor för att hitta någon anledning till varför de skulle behöva tro på ett sådant ”tokigt koncept” som att få sin verklighet att genljuda med en högre frekvens. Dessa människor har troligtvis inget begrepp om verklighetens frekvenser.

Vad kommer därför att hända om en flotta med Rymdskepp plötsligt anländer i skyn? Kommer människorna utan begrepp om en högre-dimensionell verklighet att rusa efter sina vapen för att de ”blir invaderade”? Eller kommer de lugnt se upp i skyn och välkomna sin högre-dimensionella familj?

Ja, de som Galakterna redan kommunicerar med kommer definitivt att välkomna vår ankomst, men vilken procentsats av oinformerade, eller icke-troende, kommer att kunna acceptera att vi är femte-dimensionella varelser?

Men om de som tror på, samt personligen har upplevt kommunikationer med femte-dimensionella varelser, delade sina upplevelser med andra, så skulle flertalet kunna fungera som EN för att välkomna övergången till en ofantlig verklighet bortom den tredje-dimensionella Jordens gränser.

Om fler människor insåg att de inte är ensamma, och att deras egna högre-dimensionella uttryck av sina egna Multi-dimensionella SJÄLV tjänstgör på dessa Skepp, så skulle deras uppfattning gällande EN med all säkerhet skifta.

Om ni visste att ni var en människa på Jorden som bär en 3D-farkost, så väl som en människa som tjänstgör på ett inter-galaktiskt Rymdskepp, så skulle er uppfattning om EN ta sig en utvidgad innebörd.

Om er mänskliga jordkropp är en levande farkost som ni bär medan ni är inkarnerade på den tre-dimensionella Jorden, medan ni – samtidigt – bär en Arkturisk, Plejadisk, Antarisk, Adromedansk farkost i de högre dimensionerna, så kommer ni att göra efterforskningar för att finna en definition på att ”vara EN”.

Om ni är EN med en Galaktisk Varelse, så kan ni lättare uppfatta er själva som varande EN med den planetariska varelsen Jorden. Det finns många ”Varelser” som mänskligheten inte har upplevt, för er varseblivningsförmåga var begränsad till en tredje-dimensionell version av verkligheten.

Tredje dimensionen är mycket som ”förskolan” där ni till en början lär er att umgås med andra fysiska människor. Sedan, i fjärde dimensionen börjar ni umgås med andra astrala folk. Slutligen, när ni återvänder till ert SJÄLV i den femte dimensionen, börjar ni er socialisering med galaktiska människor.

När ni var barn, kommunicerade många av er med era ”osynliga vänner”. Sedan växte ni upp och flera av er slutade upp med att kommunicera med dessa vänner, för ert vuxna själv talade om för ert barn-själv att ni ”talade med er själva”.

Men hur skulle det vara om ert vuxna själv äntligen växte upp, i medvetenhet, och ni kunde inse att den ”högre varelse” som ”plötsligt” kom in i ert liv, var densamma ”osynliga vännen” som ni hade som barn? Den enda skillnaden var att ert barn såg dessa vänner genom sin barndoms fantasi, därför att för barnen är fantasin verklighet.

Sedan ”växte” många av er upp och fantasin var INTE verklig. Lyckligtvis kunde fler och fler av er äntligen minnas att ”3D- fantasin” faktiskt är en ”5D-verklighet”. Det är då som er fantasi blev passagen till verklighetens högre dimensioner.

När fler och fler vuxna minns vad de alltid har känt till, men har glömt, kommer de att återgå till sitt Multi-dimensionella SJÄLV. Inom detta Multi-dimensionella SJÄLV minns de äntligen att EN betyder ”EN med allt liv på alla plan och dimensioner”.

Synnerligen viktigt är att när ni väl minns att ni är EN, så är ni aldrig ensamma. För VI, er Galaktiska Familj, är ständigt med er. Inom ert NU påminner vi er om att NI är, VI är EN.

Er Galaktiska Familj

 

 

Message from your Galactic Family via Sue Lie, December 21st

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...