Budskap #1 från Befälhavare Zarton via Suzanne Lie, 1 januari 2018

Budskap #1 från Befälhavare Zarton via Suzanne Lie, 1 januari 2018

Befälhavare Zarton – genom Suzanne Lie och Arkturierna

18-01-01

MEDDELANDE FRÅN RYMDEN

BEFÄLHAVARE ZARTON

 

HÄLSNINGAR,

Jag är Rymdbefälhavare Zarton, från en planet som är okänd för Jordinnevånarna, eftersom vi finns för nära Solen för att ni ska kunna tänka er att vi finns. Vår värld är dock i resonans med frekvensen av den sjätte/sjunde dimensionen och bortom.

Jag säger ”sjätte/sjunde”, eftersom en del av vår värld är i resonans till den sjätte dimensionen, och en del av vår värld till den sjunde dimensionen. Ni har en liknande situation på Jorden genom att en del av er värld är i resonans till den tredje dimensionen, och en del till den fjärde dimensionen.

Vår sexdimensionella värld är som er tredimensionella värld, eftersom vi då bär en ”kropp”, i motsats till vår ”eteriska form”. Återigen liknar denna situation er värld genom att vi har vår kroppsform då vi samverkar med vårt samhälle, liksom när vi samverkar med varelser från verkligheter som är i resonans med den fyr/femdimensionella verkligheten.

Vi ser att fler och fler av er blir till det vi kallar ”kroppsbärare”. Vi menar, istället för att vara er kropp, så förstår ni att NI är i resonans med en högre frekvens, än er fysiska form.

Därför, även om ni fortfarande väljer att bära en tredimensionell fysisk jordfarkost, så minns ni att ni samtidigt har en fyrdimensionell Astralkropp, och en femdimensionell Ljuskropp.

Med andra ord, ni börjar minnas att ni är mycket mer än den fysiska kroppen ni bär. Mer och mer minns ni att er medvetenhet snabbt expanderar, för att inkludera konceptet av att ni sammanfogas med ert fyr- och femdimensionella uttryck av SJÄLVET.

Ni har till och med medvetna upplevelser av att vara ”en” dimensionell version av ert multidimensionella SJÄLV. Därför börjar ni få upplevelser av att ”vara”de NI, som är i resonans bortom begränsningarna, i er tredimensionella fysiska form. Det är av den anledningen vi har bestämt oss för att försöka ta en ”första kontakt” med er art.

Alla vi ”Galaktiker” som vi kallar oss, som är i resonans till vår kropp av den sjätte dimensionen och auran av vår sjunde dimension, liksom de av oss som bär en sjudimensionell kropp och en aura av den åttonde dimensionen, är fullt informerade om den pågående transmutationen till en högre frekvens av resonans, hos planeten Jorden.

Vi har med glädje observerat att fler och fler tredimensionella människor minns sina högre uttryck av SJÄLV, och har sammanfogats med sin aura av en högre dimension. Därför kan de mer framgångsrikt belysa uttrycket av sig själva, som frivilligt valde att ta en jordfarkost, vilken är av en lägre frekvens än farkosten de bär i de högre dimensionerna.

Vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, är medvetna om att er planet, som ni kallar Jorden, förbereder Sig Själv för skiftet från den tre/fyrdimensionella verkligheten av tid och rum, och in i den femdimensionella av HÄR och NU.

Men få av er är medvetna om hur mycket er verklighet kommer att förändras, när ni skiftar från den tre/fyrdimensionella verkligheten av TID och RUM. Ni kanske inte är medvetna om vilken skillnad det kommer att göra i ert liv och verklighet, när ni frigör er från ert beroende av de tredimensionella illusionerna av ”tid och rum”, liksom från den tredimensionella illusionen av separation.

Efterhand som er medvetande expanderar bortom ”vanan” att uppleva verkligheten baserad på TID och RUM, och får uppleva en verklighet baserad på HÄR och NU av de högre världarnas dimension, så kommer er uppfattning om ”verkligheten” att bli helt omvandlad.

Fler och fler av er blir medvetna om att det finns verkligheter som existerar bortom ert tredimensionella fysiska tid och rum. Faktum är att många av er kommer ihåg den fyrdimensionella astrala världen, från upplevelserna ni har under sömnen och under meditation.

Dessa verkligheter bortom tid och rum, bebos av det många av er människor kallar ET,s – eller (Extra-Terrestrial) Utomjordiska varelser. Ni, precis som vi, varelserna som är i resonans till den femte dimensionen och bortom, är ”utomjordiska”.

På ert språk betyder utomjordisk: ”ursprung, existerande eller förekommande utanför Jorden eller Jordens atmosfär”. Vi föredrar dock att kalla oss de ”Multidimensionella”..

 

Ni förstår, den femte dimensionen är fortfarande inkapslad i ett energiband av ljus. Det är bara när er värld är i resonans till den sjunde dimensionen och bortom, som ni inte har några av de begränsningar ni har på den tre/fyrdimensionella Jorden, och ni är helt fria från den tre/fyrdimensionella vanan av perception, kännedom och tid/rum.

Den sjätte dimensionen fungerar som en buffert, såväl som en kontakt mellan den femte och första dimensionen, i det utförande som är vanligast. Ni förstår, i vår sjunde dimension och verkligheten bortom, är formen något ni bär på samma sätt som då ni bär kläder, medan ni befinner er i en tredimensionell kropp.

Ni kan gå runt hemma utan att ha kläder på er, men ni skulle ta på er dem om ni skulle vistas i det ni kallar er ”fysiska värld”. På samma sätt väljer vi att ha en form, när vi kommunicerar med de som är i resonans med den tredje/fjärde dimensionen.

Vi är glada att se, att fler och fler av er människor medvetet börjar bära er femdimensionella form. Det är er femdimensionella form som är ”övergångs”-formen ni kommer att ha tills ni har anpassat er till en sjudimensionell ”formlös form”.

På samma sätt som ni kan välja att gå runt i ert hem utan kläder, så väljer vi ofta att gå runt i våra hem ”formlösa i vår sjätte dimension och självet bortom.” Ofta väljer vi att ”inte ha någon form”, då vi förbereder oss för frigörelsen från anknytningen till våra lägre dimensionella former.

Precis som att ni har en fyr- och femdimensionell form, som endast kan uppfattas av andra som också har en fyr- och femdimensionell form, har vi en sjätte och sjunde dimensionell form, som endast kan uppfattas av de som har samma frekvens, eller högre.

De av oss som är i resonans till en sexdimensionell form och en sjudimensionell aura, är inom samma process av transmutation som ni är. Ni däremot, flyttar från er tredimensionella form och fyrdimensionella aura, till en högre frekvens av femdimensionell form och en sexdimensionell aura.

Inom detta NU, skiftar vi från vår sexdimensionella form och sjudimensionella aura, till vår sjudimensionella form och åttadimensionella aura. Vi förstår att våra uttalanden kan verka mycket förvirrande för dem, som bara är medvetna om sin tredimensionella form.

Faktum är, att till dess de kan acceptera konceptet om att deras form är tredimensionell, men att deras aura är fyrdimensionell, så kommer det vara svårt för dem att till och med börja överväga möjligheten, att ha en femdimensionell form och en sexdimensionell aura.

En ”femdimensionell Ljusform” har emellertid en form, men den rör sig och skiftar genom alla era tankar och känslor. Ja, ni kommer fortfarande ha tankar och känslor i de högre dimensionerna, men de kommer att upplevas som ”kommunikation”, snarare än att något händer inom kroppen.

Gaia, er planet, använder inte längre ett språk som har någon form av separation från Sin planetära kropp eller Sina planetära invånare och människor. Gaia har valt att göra det i ett försök att lära sina människor, som på något sätt blev den ”härskande arten” på hennes planet, att frigöra sitt behov av att ha sätt av kommunikation som bygger på:

Separation av kommunikatörerna,

Separation genom tankar, känslor och ord,

Och separation av tid och rum.

När väl dessa separationer är sammanslagna, kommer tid och rum snabbt att ändras till ”NU”. När er tid och rum INTE är separerade till två olika begrepp, kommer människor att kunna flytta bortom det tre/fyrdimensionella medvetandet av tid och rum, och gå in i det femdimensionella förenade medvetandet av HÄR och NU.

Precis som att kreativiteten och drömmarna i er fyrdimensionella människa, kan expandera er medvetenhet för att omfatta den femte dimensionen, kan ett femdimensionellt tänkande och kommunicerande, expandera er medvetenhet till den sjätte och sjunde dimensionen.

Det är reglerna och bestämmelserna i ett tre/fyrdimensionellt samhälle, som ofta begränsar tillåtelsen tänka på femdimensionellt sätt. I en femdimensionell verklighet existerar inte separation av människor och begrepp.

På samma sätt som ert tre/fyrdimensionella själv kan välja att bära annorlunda kläder än andra människor, kan ert femdimensionella själv välja att ha en annan skepnad än andra.

På samma sätt som en tre/fyrdimensionell varelse kan välja att byta sina kläder, tankar och känslor, kan en femdimensionellt varelse välja att ändra kroppens frekvens, och frekvensen av tankarna och den personliga resonansen, skapar det ni i den tredje dimensionen känner igen som ”känslor”.

Ja, vi, de Multidimensionella/Interdimensionella/Tid- och Rumlösa uttrycken i ert expanderade SJÄLV, har fortfarande en variant av tankar och känslor. Våra tankar och känslor är emellertid INTE något vi håller inom oss själva, eftersom vi ALLA är Klärvoajanta, Klärsentienta och Kläraudienta.

Därför kan ALLA vi se det alla andra ser. ALLA vi kan känna vad alla andra känner, och ALLA vi kan höra det andra hör. Med andra ord existerar separationen av er tre/fyrdimensionella värld inte längre vid frekvensen av vår verklighet.

Ja, alla varelser existerar inom ”Frekvensbandet av Verkligheten”, vilket matchar frekvensen av resonansen hos dess tankar och känslor. Dessa Frekvensband är föregångare med förberedelser för att kunna förstås, och slås samman med den femte och högre dimensioner, som är i resonans med det som finns bortom de tredje/fjärde dimensionella verkligheterna.

Dessa högre frekvenser av verklighet, har helt andra operativsystem av verkligheten, mot det de på Jorden nu upplever. Det är av den anledningen som vi börjar undevisa er om högre dimensionella världar.

Men fler och fler av varelserna på Jorden, vi säger ”varelser” eftersom det finns många varelser som är långt mer utvecklade än människorna, minns hur man använder ”frekvensbanden” enligt sina önskemål.

Precis som att ni de tredimensionella, kan byta kanaler på er radio eller TV när ni vill uppleva något annat, kan de i högre dimensioner, som vi kallar dem här, byta sina frekvenser av medvetenhet för att matcha den frekvens av verklighet, som de vill uppleva och/eller samverka med.

De av er som är ”besatta” av våra Rymdskepp, är de som förenas med sina ”andra SJÄLV på Skeppet, eller i deras Hemvärld”, när de sover eller utökar sin medvetenhet på något sätt.

NEJ, ni kanske inte minns era högre dimensionella upplevelser, eftersom de bara kan kommas ihåg av era högre medvetenhetsfrekvenser och era högre dimensionella hjärnvågor.

Ni har alla valt att behålla många av dessa högre dimensionella hemligheter från era Jordsjälv, eftersom ni är oroliga och tror att dessa hemligheter, kan göra er tredimensionella, fysiska värld ännu mer förvirrande.

Och, att veta att denna information kan skilja er från många människor, som INTE är redo att minnas denna interdimensionella information. Om ni ser tillbaka på Jordens historia, så ser ni att förändringar med nya koncept, nya tankegångar och nya former av kommunikation, ofta kritiseras och generellt sett ignoreras.

Denna situation har åstadkommits av Illuminati, som fortfarande har ett ”fotfäste” på Jorden. Emellertid kommer påverkan av ”makt över andra”-grupper att minska, allteftersom Gaias medfödda frekvens ökar mer och mer, till den femte dimensionens och bortom.

Det finns naturligtvis, de som väljer att inte utvidga sin medvetenhet nog mycket för att ansluta sig till de högre frekvenserna av verkligheten, vilka kommer att ”dyka upp som Vårens Blommor”. Det är givetvis deras val. Dessutom finns det fortfarande många planeter som inte är i resonans till någon frekvens bortom den tredje/fjärde dimensionen, utan fortfarande BARA är i resonans till den tredje dimensionen.

Vi Galaktiker, tänker på dessa planeter som ”Dagis”, för människor som inte är redo att flytta in i en högre frekvens av verkligheten. Ofta är de inte redo att göra det här skiftet, eftersom man i den femte dimensionen, INTE LÄNGRE kommer att ha möjlighet att leva med ”Makt Över Andra”.

Många av dessa personer som vill ha Makt Över Andra, har misslyckats med sin uppstigning i sin tidigare hemvärld. Och, många av dessa personer kommer sannolikt att ”falla bort” från Gaias uppstigande verklighet, eftersom Jordens ökande frekvens blir för hög, för att de ska kunna vara i resonans.

Självklart vill de inte ge upp sina många bemödanden av makt över andra. Faktum är att vissa av dem försöker få till ett slutligt ”övertagande” av ert tredimensionella utförande av Jorden. Det de inte har insett är att de inte kan ”ta över” något som de inte kan uppfatta.

Eftersom dessa förlorade varelser bara kan uppfatta och tro på den tredje dimensionen, så kommer de inte att uppfatta födelsen och expansionen av femte dimensionen och bortom, som kommer att blomma på den Nya Jorden likt Vårblommor.

Mänskligheten, som har gått igenom många, många mörka cykler på Jorden, har lärt sig att ”Om ni inte ser det, finns det inte.” Så är det i vissa situationer, men för att kunna ”vara Mästaren av era perceptioner,” måste ni ”vara Mästare i ert tillstånd av medvetenhet.”

För att inte uppleva mörker och rädsla för er förändrade verklighet, måste ni ha ”Egen Makt över er Egen Medvetenhet.” Om ni bara ”sticker huvudet i sanden”, så vet ni inte hur ni ska kunna ”öka er medvetenhet så att ni kan uppfatta högre dimensionella verkligheter”.

Ni kommer inte heller att veta vad ni ska använda er av, för att kunna expandera till era egna högre frekvenser av SJÄLV. En mycket viktig nyckel för att höja frekvensen är att komma ihåg, att om ni vägrar att delta i ALLA situationer av Makt Över Andra, och istället väljer att fokusera på SERVICE TILL ANDRA, så finner och utökar ni er egen Inre Styrka.

Men, om er Inre Styrka bara används för att tjäna er själva, kommer er medvetenhet inte att kunna expandera bortom den fjärde dimensionen. Detta beror på att er femdimensionella medvetenhet är ”nyckeln” för att öppna er medvetenhet, till ert Multidimensionella SJÄLV.

Om ni ser tillbaka på er Jords Historia, så märker ni att de som valde att leva sitt liv med SERVICE TILL ANDRA, var de som blev de ”Uppstigna Mästarna”. Å andra sidan, de som valde att leva sitt liv av SERVICE TILL SIG SJÄLVA, blev antingen dödade, eller så dog de ensamma utan att någon brydde sig om dem.

Älskade Gaia grundas på Operativsystemet ”energi ut, energi tillbaka”. Det betyder att det ni ger till er värld, kommer så småningom finna sin väg tillbaka till ER. Därför, om ni varit en kärleksfull, generös person, så kommer ni så småningom att få kärlek och gåvor tillbaka från andra.

Å andra sidan, kommer de som tillbringat sina liv ”i Tjänst Till Sig Själva”, till slut att finna att de inte kommer att ha någon som hjälper dem. Och de som använt sin inre kraft till ”Makt Över Andra” kommer så småningom att finna att de förlorar sin ”Inre Styrka”.

Några av dessa självtjänade personer, verkade ”leva det goda livet”, men när de lämnar sin jordfarkost i det ni kallar ”döden”, så kommer deras resonansfrekvens bara att passa in i det lägre Astrala Planet.

Jag, Befälhavare Zarton, har övervakat Jorden under det många av er kallar ”år”. Även om de förlorade varelserna lyckats hålla kroppen vid liv under många år, och senare slutligen dog i den, så kan deras ande bara sammanfogas med frekvensen av den verklighet, som var deras primära resonans medan de levde.

Jag vill nu informera er om att jag, Befälhavare Zarton, talar med er från vårt Rymdskepps flotta. Många av oss har frivilligt tagit Jordfarkoster för att hjälpa den älskade planeten Gaia. Därför vet vi vilka utmaningar ni står inför, i den dimensionen.

Men ni lever också inom ett NU, där mänskligheten har möjlighet att uppleva processen av att stort expandera medvetenheten. Er medvetenhet har förmågan att medvetet rikta uppmärksamheten till det man vill skapa i livet, och hjälpa andra att INTE delta i det de inte vill uppleva.

Alla människor har också förmågan att komma ihåg sina sanna, Multidimensionella SJÄLV, och förhoppningsvis hjälper ni andra att komma ihåg sina. Vi vet också, att många av er väljer att hjälpa andra att komma ihåg sina SJÄLV.

För det säger vi ”Tack för det stöd ni ger till er värld. Och vi bjuder faktiskt in er till våra Rymdskepp, när ni känner att ni behöver ”Information, Hjälp, Vila och/eller Rekreation”.

Vi ser faktiskt att många av er besöker våra Skepp under sömnen. Därför, från alla oss på de många Rymdskeppen som kretsar runt Gaia, till alla er som är på ”uppdrag för att hjälpa Gaia” säger vi:

Tack för er mycket behövda planetariska hjälp.

Vi uppmanar er varmt att besöka vårt Skepp, medan ni bär era högre dimensionella jordfarkoster, och/eller under det ni kallar ”sömn”.

Välsignelser från Befälhavare Zarton

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...