Arkturierna, 19 maj 2015

Arkturierna

19 maj, 2015

Kanal: Suzanne Lie

Det är NU som ALLA ni, våra jordförankrade, skall VARA ert verkliga Multidimensionella SJÄLV. Vi föreslår att ni dokumenterar era upplevelser och delar dem med andra så att ni kan underlätta deras fullständiga uppvaknande. Var goda och ”dokumentera” era upplevelser på det sätt som bäst passar ER.

Vi ber er att ni skall dela er process för det är NU dags att frigöra er glömskas skydd. Ja, att glömma störande varseblivningar och erfarenheter blev ofta ert enda skydd under Gaias mörka tider, men denna mörkrets regim är på väg att avslutas.

Ni, våra modiga sändebud till Gaia, har varit tvungna att gömma ert ljus. Men NU kan ni börja VARA ert SJÄLV och LEVA ut ert Uppdrag. NU, då ljuset är klarare än mörkret, kan ni mycket lättare varsebli, och sålunda släppa, illusionerna som ni har varit tvungna att tolerera och leva igenom under myriader av inkarnationer.

Alla av er valde inte att till en början träda in på Jorden vid tiden då Atlantis föll, men när ni väl steg in i 3D- matrisen kunde ni uppleva en inkarnation under en livstid som var i behov av er hjälp. Under många av dessa tidslinjer var Matrisen så förorenad med mörker att ni totalt glömde ert SJÄLV.

Än värre var det att ni föll ner i detta mörker och trodde på vad mörkret talade om för er. I andra liv förblev ni förbundna med ert SJÄLV, men blev ofta bestraffade, torterade och/eller mördade för att ni var ”annorlunda” än det regerande mörkret.

Dessa liv lämnade djupa ärr på er eteriska kropp, som ni har hållit på att hela i er nuvarande inkarnation. För att helt kunna hela dessa sår är det ändå bäst att minnas dem. Detta återkallande av minnet kan bli rätt så traumatiskt för ert tredimensionella medvetande. När vi ser att vårt modiga Bortalag håller på att rensa det gamla för att föra in det nya, tar vi er därför till Återställelse-Kammaren på vårt Skepp medan ni ”sover”.

De flesta av er minns inte mycket av er verklighet på Skeppet, för det skulle vara rätt hjärtskärande att minnas denna ”hemlängtan”. Men NU är det dags för många av er, våra volontärer, att minnas era liv ombord på Skeppet. Det minnet kommer att underlätta er förmåga att vara i en medveten, ständig kontakt med dem som är NI på Skeppet, och som stationerade sig på två ställen till era nuvarande jordiska farkoster.

Vi ser att många av era 3D -sinnen virvlar av minnen av myriaderna uttryck i ert Multidimensionella SJÄLV.  Många av er har dock Uppdraget att informera massorna om det faktum att verkligheten är multidimensionell och att var och en har en myriad inkarnationer i olika dimensioner, verkligheter och tidslinjer.

Sålunda behöver ni ha en ”livlig fantasi” för att kunna minnas era uttryck av ert själv i andra dimensioner och tidslinjer som pågår samtidigt med ert liv i den fysiska världen. Vi tar upp denna fråga för många av er, våra volontärer, har upplevelsen av att medvetet uppleva era parallella, omväxlande och högre dimensionella liv.

Ni känner dessa ”historier”, ”liv” och ”minnen” från olika tidslinjer och på olika ställen för ni är i färd med att ”packa era väskor” och förbereda er för att flytta tillbaka till ert ”fädernes” Hem. Ni kommer inte längre att ”återfödas” på Gaias 3D planeter för även Hon är i färd med att återvända till Sitt Högre SJÄLV.

Kära volontärer som hjälper Gaia, vi, era galaktiska och himmelska familjer, vill påminna er om att upprätthålla en medveten förbindelse med ert uttryck av ert SJÄLV i en högre frekvens. Det är genom denna medvetna förbindelse som ni bäst kan minnas, och sålunda fullfölja, Uppdraget som ni valde innan ni tog er an denna jordiska farkost.

Naturligtvis har ni alla det kollektiva, personliga och planetariska uppdraget att ”återvända till ert SJÄLV”. För att helt och fullt uppnå denna återkomst, måste ni lämna tiden, eftersom NUET befinner sig utanför den tredjedimensionella tiden.

Därför är det också dags att NU öppna upp och expandera ert medvetande genom era personliga portaler för att förena er med oss i vår Arkturiska Korridor. Vår Arkturiska Korridor är en portal genom vilken de myriader portaler som tillhör de som håller på att stiga upp kan sammanslås i enhet, trygghet och frihet för att förenas och bilda en sammanhängande grupp.

Det är viktigt att våra volontärer samlas på det här sättet, för det enhetsmedvetande som skapas genom denna sammankomst kommer att tillåta er att flerfaldigt utvidga ert personliga medvetande samt ert gruppmedvetande. För att ni tillför ert personliga uppstigningsmedvetande till det SAMLADE energifältet som tillhör Gaias uppstigande Jord, är det livsviktigt inom detta NU att ni blir ert eget energifälts ”Mästare”.

Med anledning av att Gaia, som den modiga varelse Hon är, beslöt sig för att bli en Skola för att undervisa om orsak och verkan, individualitet OCH fri vilja, är hon en mycket komplicerad planet att uppstiga. För att Hon har varit så djupt fångad i mörkret, kommer hon då hon stiger upp att utvidga sitt planetariska SJÄLV till högre ljusfrekvenser som hon står i relation till.

Precis som man när man hoppar på en trampolin bara hoppar UPPÅT lika högt som rörelsen som går NERÅT, har Gaia tillåtit sin planet att acceptera de myriader tröga som tillhör mörkret in till Sitt enorma hjärta. Dessa mörka har i hemlighet regerat Gaias planet under en längre ”tid” än vad mänskligheten kan tänkas uthärda att känna till.

Men precis som Gaia har valt att välkomna mörkret in i sitt planetariska hjärta, måste ni också acceptera samma mörker. Med ”acceptera” menar vi att ni inte skall förneka mörkret, för det som ni förnekar kommer bara att förflytta sig in i ert undermedvetna. Allt som förvaras i er omedvetna 3D -hjärna blir svårt för er att hela och släppa taget om.

Hur kan ni hela det som ni inte ens känner till? Detta ”omedvetna” mörker verkar som en sjukdom som förnekas under så lång tid att den blir mycket svår att hela. Ni, våra modiga sändebud till Jorden, har frivilligt åtagit er att förflytta er till två ställen samtidigt, till en fysisk form, så att ni skulle kunna hjälpa Gaia inifrån Hennes planetsystem, utifrån den jordiska farkost som ni bär.

Nu talar vi till dem som har vaknat, för de som fortfarande sover kan inte föreställa sig att de skulle ha förmågan att bemöta det enorma mörker som i hemlighet har styrt Gaia under längre tid än vad någon av er kan föreställa er. Men när ni minns era inkarnationer på andra tidslinjer på Jorden, kommer ni att inse att polariteten mellan ljus och mörker bildade en konstant röd tråd.

Nu skall vi titta närmare på Gaias val att tjäna allt liv. Dessa val är lektionerna som ni deltar i under er ”tid” i Universitetet Jorden. Temat för dessa lektioner är att lära er hur man skall: (1) Använda er fria vilja till att…. (2) Förvandla polaritet till enhet genom att… (3) Släppa taget om illusionen om separation.

Med andra ord är Gaia en planetarisk ”skola för uppstigningen”. Ni, våra kära, har valt att ta er en farkost på Jorden inom detta NU för att Gaia och Hennes planetariska själv är redo att återgå till Jordens sanna multidimensionella uttryckssätt.

Många varelser och civilisationer har kommit till Gaias planetariska kropp under längre ”tid” än vad ni skulle kunna räkna. De kom till Jorden för att nyttja möjligheten att stiga upp ur det tredje/fjärde -dimensionella Hjulet bestående av Liv – Död – Liv – Död.

Gaia har upplevt tillräckligt många cykler av liv och död och Hon är redo att själv stiga upp. Därför behöver hon ER att ta användning av er Fria Vilja för att förena er med ALLT liv så att NI skall kunna förena alla polariteter till enhet genom att släppa taget om er illusion om separation.

En av de svåraste delarna i denna ”lektion” är att släppa taget om illusionen om trygghet som er fria vilja skapade genom att separera er från medvetenheten om kännedomen om hur mycket de mörka polariteterna hade styrt Gaia.

Eftersom ”separation” är en tredjedimensionell illusion, sänker övertygelsen om separation ert medvetande till att bara kunna uppfatta den fysiska världen. I sanning innebär separation enbart att ni inte kan förnimma det som finns däremellan. Och det som finns ”däremellan” är NI.

Men om ni skulle förena all polaritet till enhet, så måste mörkrets polaritet och ljusets polaritet förenas. Om ni ser på de människors liv, vilka har stigit upp från er planet, kommer ni att se att de ALLA omfamnade hela sitt inre mörker med sitt inre ljus.

Dessa uppstigna har funnit sin kraft inom sitt SJÄLV för att känna Enhet med ALLT liv. ”Allt liv” innebär inte enhet med enbart det liv som genljuder med ljuset. Det innebär inte enhet med enbart andra ljusvarelser. Enhet med ALLT liv innebär att ni förenar er med och villkorslöst älskar ALLT liv – ljust, mörkt och alla nyanser av grått däremellan.

Vidare, när ni stiger upp finns det INGET ”däremellan”. Däremellan är ett tredje/fjärdedimensionellt koncept som grundar sig på separation. Om det inte finns någon separation, så finns det ingen individualitet. Ni måste också släppa taget om illusionen om ert ”individuella själv” för att omfamna verkligheten av ert Multidimensionella SJÄLV.

Ert Multidimensionella SJÄLV börjar inte i de högre frekvenserna. Ert Multidimensionella SJÄLV genljuder inom alla frekvenser. NI är ert högsta ljus och NI är ert djupaste mörker. Om ni inte kan omfamna, acceptera, förena och villkorslöst älska ert eget mörker, hur skall ni kunna hela mörkret omkring er?

Hur skall ni kunna göra ”för andra” vad ni inte kan göra för er själva? Kom ihåg att mörkret enbart är en frekvens. Det finns de som genljuder till de lägre dimensionella främsta frekvenserna för makt över andra. Å andra sidan genljuder de uppstigna med den högre dimensionella viktiga frekvensen för kraft inom en själv.

Snart kommer avslöjanden om precis hur djupt er verklighet har rasat in i de lägre frekvenserna av ”makt över andra”. Detta kommer att ske för att ni, våra som är i uppstigning, håller på att utvidga ert medvetande till de högre frekvenserna.

När ni en gång återfår era högredimensionella varseblivningar, kommer ni att läsa av, inte se, människors jordiska farkoster. Ni kommer att kommunicera med dem som energifält. I stället för ”människor med namn” kommer ni att uppfatta ”energifält med speciella frekvenser”.

Individuella människor kan bli experter på att ljuga, men ett energifält kan enbart uttrycka sanningen inom sin resonansfrekvens. När illusionerna väl har identifierats och släppts, är sanningen allt som återstår. När ni medvetet varseblir sanningen i det som har inträffat på er planet kan ert individuella själv kanske vilja vara förargat, ledset och/eller förskräckt.

Ert individuella själv vill kanske skylla på någon för ni kan inte förlåta er själva för att ni inte kände till vad som verkligen skedde. På grund av den möjligheten, önskar vi påminna er om livshistorierna hos Jordens alla uppstigna.

Dessa modiga mediterade, led, tjänade andra och gick gång på gång djupt inom sig själva för att konfrontera ALLT sitt inre mörker. Älskade ni, ni kan bara projicera ut till er verklighet det som ni finner inom er själva. Kom därför ihåg att de som har projicerat ut mörker kunde enbart finna mörker inom sig.

Kabalen som ni har fruktat och hatat förlorade all kontakt med sitt inre ljus. Därför försöker de att stjäla det från andra. Men ljus kan inte stjälas. Ljuset är fritt för att kunna bli mottaget av alla, men man kan bara ta emot det om man tror på att man förtjänar det.

Var goda och använd er underbara gåva att fantisera för att tänka er hur det måste kännas att tro på att ni INTE skulle förtjäna ljus. Föreställ er hur det måste kännas att vara så avskärmad från ljuset att ni tror att ni kan stjäla det från någon annan.

De uppstigna mästarna konfronterade inte bara mörkret runtomkring sig. De konfronterade först mörkret inom sig. För att de fann, helade, älskade och släppte ALLT sitt inre mörker, hade de enbart ljus inom sig. Med enbart rent ljus inom sig, projicerade de enbart rent ljus utåt till sin värld.

Det ljuset var en fyr för alla som sökte ljuset utanför sig själva, för de kunde inte finna det inom sig. Därför samlades många människor runtomkring den uppstigna. De ville få till sig ljuset som Mästarna hade funnit genom att släppa allt sitt inre mörker.

Men några av ”lärjungarna” kunde inte släppa sitt inre mörker och blev hämndlystna gentemot sin Mästare. Det blev då Mästarens utmaning att inte tillåta någonting inom eller utanför sin farkost att aktivera något av det inre mörkret, vilket tog dem år, årtionden och livstider att släppa taget om.

Sedan kom de till sin sista initiering. Om en varelse som fångats i mörker ville döda dem för att utplåna deras ljus, kunde de då svara med villkorslös kärlek? Skulle ni kunna det? Kan DU? Kan du besvara rädsla och ilska med ljus och villkorslös kärlek?

Ditt omedelbara svar är troligen ”Ja”. Men kan du se dessa varelser rakt i ansiktet och säga: ”Jag förlåter dig eftersom du inte vet vad du gör?”

Var så god och tag resten av din ”tid” i den tredje dimensionen för att se på mörkret inombords som verkar vara ”separat” från dig och försäkra: ”Jag förlåter dig villkorslöst.”

För att du släpper taget om ALL illusion om separation, betraktar du mörkret som du upplever i din värld och du försäkrar: ”Jag älskar dig villkorslöst.”

Eftersom du valde att leva i Enhetligt Medvetande med allt liv, försäkrar du: ”Med min fria vilja väljer jag att förena alla polariteter till ENHET så att jag skall kunna släppa ALLA illusioner om separation.”

Kära sändebud av Ljus och Kärlek, vi hyllar ert mod att se inombords för att ni skall kunna förändra er värld.

Välsignelser, Arkturierna

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...