Mikael via Ronna Vezane, 1 maj 2021

Ronna Vezane ~ Ärkeängel Mikael maj 2021

 

StarQuestMastery.com

https://tinyurl.com/we3872tc

Att bli en Själ-Infuserad Personlighet

Älskade mästare, er VITA ELDS GUDSFRÖATOM/ JAG ÄR-Närvaron, är er ursprungliga Kärn-Intelligens, er första individualiserade identitet inom en Universell eller Sub-Universell upplevelse. I den här Sub-Universella upplevelsen som innehöll era första tolv Gudsgnistor/ Själsfragment, fanns alla dygder, aspekter, talanger och den kunskap ni skulle behöva, för att korsa flera nivåer (dimensioner) inom detta Sub-Universum.

Sedan dess har er Gudsfröatoms Essens brutits och separerats otaliga gånger. Ni är nu i färd med att återkräva alla era många Fasetter av Själens Själv, inom den Tredje och Fjärde Dimensionen, så att ni kan gå vidare till en större, mer dynamisk och expansiv version av ert Högre Själv i en Femdimensionell miljö.

För att hjälpa er att uppnå detta, så innehåller Diamantkärnas Gudscell och er personliga Blomma i Livets Skaparhjul, fullt ut de Tolv Strålarna av Gudsmedvetandet för denna Sub-Universella upplevelse. De utformades så att när ni var redo att börja återresan till de högre medvetenhetsnivåerna, då skulle ni ha tillgång till HELA ert GUDOMLIGA SPEKTRUM. Er uppgift är att aktivera dessa Strålar, införliva dessa Gudsegenskaper och attributen de innehåller, och sedan använda dessa talanger och attribut för det högsta goda.

Det finns fortfarande mycket förvirring om vad Själen är, hur den fungerar och var den bor. Det är viktigt att ni förstår den invecklade processen av att återansluta er till de många Fasetterna av ert Högre Själv. Det är också viktigt att ni får klarhet i de mer fördjupade läror vi har gett er angående de multipla Högre Självsfragmenten. Ni har många sådana, inte bara ett. Att integrera dessa olika multipla Fasetter av Självet är en process som kräver mycket tid och kontemplation. Därför anser vi att det är dags för en avancerad förklaring av denna mest viktiga process – SJÄLENS UTVECKLING.

För att utvecklas måste ni utöka er kapacitet för Kärlek/ Ljus så att den inkluderar alla Skapelsens Fasetter på Jorden: kärleken till naturen, kärleken till djurriket, kärleken till mänskligheten, kärleken till era uppfattade fiender och det viktigaste, kärleken till Självet. För i grunden är hela skapelsen en del av er, och ni är dyrbara Vita Eldfröatomer från den Högste Skaparen. Expansionen av Guds Medvetande resulterar i en expansion av era auriska fält – er Ljusessens.

Med tiden kommer fler av er att utveckla en utstrålning som är så kraftfull och expansiv, att den kommer att börja ha en positiv effekt på de omkring er, och så småningom på Jorden och hela mänskligheten. Ett ganska stort antal av de mer avancerade själarna har redan fått den förmågan. Ni måste dock komma ihåg att ni inte kan förmedla det ni inte har gjort anspråk på, som ert eget. Kom också ihåg detta, en viktig del av ert uppdrag på Jorden är att intensifiera Ljuset från de lägre Dimensionerna. Expansion av Själsmedvetandet resulterar i en expansion av det auriska fältet, både gällande intensiteten och inflytandets omfattning.

En aspirant på Vägen måste fokusera både på den yttre och den inre världens träning. Ni måste sträva efter att bli medvetna observatörer för det som händer runt er. Att träna er själva i att bli fullt engagerade med fokuserad medvetenhet, på de fysiska händelserna i vardagen är mycket viktigt, liksom att lära er bearbeta de harmoniska och disharmoniska frekvensmönster ni utsätts för. Ni måste sedan vidta lämpliga åtgärder.

Att öva emotionell och mental disciplin är också mycket viktigt, när ni försöker bli en Självets mästare. Ni får inte vända ryggen till världen och livets händelser, utan möta dem direkt. Det är dock viktigt att ni lär er se livet från en högre utsiktspunkt. Sträva efter att se den större bilden och fastna inte i de små dramerna.

Logik är en funktion från den fysiska mentala kroppen och ert medvetna sinne. Kom ihåg att kunskapen eller teorierna som ni accepterar som er egen sanning, måste upplevas för att kunna få vishet från den avslöjade informationen. Inspiration fås från det Högre Självet och ert Heliga Sinne. Ni måste lära er att vara uppmärksamma på impulserna från ert Heliga Sinne och ert Heliga Hjärta, eller på stimulit från den aktuella Fasetten av ert Högre Själv, för på det sättet kommer ni gradvis att lära er kommunicera med de högre rikenas Varelser, och få kosmisk visdom.

I begynnelsen fanns det kommunikation med och bland de specialiserade grupperna med spirituella guider och väktare; men med tiden gick denna gåva eller förmåga förlorad. När mänskligheten sjönk djupare in i den materiella världens medvetenhet, försvann känslorna från de fem sinnena. Dessutom slutade de efter hand att vända sig inåt, för att få känslan av anslutning med de högre rikena av medvetenhet.

Den nedre Tredje och Fjärde Dimensionen är inte ljus och klar. Det finns ett dimmigt eller disigt överdrag. De själar som finns i denna miljö förstår inte det, för det är det medvetandetillstånd de är vana vid. Verkligheten i de lägre Tredje/ Fjärde Dimensionerna kan liknas vid en dåligt upplyst labyrint, där ni hela tiden letar efter vägen som ska leda er tillbaka till det rena medvetandets Ljus.

Denna dimma börjar gradvis försvinna när ni rör er in mot mitten av de nedre nivåerna i den Fjärde Dimensionen, och då blir er värld Ljusare och klarare för varje högre sub-nivå ni går igenom. För att ta emot lektionerna av Ljus måste ni lyfta ert medvetande i den Fjärde Dimensionen för att kunna anpassa er åtminstone till den  nedre Femte nivån. I denna Sub-Universella upplevelse, finns det sju sub-nivåer till varje Dimension, med den första sub-nivån som den lägsta och tätaste, medan den sjunde sub-nivån är den högsta och mest förfinade.

Mästarna och era guider är villiga att möta er halvvägs; men kommer bara vid mycket sällsynta tillfällen att sänka sina frekvenser till densiteten av extrem dualitet, eftersom det är för obehagligt för dem.

Egot är en Fasett av det fysiska egots själv. Det var utformad för att hjälpa er att utveckla en känsla av identitet och individualitet över tid. Ett utåt-fokuserat sinne styrs av egot. Det missvisande egots själv medverkade till att skapa det illusionära trossystemet på det materiella planet, en verklighet baserad på separation, rädsla, själviskhet och brist.

När ni expanderar era mentala horisonter, börjar ni bryta ner barriärerna för den självbegränsande uppfattningen. Sinnets expansion inkluderar att aktivera vilande celler i hjärnans övre Dimensionella nivåer, och då kan ni använda ert Heliga Sinnes visdom. Blind lydnad behövs inte för Upplysning, för ni strävar efter att bli en Självets Mästare, och leva enligt era individuella sanningar som de har avslöjats för er, och validerats av era hjärtmonitorer.

Mänskligheten är mitt i ett Själsligt och cellulärt uppvaknande. När ni rör er in i vibrationsmönstren för de högre Fjärde och lägre Femte Dimensionerna, kommer era celler, era eteriska kroppar och auriska fält att börja en påskyndad reningsprocess. Denna process kommer att underlätta och i slutändan resultera i en nedladdning av de många Fasetterna av ert Högre Själv, och även den gradvisa återtagningen av er eteriska Ljuskropp. Var uppmärksam och medveten varje ögonblick, så att ert fokus blir tydligt och klart. Ni kommer gradvis att utveckla en känsla av självsäkerhet och en säkerhet, en vetskap om att allt är bra och att det kommer att förbli så.

Själen är en många gånger refrakterad förlängning av er GUDSFRÖATOM / JAG ÄR-närvaron. Själen använder intuitionen i den högra hjärnhalvans medvetande, vilket är kopplat till det högre Heliga Sinnet och den Spirituella Viljan. Ett inre fokuserat sinne styrs av Själens Själv. Mänskligheten är i färd med att utveckla de subtila, förfinade sinnena som har dämpats genom felaktig användning.

Ni måste röra er bortom de basala, ofta förvanskade fysiska sinnena, samtidigt som ni strävar efter att utveckla de högre mentala sinnena av intuition och Gudomlig visdom. Det är mycket viktigt att ni lär er kontrollera er emotionella natur, och att stadigt hålla era tankar på de förfinade frekvenserna av Ljus.

Ni bär inom er Diamantkärnas Gudscell en kristallin Minnesfröatom av fullt Självförverkligande från ert ursprung. Den innehåller en mycket kortfattad översikt över höjdpunkterna i varje liv ni någonsin har levt – de viktigaste lärdomarna ni har lärt er och de talanger ni har fulländat när ni reste genom detta Universum.

Själen är vare sig Ande eller materia. Den är en kristallin HELIG ELD, en MINNESFRÖATOM, ett Fragment av ren Ljusessens som är programmerad för att spela in er resa genom denna Sub-Universella upplevelse. Det är länken mellan er och vår Fader/ Moder Gud, och i slutändan till den Högste Skaparen. Ert personliga Själssjälv under denna livstid, finns i ert Heliga Hjärta som en Fasett av er Diamantkärnas Gudscell.

Varje Fasett med högre frekvens i er Själ har sin egen Minnesfröatom. När en given Fasett bosätter sig inom er Själsstjärna som er Översjäl/ Högre Själv, kommer den med jämna mellanrum att vidarebefordra sina personliga vibrationella minnen till Minnesfröatomen inom er Diamatkärnas Gudscell, och även till ert förkroppsligade Själssjälv.

Först kommer det att aktivera lämpliga Minnesfrökristaller i ert Heliga Sinne. Om era frekvenser och medvetenhet expanderar för att kunna rymma dem, så kommer de Minnesfrökristaller som hålls i reserv i er Diamantkärnas Gudscell att aktiveras. När ni införlivar alla era Själsfragment, kommer ni så småningom i nästa fas av utvecklingen att få förmågan av tillgång till all visdom, alla talanger, positiva minnen och upplevelser – Själsjälvets resa genom multinivåerna av den Femte Dimensionen.

Denna process upprepar sig om och om igen när ni korsar de multidimensionella nivåerna av Guds Medvetande, och införlivar fler och fler Facetter av ert Gudomliga Själv. DETTA ÄR EN FÖRENKLAD FÖRKLARING AV UPPSTIGNINGSPROCESSEN

Ni var programmerade att alltid söka det Heliga Hjärtat av er Essens, er Diamantkärnas Gudscell och er Vita Elds Fröatom från Skaparens Essens. Med specifika tidsintervaller har det alltid funnits små grupper av avancerade, unika Varelser vilka inkarnerat i olika raser och under-raser, för att få fram nya idéer och införa nya kvaliteter och attribut. Dessa avancerade Varelser slog ihop sin visdom, högre medvetenhet och speciella talanger med bra resultat, och de slogs också samman fysiskt med utvalda medlemmar av den mänskliga arten, för att främja mänsklighetens DNA-kodningar. NI LEVER I EN AV DESSA SPECIELLA TIDER.

Den Fjärde Dimensionen skulle kunna kallas en ”övergångsverklighet”, för det är här ni börjar släppa all föranpassning från det förflutna. Det Fyrdimensionella riket är mer emotionellt till sin natur, och därför har hjärtat det största fokuset. De forntida kallade den Fjärde Dimensionen Mayas rike eller illusion, eller medvetenhetens astrala plan.

Mänsklighestens kollektiva massmedvetande fyller de tre lägre nivåerna i den Fjärde Dimensionen. Det är här de flesta av mänskligheten existerar mentalt, tills de gradvis börjar vända sig inåt och lyssna på sina Själsjälvs puffar. Personlighetens/ egots begärkropp, är en mästarmanipulator i detta rike, och det uppmanar er ständigt att söka mer tillfredsställelse och lycka, via känslor och yttre medel för tillfredsställelse.

Ni börjar utnyttja er inre kraftpotential, när ni rör er in i de högre sub-nivåerna i den Fjärde Dimensionen. Saker blir mer flytande och därför blir det lättare att manifestera det ni önskar. Det är därför ni måste lära er att vara beslutsamma och fokusera era tankar med en tydlig intention. Ett disciplinerat sinne sammanbinder tankebanorna i rätt ordning.

Det är mycket viktigt för er att förstå att splittrade tankar är dåligt för era framsteg. Att leva i nuet – i kraften av ”Still-Point i NU-ögonblicket” – är en viktig del för att uppnå Självbemästring. Mental ansträngning krävs för att framgångsrikt korsa upplysningens väg. Gradvis kommer en stor del av ert minne från tidigare händelser att blekna, när ni rör er ut ur den instinktiva hjärnans/ sinnets rike, till det högre sinnets rike.

Viktiga drag hos en mästare av Själv, är fokuserade observationsförmågor och harmlöshet i tanke, ord och handling. Som aspiranter på Vägen kommer större och större kosmiska sanningar att avslöjas för er. Ni bör dock vara medvetna om att de mindre principerna av tidlös visdom, ständigt kommer att expanderas för att införliva de unika reglerna, lagarna och sanningarna i nästa existensnivå, i den oändliga cykeln av Uppstigning i medvetandet.

Ni måste hålla kanalen för kommunikation öppen mellan Själen och hjärnan via sinnet. Detta initierar den långsamma reaktiveringsprocessen av Tallkottkörteln och öppningen av portalen till det Heliga Sinnet, som ligger i den övre, bakre delen av hjärnan, nära huvudets hjässa.

Det Heliga Sinnet resonerar till de högsta Fyrdimensionella sub-nivåerna samt alla Fem- och Sexdimensionella nivåer – med en liten del Sjudimensionella frekvenser och data, som är reserverade för framtida användning, när ni uppnått förmågan att korsa de högsta möjliga nivåerna för mänskligheten i denna Sub-Universella upplevelse. Ni måste emellertid gradvis höja era egna mönster av vibration, för att kunna nyttja detta förråd av kosmisk visdom.

Det Heliga Sinnet och det Heliga Hjärtat är inte gjorda av den materiella världens materia; de består av gossamer (skir väv), en eterisk Ljussubstans som inte kan beskrivas på ett vetenskapligt sätt. Det är dock mer verkligt än någon del av er fysiska kropp. För när ni väl har återupprättat kopplingen mellan ert Heliga Sinne, ert Heliga Hjärta och er Diamantkärnas Gudscell, kommer det att finnas ett konstant flöde av Adamantine-partiklar, liksom relevant, avancerad information som kommer från er Minnesfröatom, och även från er Översjäl/ Högre Själv. Det är därför det är så viktigt att ni återansluter den Spirituella Triaden av Guds medvetande: det Heliga Sinnet, det Heliga Hjärtat och de många Fasetterna av er Diamantkärnas Gudscell.

När ni rör er in i vibrationsmönstren i den Femte Dimensionen, kommer era celler, er eteriska kropp och auriska fält, att börja en påskyndad reningsprocess. Lugnet infinner sig på den lägsta nivån i den Femte Dimensionen och stärks exponentiellt. För att få gudomlig makt och visdom, så krävs det att ni rör er bortom de massiva trosmönstren i mänsklighetens kollektiva medvetenhet, för anpassning till ert kosmiska medvetande via de många Fasetterna av ert Högre Själv. Emotionell stabilitet och mental ansträngning krävs för att framgångsrikt korsa Vägen av upplysning. Det finns en lag om JÄMVIKT (EQUILIBRIUM) som gäller för den Femte Dimensionen och bortom

Kort sagt är den Sjätte Dimensionen odödlighetens Dimension och en kraftigt utökad Själsmedvetenhet, när ni återförenar er med de högsta nivåerna av er Själspotential inom detta Sub-Universum. Den Sjunde Dimensionen är den sista evolutionära gränsen för mänskligheten, inom denna runda av Sub-Universell upplevelse. Den första sub-nivån (den lägsta i frekvensen) av den Åttonde Dimensionen är OÄNDLIGHETENS PORTAL, som ni kommer att kunna nyttja när ni får förmågan att integrera fler och fler av de högre frekvenserna, av det Gudomliga Ljuset.

En nedsipprings-effekt initieras när ni får förmågan att komma åt varje högre frekvensnivå, varigenom små mängder mer förfinat Gudsljus börjar strömma in i er personliga Ljuspelare, som då adderar Ljus till ert auriska fält och till glöden i er Själssång.

KOM IHÅG MINA KÄRA, NI LEVER MITT I EVIGHETEN. De budskap av visdom som vi ger er, handlar inte om att ge er fler regler eller skapa nya dogmer. Vår avsikt är att tända era hjärtan med kärlek, och ge er en glimt av den härliga framtid som kommer. Jag kommer att vägleda, visa, inspirera och skydda er, och Jag utstrålar vår Faders/ Moder Guds eviga kärlek till var och en av er.

 

~ JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included: www.StarQuestMastery.com  ~ Email: RonnaStar@earthlink.net

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...