Moder Gaia via Suzanne Lie, 26 november

Moder gaia  kategori

Moder Gaia via Suzanne Lie, 26 november

Jorda det högre ljuset – Moder Gaia genom Suzanne Lie

Jorda det högre ljuset

Del Två av Skapa En Ljusets Verklighet

Moder Gaia – GenomSuzanne Lie

 

Kära människor, jag är er Moder Jord Gaia,

Jag kommer att fortsätta där jag slutade i mitt senaste budskap till mänskligheten. Jag kommer att börja med att påminna er om vad ni allt djupare förstår, att ni bidrar och hjälper till med att skapa en fysisk grund i min planetariska kropp, så att ni bättre förstår varför ni tog en fysisk inkarnation under detta NU.

Ert ”fysiska fundament” hjälper er att komma ihåg att ni är här ”på uppdrag.” Då kommer ni ihåg att ni redan är uppstigna varelser som valde att ta en jordisk kropp för att hjälpa mig, Gaia, med min planet uppstigning.

Därför behöver ni inte oroa er för er personliga uppstigning, eftersom ni redan besöker era skepp på natten och har drömmar om ert sanna Multidimensionella SJÄLV. Jag Gaia, vill tacka er för att ni minns att ni har tagit denna inkarnation för att hjälpa mig, er Moder Jord, med min uppstigning.

I själva verket har er flerdimensionella Andliga Kropp redan börjat att slå sig samman med er mentala kropp, er emotionella kropp och er fysiska kropp. Denna sammanslagning av era andliga, mentala, emotionella och fysiska kroppar leder er att titta in igenom ljusportaler, som ni får ökad förmåga att varsebli.

Dessa portaler öppnas av er varseblivning och ni känner igen dem. Ni kommer inte uppfatta dessa portaler med ert tredje eller fjärde dimensionella medvetande. Dessa portaler kan bara uppfattas av ert ständigt växande femte dimensionella medvetande.

Anledningen till att vi Galaktikerna och mitt planet själv har avskärmat dessa portaler från tredje / fjärde dimensionell varseblivning är för att skydda dem från de Mörkas inblandning.

I själva verket, som ett skydd för dessa ljusportaler, bara de med femte dimensionella avsikter kan öppna dem. Dessa ljus portaler verkar för er femte dimensionella syn, som cirklar genom vilka man kan se högre frekvens av ljus, som kommer in i er verklighet.

Vad ni kommer att uppfatta via er högre vision är ett kärleksfullt, flytande gyllene ljus, som känns på kroppen som en smekning av villkorslös kärlek. Dessutom, om man lyssnar noga, kommer ni att höra ”Sfärernas Musik” som sköljer över er kropp som en varm ljusdusch.

När detta högre ljus rör sig genom dessa portaler, kan ni höra vad som verkar vara en sång. Den här sången liknar det ljud ni skulle skapa om ni ställde upp ett antal glas och fyllde dem med olika mängd vatten i varje glas. När ni sedan slår på glasen med en sked, avger varje glas olika toner.

Ni kan faktiskt spela en låt genom att slå på olika glas, eftersom mängden vatten bestämmer frekvensen, som varje glas kommer att generera. När ni är i resonans med det femte dimensionella medvetandet, kommer ni att höra dessa ljud strömma genom öppningen i portalerna. Ju högre medvetandetillstånd, desto klarare hörs denna ”Sfärernas Musik.”

Kombinationen av era tankar och känslor kommer att avgöra ert medvetandetillstånd och ert medvetandetillstånd kommer att avgöra ”musikens” frekvens som ni kan uppfatta. Era tankar representerar frekvensen av det ljus, som ni kan upprätthålla.

När ni kan slå ihop er Andliga Kropp med den fysiska, kan ni dra ljuset från er Andliga Kropp hela vägen ner, dra frekvensen ner i er fysiska kropp. Det är då som ni kommer att skapa en stark grund för att jorda detta Högre Ljus i min planetariska kropp och mitt fysiska liv.

Detta jordade Högre Ljus guidar er i ert nya liv, som bygger på formatet Enhet med ALLT Liv. När ni tittar in i dessa portaler med flerdimensionell perception, kommer ni att se att det finns många cirklar, som faktiskt är mindre portaler inom den större portalen.

Först uppfattar ni bara dessa mindre portaler, som vagt skilda frekvenser av ljus. Men när ni kopplar in er interdimensionella varseblivning, kommer ni att se hur alla dessa ”annorlunda” mindre, portaler inom den större portalen blandas för att skapa ett vackert ljus meddelande.

Inledningsvis kommer det att finnas fyra olika ljus frekvenser, som representerar ljusflödet från mina kära Element Jord, Luft, Eld och Vatten. Denna sammanblandning av mina Element med min ständigt växande planet Ande öppnar dessa portaler av flerdimensionell ljus.

Kära mänsklighet, jag, er planet Mor, vill tacka er för ert tillräckligt expanderande medvetande för att uppfatta dessa portaler, för nu kan ni hjälpa mig att jorda flerdimensionellt ljus, som flyter genom dessa portaler och in i min planetariska kropp.

Många av mina mänskliga invånare uppfattar dessa portaler, och jag vet att det kommer att bli fler och fler, som så småningom kommer att uppfatta dem. Å andra sidan kan en del människor inte alls se portalen av ljus.

Lyckligtvis påminner Arkturierna mänskligheten om att uppfatta och öppna dessa portaler för att få in det högre ljuset i deras energifält, liksom deras många tankar och känslor. Arkturierna, liksom alla mina Galaktiska familj hjälper också mänskligheten att jorda ljus frekvensen, så att en majoritet av människor kan uppfatta den.

Lyckligtvis finns det människor, som är långt bortom denna punkt ”av perception” som lär / kommer ihåg hur man läser meddelandena i ljuset, likaså delar dessa meddelanden med andra. Till dessa ledare säger vi, ”Välsignelser för att ni delar den information som ni har insett.

Det finns faktiskt olika frekvenser av detta ljus, som bildar en trappa till ett högre tillstånd av medvetande:

För det första är det konceptuella, Mentala Ljuset, där ni kan föreställa er möjligheten att detta transmutationella ljus som kommer in i Gaia. När ni tillåter er själv att upprätthålla en ”föreställning” av högre frekvenser av ljus, som rör sig genom portaler i min planetariska kropp, lyser många nervceller upp i ert Multidimensionella Medvetande.

När dessa nervceller lyser upp, integreras ert Multidimensionella sinne allt mer i er 3D Hjärna. Det Flerdimensionella Sinnet är faktiskt flerdimensionellt, eftersom det tillåter er att fokusera er tredje dimensionella avsikt på strålar av högre ljus.

Ert fysiska själv uppfattar ofta detta Högre Ljus, som små cirklar av ljus. Denna uppfattning liknar de små cirklar av ljus som ni skulle se om ni tog ett durkslag ut i den mörka natten och lyste med en ficklampa genom det. Dessa cirklar av ljus tycks vara symmetriska och cirkulära ljus på mörk botten.

Å andra sidan kommer ni alla att se något lite annorlunda, eftersom ni alla har olika erfarenheter från ert fysiska liv, liksom olika medvetandetillstånd när ni uppfattar ljusets cirklar. I Gaia, ber er hjälpa mig genom att jorda era ljus uåålevelser i min planetariska kropp.

Jag rekommenderar er att ni börjar med att fokusera uppmärksamheten på jord frekvenserna av Emotionellt Ljus genom er emotionella kroppen. Det högre ljuset är omgivet av ett energifält, som går upp och ner längs frekvensskalan. När ni upplever denna frekvens av ljus, drar er emotionella kropp gradvis ljuset in i och genom er jordiska kropp och in i min planetariska kropp.

När ni är fokuserade på era känslor, har ni ett stort utbud av känslor som hjälper er att ”läsa” och / eller förstå de meddelanden som den frekvensen av ljus sänder in i min planetariska kropp. På samma sätt, när ni fokuserar på frekvensen i era tankar, har ni ett stort utbud av tankar som hjälper er att bättre ”läsa” ljus meddelandena.

När ni riktar er uppmärksamhet på att jorda något högre frekvens av mentalt ljus, kan ni dra det genom er mentala kropp för att dela ljuset med min planetariska kropp. När ni fortsätter att uppfatta dessa lätta meddelanden är ni mer benägna att låta era tankar att expandera till de högre frekvenserna av verkligheten där portalerna är större och rymmer mer ljus, information, i varje portal.

När ni ägna er åt att hjälpa mig, Moder Jord, för att jorda högre ljus i min planetariska kropp, expanderar ert Andliga Medvetande kraftigt. Det är då ni börjar uppfatta och jorda Andligt Ljus med kraften i er andedräkt.

Detta andliga ljus andas sitt liv genom er kropp och går in i era tankeformer för att påminna er om att ni är i färd med att jorda flerdimensionella tankeformer i min tredje dimensionella planet genom er tredje dimensionella kropp.

Er avsikt att samla ihop och dra ert Känslomässiga, Mentala och Andliga Ljus genom er kropp och in i min planetkärna expanderar kraftigt ert medvetande, liksom resonansen med er jordiska kropp. När högre ljus flyter in min planetkärna, fångas det upp och förstärks av mina Central- och Kärnkristaller.

Eftersom det Multidimensionella Ljuset är jordat i min kärna, ber jag att er att dela er process med mina jordbundna, som kan använda sitt imaginära tänkande för att komma in i min kärna, som skall tillföras med vetskap om alla min planet element Jord, Luft, Eld och Vatten.

När ni jordar dessa evolutionära begrepp i er personliga kärna, precis som ni har bidragit till att jorda dem i min planetkärna, slås vår relation person och planet samman till ” VÅR utökade varseblivning om hur vi ser person och planet som EN.”

Inom enheten person och planet, kommer ”VI” att upptäcka hur begreppen Ande, Känslor och Sinne smälter in i den delade erfarenheten av planetens uppstigning. Vi, person och planet kan åter omvandla den flerdimensionella verkligheten som alltid har funnits i våra högre tillstånd av mänskligt medvetande, liksom inom Kärn- och Kristall Grundpelarna i min planetmedvetenhet.

Jag, Gaia, ber er att ni bibehåller er medvetna koppling med kärnan i min planet, upp till de högsta dimensionerna i vår gemensamma ”Multidimensionella Jorden.” I kärnan av dessa stora personliga och planetära energifält är mänsklighetens Kundalini kraft, som är redo att blixtra in i ert femte dimensionella Ljuskropps Själv, liksom min planetära Kärn Kristall, som aktiverar min blixt in i en femte dimensionell Ljus Planet.

Då, precis som ert femte dimensionella Ljuskropps Själv släpper den tredje dimensionella jord kroppen, som en gång innehöll den, kommer min femte dimensionella Ljuskropps PLANET släppa 3D Matrisen, som har fungerat som ett tredje dimensionellt staket av frekvenser.

Precis, som ni, min mänsklighet, kommer ni att kunna uppfatta, återvända till och interagera med ert sanna femte dimensionella SJÄLV, jag Gaia kommer att kunna uppfatta, återvända till och VARA min sanna femte dimensionella planet.

Som vi personer och planeten, expandera in i vårt Andliga Ljus, kommer vi att upptäcka att detta ljus är överallt, inom det femte dimensionella NU. Ert tredje dimensionella tänkande har sagt att vissa platser håller det Andliga Ljuset, men inte andra. Emellertid, allt har ande. Allt!

Eftersom vi, personer och planeten, går igenom en enorm process av att transformera vår tredje dimensionella form till vår femte dimensionella form, 3D Matrisens ”frekvens nät” som har hållit både personer- och planeten inom tredje dimensionella illusionens begränsning, börjar förlora sitt sammanhang.

Utmaningen för den tredje / fjärde dimensionerna är att de snabbt transmuteras in i femte dimensionella HÄR och NU av allvetande frihet. Därför inom detta NU, ber Jag, Gaia, mina människor att släppa er livs långa vana att uppfatta min planet som 3 Dimensionell.

Jag ber er, mina kära människor, se igenom och bortom det tredje dimensionella frekvensnätet och fokusera er uppmärksamhet på den femte dimensionella Ljus Planeten, där er femte dimensionella LjusKropp är bosatt i det femte dimensionella NU. Er förmåga att expandera er uppfattning av verkligheten på detta sätt är avgörande för min planets transmutation tillbaka till femte dimensionella planet, som jag alltid har varit.

Kom ihåg att vi inte behöver skapa denna högre dimensionella verklighet, för den femte dimensionen är bortom tid. Den femte dimensionella jorden har existerat oändligt. När ni väljer att gå in i tiden, blir ert medvetande, liksom era uppfattningar, bundna av tids illusionen. Många av mina människor går igenom vad, som känns som en ”initiering”.

Denna initiering handlar inte om att bli en bättre människa. I stället handlar det om att komma ihåg vilka vi, personer och planet, alltid har varit. När ni är långt ifrån ett högt berg, kan ni kanske bara se toppen av berget, eftersom dess bas skyms av vad som är ”mellan” er och bergstoppen.

På samma sätt kan den femte dimensionella verkligheten uppfattas som ”ovanför er” på något sätt. Men det är faktiskt verklighets frekvensen ”inom er”. Höjningen av ert medvetande skapar inte er femte dimensionella LjusKropp. Den är alltid inom er oavsett vilket medvetandetillstånd ni håller.

Emellertid är det svårt att komma ihåg detta faktum, när ni lever i de stora förändringar och alla dessa fysiska utmaningar. Ni, uppvaknande ”föregångare” och redan uppväckta ledare kalibrerar och åter kalibrerar ert perceptuella fält till högre och högre frekvenser av verkligheten.

Nu när ni vet / minns något ni kanske inte har vetat innan eller om ni har glömt, kan ni börja använda det ständigt växande högre ljuset för att rensa upp vad ni är redo att släppa. Ni vet vad ni är redo att släppa eftersom ni nu får en mycket tydlig bild av er själv.

Det finns delar av er som kan motstå lite transformation och en hel del Ovillkorlig Kärlek, liksom delar av er som är ganska tydligt i detta NU, som är redo att hjälpa er Moder Gaia.

Hur kan ni ge till andra vad ni inte kan ge er själv? Hur kan ni lära andra, vad ni ännu inte har kommit ihåg? Därför ber jag, Moder Gaia, er att älska er själv och berömma er själv, för ni flyttar ut ur separationen av ”ert personliga jag” och in i Enheten ”Vår planets SJÄLV.”

Välsignelser till er alla, kära människor, för ni flyttar ut ur 3D / 4D där det finns separation och in i HÄR och NU av den femte dimensionen. Inom detta HÄR och NU är vi, människor och allt planetärt liv, EN.

Som er Planetära Moder berömma jag er för er stora transmutation och service till våra planetväsen.

Välsignelser, jag är er Moder Jord.

Sitt på min varma jord under ett träd och kom ihåg att

JAG ÄR EN med Gaia och Gaia är EN med MIG

 

Du gillar kanske också...