Moder Maria – Din Själs Plan via Pamela Kribbe, 24 juni 2024 

Maria – Din Själs Plan 

Via Pamela Kribbe, 24 juni 2024 

  

 

 

Kära vänner, underbara bröder och systrar. Jag hälsar er alla. Jag är Maria, och jag representerar den kvinnliga aspekten av Kristusenergin. Jag har stått i ljuset av den energin, men jag har också upplevt den mörka sidan av att vara människa på Jorden. Jag kommer med djupast möjliga respekt för er alla, för steget ni har tagit från en himmelsk atmosfär av kärlek och godhet till denna jordiska sfär, där så mycket rädsla och negativitet är aktivt, är otroligt modigt. 

 

Jag vill att ni ska kunna se och uppleva ert eget mod, att ni ska se det genom mina ögon. Jag ser ert ljus, er själs ljus. Jag ansluter mig nu till ert hjärta, till de ni är. Känn mig, vi är jämlikar. 

 

Kom ihåg enkelheten, bekvämligheten och glädjen i att leva utifrån det som behagar er. När ni var på den här sidan, varifrån jag nu talar, kände ni er lättare och friare. 

 

Ni var inte bundna av den mänskliga kroppen och de begränsningar som påtvingas den, inte heller de kollektiva tankar och känslor som finns i det mänskliga samhället. Man kan säga att man var mer sig själv. Känn hur det känns. 

 

Föreställ er att ni befinner er i en vacker trädgård rik på olika växter och blommor. Se dem som symboler för den himmelska atmosfär ni har kommit från. Känn vibrationen av livet där; öppenheten, förfiningen och respekten för varandras liv. Känn harmonin i denna stora trädgård och hur djupt kopplade ni är till den. Stanna där för ett ögonblick och känn efter hur er kropp känns. Ni har en kropp, men den kan se annorlunda ut. Känn hur lätt den är, hur lätt ni rör er och hur lätt ni får kontakt med livet omkring er. Ni är medvetna om blommorna, träden och himlen. Ni känner friden på denna plats och låter den friden tränga in i er. Var helt närvarande här i trädgården. Era fötter får kontakt med jorden och den kontakten grundar energin av lätthet och frid, här och nu.Håll fast vid bron till denna värld när vi nu återvänder till den jordiska verkligheten. 

 

I djupet av er själ är ni en bro. Ni är här på Jorden för att förkroppsliga kraften, värmen, friden och kärleken i den himmelska trädgården. Ni är ljusänglar på denna jord. Detta är stora ord, men jag menar dem verkligen – om ni bara vill tro på dem. Ni misströstar ofta; ni tvivlar på er kraft och ljuset som lever inom er. Er själs styrka är enorm, men ni tenderar att fokusera på vad som går fel, vad som inte går bra. Ni ställer höga krav på er själva, och när ni gör det förminskar ni er själva. Gör er själva stora; kom ihåg er stora strålande essens. 

 

När ni går ner till Jorden för att inkarnera, går ni ner så att säga för en stege, och när ni fortsätter neråt förlorar ni något av minnet om vilka ni verkligen är. I det ögonblick ni påbörjar nedstigningen är ni omgivna av himmelskt ljus och frid och av de kärleksfulla guider som stöder er. 

 

Men ni börjar inte bara ett nytt liv på Jorden, det finns en period som föregår det. Ni släpper först taget om det gamla livet ni just har levt, och ni kommer Hem till en atmosfär och miljö som passar er. Där släpper ni sakta taget om det liv ni har levt på jorden och de känslor ni har upplevt i det livet. Detta är en period av vila och att komma Hem. 

 

När ni har haft fruktansvärda, tunga upplevelser i ett tidigare liv, tar det lite tid för er att återhämta er och komma ihåg vilka ni är. Det finns bokstavligen ett behov av återhämtningstid och det finns hjälp tillgänglig för er på andra sida för att hjälpa er att göra det. När ni gradvis kommer tillbaka till er själva, och de djupaste såren är läkta, kan ni se tillbaka på ert jordiskas liv och se det hela i ett vidare perspektiv. 

Den största lättnad ni upplever på andra sidan, den sida från vilken jag talar, är den stora mildhet med vilken ni kommer att omges av och uppmuntran att se på er själva som en förälder till sitt barn. Ni ser sedan med förståelse och värme på de saker som ni har betraktat som fel under er livstid. Ni känner djupet av er smärta, er rädsla, ert lidande och ni lägger era änglavingar runt er själva. Den vänligheten hjälper er att släppa och läka de djupaste trauman. Men det är inte slutet på historien för ni känner så småningom – även om det kan ta årtionde eller till och med århundraden innan det händer – att ni vill gå tillbaka. Jorden kallar på er. 

 

Det finns en önskan som växer i er att försöka inkarnera igen, under dessa omständigheter och med deras inneboende begränsningar, men också med möjligheterna. Det finns problem som ni inte kan rätta till eller förändra i livet efter detta. Den processen är bara möjlig på Jorden, där ni har en kropp, där ni är mänsklig och har känslor. Det är exakt alla dessa omständigheter och utmaningar som ni känner till från att ha varit här som kommer att ge en intensiv tillväxt möjlig på medvetandenivå. 

 

Jag önskar att ni kunde inse hur långt ni redan har kommit. Alla ni som sitter här har börjat detta liv med en ryggsäck full av uråldrig visdom och erfarenheter. Ni är här för att läka gamla sår, men ni är också här för att föra in Himlens ljus och sprida det bland människor, som ett frö, så att vibrationen i Jordens atmosfär ökar och blir mer fridfull och mild, så som den är i den himmelska trädgården. Så ni har ett dubbelt uppdrag att utföra här, och jag använder ordet “uppdrag” i avslappnad bemärkelse, och inte som ett heligt “borde” eller en plikt som krävs av er, utan som en mild längtan i er själ, en kärlek i hjärtat att återvända till Jorden för att ni älskar Jorden. 

 

Ni ser Jordens skönhet reflekteras i Himlens trädgård. Naturen på Jorden berör er, eftersom ni är en del av Jorden. Ni vill hjälpa och stödja henne och ni vill läka er själva och uppleva hur det är att vara på Jorden som en hel människa. Det ger er själ en djup tillfredsställelse. Att vara man eller kvinna här på Jorden, att vara ett barn och växa upp här, att ingå vänskap med andra människor och ibland hamna i konflikter, att genomsyras av er själ som en hel människa så att ni helt och fullt kan kanalisera er själ till Jorden, det är ert högsta syfte. Det kan inte åstadkommas på den andra sidan. Det är här ert mål ligger, och jag ber er att komma ihåg det. 

 

Se er själva symboliskt placerade på en stege eller trappa innan ni faktiskt inkarnerar. Känn energierna från den himmelska atmosfären, er egen visdomoch stödet och uppmuntran från kärleksfulla guider runt omkring er. De iakttar er. De känner respekt och vördnad för ert val och uppmuntrar er därför. 

 

Varsågod, kliv upp på stegen, er nedstigning är på väg att börja. Ni tar ett steg och ett till och ni känner att ni måste släppa er guiders händer eftersom de inte kan nå längre. Medan ni gör detta, känn hur er själs ljus brinner i ert hjärta. Se bilden av en fackla eller ett ljus, och koncentrera er på det ljuset och på de lyckliga minnena och atmosfären av harmoni och frid som är ert Hem, och gå ännu längre ner. Om ni känner er nedtryckt av tyngden i den jordiska atmosfären som kommer emot er, eller om ni känner att ni tvivlar eller är oroliga, koncentrera er återigen på ljusfacklan – håll upp facklan. Ta den symboliska facklan från ert hjärta och lys upp er väg till Jorden. 

 

Vad jag ber er att göra här är att inte bara minnas hur det var att stiga ner i den jordiska världen, utan att också gå tillbaka och föra ljus till en plats där ni hade svårt att inkarnera, där ni tvivlade på er förmåga att verkligen till fullo vara närvarande här på Jorden med ert ljus och ert medvetande. 

 

Ge er själva självförtroende, omge er med mildhet och lkomna er själva tillJorden. Kanske kan ni se hur ert medvetande sakta glider in i den lilla kroppen som fortfarande vilar i er mammas livmoder. Omge det embryot ni då var med ett milt ljus i färger som det behöver. Ni kan föreställa er att ni sjunger för det barnet, och eftersom ni är en ljusets ängel kommer ni att finna orden och ljuden för att lugna det här barnet. Det är så ni skapar en kanal från himlen till Jorden för er själva. 

 

Känn sårbarheten hos det barn ni var, dess kropp är fortfarande så skör och bräcklig. Och ändå finns det redan ett stort mod och en stor styrka samlad i det barnet. Prisa den kraften, självförtroendet och ljuset som bor i detta barn. Föreställ er att ni följer med det här barnet som en ljusets ängel och vägleder det på dess resa på Jorden. Nu är ni ert högre jag och er viktigaste uppgift är att älska och lugna barnet, att tala om för det att vad det än gör är det vackert och modigt, och att dess Hem är i den himmelska atmosfären av oändlig vänlighet och skönhet. Var vid barnets sida och se det växa. 

 

Se er själva genom ert högre jags ögon. Se hur svårt det ibland var för barnetatt vara på Jorden, bristen på förståelse det upplevde av ingen orsak alls. Tätheten och den obevekliga naturen av energier på Jorden är ett slag mot själen. Överkänsligheten, som praktiskt taget var och en av er har utveckla under loppet av era liv och de många resor som er själ har gjort genom Universum, får barnet att se och uppfatta mycket som det till en början inte kan relatera till. Ha medkänsla med barnet som upplever allt detta utan att ännu kunna förstå det. 

 

Se hur oändligt kraftfulla ni måste ha varit för att våga er på detta hopp ner i djupet, och det faktum att ni är här för en önskan om att nu få kontakt med den ni verkligen är, med er själ, ert högre jag, och att sedan leva med den förbindelsen medan ni är i en mänsklig kropp. Ni har inte glömt ert syfte, minnet ligger vilande djupt inom er, även om i har fått lära er att förminska er själva, att tvivla på er själva, att särskilt titta på saker som inte går så bra som förväntat. Men jag säger er, vänd på det perspektivet och se er själva fån den storhet som ni är. Gör er själva storslagna, bred ut era änglavingar och se på er själva med uppskattning. 

 

När ett nytt liv börjar på Jorden, när en ny personlighet föds, ser själen på den händelsen som ett barns födelse. Så även som vuxen är ni fortfarande ett barn i er själs ögon, ett barn som modigt går sin äventyrliga väg. Som en själ älskar ni det här barnet. Ni vill stödja det och som själ ser ni bortom barnet och bortom det mörka moln som barnet är insvept i. 

 

Jag inbjuder er att ansluta till er själs perspektiv. Se hur er själ försöker hjälpa er genom att lysa upp det mörka molnet i ert liv. Ta något som känns känslomässigt tungt, ett återkommande problem eller kanske något nytt som ni kämpar med. Jag ber er inte att leta efter ett svar eller en lösning, utan att känna för den energi ni sänder till er själva från er själ. Var själen, var den ljusets Ängel som ni just var. Låt ert ljus lysa på det mörka molnet och se vilken känsla det framkallar. Hur känns själen för den människa där nere som inte ser bortom molnet? Vad känner den själen för dig? Låt den känslan tränga in i er. 

 

Er själ vill att ni ska veta att den uppskattar er, att den är djupt förbunden med er och att vad ni än gör så står den vid er sida och omfamnar och älskar er. Det är vad er själ vill säga till er. När ni är öppna för det perspektivet börjar ni uppleva er själva på ett annat sätt. Ni gör inga fel eller misstag, ni försöker bara leva ert liv, och er själ erbjuder er den friheteten. 

 

Det är inte en fråga om att höra från er själ: “Ska jag göra det eller detta, ska jag välja A eller B, gjorde jag det bra eller gör jag fel?” Det är inte vad er själ vill säga er. Själen vill att ni ska vara djupt medvetna om er sanna skönhet och kraften och visdomen i ert liv. Själen vill ge er en stor känsla av lättnad och glädje. Det är bra att vara den man är. Ni är underbara, ni växer och lär er och när ni gör det finns det något modigt.  

 

Ni har anträtt dansen med livet på Jorden. Det är något som väcker vår största vördnad och respekt. Vi knäböjer framför er – det är så – och vi vill inget hellre än att ni säger “amen” till er egen storhet, och då kommer svaren. 

 

Men först behöver ni känna storheten, er styrka och visdom inom er, och ni behöver inte göra något mer för ni är redan “där”. Den soliditet ni upplever av att göra det gör att ni bättre kan ta emot svaren om vad ni vill ha i ert liv, eller vad som saknas i det, och från er storhet kommer ni att finna svaren. Ni behöver inte sträcka er utanför er själva eller söka efter ett högre jag som finns långt bort i himlen, eller guider som också finns någon annan stans “där ute”. Allt finns här. Ni är här med all er visdom och styrka. 

 

Dessutom är era guider och er själ här, nära er. Vi kommer inte att överge er, men det är er väg på Jorden och det är upp till er att vrida om nyckeln. Det kan vi inte göra åt er. Det är så man kommer ihåg sig själv; att inse vem man är i en atmosfär som inte speglar det jaget lika direkt som i de vackra, överflödande trädgårdarna, som återspeglar ens skönhet och själskraft. Här måste ni uppleva trädgården inom er själva. 

 

Det finns bara glädje i Skapelsen, och när ni vrider om nyckeln och öppnar dörren och säger “ja” till er själva, blir livet på Jorden mycket rikt på möjligheter. Det är ert mål er egen själs plan; att vara er själ här, att minnas den och att vara den. Ni kan börja med att söka efter era mörkaste känslor och behandla dem som barn som behöver ert stöd och er uppmuntran, och bli medvetna om era vingar och omfamna detta barn och sedan ta det till den Himmelska atmosfären i Hemmet där allt är bra och harmoniskt. 

 

Till sist ber jag er alla att levandegöra bilden av den där trädgården inom er en gång till, här på denna plats på Jorden. Ta med er känslan av Himlen på Jorden och känn glädjen och trösten av att vara där. Ert sinne och er kropp känns lättare och friare. Ni behöver inte oroa er. Vi kallar fram den atmosfären här tillsammans, och därför tar vi nu detta ljus till Jorden och lyser upp Jordens rike med detta ljus. 

 

Jag tackar er alla för den kanal ni är och det ljus ni för med er. 

 

Jag har den djupaste respekt för vilka ni är. Tack  

 

 

Översättning Ulla Krogh 


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *