Moder Maria via Natalie Glasson, 9:e december

 

th

Ert Inre Barns Uppstigning av Moder Maria

Kanaliserad genom Natalie Glasson 9:e december, 2016.

Original Källa: Sacred School of Omna

 

Under en period av uppstigningsskiften, omvandlingar och nystarter, när er själ kommer närmare ert väsen, och era mentala och emotionella kroppar blir helande, och nya perspektiv som är knutna till era inre sanningar vaknar, då finns det ett område av ert väsen som vi kan inte bortse från. Er fysiska kropp, era aurafält och chakran, upplever nu en enorm förändring, eftersom delar av ert ego faller bort, för att ersättas med upplysta aspekter från er själ. Gamla begränsningar, destruktiva och negativa perspektiv, stiger till ytan och skall erkännas, läkas och tas bort, för att göra plats för de nya, kärleksfulla, livsförbättrande och upplysande perspektiven från er själ. Det finns en del i ert väsen, som påverkas djupt av de övergångar som sker inom er, men denna del kan ändå gå obemärkt förbi, och omvandla utan att ni uppmärksammar det. Jag, Moder Maria, talar om ert inre barn.

 

Vem är Ert Inre Barn?

Ert inre barn är en del av er själ; ni kan jämföra det med en energetisk kropp, som liknar er känslomässiga eller mentala kropp inom ert aurafält. Ert inre barn är det ursprungliga medvetandet som ni väljer att behålla, och förankrar i er fysiska kropp då den bildas i er mors livmoder, och när ni föds. Eftersom ni är andliga varelser som ville inkarnera på jorden, så valde ni era föräldrar, er födelseort, tidpunkt, ert namn, hur ni skulle se ut och vilken typ av personlighet ni skulle vara. Ni visste att dessa val skulle stödja er i de lärdomar ni ville uppleva under livet som barn och vuxna, samt vilken utbildning eller utveckling ni ville ha, för att bli ett större uttryck av Skaparen. Vid er födsel, hade ni inom er all den förståelse om era fysiska verkligheter ni behövde, och en stark koppling och minne av de inre planen. Kunskapen ni hade när ni föddes, kunde inte uttryckas genom er, och som ett barn kan det ha varit svårt att uttrycka sig med ord, inte på grund av oförmågan att kommunicera, utan helt enkelt för att det är en del av er, och är därför syntetiserat med varje del av ert väsen.

Det är viktigt att komma ihåg, att ni valt omgivningen ni upplevde som barn, även om ni uppfattar den som negativ, för ni valde den av den anledningen, att det skulle driva er framåt som vuxen. Från födseln utvecklas ert inre barn i harmoni med er, likt ett fysiskt barn. Ert inre barn fortsätter att behålla medvetandet och den kunskap ni föddes med, och det fungerar som en form av navigering genom era tidiga år. Som barn, är ni anslutna med er själ. Men era chakran formas fortfarande och utvecklas, så det är senare i livet som större aspekter av er själ förkroppsligas fysiskt. Ert inre barn är en del av er själ, som är närvarande för att tjäna er under de tidiga åren.

Från födseln, och till cirka sju års ålder, absorberar ni information från era omgivningar och människorna i ert liv, för att lära er så mycket som möjligt. Ert inre barn stöder programmeringen av ert undermedvetna, som senare tillåter ert medvetna sinne att utvecklas. När ni blir äldre, kommer ert inre barn att finnas kvar som ett barn inom er, men vid sjuårsåldern, fortsätter det ofta att dela med sig av den inre kunskapen om er själva och verkligheten, som fanns redan i livmodern. Er medvetna kunskap från födseln är mycket viktig, eftersom den fungerar som en jordning av er själs avsikter för ert liv.

 

Trauma och Ert Inre Barn

Om någon form av trauma inträffade under er barndom, har det förmågan att hämma tillväxten av ert inre barn, och skapa förvirring för ert inre barn, som är er inre kunskap, och som genom de yttre upplevelserna inte blir i harmoni. Om traumat under barndomen är stort, och påverkar det inre barnet på djupet, då är det troligt att det inre barnet stannar kvar vid åldern då det inträffade. Den smärta eller det lidandet som upplevs, kommer att behållas av det inre barnet, och börjar fördunkla den rena kunskap som fanns vid födseln. Medan den fysiska, emotionella och mentala barnets kropp fortsätter att växa och utvecklas, kan det inre barnet inte utvecklas till ett fulländat barn, som har nått toppen av sin tillväxt och som kan utgå från de rena kunskapsaspekterna av sin själ. Syftet med ert inre barn är att nå mognad som ett inre barn, för att existera som ett fulländat, älskande och kraftfullt barn inom er. Ytterligare aspekter av själen kan då kompletteras i sitt utförande och inkarnation av den fysiska formen. Om det inre barnets tillväxt hämmades vid två års ålder, kan inte högre och större aspekter av själen hämtas, förrän det inre barnet är läkt, och har genomfört sin tillväxt. De vuxna påverkas av det inre barnet, av smärtan det tillfogades och sin syn på Världen.

Det är viktigt att förstå att om ert inre barn blivit hämmat av trauma, kan healingen, och tillväxten av det ske i en snabbare takt i er vuxna kropp, eftersom ert inre barn kan bli hjälpt av ert stöd.

Ofta slutför det inre barnet inte sin tillväxt, för att det har blivit besudlat av sådant som fördunklar dess rena kunnande och aspekter av själen. Ni kommer att kunna känna igen de negativa eller destruktiva fläckarna, som ert inre barn har förkroppsligat på grund av smärta, lidande eller maktlöshet, eftersom det uppstår som upprepade mönster i ert liv. Exempel på sådant är: det inre barnet har aldrig kunnat känna sig tryggt, så den vuxna kan inte hitta ett tryggt hem, det inre barnet kan ha känt sig oälskat, så den vuxne kan uppleva problem med relationer, det inre barnet kan ha upplevt brist på pengar, så den vuxne är oförmögen att nå framgång. Sanningen är den, att er mest lekfulla och kreativa natur och ert mönster, säger en hel del om er själ och de kärleksfulla egenskaperna från Skaparen, som den vill förkroppsliga. Om det inre barnet känner sig oälskat och detta yttrar sig som relationsproblem hos vuxna, så kan det vara själens önskan att förbättra sin relation med sig själv och Skaparen, och kommer att uppnå det genom relationerna med andra.

 

Er Själ och Ert Inre Barn

Den nuvarande skiftet i uppstigningen, stödjer er själs syntetisering med hela er varelse, speciellt er mentala kropp. För att dra full nytta av detta och att låta er själ bli mer fullständigt förkroppsligad, så finns det ett behov av någon healing eller en tillväxt, som är nödvändig för ert inre barn. Om ert inre barn har vuxit till en fulländat barn, och alla besudlingar eller förvirringar har tagits bort, kommer ert inre barn att utgå från er själs rena kunskap om detta liv, som kommer att syntetisera med de nya aspekterna som er själ hämtar nu, vilket skapar harmoni och en mer total närvaro av er själ.

 

Att Sätta Igång Läkning och Tillväxt för Ert Inre Barn

De negativa, begränsande och destruktiva mönster, som ni känner igen nu i er verklighet, vilka kan manifesteras genom era tankar, känslor, fysiska upplevelser, handlingar och reaktioner, föds ur ert inre barn. Lägg märke till dessa mönster, vilka budskap ger de er? Ofta är det lättast att upptäcka negativa budskap, och sedan omvandla dem till positiva budskap med ert medvetande. Ni kommer då att kunna förverkliga den tillväxt som behövs för ert inre barn, och den energi ni behöver förankra från er själ och era guider, för att stödja helandet. Ett exempel: allt verkar gå fel i dag. Därför säger ni till er själva, “Ingenting fungerar för mig.” Det här är en fläck eller förvirring som det inre barnet har anammat, vilket fördunklar den inre kunskapen. Detta uttalande kan omvandlas till “Skaparen ger mig allt jag behöver, och jag accepterar gärna.” Ni kan bekräfta ert uttalande och be era guider och själen, att leverera helande och lämplig energi till er, och samtidigt föreställa er känslan av det. Föreställ er sedan själva hur barnet upplever det tillståndet, och observera energetiskt tillväxten ert inre barn skapar.

Att arbeta med sitt inre barn på det här sättet, kan göra att ni upplever en stor känsla av fulländning, förnöjsamhet och lycka, som kommer att göra det lättare för er själ att syntetisera med er. Ni kan också börja få vackra insikter om ert liv och själ, genom kunskapen ert inre barn för in i denna värld, för att stödja er att kunna navigera lättare, vilket kommer att väcka er varelse för att ta emot.

Det är värdefullt med de energier som för närvarande förankras i Jorden, som åstadkommer läkning och tillväxt av ert inre barn, såväl som den kunskap och visdom de vill dela med sig av, till er.

Kärlek från mitt inre barn till ert,

Moder Maria

 

Läs mer från Moder Maria

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including

‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you

 

You may also like...