Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 1 december

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 1 december

 

 

Kära mästare, kom ihåg denna term: Ljusmembran, för det är viktigt att detta begrepp definieras tydligt i ert sinne.

Det fanns Ljusmembran placerade över ert minne när ni började er resa in i den illusoriska verkligheten av de tredje / fjärde dimensionerna. Det fanns Ljusmembran placerade i ingången till ert Heliga Sinne och Heliga Hjärta.

Det var / är ett Ljusmembran, som omger ert Tredje Öga / er inre syn. När ert Högre Jag bestämmer att det är dags att öppna ert Tredje Öga, kommer det att upplevas, som om ni fick en våg av helig energi över pannan. Dessa specialiserade frekvenser öppnar ympkristaller av ljus inom tallkottkörteln, som initierar möjligheten för extrasensorisk uppfattning / klärvoajans.

De flesta av er har hört talas om ”Ring-Pass-Not”, ett tunt Strålande Ljusmembran, som omfamnade planeten. Det var ett slags restriktiv karantän, som gradvis lösgjorde sig från jordens atmosfär, varigenom de kosmiska informationsdammluckorna, tilläts slås upp så att nästa nivå av kosmisk visdom, kan läcka in till en utvald grupp av Världs Tjänare / Kosmiska Budbärare.

I många liv har var och en av dessa tappra själar varit i en intensiv förberedande fas i de högre sfärerna. Denna intensiva utbildningsperiod har varit nödvändig för att skapa en korrekt, välordnad och snabb metod för att föra fram de avancerade lärorna på. Det är en Kosmisk Lag att ni måste integrera och uppleva varje nivå av ny sanning för att kunna flytta till nästa, mer avancerad nivå. Det är en unik och specialiserad initieringsväg.

De Uppstigna Kosmiska Mästarna i Ljusets Kosmiska Råd undervisar inte offentligt, öppet. De arbetar helt genom sina lärjungar och invigda, främst genom att förmedla de inspirerade tankeformer av läror i högre visdom. Initierar arbete på de mentala nivåerna, också oftast bakom kulisserna. Emellertid är en utvald grupp ute i världen aktiva i undervisning, för att inspirera andra att bli världs tjänare, vilket är deras viktigaste uppgift.

Det förekommr en Ljus epidemi där varje person på Jorden bombarderas av de höga frekvenserna av Guds Ljus; dock, kan varje person bara absorbera och integrera de frekvenser av Ljus som deras fysiska kropp kan klara av. Ni måste kunna smälta högre frekvenser Guds Ljus för att dra nytta av det och använda det.

De av er som ihärdigt har följt den väg som var avsedd för er att snabbt föra er till ett fullbordat tillstånd av ”en-Lighten-ment”, vilket ni har varit i under de senaste tio åren. När ni uppnår sann självbehärskning, kommer era tankar och ord bli ofarliga, för kritik och negativitet kan inte kan bo i Ljuset av kärlek och sanning. Tjänande är en inneboende impuls av Själens-Själv, precis som önskan är egots viktigaste impuls.

Övergången från impulser eller ”nudgings” av den känslomässiga, ego-önskande kroppen till de inspirerande Själs tankarna och det Högre Självet har främst åstadkommits. Ert fokus har gått mot gruppmedvetande och till hur ni kan tjäna mänskligheten. Ni är också på god väg i övergången från Jag / mig / mina själviska intressen till högre frekvens – ett vi / vårt tillstånd av enhetsmedvetande.

De intuitiva tankar ni får, vägledningen från era guider, änglahjälpare och Högre Jag blir starkare, när ni integrerar mer rent Guds Ljus. Er personliga verklighet expanderar från en liten världs fokus för ett mig / mitt medvetandetillstånd till ett utvidgat medvetande, som omfattar hela världen, solsystemet och därefter. Ni behöver inte längre svara an på smärtsamma händelser i livet, som ödesbestämda eller bestraffande, för ni inser att de är utmaningar och möjligheter för tillväxt.

Ni flyttar smidigt ut ur energi virvlarna eller kollektiva medvetande band av tankeformer, som skapats av mänskligheten, vilket är en virvel av våldsam aktivitet. Uppstigning är en process där man medvetet går vidare till högre och högre nivåer av energi / vibrationsfält av er Högre Själ / Högre Jag – vilket för alltid rör sig till mer raffinerade områden av gudomlig energi i de högre dimensionerna.

Er själ är medveten om de obalanser ni skapade i det förflutna och även de som ni har skapat i detta liv. Den kommer att göra allt för att visa fram dessa obalanser för er uppmärksamhet, så att ni kan rätta till brister och utveckla harmonisk initiering till nästa nivå av ert Högre Själv. Detta är själens huvudsyfte för att vara. Er själ och Högre Jag kommer också att göra sitt yttersta för att höja era vibrationsfrekvenser och harmonisera de varierande energier i de emotionella och mentala kropparna.

Efterhand som ni gör framsteg på vägen och börjar utnyttja de högre vibrationella Ljusmönsterna, kommer ni att uppleva effekterna av intensiteten av Kosmiska Heliga Eldens frekvenser. Ni kommer att påverkas av Skapelsen brinnande kraft på tre sätt: Eld genom friktion: Kropps Eld ** Soleld: Själs Eld ** Elektromagnetisk Eld: Andens Eld.

Så småningom kommer ni att lära er att känna igen frekvens mönsternas källa för de olika Ljusvarelser, vilka ni ska arbeta med. Ni kommer också att kunna skilja mellan de subtila krafterna och Strålarna. Ni måste sträva efter att bli en gudomlig observatör och en mästare på att distansera er.

Ni vet vem Ni är; vi behöver inte berätta det för er. Vi ber er att ihärdigt behålla ert maktcentrum i era Heliga Hjärtan som ni drar in i de högre nivåerna av Världs Tjänande. När ni flyttar djupare och djupare in i sfären av de Uppstigna Mästarna, bör er inslagna väg av tjänande ha blivit lättare, nästan utan ansträngning. Era stora utmaningar och tester ligger bakom er, när ni drar större mängder Guds Ljus till er.

Era inre stridande fraktioner kommer långsamt släppa sitt grepp om er efterhand, som de underkastar sig de omvälvande Kärleks vibrationerna. Mina modiga fredskrigare, när ert Ljus lyser klarare ut i världen, måste ni vara vaksamma så att ni inte kommer att göra något så att ni kommer att göra er till en samlingspunkt för negativa vibrationskrafter. Ni lär er att vara chef för Högre Krafter. När ni förfinar era kunskaper om Självbehärskning, lär ni er att identifiera kvalitén och kraften av all energi omkring er.

I varje epok och större cykel görs Kosmisk Visdom och Gudomlig Sanning tillgängligt för dem med öppna sinnen och kärleksfulla hjärtan. Det är dags att förstå var mänskligheten befinner sig på utvecklingsstegen. Var och en måste skaffa sig kunskap om och ha en önskan att uppfylla sitt eget personliga öde.

För alla er som är fast på Uppstigningsspiralens Stig, är vid denna tid ert stora mål att återskapa ert vibrationsmönster, som utgör er personliga värld i Tredje- / Fjärdedimensionella verkligheten, till ursprungligt spektrum av ljus och skugga. Genom att göra så, kommer er medvetande inte att svänga så radikalt från positivt till negativt och era mentala och emotionella naturer kommer åter att stabiliseras och centreras.

Detta är ett viktigt steg i att lära sig att leva centrerade i era Heliga Hjärtan och Heliga Sinnet. En lärjunge på Vägen mot ”en-Lighten-ment” måste sträva efter hjärtcentrerad opartiskhet och klok urskiljning.

Icke uppvaknade personer, gör fler omedvetna val än genom intelligent medvetenhet. Det är som om de är i ett halvmedvetet medvetandetillstånd. Den inledande fasen att bli en självmedveten person är att inse att han / hon inte är medvetet vaken. Detta startar processen med att sträva efter att vakna till Själens-Själv, för detta är en naturlig del av att bli andligt medvetna och en mästare över sig Själv.

När man drabbas av irritation och svarar på högljuda, arga ord eller tankar, använder ni astral energi, som förorenar ert aurafält. Fortsatt användning kommer att bygga en negativ tankeform, som så småningom måste lösas och upplösas genom Cirkel Lagen. Föreställ er era negativa tankeformer som sten eller tegel som bygger på ert känslomässiga fängelse.

Kom ihåg att ni består av energi enheter, som skapar er Energi Signatur och i slutändan er Själs Sång. Ert mål är att lära er kontrollera era tankar och fokusera er makt. Era tankar kommer att öka i styrka beroende på intensiteten och upprepning av er Tanke Sådd. Kära hjärtan, lär er fokusera på de högsta och bästa attributen för människor och förhållanden i er inre Ljuscirkel, detta är en av de viktigaste aspekterna för att skapa er personliga Femte-Dimensionella miljö.

Språket i det omedvetna och undermedvetna är i första hand bilder. Förfining av det undermedvetna och medvetna sinnen och initiering till det Övermedvetna sinnet påskyndas kraftigt genom avsiktlig praxis och ger både perfekt bildspråk och visualiserings färdigheter.

Själen behöver en kropp av uttryck på det fysiska planet för att föra fram kraften och förstärkning av Skapelsen. Ni måste sträva efter att höja er över och att skydda er från existensen av det känslomässiga kaoset i det kollektiva medvetandet; men ni måste också fungera effektivt bland massorna och sprida ert ljus när ni går genom det dagliga livet.

Man kan inte leva i en fristående värld och överge den materiella världen för att uppnå ”en-Ligheten- ment”. Att bli en orealistisk, vag mystiker tjänar inte någon. De introspektiva, inåt fokuserade meditativa metoderna i Österländska filosofierna ska förenas med den kreativa, utåt riktade fokuserade praxisen i västvärlden.

I en tredje och lägre fjärde-Dimensionell miljö, är er mentala kropp benägen att projicera in i framtiden, vilket skapar rädsla och osäkerhet. Den känslomässiga kroppen spelar alltid upp händelser i det förflutna, en del fina minnen, men mestadels återupplevs erfarenheter av fel eller smärta. Nuet registreras knappast alls om det inte finns något positivt eller negativt drama inblandat.

Ni bör sträva efter en stark, högt-utvecklad förbindelse mellan de mentala och emotionella kropparna och även mellan Själen och det Högre Självet för att utveckla förfinade andliga värden. När ni kopplar in er i de högre frekvenserna av Gudomliga Visdom, forsar briljanta idéer ut från intuitionens högre plan.

I ena ögonblicket kan ni uppleva spänning och i nästa depression, efterhand som ni gradvis uppnår ett lycksaligt tillstånd av medvetenhet, förlorar ni det igen. Dock kommer tiderna av depression att bli mindre intensiva och även mindre frekventa. Var säkra på att ert egos kropps önskan kommer att göra uppror och motstå Själens och det Högre Självet ansträngningar och kommer att försöka att hålla er kvar i era vanliga rutiner / vanor, som endast tjänar det lilla jaget och dess själviska begär.

Men efterhand som ni gör framsteg, kommer ni att ansluta er till det Heliga Sinnets sfär och ni kommer att lära er andlig urskiljning. Ni måste ständigt övervaka och kritisera era ord, handlingar och motiv när ni tränar er själv och disciplinerar det lilla självet. Kom ihåg: All kunskap är en form av Ljus.

När ni strävar efter att förstå er roll och syfte för detta liv, kommer ni lära er att vända er inåt för att förstå vem ni egentligen är, varför ni agerar och reagerar som ni gör och hur ni kan utnyttja era största talanger och potentiella förmågor. Detta bör vara ert stora mål just nu. Reflektion, kontemplation och aktiv meditation kommer att låsa upp mysteriet med ert sanna jag och vad ert stora mål är för denna livstid.

Ni är ett energicentrum, en behållare, en fysisk kropp, som innehåller ett mått av ren Skapar Essens. Ni ansvarar för att integrera och använda ljusenergin för att sätta er själva i stånd och sedan måste ni sända balansen ut i världen till gagn för alla. Underkastelse till ert Gudomliga Uppdrag och kosmisk lag innebär anslutning till alla Universella Lagar, som uppenbaras för er.

Att vandra uppstigningens väg kräver ett ständigt arbete för att skapa det högsta valet för den högsta goda, med en intensiv önskan att tjäna. Ni måste ta ansvar för alla handlingar och den energi ni skapar, vare sig positiv eller negativ, för det kommer att återvända till er via Cirkel lagen. Ert nuvarande jordiska mål är att bli en Världs Tjänare och det snabbaste sättet att uppnå denna nivå av Självbehärskning är att inom er stimulera Guds Krafts lågan. Självbehärskning uppnås i små steg, inte genom jätte hopp.

Kära hjärtan, oavsett vilken nivå ni har uppnått avseende er Andliga / Självkännedom, rekommenderar vi att ni prioriterar Vägen till högre medvetenhet i era liv. Världen och verkligheten ni har bott i och upplevt tidigare förändras snabbt. Ni har ett gyllene tillfälle att sälla er till dem som skapar en ljus ny värld för sig själva och sina nära och kära.

Ni har också rätt att stanna kvar i den negativa miljön i den lägre världen av verkligheten som snabbt håller på att rengöras, raderas och ändras, vilket nu skapar kaos och monumentala förändringar vilka upplevs av massorna och jorden. Vilken värld ska ni välja? Vad ni än väljer, kommer vi att bli leda och skydda er inom gränserna för kosmisk lag och vi kommer alltid att älska er i övermått.

 

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

 

 

Överfört via Ronna / Sacred Scribe * Som förmedlare av denna artikel hävdar jag Ronna, den universella upphovsrätten i namn av ärkeängeln Mikael. Utläggning på webbplatser är tillåtet så länge informationen inte ändras, görs utdrag eller information läggs till och kredit ges mitt författarskap och min e-post och webbadress ingår. Det kan publiceras i tidskrifter, tidningar eller offentliga tryck med tillstånd från: RonnaStar@earthlink.net

 

www.RonnaStar.com * www.QuestForMastery.org

 

”Ärkeängeln Mikael: Skapelsens brännande kraft sveper över jorden”, kanaliserat av Ronna Herman den 1 december, 2016 på http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

 

Du gillar kanske också...