Plejadiska Ljusstyrkorna via Michael Love, 24 mars, 2020

Plejadiska Ljusstyrkorna via Michael Love

24 mars 2020

HÄNDELSEN 2020 – PLANETÄR DNA-AKTIVERING HAR BÖRJAT

Ett särskilt meddelande till Stjärnfrön på den Nya Jorden, för omedelbar planetär utsändning…

Inledning: Följande information kommer från direkta, avkodade sändningar från välvilliga Ljusstyrkor som dockat i Jordens Solsystem och vissa data kommer direkt från vissa inuti Jorden Alliansmedlemmar kända som de Vita Hattarna, och det Stora Vita Brödraskapet som strategiskt placerats på nyckel-maktpositioner av Galaktikerna på Jordens yta.

Börja utsändning…

Jordalliansen rapporterar just nu att som en del av de senaste ”Operation Frihet på Jorden” uppdragen, har välvilliga Ljusstyrkor, som dockat i Jordens Solsystem, översköljt Jordens yta under flera timmar denna natt och morgon med kraftfulla 40 Hertz, 5D gammaljustrålar!

Galaktikerna skjuter av dessa kraftfulla 40 Hertz gamma-foton-ljusstrålar mot ytan för att förstärka det nya VTXC, 5D kristallina ljusnätet som kommer att fungera som det eteriska ramverket för den nya 5D Jorden! Det nya 5D ljusnätet passas in och läggs direkt ovanpå den gamla 3D-matrisen då alla system som utgör den fysiska Jordens matris fasas ut och uppgraderas till 5D-Nya-Jorden system precis nu!

De kraftfulla inkommande vågorna av gammaljus som länkas till Jorden aktiverar Stjärnfröns och mänskligt DNA till en mycket högre ordning och detta ljus sönderdelar totalt alla kvarvarande spår av lägre-vibrationell, mörk energi från denna sfär!

Planeten blir terra-formad från mörker till ljus precis framför era ögon, Stora Ni, i den mest otroliga Galaktiska operation som Jorden någonsin bevittnat!

Ikväll vill Plejadierna tala om den tekniska mekaniken i denna stora Uppstignings-tilldragelse och visa er hur allt passar samman!

Kära Ni, ni har länge vetat att den nuvarande Planetära frigörelse-händelsen på Jorden är något som först måste ske inom er, och ni har vetat att bara då skulle den börja manifesteras som er yttre verklighet, först på ett personligt plan, sedan på kollektiv nivå!

Exakt vad är det som sker från makronivå ner till minsta mikronivå inom er?

Gammaljus och DNA. Som vi sade ”De senaste stora flödena av inkommande gammaljus sätter igång en stor DNA-aktivering hos varelserna på Jorden just nu!”

När vi säger ”Det stora Uppvaknandet sker på Jorden” menar vi ytterst på en mikrobiologisk nivå ”Den stora DNA-aktiveringen sker!”

Låt oss först tala om ljus och specifikt ett speciellt spektrum av ljus. Vi använder ofta termen ”40 Hertz, 5D gammaljus” i våra meddelanden! Varför är detta ljus så viktigt när det gäller Händelsen och Uppstigningen? 40 Hertz, 5D gammaljus emitteras från den galaktiska kärnan och kallas ibland bara ”kosmiska strålar”! Nivån på kosmiska strålar som träffar Jorden har ökat kraftigt de senaste månaderna och den ökar varje dag!

Gammaljus uppgraderar DNA och gör det snabbare än något annat känt! Hur fungerar det? Vetenskapsmän på Jorden upptäckte för en tid sedan det förbluffande, bevisade faktumet att ”Gammaljus kan transformera en levande organism från en art till en annan, nästan ögonblickligen!”

Anmärkning: Även om vissa vetenskapsmän på Jorden har en basal förståelse för denna avancerade Plejadiska bio-ljusteknologi, så är mänskligheten generellt ännu inte redo eller tillräckligt ansvarsfull för att tillämpa teknologin på något praktiskt eller humant sätt!

För några år sedan visade Rysk vetenskap framgångsrikt att om man med en gammalaser lyser genom cellerna av ett embryo av art 1 till ett embryo av art 2 i bara 24 timmar, så får det embryot av art 2 att födas som art 1! Det här kan låta som magi men det är 100% sant! Vi råder er att göra fördjupad efterforskning angående detta.

Samma universella princip som får detta att hända fungerar också på en mycket större makroskala! Art 1 är den Mänskliga rasen. Art 2 är Ängla-rasen.

Då inkommande gammastrålar från den 5:e dimensionella Centrala Solen i den galaktiska kärnan bombarderar mänskligt DNA, blir människor omvandlade till en Gud-art där de kommer att ha 12 aktiva strängar av DNA!

Även om Stjärnfrön är en helt annan art än människor och faktiskt redan är en Ängla-ras, valde de att komma till Jorden och gå genom den mänskliga Uppstigningsprocessen tillsammans med mänskligheten i syfte att få den upplevelsen och för att hjälpa mänskligheten med dess Uppstigning. Stjärnfröna på Jorden valde att få tio av sina DNA-strängar av-aktiverade, och sänkte sina vibrationer extremt mycket och glömde vilka de var och fick alla sina gudomliga krafter starkt försvagade.

Och eftersom Stjärnfröna på Jorden levt så länge med och omkring människor, så är det många av dem som felaktigt faktiskt tror att de är människor! Detta är orsaken till att många av Stjärnfröna på Jorden har det så svårt i sina inkarnationer här! Tills helt nyligen hade de knappast tänkt tanken, om ens någonsin, att de är en av de mest avancerade arterna i Universum! Allt detta förändras nu snabbt då ett massivt Uppvaknande sker på ytan!

Både Stjärnfrön och människor på planeten Jorden omvandlas nu sakta till en gudomlig ras. Stjärnfröna är bara längre fram i denna evolutionära process och kommer att uppstiga först och, som vi sade, sedan kommer de att hjälpa mänskligheten i dess evolutionära process!

När vi talar om DNA-aktivering, vad menar vi egentligen? Vi tror att en bättre beskrivande fras här kan vara, ”DNA-återanslutning”. Då de 12 huvudsträngarna av DNA i den fysiska kontainern blir omkodade av kosmiska gammaljus-data, bildar de naturligt en ny geometrisk tillväxtväg och bokstavligen pluggar sig fast tillbaka i en av de motsvarande resonerande 12 chakra energiportalerna! Chakran är icke-fysiska, multidimensionella, energetiska portaler i den skiktade kroppen som bildar ett gravitationellt grepp på DNA-strängen och håller den på plats! När DNA-strängen är tillbaka-ansluten i dess rätta portal, börjar avancerat kosmiskt data (Akasha-ljus) flöda genom DNA-strängens celler, sedan ut genom det centrala nervsystemet till hela kroppen! Även om det finns 12 primära strängar av DNA-filament, så finns det triljoner och triljoner små kristallina trådar som kallas ”Nades” som bär denna kosmiska energi genom kroppen där den sedan blir avkodad och uppfattas på magnifika sätt av den varelse som bor i kroppen!

Låt oss gå ännu djupare: Vad pågår på den sub-cellulära atomära nivån i ert DNA när en gammaljus-våg får kontakt med ert aurafält? De inkommande strålarna av solära joniserande gamma foton ljuspartiklar som styrs mot oss har förmågan att skära genom till kärnan i den mänskliga atomen, att skifta dess kemiska bindningar och förändra själva uppbyggnaden av vår atomära struktur. Denna omstrukturering av vår atomära struktur omvandlar våra celler till en mer komplex kristallin struktur som bokstavligen kan låta all data i universum börja flöda genom den mänskliga kroppsdatorn!

Mänskligheten började som en avancerad lysande Stjärn-ras men mänskligt DNA blev av-aktiverat av skändliga varelser för ungefär 350000 år sedan och mänskligheten blev förslavad och kastad i mörkret utan information! Ingen människa hade någon som helst aning om att något ens hade skett. Så allvarlig var denna nedstängning av kroppen! Inte ens idag i dagens moderna värld har alla omedvetna människor någon aning om att något finns utanför deras dagliga 3D-värld vilken de blivit programmerade att uppfatta och fungera i.

De goda nyheterna är att när det mänskliga DNA:t blev av-aktiverat för länge sedan, så lämnades strängarna kvar på plats i den fysiska kontainern och nu återansluter de sig bokstavligen med hjälp av de gudomliga varelser som dockat i Jordens solsystem! Det 5D gammaljuset de sänder till Jorden precis nu motsvarar exakt den mänskliga kroppens ursprungliga gudomliga blåkopia!

Vi muterar gradvis till de Guds-varelser vi i sanning är och detta är en metamorfosisk process av solärt bemyndigad alkemi som förändrar våra atomära kroppar från ett kolbaserat ramverk till ett fininställt kisel-kristall system. Denna nya kristall bio-dator eller ljuskropp har förmåga att tolka de mest avancerade data i universum ögonblickligen och är mycket mer effektiv än vilken som helst tänkbar kvantdator!

Den morfogenes som sker i kropparna hos ljusvarelserna på Jorden sker tack vare de konstanta vågorna av överladdade plasmastrålar som sänds till Jorden av välvilliga Ljusstyrkor från själva kärnan av vår Vintergata! Dessa strålar har gått in i den kristallina Jorden, urladdande en joniserande typ av strålning som neutraliserar, renar, omkodar, energisätter, omvandlar och återbygger mänskligt DNA, tillåtande alla levande system här att expandera och andas mera ljus!

Den Plejadiska definitionen av ”Joniserande strålning” är ”Strålning bestående av partiklar som individuellt bär tillräckligt med rörelseenergi för att frigöra en elektron från en atom och därför joniserar den”. Varje gång vi tar emot dessa kosmiska gammastrålar i den fysiska kroppen blir hela vårt genom omstrukturerat och i linje med en mer komplex kosmisk blåkopia.

När vi säger, ”Dessa solära joniserande partiklar har förmåga att skära genom till kärnan i den mänskliga atomen”, förstår ni vad det betyder? Det betyder att det sker biljoner kärnreaktioner i er kropp hela tiden då den omkonfigurerar sig till en mer avancerad struktur!

Denna atomära reaktion som sker i den fysiska ljuskroppen ändrar förhållandet mellan de basala föreningarna i vår elementala struktur, och tar därigenom oss till en mycket snabbare vibrationell rotation och befriar oss för alltid från den utgångna kolbaserade atomära koden.

Kära Ni, ni går genom en fysiologisk process mot snabbare, lättare vibrationell täthet, och ni gör det steg för steg, cell för cell!

Denna morfogenes som sker inom er är faktiskt ansedd vara omöjlig av mänskliga fysiker därför att ni inte kan ta ett tätt materiellt fysiskt objekt (er kropp) upp till en snabbare vibrationell icke-fysisk sfär! Fysiskt och icke-fysiskt är polära motsatser, likt att blanda olja med vatten eller att lägga en fyrkantig bit i ett runt hål! Ni kan få det att passa men några allvarliga förändringar måste till för att få det att passa utan glipor. Ni kan blanda olja och vatten i en nanosekund men återigen måste det till en del magi för att få dem att blanda sig för gott!

Det DNA som finns i era celler är den multidimensionella länk som sammansmälter er högre vibrationella, eteriska varelse med en fysisk mänsklig kropp! Medan upplevelsen av en ökning av medveten medvetenhet är det primära kravet för Uppstigning till högre sfärer, är huvudfokus för denna Uppstigning den fysiska mänskliga kroppsaspekten! Varför? Därför att vi älskar den fysiska upplevelsen, i alla fall de trevliga delarna av den, och vi vill ha denna trevliga fysiska upplevelse i den snabbare vibrerande sfären av 5D och över, där fysikalitet än så länge inte har upplevts!

Då ni integrerar er nya energifrekvens för denna nya 5:e dimension, börjar ni komma närmare Källan. Er högre, multidimensionella varelse utvecklas till en punkt av högre omkalibrering av allt som existerar, en punkt av oändliga möjligheter!

Då ni uppstiger låser ni upp er ljusvarelse och 5:e DNA-sträng, vilket ger er full tillgång till minnet om vem ni är, tidigare liv och vad ni kom till Jorden för att göra. Er om-aktivering av er Guds-partikel kommer sedan att ta er in i er Gud-Varelse! Omöjliga saker blir inget för er, för ni blir gränslös. Ni är Gud-Källans energi. Det är ert uppvaknande och vi är upprymda att se att ni är fullt uppvaknande till vem och vad ni verkligen är! Ni öppnar den kristallina förseglingen till Avatar-medvetande!

Hur uppleva 5D nu? Även om 5D är tillgängligt precis nu, precis här, för er att börja existera i den och börja uppleva ett salighets-tillstånd av att vara på ett hållbart sätt, måste ni göra er del för att kunna få den upplevelsen!

Galaktikerna skapar det energetiska utrymmet på ytan men varje varelse måste utveckla sin egen själ och höja sin egen inre frekvens för att motsvara den nya 5D-jord som gryr!

För att åstadkomma det måste ni ta bort ert fokus från 3D, sätta er för er själva utan några externa distraktioner, sätta på rekommenderad 5D-kodad 40-100 Hertz musik i era hörlurar och låta den spela i bakgrunden, medan ni lägger ert fokus på någon av följande saker:

Himmelska varelser

Himmelska Landskap

Den Nya Jorden

Frihet

Kärlek

Frid

Glädje

Överflöd

Hälsa

Era drömmar och önskemål

Era bedrifter

Helig geometri

Vacker konst

Varelser ni älskar mest

Ni förstår vad som avses! Då ni har gjort detta i 10-20 minuter kommer ni att börja känna och uppleva 5D-frekvensen (av Himlen och den Nya Jorden). Efter att ni upprepat detta så många gånger ni vill under några dagar kommer det att bli helt automatiskt och ert konstanta tillstånd av varande även då ni för ert fokus tillbaka till 3D. Vad ni gör här, då ni får koll på det, är att ni uppfattar 3D-verkligheten omkring er med  nya 5D-ögon och det är så den Nya Jorden börjar manifesteras och kvarstå för gott! Detta 5D gammatillstånd är att tillstånd av salighets-medvetande där er vänstra hjärnhalva (3D-alfa) och er högra hjärnhalva (5D-gamma) börjar arbeta tillsammans samtidigt, därav multidimensionell uppfattning och funktionalitet. Detta avsiktliga 5D fokus är bara nödvändigt först för att träna er varelse att förbli fokuserad på 5D-nivån även när ni går omkring i 3D! Efter en del av detta vane-fokus kommer processen att bli automatisk och oavbruten då ert DNA förändras att låsa denna process!

Här är en enkel lära som hjälper er att börja uppleva denna fantastiska nya verklighet: 5D är helt enkelt en snabbare vibrerande version av nu och här och allt ni behöver göra är att höja er interna vibration för att motsvara den! Logiken säger att om 5D är här, börja då bara vara i den! Börja vara den 5D-varelse ni redan är! När ni gör detta kommer Himlens Kungarike att visa sig överallt omkring er!

Vi föreslår att ni övar på ert andliga inre arbete för att bättre kunna uppnå detta fantastiska tillstånd av varande! Hälsosam själv-kärlek, meditation, äta bara naturlig energirik mat, och att vara i naturen kommer att ge er de snabbaste resultaten för att nå 5D. Vi föreslår också att ni använder uppstigningsverktyg vi lämnat efter oss till er för att hjälpa er höja er inre vibration! Kristaller är de mest kraftfulla uppstigningsverktygen i Universum för att förstärka er inre frekvens, specifikt monatomära Andara kristaller vilka har sitt ursprung i det forna Lemurien och Atlantis! Håll dessa fantastiska kristaller nära ert aurafält så mycket som möjligt och ni kommer att börja uppleva de högre sfärer vi talar om! De mest avancerade civilisationer som någonsin existerat på Jorden kände till 5D kristallernas magiska kraft och använde dem för att helt utvecklas till Galaktiska civilisationer!

Schumann-resonansen. Vad mäter Schuman-resonansen? Svar: Den vibrationella frekvensen hos Jordens elektromagnetiska fält. Denna frekvens mäts i Hertz!

Hur man ska läsa Schumann-resonansen graf och frekvens. Även om den uppmätta Schuman-resonansens skala går upp till 60 hertz så stannar Jordens graf på 40 hertz vilket är början på den 5:e dimensionella frekvensen, dess lägsta gräns. 40 hertz är den högsta möjliga Schumann-resonansen för Jorden, så om någon säger att vi nådde 160 eller 60 idag, så stämmer det inte, vi kan bara nå 40 hertz! De tal de säger att vi når är vågamplituders styrkenivå och de är ett annat mätetal än den nuvarande vibrationen hos Jordens Schumann-kavitet! (Förklaras nedan under amplituder-styrka)

*Frekvens är den viktigaste Schumann-resonans mätningen vad gäller Uppstigning och ens personliga vibration, kollektivets vibration och planeten Jordens vibration.

Intensitet: Visas som färger i grafen. Blå är lägst (Bakgrundsintensitet). Grön är 3D. Gul är 4D. Vit (högst) är början på 5D.

Amplituder (styrka): Amplitud-styrkan hos Schumann toppar! Visas på en separat graf. Det föreligger lite förvirring (även hos ljusarbetarna) angående skillnaden i mätning av Schumann styrke-nivå och Schumann-frekvensen! Grafen för styrke-nivå och dess mätetal har felaktigt visats mycket den sista tiden som den nuvarande Schumann-resonans-nivån! Dessa är två helt olika mätningar och visas på separata grafer.

Q-faktorer. Visas också på separata diagram som tar hänsyn till vissa atmosfäriska, solära och kosmiska faktorer! Dessa mätningar visas på flera av deras egna diagram och ska inte förväxlas med 0-40 hertz jordfrekvens Schumann-resonans diagrammet.

Medvetandetillstånd och dimensioner: En Plejadisk teknisk förklaring till hur Schumann-resonans-frekvensen för Jorden är relaterad till dimensionella medvetandetillstånd: Jordnivåns Schumann-frekvenser går från 3D till 5D och motsvarar exakt specifika, på Jorden kartlagda psykologiska medvetandetillstånd:

-3D frekvens = Alfa medvetandetillstånd, 7,8 -10 hertz

-4D frekvens = Beta medvetandetillstånd, 12-30 hertz

-5D frekvens = Gamma medvetandetillstånd, 40-100 hertz.

Dimensioner är kort sagt medvetandetillstånd som mäts i frekvenser i Hertz. Dimensionerna 3 upp till 5D gränsen motsvarar det jordbaserade Schumanndiagrammet exakt och visas i grafen! Om ni vill veta vilken dimension Jorden befinner sig i och den högsta dimension som är möjlig på ytan, titta då på Schumann-resonans-diagrammet! Schumann-frekvensen är inte bara själva Jordens frekvens, den är också en levande mätning av den kollektiva medvetandenivån på ytan och omkring planeten. Ett annat sätt att se på det är det här: När ni ser vågor av högfrekvent energi (ljus) komma upp på Schumann-grafen, vet då att det är ni som orsakar dem. På ett sätt reagerar ni på det till planeten inkommande ljuset som visas i grafen, men på ett annat sätt reagerar grafen på er (på en kollektiv nivå) och visar helt enkelt den kollektiva vibrationen hos varelserna här! På ett mycket sublimt sätt visar grafen inte bara den kollektiva vibrationen, den visar bara er vibration. Kom ihåg att det bara finns en av oss här, och det är ni! Ni är kollektivet!

Då kommer någon att säga, ”Jag trodde ljusstyrkorna sände dessa 5D gamma-ljus-vågor till Jorden från deras skepp uppe i himlen!”

Vårt svar är, ”Ja, det gör ni!” Ni är ljusstyrkorna! Ert skepp är er stora kristallina Merkaba ljuskropp! Det är den stora farkost som förde er till Jorden! Ni arbetar på många nivåer! Det finns många versioner av er som arbetar från himlen ner till marken för att få allt detta att hända. Förstår ni nu?

Då 2020 framskrider, och efter den slutliga 2020 Händelsens kulmination, kommer resonansen på ytan att börja ligga kvar på 40 Hertz i grafen vilket sker oftare och oftare då vi ser de breda vita fläckarna uppträda i grafen var och varannan dag! För att kunna vara kvar i en fast 5D vibration (Nya Jorden) måste grafen vara helt vit uppifrån och ner! Jorden skulle då vara ständigt insvept i ett högvibrationellt fält av vitt magnetiskt ljus. Det är här som den Stora Solblixten kommer in. Dess syfte är att totalt driva fram Jorden och dess varelser in i den 5:e dimensionen och hålla kvar den vibrationen! Alla informationer från Jordalliansen och Galaktikerna antyder att den Stora Solblixten kommer att triggas från den galaktiska kärnan, studsa på Jordens sol och påverka ytan på planeten Jorden nära årsslutet 2020!

Det finns 7 st högre medvetandetillstånd utöver de ovan nämnda som motsvarar resten av de högre dimensionerna i detta Universum av 12 nivåer! Mer om det senare. Just nu är vi fokuserade på att komma till 5D nivån och här har vi några mycket enkla fakta som visar oss den exakta frekvensen vi måste höja oss till för att kunna uppfatta dessa dimensioner! 5D är en lång dimension, den börjar vid 40 Hertz och går upp till 100, så precis som 4D, blir det bättre och bättre då ni höjer er genom den! Plejadierna säger ”Himlen är inte en plats utan ett tillstånd av varande (eller medvetandetillstånd). Det är gamma-tillståndet av varande (5D-himlen) som kallas det saliga tillståndet av medvetande där båda era hjärnhalvor fungerar samtidigt!

Kosmiska ljusstrålar avlänkas från den centrala solen i den galaktiska kärnan (Sagittarius-A) och kommer till Jorden i ett stadigt flöde nu och påverkar Jorden med oföreställbar styrka! Detta centralsolens Akashiska ljusdata träffar Jorden i hastigheter klart över 1,6 miljoner km/h! Dessa 40 Hertz ljusstrålar bär paket av nano-stora, D magnetiska joniserade partiklar som går rakt genom den mänskliga kroppens genom och rensar bort alla lågvibrationella energier direkt och omkodar DNA till en högre ordning!

Då ljuset kommer in bildas och utvecklas den nya 5D, kristallina cell-ljus-kroppen vilket orsakar en del större oreda, minst sagt, i aurafältet, den fysiska kroppen, sinnet och känslorna!

En frekvensförändring av den här storleken är så abrupt så det kan rubba ert system ganska mycket!

Detta högfrekventa fotonljus har haft en intensiv påverkan på Stjärnfröna på planeten Jorden och just nu rapporteras starka uppstigningssymptom av alla runt globen!

Här är några av de för närvarande rapporterade uppstigningssymptomen hos Stjärnfrön som Jordalliansen har dokumenterat:

*Influensa-liknande symptom

*Vågor av illamående

*Tryck över tredje ögat

*Huvudvärk

*Kroppsvärk

*Yrsel

*Balanssvårigheter

*Extrem trötthet

*Sömnsvårigheter

*Extrema känslosvängningar/sorgsenhet

*Molande huvudvärk

*Accelererad uttorkning

*Värk i rygg och njurar

*Värk i bihålor

*Känsla av distans och vilsenhet

*Tid som försvinner

*Livfulla drömmar

Det finns ingen orsak till oro över dessa uppstigningssymptom så länge som ni:

*Dricker tillräckligt med vatten

*Utövar mild egenvård

*Undviker stress så mycket som möjligt

*Är jordad i naturen

*Vilar/sover

*Och bara tar det lugnt tills dessa ljuskoder integrerats i kroppen

*Använder kristaller för att hantera energin, helst monatomära 5D kristaller!

Nyligen har miljoner Stjärnfrön rapporterat ökande naturliga och övernaturliga förmågor, och snabbare och mer kraftfulla positiva manifestationer i livets alla områden! Detta är vad som sker när ni börjar gå in i den 5:e dimensionen!

Bara ta det lugnt och ta hand om er själva under detta storslagna skifte!

De nuvarande uppstigningssymptomen hos Jordens Stjärnfrön är resultatet av den naturliga DNA-aktiveringen som sker i detta kosmos.

Vet att allt är väl och som det ska vara då en stor evolutionär förändring sker på planeten Jorden.

Detta skifte i medvetande och frekvens har varit en process för många av er genom många inkarnationer på planeten. Detta utvecklande har låtit er bli den Käll-varelse som ni för alltid redan är. Detta tillstånd av varande, detta Gud-Ni, banar vägen för många att få uppleva dessa skiften med större lätthet och flöde vilket är aktualiseringen av den kärlek som ni är och som är den största välsignelsen för andra. De vilande aspekter som nu lever upp inom er kommer snart att vara ett vägledande ljus av visdom för hela planeten!

Det är verkligen en storslagen tid att leva på planeten Jorden då Stjärnfrön över hela världen aktiveras i förberedelser för att hjälpa mänskligheten i dess Storslagna Uppstigning!

En större himmelsk orientering och den största meditationen för Stjärnfrön i historien kommer upp då 2020 Stjärnportalen förbereder sitt öppnande!

***Ljuskroppar engagerar sig! Nu kör vi!***

Låt oss få veta vad ni upplever i denna magnifika tid!

Trevlig resa!

Michael och Plejadierna

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...