Sananda via John Smallman, 22 januari, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

22 januari, 2016

Ni har inget behov av rädsla eller försvar

 

Här i de andliga rikena, där ni alla i varje ögonblick av er eviga existens i sanning bor, så observerar vi med glädje att ni bestämmer er för att ha avsikten att ännu mer fullständigt färdas in i ert sanna tillstånd som varelser av Kärlek.

Det är ett tillstånd som ni aldrig har lämnat och aldrig skulle kunna lämna, men ni har – genom ert val att så verkligt som möjligt få uppleva ett tillstånd av separation från Gud och därför även från varandra – för er själva gömt er gudomliga och eviga förbindelse med Källan. Följaktligen har ni känt er ensamma, små och betydelselösa i det vidsträckta universum, i vilket det verkar vara så att mänsklighetens planet Jorden, trots att den är stor i relation till var och en av er, i själva verket är ytterst obetydlig. En planet som ögonblickligen själv skulle kunna bli förstörd av en kollision med någon skum och fritt irrande himlakropp. Er trygghet som människor på planeten verkar sannerligen vara ohållbar, beroende på många faktorer, vilka är bortom er kontroll och utom er vetskap.

Det verkar ofta vara så att de som letar efter Gud, en Ursprunglig Källa, en Mäktig Intelligens, eller som tror på en, bara gömmer sig själva för sanningen om er oundvikliga och eventuella död i den form som ni uppfattar den. Det är en fråga som är alltför skrämmande att medvetet uttalas – omedvetet skapar den stor emotionell stress och spänning som behöver lättas på – och så gömmer ni er för verkligheten genom att inbilla er och hoppas på gudomlig undsättning från ert slutliga och oundvikliga utplånande. Andra strävar efter materiell rikedom och militär trygghet av samma anledning – en intensiv rädsla för döden. Detta är spelet i den separation som ni har valt att bygga upp och engagera er i. Och den slutar alltid med döden!

Så, gläd er nu över att den är overklig. Ni är Guds älskade barn och ni är för evigt trygga och blir ytterst beundrade medan ni vilar, uppenbarligen sovande och drömmande, i Hans välkomnande och villkorslösa accepterande Närvaro. Minns att Kärleken alltid är villkorslös och Gud är Kärlek, så därför är ni det också. Det är den plats där ni hör hemma – i fältet av gudomlig Skapelse – och vilket ni aldrig kommer att lämna, för det finns inget behov för er att göra det och det finns ingenstans dit ni skulle kunna bege er. Om det låter trist och långtråkigt så beror det på att ni helt har glömt bort den glädje och extas, som där ständigt omger er eviga existens.

Det är anledningen till att vi är så glada, när vi slutligen får se tecknen på att ni håller på att vakna upp från mardrömmen, illusionen, i vilken det för er förefaller att ni i eoner har blivit uppehållna och hållits fångna. När ni vaknar upp kommer mardrömmen att upplösas och det kommer att bli som om ni aldrig hade drömt den. Minnet av den kommer naturligt att blekna från era sinnen, för den var overklig och betydelselös och för att ni inte har något behov av att minnas det overkliga. Rädslan är overklig och den kommer också att försvinna, för att aldrig återkomma.

Ert uppvaknande ligger framför er och det är en mycket underbar framtidsutsikt. Många av er har verkligen under den största delen av sina liv hoppats och bett om detta och många av er har blivit besvikna mer än en gång, när ögonblicket för ert uppvaknande, som via många kanaler uppenbarligen har förutsetts, skenbart drev iväg till en avlägsen framtid.

Detta berodde på mänsklighetens kollektiva val i enlighet med den fria viljan. Vid ett antal tidpunkter, då ert uppvaknande verkade vara nära förestående, använde de som önskade upprätthålla den krackelerande gamla världsordningen – vars enda syfte i verkligheten är att återuppbygga, förnya och stärka den – sin makt och sitt inflytande till att intensifiera rädslan bland er alla, genom att orsaka ett antal katastrofala rädslo-skapande händelser som ledde till att kollektivet backade tillbaka mot rädsla och bort från Kärlek. Rädsla ger kraft till dem med mörka avsikter, för den tillhandahåller det negativa, eller om ni föredrar, den mörka energin som de livnär sig av.

Mänsklighetens kollektiva energifält är lite som ett gungbräde, på vilket negativa energifält och positiva energifält försöker uppväga varandra. När illusionen först skapades, var energierna i stort sett i balans så att ett intressant spel skulle kunna spelas, men med tiden förändrades detta när era minnen av Verkligheten gömdes allt djupare i era sinnen, under er medvetenhetsnivå. Rädsla uppstod och behovet av försvar mot varandra verkade bli nödvändigt för ert fortsatta välmående och så förlorades balansen och de mörka energierna började dominera. Detta fortsatte i eoner och civilisationer och imperier uppstod och förstördes med monoton regelbundenhet.

Alltigenom eonerna har många sökt efter Gud, Källan, Den Högsta Intelligensen och religioner har etablerats med målsättningen att leda människorna Hem till Gud. Många visa har stigit fram bland er och visat och lärt ut att den enda vägen hemåt är genom Kärlek. Men länge tänkte man att detta budskap inte gick att tillämpa och många tog ställning till att understödja den uppfattning om Gud som mest tilltalade deras kulturella och etniska ursprung. Krig mellan olika religiösa övertygelser orsakade enormt lidande, när motsatta sidor övertygade sig själva att de följde Guds Vilja när de tillintetgjorde fienden, som enligt deras smärtsamt oupplysta åsikt var det som Han hade bett dem göra.

Under de senaste århundradena alltsedan den industriella revolutionen började, och i synnerhet under de senaste årtiondena, har mänskligheten äntligen kollektivt börjat inse att man måste komma på ett bättre sätt att leva tillsammans, eftersom konflikter och disharmoni har visat att fortsatt lidande skulle bli det enda resultat man utifrån denna inställning skulle kunna räkna med. Att välja sida fungerade helt enkelt inte. Det krävdes en stor chock för en hel del människor innan detta skulle bli uppenbart och 1900-talets krig, vilka via nya mobila och uppkopplade nyhetsmedia blev rapporterade under tiden som de pågick, erbjöd denna chock eller väckarklocka.

Nu inser många att Kärlek är det enda sättet för att man ska kunna leva tillsammans i fred och harmoni, och det antal som nu håller på att komma till denna insikt har exponentiellt ökat och ökar därmed kraften i de positiva eller kärleksfulla energifälten och får den energimässiga gungbrädan ur balans, därav kommer försöken av de mörka att öka de negativa energierna, genom att åstadkomma förödande händelser som skrämmer människorna. När människor blir rädda så har de i det förflutna, för att söka skydd, vänt sig mot de mörka – det militära industriella komplexet och dess ledare.

Detta sker inte längre. Folk har blivit klokare, de har insett att de har blivit utnyttjade av dem som hävdar att man ser till deras bästa intressen. De inser nu att Kärlek kan lösa de frågor som i eoner har verkat vara oförsonliga. Med andra ord så har gungbrädan permanent svängt mot Ljuset, mot Kärleken, för kollektivet har tagit det oåterkalleliga beslutet att vakna upp; man har valt Kärleken.

De mörka kommer under en tid att fortsätta försöka distrahera er, med taktiker av rädsla, men händelserna som de planerar kommer att bli alltmer obetydliga i sina effekter. Deras energifält håller på att kollapsa ovanpå dem själva, medan Ljuset i er Kärlek suger upp och löser upp känslorna av rädsla och negativitet, vilka de är helt beroende av.

Fortsätt med ert goda och viktiga arbete att bära ert Ljus med full styrka så att alla kan se det. Jag försäkrar er att ert Ljus syns när ni lever i era hjärtan, och håller er avsikt att vara kärleksfulla i varje ögonblick och i varje situation. Ni har inget behov av rädsla eller försvar. I er heliga oskuld, i er kärleksfulla sårbarhet är ni oövervinnerliga. Släpp taget om alla era tvivel. Djupt inom er, vid det heliga altaret där den gudomliga Kärlekens flamma för evigt brinner, vet ni med all säkerhet att ni är Ett med Gud, oskiljaktiga från Honom, att outsäglig glädje är ert livsöde och att ert uppvaknande är oundvikligt, för att Gud och ni önskar detsamma.

Er älskade broder Jesus.

 

You have no need of fear, or of defenses.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...