Sananda via John Smallman, 29 december

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

29 december, 2015

”För att kunna överleva valde ni att begränsa ert medvetande”

Bli inte oroliga när ett antal oväntade händelser utvecklar sig alldeles i början av 2016. Mycket har varit på gång, på djupare nivåer av det mänskliga kollektivet, medan ni kollektivt och individuellt förbereder er för ert uppvaknande. Effekterna av dessa förberedelser kommer att bli uppenbara inom olika områden av detta mänskliga åtagande. Under 2016 kommer många saker att inträffa, som kommer att fascinera och glädja er, trots de pågående meningsskiljaktigheter och konflikter som äger rum runtom i världen, vilka massmedia tenderar att använda för att vidareutveckla sina rädslobaserade agendor, som har som avsikt att uppmuntra er att tro på att saker och ting enbart kommer att förvärras!

Att vakna upp innebär att bli fri. Fri från allt känslomässigt och psykologiskt bagage, som dränerar era energifält och underminerar er entusiasm för livet, som lämnar er deprimerade och omotiverade när ni kämpar med era dagliga turer med världsliga åtaganden. Åtaganden som enbart verkar öka i antal, hur många ni än löser och lämnar bakom er. Den illusoriska världen, i vilken människorna verkar interagera som separata individer, var och en skenbart i en konstant kamp om överlevnad medan man desperat letar efter kärlek och acceptans, är en krävande och uttröttande miljö. Men var och en av er har valt att befinna er här, vid denna tid, för att genomgå och växa av dessa lärdomar som ni har planerat på er väg innan ni inkarnerade, och att generellt hjälpa mänskligheten att vakna.

Var och en av er har ett viktigt syfte på Jorden, i varje stund, men det är inte så lätt, fastän det egentligen är rätt så enkelt att blotta syftet och tillåta det att krypa fram och förändra era liv. Enkelt? Ja, det är enkelt att vara Kärlek i aktion!

Men världen där ni upplever livet som människor ter sig så verklig och farlig; enbart att leva verkar kräva nästan hela er personliga energi och era resurser, lämnande bara lite tid eller motivation för ert viktiga andliga uppdrag. När ni känner er hotade eller rädda bygger ni upp försvar och gömmer er själva bakom masker som döljer er sanna identitet. Detta har ni gjort under en så lång tid att ni har glömt att er sanna identitet är att vara ett med varandra och med Gud. I stället är ni rädda för varandra, till och med i era mest intima relationer, för svek av er tillit har blivit smittsamt.

Den enda vägen ut ur detta träsk av rädsla är att släppa taget och tillåta Kärleken att leda er i varje ögonblick. Men, för att er overkliga och hotfulla omgivning verkar vara så verklig för er, verkar denna vara en oförnuftig väg att välja, en som är dömd att sluta i katastrof. Allt igenom eonerna har de lärde ofta dykt upp bland er, för att visa på detta levnadssätt och till största delen har ni uppmärksammat de visdomar i lärorna, som de lärde har undervisat och demonstrerat. Ni har övertygat er själva om att de har varit något ”speciella”, samt att det som de lärde gjorde och hur de levde är omöjligt för ”normala” människor.

Nu, när Kärlekstsunamins kraft fritt flödar över hela planeten, känner fler och fler av er dess effekter och ni omvärderar era liv och det sätt som ni lever dem. Ni inser att livet är menat att vara en mycket mer upplyftande och tillfredsställande upplevelse än vad en rent materialistisk livsstil någonsin kan tillhandahålla, så ni tonar er inåt för att ta upp meditativa och kontemplativa övningar. Dessa övningar gör det möjligt för er att inom er finna en känsla av frid och anpassning, som bekräftar för er att er sanna innersta natur verkligen är andlig, medan det ger er styrkan att ta av era masker och dagligen verka från en plats av inre styrka, genom att ägna er åt Kärlek i stället för rädsla.

Ni är, som de flesta av er väl känner till, andliga varelser med stor styrka och skaparkraft, som upplever en tillfällig begränsad upplevelse som människor inom den illusoriska världen, vilken ni byggde upp när ni tog beslutet att vara separerade och att ackumulera den märkliga men helt och hållet overkliga vetskapen att livet var separerat från er Källa. Ni visste att en separation var en omöjlighet, för det som existerar är endast Allt Som Är, vilket är Enhet, existerande i ett oändligt kreativt fält där Kärlek är den kraft som möjliggör allt som är möjligt.

Genom att träda in i illusionen, den overkliga och tillfälliga omgivningen som ni hade konstruerat för några tillfälliga och till synes lovande skenmanövrar från ert naturliga tillstånd av begränsad skaparförmåga, så förlorade ni siktet på – och glömde sedan helt och hållet – Vem Ni var. Det var Er avsikt, att vara en pjäs i spelet, men Gud, som förstod hur förlorade, rädda och förvirrade Ni skulle bli, tillhandahöll omedelbart medlen för er att återfå Ert minne, att vakna upp från er dröm och återvända till Ert gudomliga Hem, även om Ni aldrig hade lämnat det.

Ja, det som ni konstruerade för att spela med en känsla av separation, var och är mycket övertygande när Ni engagerar er i det och till synes ser Er själva inom det. Ni splittrade upp er i oräkneliga myriader individuella varelser, av vilka var och en kände sig ensam, övergiven, obetydlig och av litet om av något värde överhuvudtaget, och i det vidsträckta universum i vilket ni fann er själva, uppstod rädsla. Rädsla är ytterst overklig och därför hade Ni aldrig upplevt den. Men inom illusionen uppstod den, för Ni var uppenbarligen nu pyttesmå och obetydliga individer, som desperat försökte överleva i en mycket fientlig miljö där andra, precis som ni själva, kämpade med samma problem på myriader olika sätt. Upplevelsen var och förblir överväldigande.

För att kunna överleva valde ni att begränsa ert medvetande så att vidden av illusionen och er obetydlighet skulle kunna hållas dold för er. Detta begränsade mängden rädsla eller terror som ni eventuellt skulle få uppleva. Men under de senaste århundradena har era vetenskapsmän börjat inse hur vidsträckt illusionen är och denna chockerande insikt har fått er att börja leta efter en flykt från er till synes fullständiga obetydlighet i den större planens ordning.

Under illusionens alla tidsåldrar har det alltid funnits det som har kallats ”Perennial Philosophy”, efter en bok med samma titel, enligt vilken man kan se att alla större världsreligioner alltid har erbjudit samma grundläggande andliga budskap, ett budskap om villkorslös Kärlek. Men när dessa religioner etablerades, blev det huvudsakliga budskapet korrumperat, för de första följarna till dessa kärleksfulla varelser – grundarna av religionerna – på vilkas trossystem och levnadssätt de olika religionerna påstods vara baserade, strävade nästan ständigt efter att uppnå personlig makt och personligt inflytande genom sin anknytning med den helige. I stället för att påvisa Kärlek i aktion, byggde de flesta religiösa organisationerna följaktligen maktbaser, från vilka deras ledare kunde dra enorma materiella förmåner, medan de underkuvade massorna av separerade själar som desperat sökte frälsning, genom att bli övertalade att ge upp sin suveränitet, i stället kom att understödja den hierarki som sedan använde detta stöd för sina egna skamliga syften.

Nu har medvetenheten om denna korruption blivit så vida känd att elitens blodlinjer som har åtnjutit, engagerat sig i och använt sig av dessa korrumperade åtgärder i eoner, inte längre kan kontrollera mänskligheten. Mänskligheten har, vilket vi tidigare har poängterat, fattat ett kollektivt beslut att vakna upp till sitt sanna fädernearv som oseparerade gudomliga varelser i enhet med Gud. Och detta beslut är oåterkalleligt. Ni kommer att vakna, för det är er och Guds Vilja att ni gör det, samt för att ni redan håller på att vakna.

Er huvudsakliga, i sanning er enda uppgift, är att i varje ögonblick vara kärleksfull. Ni vet att Kärleken alltid har svaret, oberoende av någon fråga som kan komma att ställas, för med Kärlek finns det inga ”om”, ”och” eller ”men”. Så, Gör det som ni Säger att ni vill Göra! Det är så som världen förändras, av människor, precis som ni, som gör det de säger att de vill göra. Den förändras inte genom retorik, diskussioner, eller argumenteringar, för att inte tala om krig och konflikt, den förändras med en person åt gången och nu är tiden inne då alla människor förändras tillsammans.

Viljan att förändras finns, för det är den gudomliga Viljan. Så gör också avsikten, för ni har alla fått nog av smärta, lidande och krig. Försäkra er därför om att dagligen gå inombords och hålla Guds Ljus högt genom att ha avsikten att vara en kanal eller förbindelselänk för Kärlekens gudomliga fält, Kärlekstsunamin flödar i varje stund fritt och generöst till alla på planeten. Ni kommer att bli förvånade över resultaten.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

In order to survive you chose to limit your awareness.

December 29, 2015 by John Smallman

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...