Sananda via Pamela Kribbe, 1 juni

Jesus Sananda

Yeshua via Pamela Kribbe: Livets Kors ~ en påminnelse om Hemmet

Kära vänner, jag är Jeshua. Jag kommer till er från andra sidan, från ett rike av ljus och kärlek som övergår ert förstånd.

Men jag är också mycket nära. Jag talar till er från ert eget hjärta, och ni berörs av mig, eftersom riket där jag bor, och kärleken och ljuset som tillhör det, är ert. Ni är en del av det området.

Ni föds från det och ni kommer tillbaka, för det är ert hem. Känn dess närvaro här och nu, mitt ibland er. Detta är vad jag kommer dela med er idag, en påminnelse om Hemmet.

Ni är här för att föra in energin i Hemmet och att etablera det bland människorna på Jorden. Ni är här för att gräva ner era rötter djupt ner i Jorden, för att må bra och vara trygga här, och vid platsen av samhörighet vara en ledstjärna av ljuset, för alla människor som känner sig Hemlösa och söker efter kärlek och ljus.

Detta är en tid av ytterligheter på Jorden. Det finns nu mycket mörker, negativitet och rädsla i det kollektiva energifältet runt den här planeten, som gör människor spända, och ni känner det. Känn negativiteten objektivt utan att döma den eller att anamma den. Människor tvingas till val av antingen förtvivlan, depression, ångest, eller av ljuset, hoppet, kärleken.

Bara känn, å ena sidan, den mäktiga våg av känslor under krisen, överväldigade av de farhågor som följer den. Och å andra sidan, potentialen av ljuset och möjligheten att få en uppväckt medvetenhet, som gör att människor som är i behov av det, blir mycket kraftfulla, reser sig och talar på ett sätt som är helt i linje med deras liv och sanning.

Det finns något annat som också kan komma av krisen, något som ni vet från ert eget liv. Anmärkningsvärda penetrerande energilinjer kan komma fram i stunder av kriser, som går direkt till hjärtat, till kärnan av vilka ni är. Man kan säga att den energi som flödar genom er, blir som ett kors.

Det finns en horisontell energilinje som går genom er och förbinder er med världen runt omkring er, människorna och den fysiska miljön, och samtidigt finns det en vertikal energilinje som också går genom er, vilken förbinder himlen med Jorden nedanför.

I denna vertikala linje eller axel, är ni ensamma i ett visst avseende, men endast i jordisk bemärkelse. Där, i den vertikala axeln, är ert förhållande till era högre ni, det viktigast för er: er själ, ert kosmiska själv, och till marken under fötterna: Jorden, Gaia. Känn denna vertikala axel och hur dess anslutande flöde går genom er, från hjässan och ner till tårna, där himmel och jord sammanstrålar.

Nu i tider av kris, kastas denna vertikala förbindelselinjen tillbaka av människorna. Och när den kommer, känns den inte bekant och de vet inte hur de ska ansluta till den, varpå ett djupt inre behov skapas. Emellertid, eftersom den yttre säkerheten inte finns, blir den inre vertikala förbindningslänken, den enda som erbjuder en säker förankring hos människorna.

Ni är bland dem som har känt detta behov, under en lång tid. Ni har under många liv, koncentrerat er på att hålla ert fokus på den inre vertikala axeln, som förbinder er med Himlen och Jorden. Många av er, har under de andliga liv som ni alla har levt på Jorden, frivilligt avstått från världen för att upparbeta denna anslutning.

Under denna tid behövs människor som ni, människor som kan ansluta med sin gudomliga kärna och med hjärtat av Gaia, och från dessa anslutningar hitta en säker förankring i livet, att älska och att vara lyckliga. När alla yttre självklarheter försvinner, finns förbindelselinjen för er, och därför ber jag er nu att koncentrera er på den linjen. Koncentrera er på kronchakrat högst uppe på huvudet och känn sambandet med mig.

Jag är representant för riket av kärlek, som ni kan kalla hemma, och som ni känner igen eftersom det är ert eget rike också. Det handlar inte om mig, men det är genom min energi som ni kan känna närvaron. Det är därför ni har ert hjärta inställt på mig och berörs av mig, eftersom jag kontaktar er i ert djupaste gudomliga inre.

Känn er återkopplade till mig och till solen: den lysande stjärnan på himlen, fri från tid och rum – obegränsad. Låt evigheten komma in i er nu, och känn er absoluta frihet. Ni är inte bundna till någon form, till någon kropp, utan ni väljer fritt hur ni vill uppleva denna jordiska inkarnation. Ta till er den energin.

Känn era vingar av en ljusets ängel, och veckla ut dem i frihet. Låt dem synas i sin fulla prakt, med den gyllene lyster de har fått genom många, många livstider av försök, upptäckter och erfarenheter. De sammansmälter nu med ljuset av Kristus gyllene energi: gyllene av medkänsla, av anslutning, av känslan av enheten mellan alla ytterligheter. Känn värmen och styrkan av dessa gyllene vingar.

Känn att ni tas emot av, och förtjänar, dessa vingar. Känn att ni kan ge er till, och vila i, processen som uppenbarar sig nu i livet och på jorden. Släpp er rädsla, rädslan för egen storhet, och låt ert ljus synas. Föreställ er att ni utstrålar och sprider ett underbart ljus, och att människorna rörs av det. Se tårarna från de känslor ni framkallar hos dem! De känner sig hemma med er, eftersom ni utstrålar Hemmets energi.

Er storhet separerar inte, den ansluter. Er storhet ökar kärleken och berövar den inte från andra. Det är ett gammalt sätt att tänka att ni måste hålla tillbaka så att andra kan få. Det är ett misstag. Det andliga fungerar precis tvärtom lika attraherar lika. Bekymra er inte för att vissa personer inte kommer att få sin beskärda del av kärlek.

Lika attraherar lika, och därför attraherar kärlek, kärlek. Där, inom er själva, där ni vet att kärleken existerar, låt ”guldet” från Kristus energi och kärlek strömma in – ”guldet” – kommer att öka av sig självt och attrahera andra som känner rörelser av kärlek inom sig. Som magneter kommer ni att locka till er människor som vill lära sig av er, eftersom ni har mycket att dela med er av till andra – ni är lärare.

Jag var en lärare för många. Vad de såg hos mig var den kärlek, medkänsla och förlåtelse de inte kunde ge till sig själva. Jag gav det till dem eftersom jag såg ljuset i deras ögon, källan som vi alla har som ursprung. Detta är vad ni nu kan ge till andra. Se ljuset i deras ögon, deras samband med källan av allt liv. Det är kärnan i att vara en ljusarbetare.

Jag ber er att nu ansluta med den andra kraften som ger näring, och hjälper er på den vertikala axeln: kraften som är Gaia, kraften i den ängel som ni kallar Jorden. Känn henne under era fötter. Släpp tanken om att den här planeten bara är en klump av materia, som saker växer på. Känn den själfulla kärnan och Gaias väsen, hennes strålande kraft, hennes oförstörbara ljus och förmåga av förnyelse och återfödelse.

Jorden håller på att födas på nytt. Hon går över till en ny fas i sin utveckling, och ni följer med henne. Känn detta för ett ögonblick! Tänk tankar om hur våren börjar på jorden, den nya grönskan som knoppas. Föreställ er att ni är en sådant nytt blad, en ny knopp på en gren. Känn kraften som finns där, lusten att expandera utåt. Genom Solen, dras ni ut för att avslöja mer av er skönhet.

Se Jorden som en ängel och omfamna henne. Ni är jämlikar. Låt huvudet vila försiktigt på axeln av denna ängel, och fråga henne vad ni kan göra för att jorda er energi ännu mer, för att få en djupare förbindelse med jorden, så att ni kan känna er lyckliga, trygga och avslappnade här. Jorden vill hjälpa er att göra detta; hon behöver den kosmiska energin från Hemmet, ni kommit hit för att dela.

Jorden behöver inspirationen från er. Det är därför hon vill göra allt i sin makt för att ge er rötter; hon vill ta emot er. Känn hur, som en strålande blomma, är hon öppen för er. Ni är som bin som pollinerar henne, och därmed sprider fröna. Låt jorden nära er och hon kommer att föra er Hem, lika mycket som energin gör.

Livet på jorden har att göra med balans. Balans mellan de många energierna som finns här. Jag har talat om balansen mellan himmel och jord inom er, i en vidare bemärkelse, men också om balansen mellan de vertikala och horisontella axlarna: de vänder sig inåt mot den vertikala anslutningen i er kärna, men vänder sig också utåt mot den horisontella anslutningen av världen, och möts där.

Jag skulle nu vilja säga något om balansen mellan det inre och det yttre. I detta sammanhang vill jag tala om manliga och kvinnliga energier inom er själva.

Ni, som är på en personlig väg, är här för att föra in ert ljus på jorden. Driften ni känner för att hjälpa andra människor på deras väg, kräver att ni alltid behåller en aktiv balans, en position som säger: ”Var står jag inåt? Vad är mitt nästa steg? Vad ska jag göra för att bli synligare, för att få styrka då jag ansluter till världen?”

Det finns en tvetydighet i er med att vara i världen. Å ena sidan, är ni rädda för världen, eftersom den är överväldigande, eftersom den verkar fientlig och inte redo för den energi ni tillför. Men å andra sidan, finns det en kreativitet i er som vill komma till uttryck. Ni vill synas, annars känner ni inre rastlöshet och missnöje.

Ni rör er ofta inom detta område av konfliktenergier: viljan att röra er utåt, men avskräcks av rädsla – och när ni håller er tillbaka allt för mycket, blir ni missnöjda och frustrerade. Lösningen ligger i att hitta en balans mellan de manliga och de kvinnliga energierna inom er själva.

På ett mycket brett plan, har den kvinnliga energin att göra med er inre värld, er emotionella sida. Ni är ”känselspröt”, människor som känner mycket och ofta, får inspiration, fast ni vet inte hur man ger det jordisk gestaltning. Det är den manliga energin inom er, som kan hjälpa er att vara bron till den yttre världen. Hos många av er, får den kvinnliga energin för lite stöd av den manliga.

Ni är alla mycket känsliga för yttre påverkan. Ni kan bli överväldigade av energier från människor som ni följer på deras väg mot healing. Så det är mycket viktigt att avgränsa er egen energi och att vara snälla mot er själva.

Å andra sidan kan det också vara så, att den manliga energin är i obalans med den kvinnliga energin, och ni får känslan av att behöva acceptera sådant som finns utanför er själva. När det händer, måste ni fråga er själva hur ni ser på er själva: ”Har jag inte det som krävs för att världen ska gestalta mitt ljus, på ett sätt som är acceptabelt, rationellt och fullständigt.”

När den manliga energin inom er, separeras från sin balans med den kvinnliga energin, kan den få er att känna er upptagna, grubblande och oroade av att inte bli hjälpta på vägen. Vid sådana tillfällen är det nödvändigt att tillåta känslor av lugn och ro att komma till er för, att förstå vad det är ni måste ge till världen; vilken er koppling till världen är; vilka relationer som gör er lyckliga och ger er glädje. Det är er väg.

Den manliga energin är till för att visa er riktningen, utan att bli distraherade av externa krav, eller bli placerade i fack som samhället bestämt. Förstå att manliga och kvinnliga energier finns för att stödja varandra, om ni tillåter dem att göra det.

Slutligen ber jag er titta inom er själva, för att se hur de manliga och kvinnliga energierna relaterar till varandra inom er.

Föreställ er att ert inre öga visar en man och en kvinna som håller varandra i hand. Lägg märke till vad de upptäcker hos varandra. När de ser in i varandras ögon, ser de vänskap eller är de på olika vägar och inte förbundna? Vem bär den största bördan just nu? Vilken av de två känns överbelastad? Är det någon skillnad i det avseendet. Är det den manliga energin i er som vill göra mer, eller är det den kvinnliga?

Ni är här på Jorden för att göra den inre Himmel-Jordanslutningen, att känna den vertikala axeln kraftfullt och manifestera det. Den manliga energin, som skapar den horisontella anslutningen, bron till omvärlden, är där för att hjälpa er – använd den! Uppskatta att ni är annorlunda och göm er inte från det. Låt den manliga kraften inom er skapa utrymme för er som ni är!

Känn min energi, och känn den manliga aspekten nu: energin av klarhet och urskiljning; en angelägen självmedvetenhet som inte smyger på er negativitet eller dömande. Som Ljusarbetare har ni behov av denna energi nu, för att inte ge efter för fördomar och rädsla från andra, utan lugnt bygga er egen väg.

Jag älskar er – vi är ett. I källan av Kristus energi finns enighet, inte jag-kontra-ni. Känn igen enigheten i ert hjärta och hur ni, som är här, är förbundna. Jag hälsar er och erbjuder er min kärlek och uppmuntran.

Översatt av Maria Baes och Frank Tehan


Svensk översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

“Yeshua: The Cross of Life ~ A Reminder of Home,” Channeled by Pamela Kribbe, May 31, 2016, at www.jeshua.net

 

 

 

 

Du gillar kanske också...