Sananda via Sal Rachele, 12 maj

 Jesus Sananda

 

Sananda: Illusion och verklighet i den fysiska kroppen

Publiserat den 12 maj, 2016 av NewSunUnity

Frågeställaren: Sananda, jag är förvirrad. I “En Kurs i Mirakler” säger du att kroppen är en illusion, och i själva verket går du vidare och säger att den är avsiktligt konstruerad för att fungera som ett hinder för perception. En annan lärare säger emellertid att kroppen är en del av Gud, och kan upphöjas till ett odödlig tillstånd. Kan du förtydliga detta?

Sananda: Kära älskade, båda uppfattningarna har sin giltighet, beroende på definitionerna av illusion och verklighet. Låt mig förklara.

Kroppen är ett verktyg, eller ett instrument, som används för att uppfatta den tredimensionella verkligheten, precis som att en dator är ett verktyg som används för kommunikation. Kroppen är verklig i den meningen, att den är en del av hela skapelsen. Den är emellertid illusorisk i den meningen att den inte har någon ande eller själ, bortsett från den som finns inom er.

Kroppen har en inbyggd intelligens, men den måste aktiveras av en ande eller själ, precis som att en dator inte är användbar, om den inte har en programvara och en operatör. Kroppen har inget liv, bortsett från livet som Gud gett den i form av en intelligent varelse (själ) eller intelligent energi (ande). Man kan säga att den är neutral, varken bra eller dåligt. Datorn är neutral och kan användas konstruktivt eller destruktivt beroende på vilken avsikt användaren har.

Jag måste klargöra några av de uppgifter som framfördes i “En Kurs i Mirakler.” När jag sa att kroppen var en illusion, syftade jag på dem som har glömt att de är eviga andliga varelser, och bara uppfattar den yttre världen genom kroppens lins. De Själar Jag talade till på kursen har försökt att ge kroppen ett eget liv, och de tror att de är föremål för kroppens diktat, särskilt när den blir sjuk.

Det finns ingen kraft i kroppen, som motsätter sig viljan från själen som bebor den. Kroppen svarar helt enkelt på något inom själens medvetenhet. Det var den punkten jag försökte framföra. När jag sa att kroppen gjordes för att begränsa kännedomen om Gud, hänvisar jag till dem som försöker använda kroppen för att rättfärdiga att Gud inte existerar, eller att Gud vill att hans barn att lida. Innerst inne, har dessa själar ett vagt minne av att vara ett med Gud i början, och sedan från lidande genom separationen i en lägre densitet. För att utplåna detta smärtsamma minne av nedstigningen i mörker, försöker dessa själar använda kroppen, för att dölja vad som ligger bakom – en plågad och ensam själ, berövad känslan av sin skapare.

Sådana själar flyr in i njutning och smärta av dualiteten, och använder kroppen i ett fåfängt försök att tillfredsställa en inre längtan. De utsätter kroppen för perversa nöjen, droger, spänning, åkattraktioner, fåfänga, och andra saker för att dölja den underliggande sorgen.

Kroppen består av en energimatris, eller geometriska mönster av elektromagnetiskt flöde, och denna matris styrs av sinnet och känslorna. När en själ har renat sin medvetenhet tillräckligt, kan den modifiera den fysiska kroppen, och ta till sig nästan alla egenskaper från själens medvetenhet. Kroppen blir därför en förlängning av själen, en själ i linje med Guds kraft och närvaro, som kärleksfullt utstrålar Guds närvaro. Så, genom att sprida Guds närvaro utåt i det materiella planet, blir kroppen fylld med den helige Ande och renas och upphöjs, och efterliknar den helige Anden, och ett odödligt, lysande exempel på perfektion uppenbaras.

Det är inte nödvändigt att lovsjunga kroppen eller ens se den som en del av Gud, för att den ska bli upphöjd. Det är dock nödvändigt att avlägsna allt dömande från minnet av den heliga Guds Son. Ingenting kroppen gör eller representerar, kan dömas på något sätt om man skall stiga till perfektion och samtidigt vara kvar i fysisk form. Kroppen är ett levande tempel som tillhör den enda sanna Guden. Detta enkla faktum tar dig bortom köttets frestelser till en helig förening med andra förkroppsligade själar.

Jag hade aldrig för avsikt att ni skulle tro att fysisk kärlek är fel eller syndigt. Inte heller annat i den materiella världen, men att dyrka det materiella för att fly undan behovet av att rena, det är ett problem, inte kroppens eller dess förmåga att känna glädje. Materiell njutning föder smärta och lidande, eftersom det blir kopplat till fysisk njutning, och man glömmer anslutningen till allt som är. Att se Guds närvaro i den materiella världen, och se samma perfektion inom sig själv och andra, tar bort separationen mellan er och Guds Son. Då blir varje relation Guds relation till Gud och varje uttryck för kärlek blir maximal, inklusive uttrycken av fysisk njutning.

Den värld ni lever i kan vara ett paradis eller ett fängelse, beroende på er uppfattning av det. Varje nivå eller dimension har en insiktsfull mekanism. Kroppen är den primära perceptiva mekanismen i den tredje dimensionen. Sinnet och fantasin är insiktsfulla mekanismer, för den fjärde dimensionen. Det älskande hjärtat och den kristallina ljuskroppen, är insiktsfulla mekanismer i den femte dimensionen. Varje nivå av varande har sina metoder för uppfattning och själsliga erfarenheter. Kroppen underlättar den erfarenheten i den här världen. Kvaliteten på upplevelsen beror på medvetandetillståndet i själen.

Kroppen kan tyckas vara en illusion när man utvecklas till högre dimensioner, precis som att en dröm verkar vara en illusion när man vaknar. Ändå är det inom dimensionen av drömmar, den verkar vara ganska verklig. I denna värld, verkar kroppen vara ganska verklig, och den skulle inte hjälpa så många själar, genom att leva livet som om den fysiska formen är en illusion. Ära och respekt för det heliga templet av den levande Guden, säkerställer att Gud kan kommunicera tydligt och glädjefullt genom hela er kropp.

Kroppen har en intelligent design. Skaparen, för att uttrycka sig i den fysiska dimensionen, skapade det mest utsökta instrumentet av perception. Uttalandet, vare sig det kom genom en bok som kanaliserats genom mig, eller genom någon annan referens, som sa att kroppen inte är av Gud, måste vara felaktigt. Kanske en översättning eller två som inte blev helt rätt. Kanske en passage tolkades felaktigt. En Kurs i Mirakler är en vacker undervisning i hur man övervinner skuld och synd, genom att förstå att det finns i huvudet på betraktaren. Kursen påminner oss ständigt om att vi är en produkt av en kärleksfull Gud, och att vår oskuld är evig. Kursen lär oss att fokusera på Gud inom oss och ta bort vårt engagemang till materiella saker.

Det är sanningen inom det som är viktig, inte själva orden. Ord kan bara peka på vad som är bortom det. Använd orden för att gå bortom idéer och beskrivningar, av den eviga närvaron som bor i ert heliga sinne och hjärta. Låt närvaron skapa fred i er värld. Låt varje fysisk kropp vara ett instrument för fred. Låt Närvarons erfarenhet bringa fred till er värld. Min fred ger jag er denna dag. Jag är Sananda, alltid i Ljuset av den Evige.

 

Kanal: Sal Rachele

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

You may also like...