Saul via John Smallman, 12 januari, 2018

Saul via John Smallman, 12 januari, 2018

Som människor vill ni leva för evigt i de goda tiderna.

 

 

Ni har alla stora förhoppningar för 2018. Mycket har utlovats och mycket kommer att levereras! Uppvaknandeprocessen fortskrider, och detta är ingen ny information, det är bara ytterligare en bekräftelse på vad vi i de andliga världarna har sagt, under de senaste 2 eller 3 åren. Ja, så länge! Ändå sker stora förändringar över hela världen, eftersom mänsklighetens kollektiva intention att vakna, fortsätter att intensifieras. Allt fler väljer dagligen att bara leva genom kärlek, oavsett vad som uppstår, och de kraftfulla energierna som dessa val sätter igång, fortsätter att intensifieras.

Det var ett kollektivt val att väckas upp, och det är oåterkalleligt som ni mycket väl vet, så släpp era tvivel och intensifiera era ansträngningar, samtidigt som ni helt och hållet förlåter er själva när ni anser er inte ha behållit avsikten tillräckligt målmedvetet. Ni gör alla bra jobb för att hjälpa till med uppvaknandet – som ni verkligen haft som avsikt – även när det verkar som om ni glömt bort det!

När ett Nytt År börjar, fattar många alla möjliga beslut som de tror kommer att göra det möjligt för dem att leva bättre – ändamålsenligare, produktivare, modigare, kärleksfullare, ha mer medkänsla, vara mer eftertänksamma, gladare osv. Men sedan, mycket fort, glöms dessa beslut bort bort. Alla de beslut som tas och glöms, är bara tecken på djupa känslor av missnöje med er själva.

Den känslan uppstår på grund av att ni upplever separation från Källan, och den känslan är extremt smärtsam, eftersom er sanna och enda natur är ett med Källan. Ni är alla eviga andliga varelser – fullkomligt och totalt oskiljaktiga från Källan – med en tillfällig, om än mycket intensiv mänsklig upplevelse av separation. Och för att mildra eller minska den outhärdliga intensiva känslan av förlust, som separationen från Källan innebär, säger ni som människor: ”naturligtvis är jag avskild från allt där ute, så är det helt klart. Det är meningen att jag ska vara avskild, det är universums natur, och bevisen för det finns runt omkring mig, jag kan se, känna och röra allt det som finns där ute, eftersom det är helt avskilt.

Den verkliga orsaken till era känslor av missnöje, har följaktligen varit så djupt begravda att de nästan är otillgängliga, och har ersatts med känslor av missnöje med livet som människa, det enda liv de flesta människor accepterar som det verkliga. Som ett resultat därav, försöker ni desperat att förena er med, och vara enade med andra – föräldrar, syskon, partners, klubbar, religioner, företag och politiska organisationer – någon eller något som kan minska eller ta bort känslan av ensamhet.

Ni skapades Enade, och att vara ensam, avskild från Källan, vilket inte ens är möjligt, skulle orsaka er ofattbar smärta och lidande. Då gjorde ni det gemensamma valet att spela ett spel av separation! Eftersom ni har Guds skapande kraft, kunde ni uppfinna och konstruera ett mycket realistiskt spel, och det har orsakat er intensiv smärta och lidande! Det är INTE VERKLIGT! Men eftersom ni valde att bli helt involverade i det, så verkade det vara den enda verkligheten – födelsen till människa, växandet till vuxna, sönderfallet av åldern – och sedan slutar ert liv med döden, som verkar vara ett totalt, slutgiltigt och oåterkalleligt slut på er existens, och det är det som gör människorna skräckslagna.

Som människor vill ni leva för evigt i de goda tiderna, vilket ni tycker är er rättighet, och så långt som möjligt undviker ni att tänka på slutet. Men många beskriver ”hur saker ska vara efter att de dött”, genom att lämna exakta instruktioner med sin sista vilja och testamente. Ni är någon, som ni anser att ni känner mycket bra, och ni vill inte att denna någon ska sluta sina dagar.

Det är helt i sin ordning, eftersom det kommer från era vaga minnen om att ni verkligen är eviga varelser, skapade av Gud för evig glädje. Men eftersom den osynliga arenan – VERKLIGHETEN, Enigheten med och i Guds eviga närvaro – är otillgänglig för er, väljer ni att tvivla på den eller helt och fullt misstro den. I stället väljer ni oftast bara att tro på det som era mänskliga sinnen fysiskt kan identifiera och arbeta med, materiella saker, kända eller okända.

Men under de senaste hundra åren har vetenskapen gjort det möjligt att komma åt områden i det materiella universumet, som har varit osynligt och okänt under eoner. Det finns en tendens att avvisa allt som vetenskapen ännu inte kan mäta som barnslig vidskepelse, samtidigt som man sätter blind tro till en vetenskap som måste dra tillbaka mycket, som på grund av ny kunskap befunnits vara otillräckligt, felaktigt eller totalt missvisande, och då ersättas av mycket ”från sunt förnuft framtagna fakta”. Mycket stolthet och många rykten har blivit förstörda, men vetenskapen är fortfarande hållen för att vara den som kan erbjuda mänskligheten, det enda sanna sättet att gå framåt. Och det har faktiskt hjälpt uppvakningsprocessen, även om det aldrig varit den medvetna avsikten.

Och nu visar de senaste vetenskapliga fynden, som är helt det motsatta till vad ert tankesätt skulle kunna förvänta sig, att det faktiskt inte finns någon fysisk värld ”där ute!” Det finns bara ett oändligt fält av ren energi, som inte kan ses eller mätas , och Vars Närvaro bevisas av det som framstår ur den. Det är en väldigt alarmerande tanke för många, och därmed görs stora ansträngningar för att tvinga de tankarna eller koncepten att passa in i den lilla boxen, som det fysiska och illusoriska universum människorna upplever som verkligt. Och det här är mycket, mycket förvirrande att kunna greppa, för de begränsade mänskliga sinnenas intelligens.

Men, det är inte nödvändigt att greppa eller förstå det, för ni är i sanning eviga, och hela tiden Ett med Källan. Ni är evigt trygga och säkra som en viktig del eller holon (en ”helhet” som ingår i en större ”helhet”) av Källan, det oändliga och eviga energifältet av Allt Som Är. Och det här fältet består av Oändlig Gudomlig Visdom/Intelligens/Gud/Kärlek, eller någon annat uttryck som ni väljer att använda som ”benämning” för det som är obeskrivbart.

Varje del är en viktig aspekt av helheten, om någonting gick förlorat eller avlägsnades, skulle Helheten vara ofullständig, och det är omöjligt! Gud är. Inget mer kan sägas beträffande det.

Det som var och en av er kan, och behöver göra, är att öppna era hjärtan och tillåta Kärleken, det är er sanna natur, och den behöver göra Sig Själv känd för er. När ni öppnar ert hjärta och tillåter, kommer ni att känna kärleken som ni är evigt omfamnade av. Gå inom er dagligen och förnya er själva som Ett med Källan, för att stärkas och uppmuntras att fortsätta följa er väg till uppvaknandet, och därigenom hjälpa hela mänskligheten framåt mot uppvaknandet.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...