Saul via John Smallman, 24 februari 2022

Saul via John Smallman

”Bortse från rädslan och gå framåt! I riktning mot Kärleken!”

den 24 februari 2022

 

Jag ska återigen påminna er om att det endast finns EN ENDA! Den Enda är Källan, det oändligt VIDSTRÄCKTA fältet av Medvetet, Kärleksfullt, Vist och Intelligent Medvetande, inom vilket VARJE LIV för evigt finns närvarande från ögonblicket av sin skapelse. Det finns ingen annanstans och det finns inget behov av någon annanstans. Ett liv i en kropp var ett val att få uppleva separation från detta tillstånd i ett försök att få påvisa en brist på behovet av en källa varifrån dessa liv härstammar. Detta har utan framgång misslyckats och i processen har en stor mängd smärta och lidande åsamkats otaliga miljarder kännande livsformer. Tiden för denna mardröm av en illusion har passerat, för den har tydligt bevisats vara motsatsen till Kärlek/livet och kännande livsformer vaknar nu upp till medvetenheten om sin sanna natur – Kärlek. Tillståndet av separation, om det var möjligt – och det är det INTE – skulle ytterst fjärma varje kännande varelse som väljer detta tillstånd, från Kärlek, och skulle permanent avsluta varelsens existens. Detta är vad mardrömmen som utgör illusionen, och som är synnerligen overklig, så tydligt har påvisat.

Sålunda har tiden för ert uppvaknande från detta skenbart oändliga tillstånd av overklighet anlänt och mänskligheten håller på att vakna upp. Tvivla inte på detta, ni kan se tecken på det över hela världen, i och med att allt fler människor väljer att engagera sig i Kärlek i stället för rädsla. Kärlek löser upp rädsla, men först måste ni göra valet att bortse från rädslan och gå framåt – ”i riktning mot Kärleken! – genom att följa er intuition, er djupa andliga vetskap, trots ert egos ofta ihärdiga försök att leda er vilse genom att uppmuntra er till att lita på dess galna agenda och engagera er i kopiösa rädslofyllda och extremt osannolika ’tänk om’-scenarier.

Ni alla är gudomliga varelser av oändlig kraft, men när ni valde att få uppleva ett overkligt tillstånd av separation, så stängde ni mycket effektivt ner er själva från er kraft, eller så överlämnade ni den (med eller utan vilja) till ’auktoritetsfigurer’. Nu gör ni med rätta på nytt anspråk på denna kraft, er strålande gudomliga individuella suveränitet. Ni alla är suveräna varelser som tillfälligt har glömt bort vilka ni är och som i hög grad har investerat i övertygelsen om att ett liv i en kropp är det enda liv ni någonsin kommer att få uppleva, och efter det … i n g e n t i n g.

Detta anspråkstagande är en väsentlig aspekt av mänsklighetens kollektiva uppvaknandeprocess. Ni alla valde helt frivilligt att få uppleva separation genom att träda in i illusionen. Den har nu fullständigt tjänat sitt syfte, och visat er att separation inte är ett tillstånd i vilket ni önskar engagera er, för att inte tala om att förbli instängda inom det. Tiden – uteslutande en aspekt av overklighetens illusion – förefaller gå mycket sakta när ni förväntansfullt väntar på att någon händelse ska inträffa och ett stort antal av er har ivrigt sett fram emot ert uppvaknande under två, tre eller till och med flera årtionden. Många har börjat tvivla på ifall det någonsin kommer äga rum, för det verkar som om ni blev ombedda att tillfälligt förvänta er det och ni väntar fortfarande. Och i sanning är det blott ett ögonblick alltsedan ni blev lovade att ert uppvaknande skulle komma att äga rum mycket snart – och i sanning sker det precis JUST NU!

Släpp taget om er övertygelse om, eller fasthållande av tiden samt om upplevelsen av den som förefaller vara oändlig, och sålunda tillåtande er själva att uppleva dess uppenbara verklighet, fastän den är overklig. De flesta av er har märkt att när ni är helt fokuserade på något som intresserar er enormt så upplöses all känsla av tid. Naturligtvis har ni sett det hos små barn när de blir intensivt uppslukade av sin lek. Ni kan välja att ignorera tidens gång, medan ni fortfarande behåller förmågan att fungera inuti den och att vara varhelst ni behöver vara vid exakt rätt ögonblick. När ni väljer att göra detta så märker ni att ni inte längre väntar, i stället flyter era liv bara på mycket mer smidigt och med lätthet och all stress ni kan ha känt kommer avsevärt att lätta. Det är ett mycket avslappnat men totalt uppmärksamt sätt att leva och erbjuder er enorma hälsofördelar. Ni kan börja genom att välja att inte avsluta er regelbundna dagliga meditationsstund och som en kontrast bara överföra detta avslappnade tillstånd till era dagliga ”sysslor”. Ni kan mycket väl bli förvånade över den frid detta ger er.

När ni är fridfulla minskar ni er stress och när ni minskar er stress så lugnar det ner era emotioner, så att alla negativa känslor såsom rädsla, ilska, otålighet, avsky osv, inte tar över er personlighet och leder er till ord eller agerande som ni senare får ångra. När ni är fridfulla bortser ni från rädsla och går framåt – i riktning mot Kärleken! – och ni kan uppmärksamma känslorna för vad de är – tillfälliga övergående tillstånd såsom vädret – och ni kan då välja ifall ni vill engagera er i dem eller inte.

Om ni inte är i frid med er själva, så kan känslorna lätt ta kontrollen över er, tidvis under rätt långa tidsperioder. I själva verket identifierar sig många människor med sina emotioner eller känslor och är oförmögna att uppskatta att de och deras emotioner eller känslor inte är desamma – i själva verket äger de dem och försvarar dem som om de vore dem själva – och i det tillståndet är de inte fria, fastän de ofta tror att de är det. Följaktligen kan denna övertygelse leda till ytterligare oönskat emotionellt kaos. Men på en djupare inre nivå skiljer människor inte på sig själva – vilka de är – och sina emotioner och känslor. Det ligger en sann kännedom om detta, djupt inom dem själva och som kan bli tillgänglig i meditativa tillstånd. Detta är en av många anledningar till att tid som spenderas i meditationsutövande är en så sund personlig investering i sig själv. Man borde verkligen anse detta vara en väsentlig aspekt av ens liv i en kropp, för det hjälper en ojämförligt att uppmärksamma och ta kontakt med vem man i sanning är.

Era väsentliga dagliga utflykter djupt inombords, till era egna heliga inre helgedomar, är sättet att upplösa slöjan/dimman/diset som döljer Verkligheten för er. Den tid som spenderas där är en upplevelse av uppvaknande, då ni lyckas stilla ert hjärnbrus tillräckligt mycket för att förmå lyssna till och sedan höra Rösten (den Helige Anden) från Gud inom er, som tydligt och synnerligen kärleksfullt besvarar era frågor och talar om för er hur mycket ni är älskade, samt påminner er om att ni helt och hållet och fullständigt ska acceptera er själva, precis så som Gud gör.

Med så väldigt mycket kärlek, Saul.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...