Serapis Bey via Natalie Glasson, 31:e mars 2017

Serapis Bey via Natalie Glasson, 31:e mars 2017

 

Nästa Uppstigningsfas: Enigt Medvetande

av Mästare Serapis Bey

Kanaliseras genom Natalie Glasson 31:e mars 2017. Källa: Sacred School of Omna

 

Jag, Mästare Serapis Bey, har Uppstigningens ljus för er nu. Jag har det för att hjälpa er i er nästa fas av uppstigning. När närvaron av er själ förkroppsligas mer fullständigt i er varelse, och går samman med er personlighet, aktiveras en djup och grundlig rening. Rening och rensning är vanligt i er uppstigningsprocess; varje ny uppenbarelse inbjuder er att släppa gamla energier, vanor eller uppfattningar, för att göra plats för de nya insikterna att kunna förkroppsligas.

Att vara förkroppsligad = att till fullo inse och erfara inom er fysiska kropp och jordiska verklighet.

Den rengörings- och reningsprocess jag talar om är större, eftersom den väcker en ny fas av medvetenhet, anslutning med Skaparen och sambandet till allt. Det är en ny början i det enade medvetandet som gryr i er varelse, och det är er nästa fas i uppstigningen.

Det Enade medvetandet = att uppleva, känna och veta att man är förbunden med Skaparen och allt som Skaparen är.

När vi upplever en enad medvetenhet, upplever vi en naturlig energi och förmåga som finns inom våra varelser; förmågan att existera utan separation i någon form. Vår naturliga existens ansluter energetiskt till allt och alla, vi erfar vår sanning, känner närvaron av Skaparen djupare och är i linje med det gudomliga flödet av Skaparen. Den jordiska verkligheten verkar skapa motsatsen, eftersom den uppmuntrar separationen. Även närvaron i er fysiska kropp, verkar förstärka känslorna av separation. Fast er fysiska kropp skapades för att hjälpa er att uppleva ert naturliga enade medvetande, snarare än att förstärka upplevelserna av separation från andra och Skaparen.

Den fysiska kroppen = ett fordon för er ljuskropp för att kunna existera på jordnivå. Ett av dess syften är att förstärka er inre verklighet.

Er fysiska kropp förstorar er inre verklighet för den yttre verkligheten. Er inre verklighet består av era tankar, känslor, perspektiv, minnen, färdigheter, sår och hur ni känner för er själva. Genom ett stort antal liv med känslor av separation från Skaparen och allt som är Skaparen, har de vuxit så mycket att separation nu är en stark, kraftfull och förstärkt känsla, i upplevelserna och verkligheten hos många människor. Upplevelsen av separation har blivit aktiverad och förstärkt inom er. Eftersom ett av syftena med den fysiska kroppen är att förstärka den inre verkligheten, men separationen är en av huvudenergierna, eftersom varje persons fysiska kropp förstorar och projicerar in den i deras verklighet för att upplevas. Därför verkar det som om den fysiska kroppen skapar en upplevelse av separation, eftersom ni inom kroppen är separerade från alla, då den helt enkelt projicerar er inre verklighet till era perspektiv och syn på världen.

Den inre upplevelsen av separation = att inom inte vilja se, känna eller kännas vid sanningen/ närvaron av Skaparen/ det gudomlig själv/ enat medvetande.

Separation uppstår inom er när ni försummar eller ignorerar er naturliga förmåga att bli evigt förbundna med Skaparen, för då antar ert ego rollen av vägleda er. När ni är i harmoni och enhet med det eniga medvetande av Skaparen, finns all visdom i Skaparens universum tillgängligt för er att kunna dra nytta av, liksom att hela tiden bli vägledda, stödda och inspirerade för att expandera och utforska er sanning. Separation är när ni försöker uppnå detsamma men utan stöd av Skaparen.

Nästa aktuella fas av uppstigning = rengör och renar er anknytning till energierna och aktiverar vibrationerna, känslorna och tankarna, som skapar närvaron av separation inom er.

Därför innehar jag Uppstigningens ljus för er så att ni kan heala, rengöra och släppa alla former av energier, tankar, känslor, perspektiv och skapelser av separationen inom er varelse, för att kunna återgå till ert enade medvetande med Skaparen, och allt som är Skaparen. Ert enade medvetande har aldrig övergivit er, det har alltid funnits, bara varit dolt. När ni rensar bort alla kopplingar till separation, som kan ha bildats under detta eller tidigare liv, kommer energin av separation att falla bort, vilket gör det tydlighet för er att kunna se den naturliga existensen och sanningen i er varelse; det enade medvetandet. När ni betraktar förekomsten av enad medvetandet inom er, kommer alla aspekter av er varelse att expandera, och det kommer att vara som om ni är anslutna till, och förkroppsligar, hela universum av Skaparen. Ni kommer att observera alla aspekter och uttryck av Skaparen inom er varelse. Det kommer att vara som om ni kan ansluta med vilket ljus som helst i Skaparens universum, och kunna dra till er energi, visdom eller hjälp till er varelse eller verklighet, och känna den ständiga närvaron av Skaparen stödja er, och arbeta genom er.

Att uppleva enad medvetenhet betyder inte, att ni måste kommunicera eller träffa andra fysiska varelser på jorden. Ert vanliga sätt att kommunicera med omvärlden behöver inte förändras, fast det kommer att bli så. Det är er inre upplevelse som är den viktigaste, och detta kommer automatiskt att skapa underbara transformationer i er yttre eller fysiska verklighet. Enat medvetande är en inre upplevelse. Om vi ska beskriva ett enat medvetande, så kan vi säga att det är en expansion av er varelse och energi, ett mer avancerat sätt av att ge och ta emot Skaparenergier, uppleva det gudomliga flödet av Skaparen, se Skaparen i er själva, se Skaparen i andra och känslan av att vara är ansluten till allt och alla. I huvudsak är det känslan av att ni är delar av skapelsen.

Att få tillgång till Mästare Serapis Beys Uppstigningsljus

Eftersom jag, Mästare Serapis Bey, håller Uppstigningsljuset till er, vilket finns ovanför mitt huvud som en sfär av gult, gyllene, vitt och platinafärgat ljus. Jag håller det i min varelse och förankrar det genom mig i alla faserna av uppstigning. Varje ny uppstigningsnivå och energi ni greppar, väcker och aktiverar sådant jag nyligen har laddat ner och håller till er. Jag håller nästa fas av uppstigning till er, i form av en ljusfyr som ni kan dra till er, integrera med och förkroppsliga, för att stödja er med att väcka nya aspekter inom er varelse, som motsvarar energin jag håller till er. Ljuset jag håller nu, är en kombination av rensning och rening för att heala era kopplingar till separationen, och den lämpligaste vibrationsfrekvensen för ett enigt medvetande.

’Mästare Serapis Bey, jag kallar på dig för att stödja mig för att lätt ta mig till nästa fas i min uppstigning, som har en större upplevelse av enat medvetande och healing av mina bindningar till separationen. Vänligen leverera Uppstigningsljuset du har för mig nu.’

Visualisera att jag, Mästare Serapis Bey finns framför er, med sfären av Uppstigningsljus ovanför mitt huvud. Jag sänker ned Uppstigningsljuset tills det finns inom ert hjärtchakra. Skicka energin från ert hjärtchakra och kontakta sfären av Uppstigningsljus. När ni gör det kommer sfären av Uppstigningsljus att expandera tills ni kan stiga in i den. Låt er själva existera inom sfären av Uppstigningsljuset. Fokusera på att andas det gula, gyllene, vita och platinafärgade ljuset till er varelse. Fokusera sedan på energin som flödar in i er kropp, från alla håll eller genom ert hjärtchakra.

Upprepa tyst så länge ni anser det är nödvändigt, med fokus på er andning: ’Jag rengör mig nu med glädje och healar mina kopplingar till separationen.

Energin kommer att skifta inom er om så bara till en liten del. När skiftet sker, kommer ni att känna en större närvaro av enigheten inom er. Njut av känslan, när ni expanderar energin och upplever det större sambandet med Skaparen, och allt som är Skaparen. När processen är klar kommer jag att jorda er och dra mig tillbaka. Jorda sedan er själva också.

Var medvetna

Denna nya fas av uppstigning kan pågå ett antal veckor eller månader, och jag, Mästare Serapis Bey, uppmuntrar er att använda den meditation jag ofta har tillsammans med er, och särskilt när ni känner er vägledda. Var medvetna om att ni kan känna er nedstämda eller få lägre vibration; ni kan uppleva en ökning av negativa känslor, tankar eller minnen från det förflutna eller tidigare livstider. Detta är en del av rensningen och reningsprocessen för era kopplingar till separationen, och det är en naturlig process. Kalla då på mig, Mästare Serapis Bey, för att ta sfären med Uppstigningsljuset till er, även om bara för några minuter. Detta kommer att bidra till att de gamla energierna faller bort, och en större klarhet om enhetsmedvetandet kommer att gry inom er. Kom ihåg att ni upplever att en ny början av uppstigningen uppstår inom er, som också kan kännas utmanande, men den kommer att passera och ett större samband med Skaparen kommer att erfaras och upplevas.

Med konstant stöd för er uppstigning,

Mästare Serapis Bey

 

Read More from Master Serapis Bey

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

 

Du gillar kanske också...