Yeshua via Pamela Kribbe den 19 april 2021

 

Yeshua via Pamela Kribbe

den 19 april 2021

”Att vara en Ljusarbetare”

 

Kära Vänner! Jag är Yeshua. Jag hälsar er alla från mitt hjärta. Det bereder mig djup glädje att få ha kontakt med var och en av er i detta här och nu. Känn hur tid och rum viker undan, hur vi möter varandra, själ med själ, i en dimension bortom det materiella, bortom definitionerna på tid och rum. Vi möts här på det inre planet och jag bjuder in er att vara här med mig.

Ni är oändligt dyrbara, var och en av er; på det sättet som ni är här och nu, med de specifika egenskaper ni har, den kropp som ni vistas i, den personlighet som tillhör er. Men inom detta ”ni” finns något annat, något som överträffar allt detta: det är er själ. Känn er själ, som också deltar i andra verkligheter, vilkas medvetande sträcker sig långt bortom det jordiska, men som ändå vill vara här på Jorden genom er. Känn er själ, för ett ögonblick, som ett fält runtomkring er och bli medvetna om detta fält.

Mellan det jordiska och det himmelska ligger alla slags lager – lager av materialitet – en del mycket förfinade och eteriska och andra mycket synliga och påtagliga. Känn er kropp inifrån. Er kropp är uppbyggd av materiella element från Jorden, så känn hur solid och påtaglig den är; känn dess omedelbara fysiska närvaro.

Det är viktigt att uppleva kroppen som en trygg hamn, som något inom vilket er själ kan leva och där ni känner er trygg. Ta emot er kropp med glädje och utan att döma den i termer av hälsa eller sjukdom, skönhet eller självbild; ta emot den enbart som den trygga hamn genom vilken er själsenergi strömmar och är jordad. Se er kropp som en del av er själ och inte bara som ett ting som är separerat från er, utan såsom upplyst och försnabbad av er själ. När ni upplever kroppen medvetet, så känner ni er lättare och ni förefaller bli alltmer flytande. Ni är inte bara er kropp, utan den är en del av er.

Genom att utifrån en attityd av vänlighet och beundran acceptera vad kroppen åstadkommer, samt genom att uppskatta allt som kroppen gör för er via sensationer och energier, så höjer ni kroppen från blott det materiella till en mer eterisk nivå. Och kroppen blir glad på grund av det! Materia vill bli upplyst av medvetande, av kärlek. Föreställ er att ni blir medvetna om samtliga celler i kroppen och att ni hälsar på dem med värme.

Bli sedan medveten om vem som gör detta, vem det är som hälsar på kroppen och tar emot den med värme och uppskattning. Känn medvetandet – det är er själ. Bli medveten om att själen är mycket större än kroppen. Ser ni en färg eller förnimmer ni en energi när ni gör detta? Rikta uppmärksamheten från kroppen – fastän ni fortfarande håller den i en omfamning av kärlek – och bli er själ. Förnim dessa andra dimensioner som ni är, de som vibrerar på en annan existensnivå än det fysiska. Kanske ni kan se er själv dyka upp som ett klot av ljus eller såsom en ängel. Låt en form som passar er uppträda, en som representerar er själ, det där storslagna fältet som är rikt på upplevelser från flera liv, visdomen ni bär inombords, er känslas djup. Kalla på den och låt er själsfigur dyka upp framför er och njut av den.

Minns vilka ni är, storslagenheten i detta. Uppmärksamma denna figur och släpp energimässigt in den till här och nu och låt denna energi strömma genom ert hjärta. Energimässigt är hjärtat porten mellan själen och kroppen och ifall ni låter er själsenergi träda in i er aura eller ert energifält, lägg då märke till att ni blir alltmer utvidgad och upptar mer utrymme. Låt detta ske, men bekymra er inte, för ni begränsar ingen annan genom att göra så. Tvärtom, när ert energifält – er kropp och varelse – fylls upp med ljus från er själ, så blir ni en glädje och inspiration för andra. Det är ingen konkurrensmässig energi, utan snarare en som önskar inspirera och väcka upp, en energi som gläder sig åt ifall andra också gör det.

När er själ förenas med er kropp och den mycket subtila, eteriska nivån tar kontakt med den jordiska, känn hur denna förbindelse kan översättas till praktiska sätt. Var medvetna om att det är mycket viktigt att i det dagliga livet stå kvar i kontakt med den här verkligheten, denna vibration, denna högre del av er själv, samt att låta denna energi bokstavligen komma ner och smälta samman med er kropp och den fysiska, jordiska nivån.

Nästa steg är att låta denna inspiration, denna koppling med ert högre själv, flöda in i era gärningar och på praktiska sätt ut till världen. Men när ni försöker göra detta så sker då följande för många av er. Delar av er vill ta kontakt med er själ, dessa delar som är högt utvecklade och vill följa med vibrationen i de himmelska sfärerna, men andra delar av er blir skrämda när det kommer till att applicera ut denna energi på Jorden och bland människor. Ni ser i världen runtomkring er att det sällan förekommer någon stor acceptans för denna fantastiska och unika själsenergi.

Se på fälten av arbete, utbildning och medicinsk vetenskap på Jorden och ni får se att de koncept som fortfarande styr här befattar sig med planerade strukturer och teorier baserade på det mentala och rationella. Ofta är det enda som kommer upp till beaktande den materiella nivån, en blek och karg uppfattning om vad det innebär att vara människa. Allt handlar om hur farligt livet är, om överlevnad, kamp och splittrande resurser såsom pengar, makt och överflöd. Sjukdomar anses vara farliga och behöver därför hindras och till och med självaste livet är ett flöde som måste tämjas – så på den nivån förekommer det en kamp. Starka emotioner och känslor, djupa inspirationer och visioner blir ofta avfärdade såsom konstiga, märkliga eller hysteriska.

I ert samhälle, från botten och upp, förekommer det ett ofantligt behov av inspiration från unika individer som lever av en inre glöd och som inte längre kan anpassa sig till den befintliga ordningen, för denna ordning matchar inte längre deras behov. Allt fler individer känner sig kvävda, bokstavligen, av det rådande ramverket; de kan inte längre tåla det. Ni ser detta i synnerhet i generationerna med barn som nu dyker upp på Jorden. De kan inte längre tolerera detta slag av kvävande tillvaro, ens på den fysiska nivån. De kan inte tvingas in i en tvångströja, vilket de äldre generationerna kunde.

På det här sättet sker förändringar på Jorden där det blir ännu mer nödvändigt att integrera själsenergin till livet. Det är inte längre en lyx att fördjupa denna energi genom meditation och att leva ett andligt liv. Nej, det är varje människas uppgift och kallelse att förena sig med sin själ och att börja leva utifrån den inre sanningen, för alternativet är inte längre genomförbart. På en individnivå blir människorna utbrända eller frustrerade, missnöjda eller deprimerade och på en allmän, samhällelig nivå blir resultatet genomgripande problem med att handskas med naturen och med Moder Jords resurser. På samtliga fronter är det nu tydligt att det är nödvändigt att börja leva annorlunda, från en källa som inte kan definieras av det rent materiella.

Materia och det materiella har ett viktigt värde; det är den form inom vilken själen vill ge uttryck för sig själv. Men om livet blir fixerat enbart på formerna – det yttre – så blir formerna utarmade och livet blir en kamp inom vilken ingen vill uppleva förnuft eller mening. Detta är varför välkomnandet av er själ in i ert liv inte kan vara en extraordinär gärning, utan måste bli en vanlig gärning; en vardaglig, normal del av utbildning och livet. Då blir själen en källa för ändlöst skapande och överflöd som allt fler människor på samtliga nivåer nu längtar efter.

Du blir en ljusarbetare när du känner drivkraften att agera och leva utifrån din själ, ditt hjärta och från det som verkligen inspirerar dig. Du blir en ljusarbetare när du lever utifrån det som lyfter upp dig ovanför banaliteten av att vara tvungen att kämpa och överleva, i stället för av rädsla och av att vara tvungen till att låtsas vara någon som du inte är. Du kan kalla det att vara en ljusarbetare, eller något annat namn du föredrar, men vad som spelar roll är att i egenskap av en människa, så känner du dig så starkt kallad till att svara an på sin själs röst att du inte längre förmår göra det – du vet att du inte längre kan anpassa dig till det gamla sättet att vara. Det betyder att du övergår till ett hjärtbaserat medvetande; att du tar ett avgörande steg framåt varifrån du inte kan vända tillbaka.

Denna varelse framdrivs av ett hjärtbaserat medvetande och åtföljs av höjder och dalar i ditt liv, för det finns gånger när du får möta djupa rädslor för att släppa taget om det gamla. Det gamla kan vara extremt upprörande, det kan emellertid fortfarande förekomma en enorm rädsla för det nya, det odefinierade, det som är osäkert. Inspirationen, tankarna och idéerna som du får ta emot från din själsessens förefaller ibland att bli krossade under det gamla synsättet och sättet att resonera som fortfarande råder i flera delar av samhället.

Hur gestaltar du din själs röst och förblir sann till den i det vardagliga livet? Genom att känna kraften i din själ; genom att bokstavligen känna att den strömmar genom dig. Känn hur Jorden och livet på Jorden längtar efter inspiration. I samma ögonblick som du väljer denna inre väg av att skapa kopplingen till din själ, så är du verkligen sann mot dig själv och du vågar vara annorlunda i en omgivning där själens röst inte ännu kan höras. När du känner att du har hört din själs röst, så betyder det inte att du är bättre än andra människor. Du vet bara att du befinner dig på en väg som för dig utgör din djupaste livsuppgift, en väg från vilken du inte kan avvika. Det är en väg som du måste tro på, fastän du blir dömd och avvisad av yttre faktorer, eller inifrån av röster som du har absorberat från dina föräldrar eller dina omgivningar.

Jag kallar på dig för att du ska känna kraften i din själ och se svagheterna i ett liv baserat på rädsla och kamp samt på att du gömmer dig själv. Om du gömmer dig från din själs klara ljus, kraft och kreativitet, så blir du olycklig. Men du kan inte längre återvända till det gamla, för du passar inte längre in, därför kan du bara gå framåt. Kom ihåg denna röst, gång på gång och våga låta ditt ljus lysa. Det gör du på de enklaste sätten; genom vad du säger, genom den du är och genom vad du utstrålar.

Allting har en vibration. En kropp inom vilken regelbunden kontakt tas med själen, med det ursprung som upplivar och gör kroppen rörlig, har en annorlunda vibration än en kropp som plågas av rädsla eller negativa känslor. Ifall du känner dig bekväm med dig själv och du uppskattar dig själv för den du är – din källa, din unikhet – så utstrålas detta till andra fastän du inte säger något till dem. Den du är och vad du överför med dina ögon och ditt energifält syns ändå, varhelst du befinner dig. I själva verket så kan du aldrig vara helt osynlig, din energi finns där, den kan inte tillintetgöras.

Ju mer du vågar vidröra din jordiska varelse med din själ, desto mer kommer den att ha en utåtgående effekt och du får leva ditt liv på ett annorlunda sätt, inte längre fasthållen vid saker som inte ger näring till dig eller överensstämmer med dig. Du blir mer kraftfull både i vad du vill och i vad du inte vill. Din själ blir mer synlig för världen utanför och på grund av det så lyser ditt ljus starkare. Var alltid medveten om att detta ljus bjuder in andra människor till att tro på sig själva och att även börja utstråla sin unikhet. Ljuset i din själ är inte ute efter att konkurrera eller strida.

Se slutligen på en situation i ditt dagliga liv i vilken du känner att du håller tillbaka ditt inre ljus, där du håller dig själv tillbaka och inte låter dig själv bli sedd. Vad skulle hända ifall du lät ditt ljus synas? Ifall du var helt och hållet avslappnad i situationen och inte höll dig tillbaka? Ifall du inte behärskade dig själv, utan lät dig själv vara mer spontan? Vad skulle du säga och göra? Inse att ifall du lät din själs energi komma in i er mänsklighet, så kommer ni att uttrycka era känslor på ett enkelt, ärligt språk och det är inte alltid vad som kallas ”politiskt korrekt”.

Du kan ibland känna det väldigt spontant: ”Nej, jag känner inte för det, nej, jag vill inte göra det här”. Det är också viktigt att uttrycka dessa känslor i relation till andra och att vara mycket tydlig med vilka dina gränser är. Själens energi fungerar genom sin sanna natur, vilket även barnet inom dig gör, som har tydliga känslor om vad det vill och inte vill. Det är när du låter denna högre vibration, denna förfinade energi manifesteras som du blir väldigt mänsklig, som du får användning för dina emotioners, ditt inre barns, språk.

Litar du på det? Denna energi kommer inifrån, den är verklig! Då blir du spontan i ordets renaste bemärkelse, för då lyssnar du till dina känslor och ger uttryck för dem. Och när du gör det, så ger du den andra personen utrymme att uttrycka sina känslor, medan du förblir sann till dig själv. Du accepterar inte att bli placerad i en form som inte passar dig.

Det är din själs djupaste önskan att vara här och nu genom din jordiska kropp och att bli uttryckt och synlig genom allting som är jordiskt. Din själ vill omfamna det jordiska livet, göra något förnöjsamt och nytt av det, samt att ge ut gnistor av medvetande på Jorden. Detta kan bli en källa för glädje och fastän du även går igenom rädslor som hindrar dig, ta alltid ett steg framåt – våga göra det. I själva verket så kan du inte gå tillbaka. När du upplever kraften av din själ i ditt dagliga liv, så känner du väsentligen att du blir buren framåt. Ljuset vill uttrycka sig självt och vet hur, om du vågar säga ”ja” till det.

Tack för din närvaro och för denna samvaro som jag känner djupt i mitt hjärta.

 

 

https://tinyurl.com/ywycx3y3

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...