Saint Germain via Natalie Glasson, 23 april 2021

 

Saint Germain via Natalie Glasson

23 april 2021

Drömmen om Sanning – Del 2

Hälsningar och kärlek utsträcker jag, Saint Germain, till er nu. Det är en ära vara i er närvaro idag. Jag för fram magin, kärleken och sanningen från Skaparen att duscha er som stöd för er nuvarande existens på Jorden. Ni går genom en mycket vacker uppstigningsprocess; allting blommar i denna tid och blir förkroppsligat djupt inom er varelse. Det är dags att bli medvetet medveten om allt som sker inom er varelse, omkring er och är förbundet med er andliga väg. Vi, de Uppstigna Mästarna, vill hjälpa er att åstadkomma detta. I er vardagliga verklighet, uppmuntra er att vara medvetna genom era tankar, vaken på allt som sker inom er varelse och omkring er.

Jag, Saint Germain, vill tala med er om sanningens energi, sanning är ett så enormt expansivt ord. Sanning är och kan beskrivas som något som är allmänt, men som andlig varelse som går vägen mot uppstigning på Jorden är sanning något som är anmärkningsvärt nära ert hjärta och er själ, och mycket meningsfull för er. Den är er styrka och en påminnelse om er förbindelse till Skaparen, stöttande er i ert uttryck av Skaparen.

För närvarande, i uppstigningen, är sanning enormt viktig, det är avgörande att ta sig tid att fundera på vad sanning är. Många varelser som har kanaliserats före mig har talat om energin, vibrationen och frekvensen i sanning, inbjudande er att kontemplera sanningen. Det har aldrig varit så viktigt som nu att kontemplera sanningen.

Vad är sanning?

Vad betyder sanning för er?

Vad förväntar ni er av Sanning?

Som andlig varelse inbjuds ni att släppa förväntningar och istället skapa avsikter. Hellre än att förvänta att något ska hända, ha avsikten att det redan är skapat och redan manifesterat och kommer in i er verklighet. Om ni skapar avsikter om sanningen, om att förstå er sanning, kontemplerar vad sanning är och ert unika uttryck, kan ni ansluta till Skaparen på en djupare nivå. Ert uttryck och er förståelse för sanning är viktigt, det är unikt för er, därför är det viktigt att verkligen börja förstå vad er sanning är. Vad betyder detta? Det är inte nödvändigtvis det ni tror på, även om det kan vara det. Det är mer om vad ni vill känna, vad ni vill uppleva, vad ni vill skapa för er själva i er uppstigning och på Jorden. Hellre än att försöka förstå livets mening och Skaparens sanning, eller vad Skaparen vill att ni ska veta när ni blir en vis varelse eller Guru. Sanning handlar om ert eget unika uttryck, och kan på många sätt bara uttryckas, om den inte uttrycks blir den något annat. Det är energi, det är en vibration, det är ett flöde. Er sanning är unik, det handlar om vad ni känner, vad ni tycker, vad ni upplever och vad ni skapar. Det är er sanning.

Er sanning sträcker ut sig från Skaparens vibration som ni är ansluten till, eller uttryckt på ett annat sätt, den vibration av Skaparen som ni håller inom er varelse. Om ni tillåter ert sinne att rusa iväg med rädslofyllda tankar, om ni tillåter era känslor att hela tiden föra upp gamla sår utan att närma er dem, konfrontera dem eller heala dem, då kommer vibrationen i ert varande och vibrationen i er anslutning till Skaparen att vara olika. Det kanske inte är så inspirerande eller upplysande. Om ni kan bemästra ert sinne, förlåta er själva, älska er själva ovillkorligt, heala er själva, erkänna och vilja heala såren inom er, också fysiska sår, kommer anslutning till Skaparen att vara annorlunda. Den kommer att vara mer upplysande och mer inspirerande, mer bekant och mer sanningsenlig.

Ert uttryck för sanning förändras hela tiden då ni utvecklas och framskrider genom er andliga utveckling. Då vi börjar kontemplera vad som är sanning? Vad betyder det för er? Vi släpper också förväntningar och skapar istället avsikter. Vi blir medvetna om sanningens närvaro omkring oss, inom oss och att den hjälper oss i vår verklighet, flödande genom oss från Skaparens källa. Då har vi större förmåga till anslutning för att uppleva sanningen.

Vi har talat om att ni uttrycker er egen sanning och hur detta kan förändras eller skiftas, speciellt då ni stiger upp. Kontemplerande sanningen kommer ni att börja erkänna att ni vill veta Skaparens sanning, ni vill ta emot sanning eller visdom som vägleder er i att stötta er själva, andra och Jordens uppstigning. Skaparens sanning är den samma som er sanning, den flödar genom er varelse. Ju mer ni höjer er energivibration, desto mer blir ni ett uttryck för högt upplysande inspirerande uppstignings-sanning, och för denna in i er verklighet och i världen. Titeln på min kommunikation med er idag är Drömmen om Sanning.

Vad betyder Drömmen om Sanning?

Jag har förstått att ni inom er varelse har en dröm, ett hopp, något ni önskar få manifesterat, och det kanske är en dröm om sanning. Det kan vara som att önska att det råder mer fred i världen, eller att ni levde i större överflöd, eller att det fanns större överflöd i världen. Inom er finns denna dröm om sanning, något ni vill ska manifestera, som ni önskar uppleva på Jorden vid denna tid eller i framtiden. Denna dröm om sanning är oerhört viktig eftersom den också stöttar er förståelse om ert öde och ert syfte i denna uppstigningsprocess. När ni tar steg framåt för att uppleva er dröm om sanning, upplever ni det som er själ vill att ni ska uppleva. Jag vill uppmuntra er att ansluta er till er dröm om sanning, förstå vad den är, ni kan ha många, det kommer att vara något som förefaller ligga utom räckhåll för er. Det kommer att vara något som verkar vara oerhört skrämmande att uppnå, eller omöjligt. Detta kommer att vara er dröm om sanning och jag uppmuntrar er att under de kommande dagarna, under meditation eller stilla tid, fråga er inom er varelse, vad är min dröm om sanning?

Vad är Min Dröm om Sanning?

Ni kan ha en eller ni kan ha många drömmar av sanning, skriv ned dem så att ni kan se och känna dem lättare. Jag uppmuntrar er att under de kommande dagarna verkligen utforska era drömmar om sanning. När ni väl har gjort det, börja be Skaparen, era guider, mig Saint Germain, alla varelser ni önskar, alla vibrationer av ljus, att stötta er. Att stötta er i manifestationen, uttrycket och förkroppsligandet av er dröm om sanning. När ni gör det för ni fram Skaparens vibrationer, Skaparens sanning, er själs sanning och er själsgrupps sanning. Allt från er själ som kräver att bli manifesterat och upplevt i verklighet nu. Ni kommer att ladda ned energi i er varelse och i Jorden, i mänskligheten och Moder Jord för att stötta mänskligheten och Moder Jord att uppleva sanning, då det är så viktigt nu. Det är ett skifte av perspektiv och ett skifte i förståelse som krävs på Jorden. En ny förbindelse, en förhöjd anslutning till Skaparen och ett förhöjt uttryck för Skaparen.

Jag vill komma fram till er nästa vecka för att fortsätta denna konversation. Nu, uppmuntra er själva att utforska er dröm om sanning. Tänk stort, tänk expansivt, bortom gränser, för det är Skaparens sanning.

Jag tackar er,

Välsignelser vare med er,

Jag är Saint Germain

 

More Saint-Germain

omna.co.uk

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...