Teamet via Peggy Black, 19 maj, 2018

Teamet

via Peggy Black

19 maj, 2018

”Medvetandet är icke-lokalt”

Här förenar vi oss med din uppmärksamhet såväl som ditt icke-lokala medvetande. Vi hyllar din villighet att spela med i detta intressanta hologram/detta holospel. Vi påminner dig om att du är en multi-dimensionell varelse med obegränsade möjligheter och obegränsad potential. Du råkar bara matcha begränsningarna inom denna dimension och kallar den verkligheten.

Vi skulle vilja engagera vår fokus, såväl som din utvidgade uppmärksamhet, med den möjligheten att du har börjat skifta hur du använder dig av ditt medvetande. Utifrån vår observation är du för det mesta involverad med självaste den fysiska samverkan med dina omgivningar. Detta är att förvänta eftersom detta är en tät fysisk verklighet och dimension.

Men vi påminner dig om att du vid denna punkt i din personliga evolution bokstavligen står med den ena foten i kvantum-världen. Därför skulle vi vilja ta upp denna potentialitet till diskussion.

Vi har ofta konstaterat att du skapar din verklighet med din fokuserade energi, dina tankar och emotioner, vilket stämmer. Samtidigt har du ofta fastnat i dina begränsade förvärvade program och varseblivningar gällande hur världen fungerar. Detta skapar en konflikt och ofta kommer dessa två koncept att inhibera dina ansträngningar och din fokus.

Hur skulle det vara ifall medvetandet var icke-lokalt? Hur skulle det vara ifall medvetandet var ett fält? Hur skulle det vara ifall det fanns en global hjärna? Överväg en stund att du skapar tankefält som förenar sig med andra individers tankefält. Vi är tillbaka till att föreslå att det förekommer ett samverkande förenande med allt medvetande.

Så hur ska du personligen använda dig av denna medvetenhet? Hur kan detta skifta ditt liv samt hur du lever det?

Till en början är det synnerligen viktigt att ha ett jordat tillvägagångssätt på plats, så att du kan följa med dina resultat. Dessa resultat kanske enbart visar sig i pyttesmå steg av tillväxt eller nano-rörelser. De benämns ofta synkroniciteter.

Föreställ dig att dina tankar, fokuserade och stärkta av dina emotionella vibrationer, kan och i själva verket börjar skapas i det kvantum-fält som omger dig. De emotionella vibrationer som vi uppmuntrar dig att sända ut är känslor för uppskattning och tacksamhet.

Dessa är de sanna och djupa känslorna av uppskattning och tacksamhet och inte bara tankar om tacksamhet och uppskattning. När du börjar utöva förnimmelsen av tacksamhet och uppmärksamhet, så skapar du en förbindelse mellan hjärnan och hjärtat. Det är denna sammanhållning som kan stärka och som i själva verket bemäktigar dina fokuserade tankar och avsikter.

Inse att skapande på denna nivå är ett invärtes jobb. När du börjar göra inre förändringar, så börjar dessa förändringar manifestera sig i din yttre veklighet. Detta låter som en enkel och lätt sak att göra, men ifall det var så enkelt för jordborna att komma ihåg denna förmåga, så skulle det inte finnas något behov för oss att påminna er om er personliga skaparkraft.

Till att börja med, när du arbetar på denna medvetandenivå, så måste du vara ostörd och fri från bekymmer gällande det okända. Det är också viktigt att du böjer dig för och släpper taget om kontrollen över resultatet. Vi förstår att detta låter som en motsägelse, men när du väl har stärkt din fokuserade tanke och bestrött kvantumfältet med frön, överlämna dig till hur detta ska förverkligas.

Tillåt det icke-lokala medvetna fältet som är i bruk, att arrangera den enklaste och smidigaste vägen för att detta ska kunna skapas. Tillåt dig själv bli överraskad och förtjust. Kom ihåg att universum kommer att omorganisera sig själv för att passa in på din bild av verkligheten.

Den viktigast aspekten i denna process är konsekvens. Din fokus och dina sammanhängande emotionella vibrationer måste förbli starka och stadiga. Det behöver finas en konsekvent vibrationsmässig överensstämmelse mellan det som du erbjuder och vad du har som avsikt och föreställer dig.

Detta handlar inte om positivt tänkande. Detta handlar om att du uppmärksammar och äger din förmåga att samverka med medvetandets kvantumfält och andras tankefält. Du kan börja med att ta kontakt med detta oändliga tankefält mycket i likhet med hur du tonar in en radiostation. I själva verket blir du ofta påverkad av sändningarna från tankefälten av begränsade övertygelser och felaktiga eller negativa vibrationer.

Uppmärksamma var du låter din uppmärksamhet fokuseras. Kom ihåg att ta din medvetna uppmärksamhet till det som du i sanning vill skapa eller ha i din verklighet. Ifall din önskan är att hitta ett sätt att rena era vattendrag från all förorening, föreställ dig att du förenar dig med tankefälten hos dem som också är intresserade av att hitta lösningar på denna situation. Eller så kan du helt enkelt förena dig med tankefälten hos dem som tvår sina händer och klagar över vad som äger rum. Valet är ditt.

Börja förstå att dessa tankefält håller en viss verklighet eller begränsning på plats. Detta är den intressanta illusion som var och en fortsätter ge kraft till. Ni håller på att börja göra ett skifte.

Det finns mycket praktiska och konsekventa sätt på vilka du kan använda din förmåga. Vi inbjuder dig till att stiga in i din personliga kraft och börja göra den skillnad som du kom hit för att göra. Du är en gudomlig medveten varelse som under en kort tid vistas här medan du befinner dig i en begränsad fysisk kropp.

Din fysiska kropp är endast ett fordon; den är ett verktyg som ditt gudomliga själv använder sig av för att få uppleva detta täta 3D-hologram/holospel. Det är dags att bjuda in ditt gudomliga medvetande till att bilda ett partnerskap med ditt fysiska medvetande. För det är inom partnerskapet som du i sanning är bemäktigad.

Det är inom detta partnerskap som du kan och i själva verket kommer att bli medveten om medvetandet såsom varande icke-lokalt. Det är detta medvetande som du står inför, samverkar med, är en del av, samt påverkar. Vi bjuder bara in dig till att minnas och att börja aktivera denna medvetenhet. Du är magnifik, obegränsad, oändlig i ditt sanna själv. Ta fram dessa egenskaper till din dagliga upplevelse.

Bemäktiga din medvetna fokus i vetskapen om att ditt medvetande har en energi-effekt på alla saker och ting samt alla människor, såväl som på din personliga kropp, dina celler och din DNA. Inse att er förbindelse med varandra är mer än bara en energimässig sådan. Dina tankar bär information som skapar en blåkopia, som sträcker sig in i det kollektiva medvetna fältet, vilket blir tillgängligt för andra.

Vi inbjuder er till att inpränta, ge energi till, samt ytterligare så frön av detta medvetna fält med livsuppehållande verkligheter, med lösningar för några av de globala felaktiga och negativa mönstren. Det är ni som ska ta er an denna uppgift. Vi bugar oss inför er och för ert mod att vara förkroppsligade vid denna tid. Vi finns ständigt tillgängliga, i likhet med hela den kosmiska familjen; kalla på oss för att få hjälp och stöttning.

‘The Team’.

 

 

©2018 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...