Aisha North, 30 december 2014

Överlevnadsmanuskript nr 432

30 december 2014

genom Aisha North

Låt oss presentera ytterligare information om materian som ni alla är skapade av. För det här är på alla sätt och vis en fråga om materia och på vilket sätt denna materia blir till och hur den upphör att existera, vilket den uppenbarligen verkar göra. För som ni alla vet, handlar allt om energi och en transformation av energi, för inget finns som upphör att existera, energin omsätts helt enkelt bara till en annan existens. Med andra ord: det som en gång skapades kommer för alltid att FINNAS till, men det kommer inte att förbli detsamma i evighet. Detta gäller er alla, men det gäller också samtliga stjärnor på himlavalvet och ytterst gäller det också himlavalvet självt. För himlavalvet är inget som är ”fast” eller varaktigt, det är en ständigt levande organism som växlar mellan skapelsens olika faser, från ”födelse” till ”död” och samtidigt alla stadier däremellan. Ni är en del av materian som ständigt fluktuerar och regelbundet checkar in och ut ur er ”existens” – eller rättare sagt – er uppfattning om er själva.

För denna skapelse som ni ser framför er, är ingenting annat än en illusion som skapats av myriader av omkringdansande partiklar vilka dras samman till att bilda olika former och skepnader, om det så är i form av gas, eller av flytande eller fast karaktär och som sedan kan återgå till sina enskilda beståndsdelar när tiden är inne för att så skall ske. Sålunda sker detta, gång på gång, och så långt bakåt i tiden ni kan tänka er har mänskligheten sökt efter den svårfångade beskrivningen som skulle kunna förklara allt det här på ett logiskt sätt. Ni har letat överallt, i vida cirklar i er omgivning och också djupt inombords och ni har sträckt er längre än era inre sinnesförmågor har nått, och ni har fått många insikter men ju fler upptäckter ni har gjort, desto mer förbryllade har ni blivit, för det stod mer och mer klart för er att vad ni fann bara bekräftade att svaren på era frågor varit än mer dolda än ni kunnat tänka er.

Men nu håller ni verkligen på att närma er en tidpunkt som för er närmare och närmare hemligheten, för nu börjar ni alla att bli tillräckligt mogna för att leta efter svaren på rätt håll i stället för att sända ut förfrågningar och frågeställningar i blindo. Nu står mänskligheten inför den gyllene tiden då sanna upptäckter kommer att göras, inte bara upptäckter som ger er svar på frågorna ni har ställt i eoner av tidsrymder, utan ni kommer också att få svar på frågor som ni inte ens har kommit på att ställa. Därför säger vi till er: förbered er för en period av upptäckter som med råge överskrider allt ni någonsin har varit med om och då ni kommer att göra legendariska genombrott på alla plan i era liv, och det kommer inte bara att bli en engångsföreteelse, utan ni kommer att göra det gång på gång. För nu lämnar ni alla de föråldrade sätten att tänka bakom er och när ni gör det så tillåter ni informationen att flöda fritt, och då inte bara på ett individuellt plan, utan alla tillsammans som ett kollektiv, och ni kommer att ha full tillgång till det oändliga havet av Ljus, som för alltid bokstavligen kommer att hålla er vid liv. Då kommer ni inte bara att drömma om direkta lösningar på era problem utan ni kommer också att hitta ett sätt att skapa lösningar genom att tillåta er att sammanföra era individuella förmågor på ett sätt som smälter bort alla hämningar som hittills har hindrat er. Och med dessa hämningar försvinner också alla era tankar om begränsningar gällande det som ni som en art kan åstadkomma. Ni kommer att resa er upp som de gyllene individer ni i själva verket är. För nu inser ni att ni ej längre styrs av era invanda mönster och ni inser också att ni inte längre är otillåtna att förstå er egen storhet, ni håller er inte längre fast vid allt som var gammalt och vant för er, ni släpper nu den ”samma gamla visan” i era liv, det som också hjälpte till att upprätthålla en sådan civilisation – och till och med att låta er själva att matas av densamma – som visade sig vara en ohållbar civilisation för alla, till och med för hela den planet som ni lever på. Nu skall ni se att ni har lämnat allt det bakom er och snart kommer ni att helt och hållet stiga in i era verkliga roller som återskapare, inte bara för er själva, utan för hela er civilisation, utan att lämna kvar några spår av det gamla, förutom då möjligen i något museum här och där. För nu står ni upprätta inför en tid av expansion och det blir en expansion som för med sig mera ljus, mera utrymme och mera frihet för alla. Och ni kommer alla att rikligt få ta del av det, och det finns inte en chans att några få ensataka skulle kunna hamstra åt sig av dessa gåvor. För ni kan få allt som ni behöver, men ni kommer inte att kunna ta mer än det ni verkligen behöver, på någon annans bekostnad, inte heller på bekostnad av den värld ni lever i. Det som ni kommer att inse är att ni bokstavligen har förflyttat er från en existens baserad på en ålderdomlig syn att ni lider brist på något, en syn som bara har varit ägnad att föra er alla, inklusive er planet, in i ett tillstånd av obalans och nu kommer ni att upptäcka att ni har landat i ett tillstånd som enbart handlar om balans, för det handlar nu om ett överflöd för ALLA.

Naturligtvis kommer det inte att vara uppenbart för alla, inte heller kommer någon av er att se det tydligt från början, för det tar ett tag innan ni har anpassat er efter att ha levat i en mycket annorlunda atmosfär i eoner av tidsrymder. Men nu är det så här att ni redan har skapat allt detta och därför kommer det att serveras för er, droppvis som av gyllene ljus som långsamt men säkert genomtränger varje liten beståndsdel i era varelser. Och visst menar vi allt detta helt bokstavligt talat, för denna förändring sker på cellnivå, genom en förändring i naturkrafterna som är de byggstenar vilka är grunden i era mänskliga kroppar, och också allt i er omgivning. För ni är alla materia, som har skapats av den dynamiska rörelsen av energi, livets dans, formad av partiklar som har kommit till genom att energi har växelverkat med sig själv på ett sådant sätt då det slöt sig samman till de minsta fragmenten i Skapelsen och dessa kom åter tillsammans för att bilda atomer, molekyler och vidare och vidare tills ni står här som fulländade varelser. Som en människa, som en växt, en sten eller en vattendroppe eller vadsomhelst – ni är alla skurna ur samma duk, av samma tyg som allting i universum är gjort av. Och nu, tack vare det som du och många andra själar som tänker som du, har åtagit sig som sin uppgift att göra, så har detta tyg, i sig förändrats för att dess frekvens har återställts och finjusterats så att allt som skapas ur det nya tyget kommer att vara annorlunda än det var förr.

Nu sjunger vi alla på en ny melodi, det är en melodi av överflöd och ljus och därför bär det som ni nu skapar en ny signatur, den Nya Världens splitternya signatur och tack vare er kommer allt detta nya att förverkligas. Så vi säger nu att även om ni fortfarande hör ekot från det förflutna ringande i era öron och även om ni fortfarande ser den gamla världens skimrande skuggor flimra förbi er syn, så skall ni veta att detta bara är rester av de gamla vibrationerna som håller på att tona ut. Säkerligen kan de hänga kvar längre än ni kanske kunde föreställa er just nu, men var säkra på att allt kommer att blekna då ni själva alltmer känner att er egen nya existens i sanning övergår i en fastare och mera påtaglig form som ni kommer att kunna se, känna, smaka på och röra vid, i stället för att bara ana närvaron av energin genom era hjärtan. Men återigen skall ni veta att detta är en pågående process och det kommer att ta den tid det behövs innan allt och alla kan fungera fullt ut.

Detta är inget som kommer att ske ”över en natt”. Rättare sagt är det så att den energimässiga känslan av förändringen i själva verket omedelbart kommer att förnimmas av alla, och många har redan kunnat känna av den som en mycket påtaglig närvaro inombords, medan den för andra fortfarande får vänta på att ge sig tillkänna, som den nykomling den är. Sett ur ett kollektivt perspektiv kommer det att dröja något innan allt verkligen helt och hållet sjunker in, eller rättare sagt, innan allt helt framträder i sin härlighet överallt runtomkring er. Så kom ihåg att kolla med er själva varje gång ni verkar vara ute på drift på det gamla havet av missmod och förtvivlan, för det ni ser är bara fjolårets slocknande bitar av kol som fortfarande glöder och kastar sina skuggor över er från skådespelet av era krossade drömmar, som ni fortfarande ser spelas upp utanför er. Vi kan inte tillräckligt ofta upprepa att det är er inre syn som ni måste hålla fast vid, den som aldrig bleknar, den som bara fortsätter att växa och bli tydligare och mera framträdande medan dagarna och veckorna passerar. Ni är nu i er nya värld och den kommer nu att materialiseras på så många sätt att ni slutligen har bestämt er för att släppa taget om den alltmer försvagade illusionen som var favoritstället för era gamla invanda vanemönster, men den illusionen är nu inget mer än en kvarleva av mänsklighetens forna och missledda tankevärld.

Så stig åt sidan och låt dina begränsade tankars nedstänkta tågvagnar passera dig och stig i stället ombord på den gyllene vagnen du har skapat för dig själv, den är till för att du skall tillåta dig att följa ditt sanna syfte att hjälpa den Nya Världen att helt förverkligas då din innersta natur intar förarsätet. Denna vagn kommer att ta dig hela vägen från den lägre nivån upp till de högre sfärerna som tillåter er som ett kollektiv att i sanning förverkliga alla era drömmar ordagrant och i alla delar av Skapelsen. Ni skall minnas att allt ni gör, det gör ni för ALLA och genom er kommer den Nya Människan, den Nya Världen, och i synnerhet Ett Nytt Universum att skapas ur vibrationen som ni redan har satt i rörelse. För ni har angivit tonen och bestämt melodin och nu kommer allt att falla på plats så som sker då en magnifik orkester skapar ett symfoniskt mästerverk där medlemmarna tillåter sig att samstämmigt spela i fullkomlig harmoni med varandra. Och som ett strålande kollektiv kommer ni att resa er ur askan som blev kvar av separationens skapelse och då kommer ni att återgå till att vara ETT, inte bara med er själva utan också med Hela Skapelsen.

Svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...