Andromeda via Vera Ingeborg, 28 september

Himlen nov_clip_image002

Andromeda

via Vera Ingeborg

Den Nya Jorden innebär Frihet

28 september, 2016

Våra kära bröder och systrar på planeten Jorden! Idag kommunicerar vi med er för att få delge er några fler detaljer gällande det som ni snart kommer att få uppleva på planeten Jorden, när ni höjer er energi-frekvens och harmoniserar med de ökade frekvenserna på planeten. Många av er är nu redo att få ta del av detta meddelande. Många av er upplever nu de första stora skiftena i verkligheten, efter den djupgående utrensningen i september. Den pågår fortfarande, tills alla som har tagit beslutet att stiga upp medan de befinner sig i en mänsklig kropp, mentalt, emotionellt och fysiskt har renat sig och blivit helade fullständigt, samt kroppen har uppgraderats till att bli av en kristallin, mindre tät och mer flexibel, lättare struktur.

Era Hjärt-Murar kommer att avlägsnas fullständigt

Den första sensationen för många av er blir förmågan att fullständigt ta er sårbarhet i bruk, då era hjärtchakran nu är vidöppna. Ni kommer att lägga märke till att ni är helt kapabla att få ta emot. Ett flertal av er har trott att ni redan varit framme, men kommer att lägga märke till skillnaden när den hjärt-mur, som för ert beskydd har byggts upp av ert lägre ego, helt och hållet är borta. Ni får känna Källans rena villkorslösa kärlek, när den helt och hållet arbetar genom er. Ni får känna en stark längtan att bryta er loss från gamla paradigm, rutiner och mönster som aldrig förr. Ni kan känna sanningen och hur ni tidigare har levat i en onaturlig omgivning, inom vilken ni inte längre önskar stanna kvar. Er intuition har blivit alltför stark och er vibration har ökat så mycket, att ni inte längre förmår stanna kvar i denna täthet av låga rädslobaserade frekvenser. Ni får uppleva energi-knuffar, som ert ego inte längre kommer att kunna stå emot. Ni är redo att lämna de gamla 3D-illusionerna. Ert sanna jag tar ledningen och ni kommer att ha fullständig tillit till er väg och ert mål, utan medveten förståelse vart exakt det kommer att leda er.

”Ert sanna jag tar ledningen och ni kommer att ha fullständig tillit till er väg och ert mål, utan medveten förståelse vart exakt det kommer att leda er.”

Ni kommer att få uppleva hur energin ständigt vägleder er till rätta platser vid rätt tidpunkt, utan att behöva forcera någonting. Ni kommer att attrahera och med lätthet manifestera allt vad ni behöver. Ni kommer att finna fler och fler medlemmar av er inkarnerade själsfamilj. Ni kommer omedelbart att känna igen dem och känna en djup samhörighet med dem, genom ert hjärtchakra. Ni kommer att känna varandras villkorslösa kärlek och ni blir medvetna om att ni för alltid har känt varandra. En ögonblicklig känsla av att vara hemma infinner sig.

Källan vägleder er och ni inser Sanningen gällande Den Fria Viljan

Ni får lära er att Källan ständigt arbetar genom er på ett perfekt sätt och allt ni behöver göra är att överlåta er och ha tillit till detta Gudomliga flöde. När ert ego har blivit transformerat, eller håller på att helt och hållet transformeras, kommer ni att finna att det blir lättare och lättare att ha tillit till detta flöde. Ni inser nu att ju mer egot försökte att ingripa i flödet, desto längre bort togs ni från ert sanna jag. Ni kommer nu naturligt att dras tillbaka mot er äkthet och ert sanna hjärtas kallande och längtan. Allt som inte hör hemma i det sanna, kommer ni med lätthet, utan ansträngning och smärta att kunna lämna ifrån er. Ni kommer tydligt att kunna se den fria viljans sanna syfte. I och med planetens frekvens-skiften, inser nu många av er vad detta innebär. Inga misstag förekommer. Det förekommer endast valmöjligheter. Och ni skapar er egen verklighet, som baserar sig på dessa valmöjligheter. Det finns två möjliga vägar: Kärlek eller rädsla. Genom att välja rädsla, fördröjs uppfyllelsen av era önskningar och ni får upprepa era lärdomar tills ni lär er att välja kärlek. När ni väl har klarat av att stanna kvar inom den villkorslösa kärlekens höga frekvenser, ökar er tillväxt märkbart och era drömmars liv blir er verklighet.

Ni kommer att få leva i enlighet med De Universella Lagarna

Att leva i 5D innebär att ni lever utan rädsla. Allt som återstår är villkorslös kärlek. Ni kommer att minnas er förbindelse med alla och allting. Ni kommer att minnas att ni är en del av en större organism och att ni alla är ett. I en värld utan rädsla och utan separationens illusion, kan endast finnas överflöd och kärlek. Det finns inte längre något behov av kontrakt, egendom, regler och lagar som är skapade av människor. Ingen pliktkänsla kommer att förekomma. Läkemedel kommer inte att behövas, eftersom människorna har lärt sig konsten att hela sig själva. Det kommer inte att förekomma någon ego-längtan efter status-behov. Den största delen av industriell produktion av varor kommer därför att falla bort. Efter skiftet kommer ni bara att behöva cirka 10% av de varor som produceras. Och de kommer att minska. Ju högre era frekvenser stiger, desto mindre mat kommer ni att behöva. Fram till en punkt där er kropp och ert system helt kan fungera på enbart ljusenergi. Detta kommer automatiskt att lösa det nuvarande problemet med frågor gällande miljöförstöring och natur-resurser, så väl som missfördelningen av rikedomar. Ingen fattigdom kommer att förekomma. I en värld utan rädsla kan det inte finnas någon brist. Livet i 5D kommer för er att återgå till hur livet var när ni var barn. Att få vara i vördnad och fascination inför de under som förekommer i naturen och i detta universum.

Livet i 5D kommer för er att återgå till hur livet var när ni var barn. Att få vara i vördnad och fascination inför de under som förekommer i naturen och i detta universum.”

Att vara lekfull och i ett upptäckar-tillstånd. Att helt och hållet leva i nuet och endast göra det som bringar er glädje. Ja, ni kommer till och med att föryngras ju mer era rädslor faller bort. Endast de låga frekvenserna har burit ansvaret för ert åldrande. Er livslängd kommer att öka i betydande grad, om ni inte väljer att lämna den här planeten tidigare. Vi uppmuntrar er att fortsätta med ert inre arbete och stötta varje själ som håller på att vakna upp till att dessa förändringar kommer inifrån och inspirerar andra i och med en energimässig dominoeffekt. Varje människa som höjer sin frekvens, har en inverkan på kollektivet. Ni är mycket kraftfullare än ni tror. Bara genom att vara i ett rum med människor, höjer ni frekvensen och ni absorberar mörkret. Det finns inget behov av att vara rädd för mörkret, för ert ljus och ljuskvoten på planeten är nu alltför stark för att mörkret ska kunna göra någon skada. Det kan endast skada när ni fokuserar på mörkret och väljer rädsla. Lägg märke till hur kraftfulla era val är för planeten och för mänskligheten.

På den nya jorden kommer de Universella energimässiga lagarna återigen att bli respekterade och människor lär sig att leva i enlighet med energi-impulser och -flöden i stället för rutiner och tidtabeller som har skapats av människan. Ni kommer att veta exakt när ni ska skrida till handling och när ni ska hålla er i stillhet. Ni kommer att veta exakt när ni är kallade att ta er någonstans. Eftersom era gåvor och förmågor sådana som telepati, teleportering eller telekinesi blir återuppväckta, så blir det mycket lätt för er att följa de energimässiga lagarna. Vi vet att ni fortfarande har svårt att föreställa er detta, men vi vet att ert hjärta redan vet och att ert sinne kommer att komma ikapp.

Balansen i att Ge och Ta kommer att återupprättas

I en värld av överflöd, kärlek och enhet, finns inget behov av pengar. Pengar kommer att försvinna. Ni håller på att lära er att det inte är er uppgift att manifestera pengar för att bli fria och skapa ett överflöd, utan att befria er från era rädslor som är relaterade till det. Många av er tror fortfarande att ni behöver massor av pengar för att få en förändring till stånd i denna värld. Vi talar om för er att allt som ni behöver är att känna till vilka ni i sanning är. Det är er återgång till det Gudomliga. De stora andliga lärarna i det förgångna använde sig aldrig av pengar för att sprida sin visdom. De kände exakt till sin gudomlighet och sina gåvor och talanger. De förlitade sig på de universella energi-lagarna och kände till att de människor som behövde höra deras budskap och som behövde deras hjälp, skulle komma att dras till dem. Det är inte pengar som ger er sann frihet. Det är självkärlek.

”Det är inte pengar som ger er sann frihet. Det är självkärlek.”

Ni kommer alla att återigen få lära er att balansen i att ge och ta, äger rum i en större skala. Det är inte nödvändigtvis en balans mellan två parter eller människor. På den nya jorden delar ni era gåvor och er hjälp med dem som behöver det, medan ni kommer att få vad ni behöver av andra. När ni alla lär er att ni är en del av en större organism, så vet ni att alla och envar erbjuder sin hjälp för det högsta goda. Utbytet sker direkt, så det finns inget behov av ett monetärt system. Ni kommer tillsammans att skapa och manifestera den nya jorden med kärlek.

Våra kära bröder och systrar på Jorden! Vi är så förväntansfulla när vi redan ser vad ni är på väg att förverkliga och uppleva. Er framtid är så ljus och den tid när ni får skörda era belöningar för ert hårda arbete, har börjat. Vi är så stolta över er. Vi älskar er.

 

The texts I share are always based on channelings I receive and/or on experiences of clients and my own. I do not claim what I share to be the ultimate truth. I encourage everyone to only take what resonates to find your own truth and wisdom. As this is universal wisdom, I do not claim any copyright. Please feel free to share this content as long as you keep its message complete so that the meaning does not get twisted.

 

Thank you. With lots of light and love, Vera Ingeborg

 

If you enjoy what you are reading and would like to support me in continuing to live my mission and share what comes through me, I am very grateful for your donation. Thank you

——

Source: Message from the Andromedans – New Earth is Freedom – Wake Up Experience

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...