Andromedanerna via Natalie Glasson, 18 december

 Himlen nov_clip_image002

Andromedanerna, 18 december 2015
via Natalie Glasson
Förberedelse för nästa steg i Uppstigningen

Hälsningar, i kärlek och medvetande erbjuder vi Andromedaner till er som stöd i er uppstigning och den värdefulla period av evolution som ni går igenom vid denna tid. Vi har talat i vår tidigare kommunikation med er, om det kaos som utvecklas eller som ni kan bli medveten om i er varelse och verklighet. Vi sa att kaoset har i syfte att väcka en lätt explosion inom er varelse för att skapa ett kraftfullt helande och uppvaknande av gudomligt medvetande som ni kan utforska i er nuvarande verklighet. Arkturierna delade i sin kommunikation med er att vi, Andromedanerna, väljer utvecklade själar som är vakna och medvetna vid denna tid, för att förankra högsta kärleken genom deras varelser i Jorden för att påverka och stödja hela mänskligheten till att flytta in i en vibration av kärlek. Med information om våra tidigare meddelanden i åtanke vill vi dela ytterligare information för att stödja er i denna viktiga period av er tillväxt.

För att ljuset i er själ och Skaparen ska kunna explodera inifrån ert väsen till att bli en ledstjärna för ljus, finns det ett behov av att vara medveten om lektionen som er själ har kommit till Jorden för att uppnå och övervinna. Denna lektion, utmaning eller hinder har till syfte att skapa samklang mellan er själ och varje verklighet av er varelse, till exempel er kropp, aurafält, verklighet, sinne och känslor. Ofta känns den här lektionen, utmaningen eller hindret som en begränsning, något ni nekas. Även om ni kanske har lagt ansträngning och fokus på att heala eller transformera detta område, kan det fortfarande kännas utom räckhåll. Det kan också orsaka eller manifestera sig som kaos i er nuvarande verklighet.

All form av kaos kräver att man närmar sig det från ett område av kärlek, även nöjen och icke-fästande om möjligt. Det finns ingen anledning att aktivera drama eller negativa känslor inombords som svar på små upplevelser av kaos som manifesteras i er verklighet. Tillåt er själv att njuta av att vara observant, med vetandet att kaoset är ett bevis på att ni rör er vidare för att uppleva ljus explodera inifrån er varelse. Vid större erfarenheter av kaos är ni inte skyldig att agera eller reagera på ett visst sätt, håll helt enkelt kärleken, förlåtelse, tro och tillit, för er själv i synnerhet.

Er fysiska kropp är er största följeslagare för er själ eftersom den är er verklighet, men er fysiska kropp är i samklang med, känslig för och medveten om er själ, med möjligheten att förkroppsliga er själ. Detta är det största syftet vid denna tidpunkt. Många av er kanske känner och upplever er själ regelbundet men kaoset bildas för att förbättra bindningen mellan er fysiska kropp och er själ. Om ni är medveten om den enskilda utmaningen eller hindret i ert liv som ni så önskar att uppleva, så kanske ni inser att för att underlätta dess manifestation finns ett behov av att känna närvaron av er själ och låta själen att ta kontakt med er fysiska kropp. Kanske har ni redan uppnått detta, då kanske det finns ett behov av att göra det möjligt för själen och fysiska kroppen att fungera i harmoni för att stödja manifestationer i er fysiska verklighet. Därför finns det ett behov att kontemplera om ni blir inbjuden att öka er medvetenhet om er själ i er fysiska kropp eller projektioner in i er fysiska verklighet. Om ni upplever fysisk smärta så är det mest troligt att det finns ett behov av att fokusera på förkroppsligandet av er själ i er fysiska kropp. Ni kanske eller kanske inte redan känner närvaron av er själ i ert hjärta och i era känslor, men det finns ett behov av att känna er själs pirrande eller vibrerande i er fysiska kropp, vilket gör att själen kan göra nödvändiga förändringar och justeringar, varigenom ni kan uppleva större förkroppsligande. Om ni upplever problem i er fysiska verklighet eller att er utmaning är manifestationen av en situation i vardagen, då kan ni inse att det finns ett behov av att uttrycka att själen arbetar i harmoni med kroppen för att mer fullständigt förankra dessa heliga vibrationer i er fysiska verklighet. Denna sistnämnda önskan symboliserar att ni redan har integrerat er själ med er fysiska kropp men energierna har ännu inte sammansmält med er yttre verklighet.

Den största begränsningen för er själs expansion och förkroppsligande är rädsla. Samtidigt kan själen med lätthet övervinna och lösa upp rädsla. Om rädsla har blivit ingrodd och skapat upprepade energimönster som existerar nästan som en programmering i kroppen, då är detta mer utmanande för själen att lösa upp eftersom det kräver ett balanserat fokus mellan många aspekter av ert väsen. När rädslan har blivit ett upprepat mönster programmerat inom er fysiska kropp, mentala kropp eller emotionella kropp då kan den frigöras genom upprepning av andliga metoder för att gå igenom lagren av rädsla och då skapa healing.

Många människor på Jorden blir frustrerade när de känner att deras önskade erfarenhet eller resultat inte manifesteras. Denna frustration är en del av läkningsprocessen mellan er själ och er fysiska kropp, och er själ och er fysiska verklighet. Er själ måste först manifesteras i den fysiska kroppen, och sedan i den fysiska verkligheten genom den fysiska kroppen. Er frustration är som att stormen av kaos stiger upp inifrån er. I en storm skulle ni hitta skydd och vila, under er inre storm av kaos uppmanas ni att hitta skydd i kärleken i ert hjärtchakra och att vila där. Detta är allt som krävs för att få allt i balans, samt att bli medveten om den integrerade balansen av själen, er fysiska kropp och fysiska verklighet. Tror ni oss, Andromedaner, att vila i ert hjärta chakra är allt som ni är inbjuden att uppnå i denna stund, för att läka er själv och verkligheten? Er nivå av tro kanske är låg vid denna tid, kanske ni har provat så många olika metoder och ändå verkar ingenting stödja eller hjälpa er att övervinna ert hinder. Det kan vara så att, mer än någonsin känns detta hinder omöjligt att övervinna. Vi ser detta som en process för att flytta in i utvecklingen och förkroppsligandet av kärlek. Ge aldrig upp, tillåt er själv trots allt att medvetet hitta nya vägar eller perspektiv för att stödja er.

Vi Andromedaner vill dela med er några insikter för att stödja er vid denna tid:

Förstå först att er fysiska kropp är er själs följeslagare, därför vill er fysiska kropp fungera i harmoni med er själ och manifesteras i er fysiska verklighet. Rädsla är den största begränsningen i hur detta infrias. Vi inbjuder er att affirmera, ”Min kropp är min själs följeslagare,” ni kan också lägga till, ”harmonin i min själ upplevs i min kropp.”

För det andra vill vi att ni kallar fram oss, Andromedanerna, för att koppla om, reparera och återställa er fysiska kropps förmåga att ta emot ljuset, kärleken, medvetenheten, healingen och heliga vibrationerna från er själ med lätthet och perfektion.

”Jag inbjuder Andromedanerna för att förbättra min fysiska kropps förmåga att ta emot, uppleva och förkroppsliga min själ. Jag inbjuder Andromedanerna att stödja min fysiska kropp att omkoppla, ombilda, återställa och reparera det gudomliga flödet av min själ i min fysiska kropp, så jag kan uppleva manifestationen av min själ i min fysiska kropp, vilket resulterar i de skiften och helanden Jag önskar. Nu är det dags för mitt helande och förnyelse, jag öppnar mig helt för att uppleva den större föreningen av min själ och fysiska kropp. Tack.”

För det tredje vill vi att ni kallar på oss för att koppla om, reparera och återställa flödet av er själ och er fysiska kropps projektion av er själ in i er fysiska verklighet.

”Jag inbjuder Andromedanerna att stödja sammansmältningen av min själ och fysiska kropp för att rengöra, heala och förbättra min fysiska kropp och själs harmoniska uttryck av Skaparens sanning. Må mina önskade erfarenheter manifesteras i min fysiska verklighet och vardag nu så jag får uppleva de med glädje, fröjd och tacksamhet. Jag öppnar mig helt för att uppleva den större föreningen av min själ och fysiska kropp, för att manifestera min själ i min fysiska verklighet med skönhet, överflöd och lycksalighet. Tack.”

För det fjärde, inbjuder vi er att kalla på oss, Andromedanerna, för att radera all rädsla, frustration, hopplöshet, ilska, brist, känsla av att inte stödjas och att vara separerad från det gudomliga.

”Andromedaner, med er höga vibrations ljus och medvetande, inbjuder jag er att gå igenom min varelse och radera alla rädslor som hindrar min verklighet, skapar kaos i min varelse och det dagliga livet. Min rädsla kan manifesteras som frustration, hopplöshet, ilska, brist, känsla av att inte stödjas och vara separerad från det gudomliga. Jag hedrar rädslan inom mig för dess närvarande, men jag vet att det är dags för min utveckling och nästa uppstigningsövergång att äga rum, det är vad jag nu kärleksfullt befaller att ske med lätthet, perfektion och fullständig upplevelse av kärlek. Och så är det. Tack.”

Med vår ljus som omfamnar er kommer det att vara som om rädslan dras ut ur er varelse och upplöses i vårt ljus.

Alla våra metoder kommer att stödja er och guida er längre in i upplevelsen av er ljusexplosion inombords, men vet att den enklaste av metoder är också relevant, såsom att stanna kvar i ert hjärtområde, med fokus på kärlek som härrör från er varelse, även om ni känner att er kärlek sänds ut mot en storm som försöker fälla er.

Vid denna tid ifrågasätts ert förtroende på grund av alla energier som förankras i Jorden och utvecklas inifrån er varelse. Ni omfrågas, ”Litar ni på att kärlekskraften i er varelse kan heala eller skapa vadhelst ni önskar att uppleva?” Om ni litar på det så är svaret enkelt. Det är naturligt att inte lita helt och hållet, speciellt om ni inte känner till något bevis för kärlekskraften i er själ och Skaparen i er verklighet, men vi är alla på väg in i en period där alla har förtroende för kärlek och kärlek uppfyller alla.

Vi finns nu för att stödja er healing och för att underlätta nästa steg i er utveckling som kommer inledas med en ljusexplosion inom er.

I medkänsla och kärlek,

Andromedanerna

 

Källa – Sacred School of Omna Na

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...