Anica via Maryann Rada, 19 september

rachelle

Anica

Nu är tiden inne för er stora Nya Begynnelse

19 september, 2015

Via Maryann Rada

Att säga att ni är utan hjälp i denna förändringens tid vore att förneka sanningen om vår existens. Vi som befinner oss i livets upplysta riken har mycket mer att göra i er värld än att sitta på åskådarplatserna och heja på er, medan ni tar er igenom de framåtskridande nivåerna i uppvaknandet, vilka fortfarande står framför er. Ni som har utfört det hårda arbetet och de som har hittat fram längs energilinjerna, vilka vägvisarna har röjt, kommer mycket snart att få höra lite ny information om hjälpen som är beredd att visa sig. Var uppmärksamma på rörelsen mot klarhet och följ den väl upplysta vägen som leder till vissheten i hjärtat. Det är där som våra röster uppstår, tillsammans med era egna. Det är där som ni kommer att känna igen er själva och det är där som ni kommer att finna era nya gestalter som ett folk av ljuset. När ni stiger fram från ert planetariska hjärtcentrum, som finns inom varenda varelse på Jorden, kommer ni att vara transformerade.

Några beskriver det som ska komma som katastrofliknande eller åtminstone världsomvälvande. För några kan transformationens tid vara det. Men det behöver inte nödvändigtvis vända upp och ner på er värld, eller leda till att planetens alla kännande varelser går under. Dagarna som kommer, som ni nu ser dem, åtföljs förvisso av osäkerhet, men det som ni ännu inte kan skönja bland skuggorna, dit dagsljuset fortfarande med sina klara strålar måste nå, är tillsvidare inte ett monster. Eftersom tiden inte är inne för avslöjandet av framtiden, är det omöjligt att säga exakt vad som lurar därute. Medan ni känner av den starka bestens förestående fall, känner ni då inte samtidigt närvaron av välvillighet, välmående och samverkan? En sammanhållning i avsikten att föda fram ett storslaget ljus? Vi inom Ljusets Förbund känner denna pulsering, vi hör det nya livets hjärtslag inuti Jordklotets livmoder. Vi kommer som barnmorskor med stöd och uppmuntran, när det tillfälliga värkarbetet tilltar i styrka och ni, de levande varelserna på Jordklotet, blir medvetna om att det nya livet håller på att visa sig. Skapelsen i människans medvetande, när hon känner igen sig själv, när hon överlämnar sig till kärlekens OM, som ständigt omfamnar henne, igenkännandet av allt i det som ni har varit under alla tider, i perioder av tillfällig samverkan med varandra, allt detta utgör en bördig jord, varifrån livet har samlat ihop sitt ljus och nu på nytt definierar sig självt, samtidigt som det tar med sig hela mänskligheten i det. Det som dyker upp för er är inte ett katastrofalt slut, utan en klar ny början. Ni kallas män och kvinnor av Ljus och därmed träder ni in i en ny gryning i historien.

Men vi menar inte att säga att allt kommer att bli rosigt och strålande för alla människor. Några måste i detta liv få genomgå upplevelserna av ånger, förnekelse eller frosseri. Av vilken anledning de än har valt att nu vara här, så kommer de inte att förnekas sitt val av upplevelse. Kärleken är tillgänglig för alla, i alla former, och hur varje varelse än väljer att uppleva den är upp till dem själva. Vi kommer inte att ingripa. Ni har den efterfrågade flexibiliteten att böja verkligheten inifrån Jordens matris-ramverk på ett sådant sätt att det största goda, den mest radikala transformationen får upplevas av den största mängden människor, till förmån för allas högsta. Vi uppmanar er att göra detta, om ni vill och förmår göra det. Det är den säkraste vägen till det bästa resultatet i den största bilden.

När kommer händelserna att inträffa, de som man sedan länge har väntat på? Vi kommer inte att svara på det. Era egna val avgör händelserna på er tidslinje och de saker som redan har valts för kollektivets tidslinje måste få förbli en överraskning. Det finns mycket lite som någon enda person med säkerhet kan säga om vad som verkligen kommer att ske inom kontinuiteten av ert folks existens, för resultat blir endast synliga från tidpunkter efter att de har inträffat. Lägg till detta den osäkerhet som är en del av att ha en fri vilja och obegränsad potential, då blir det verkligen mycket riskfyllt att komma med några förutsägelser.

Det finns å andra sidan en massa möjliga verkligheter som ni kan tänkas gå in i, och vi kan tala om för er en del om detta. Vad kommer ni att göra med den informationen? Det är den frågan varje vis person skulle fråga innan hon delar med sig av tidens hemligheter. Vetskap är en potent sak. Så jag måste säga till er att ni ska fundera på vad ni önskar uppleva härnäst, och placera detta mål i ert hjärta. Inse sedan att vägen från där ni är till där ni vill vara kanske inte uppenbarar sig helt på en gång. Det är sant, är det inte, att ni aldrig riktigt visste vad som fanns bakom nästa hörn? Så är det och att veta allt vore att från er själva stjäla en skatt, som ni fortfarande ska få hitta, ännu värre vore det att redan äga dess värde.

När dagarna går och ni återigen vänder en sida i kalendern, är ni desamma personer som ni var bara för ett kort tag sedan? Har de mellanliggande månaderna mellan då och nu kommit att ge er ett nytt ansikte på er själ? Kärleken är ständigt närvarande varhelst själen är inbegripen och lever i den värld där ljuset samverkar med sig självt. Vad kommer ni att göra när era alla förväntningar av livets drama har uppfyllts? Vad kommer då att återstå för er? Vi talar om för er, det som ni gör vid den tidpunkten är att ni förändras. Det är allt som återstår. Ni har säkert känt denna insikt närma sig förgrunden i ert sinne, och ni har kanske blivit varse att ni ser er själva röra er allt närmare transformationens vändpunkt. Det håller på att ske för många, i någon mån av varseblivning och det håller också på att ske för planeten som helhet. Ett folks förväntningar, själva biosfärens förväntningar, håller på att göra sig redo för att sluta upp med ursäktandet och på det sättet är en förändring oundviklig. Det är en sak att klara av sin personliga förändring, och en helt annan att var medveten om att man är en del av en mer universell förändringsvåg.

Borde ni förbereda er för storskaliga katastrofer eller labila energiutbrott? Käraste släktingar, vi påpekar för er att ni alltid har varit perifert involverade i de myriader katastrofer som nu rasar runtom på planeten, medan ni samtidigt är en del av hennes levande kropp och drar näring från den. Era liv är beroende av hennes liv. Är ni redo att ta tag i er förorenade atmosfär av tankar för att påskynda utrensnings- och reningsprocessen och skapa er själva till någonting nytt? Detta är hur Jorden träder in i transformationen och hur även ni mer fullständigt kan träda in i er egen transformation. Behöver ni lagra upp ordentligt innan problemen uppstår? Ni kan alltid planera framåt men när tiden är inne för allt att förändras, kommer det bara att tjäna ett tillfälligt tillstånd av sinnesfrid att ha ett extra lager mat till hands. Det finns andra faktorer att beakta jämsides med överlevnadsstrategier, och de kommer att bli tydligare när dammet har lagt sig.

Vi förutser inte, inte heller ser vi ur någon annan punkt i tidens linjära perspektiv, att globalt kaos, masspanik, svårigheter eller lidande behöver bli en del av hela bilden när nutiden vecklar ut sig till framtiden. Det finns några som skulle önska att det vore så, men om ni förväntar er ljus, fred, visdom, frihet och så vidare, så är det mycket väl det som ni kommer att få välkomna. Säkerligen är något av kaos oundvikligt när ert sinne tar in förstörelsen i den döende aspekten i världen. Det kommer fortfarande att bli lite av det för er att bevittna medan den Första Kontakten (”First Contact”) tas upp i nyheterna, vetskapen om stora hemligheter intar en central plats på scenen, strukturer i trossystemen skakar och masker faller. Tiden för detta står för tröskeln och snart kommer saker och ting att skifta. Ni ser redan detta hända, men tiden för att detta ska spelas upp är kort. Medan förändringen är på gång, som så många nu känner, behöver rädsla inte vara närvarande inom någons sinne eller hjärta, när man fäster blicken på Kärleken. Som en verklighetsmakare får kärleken ett mycket mer tillfredsställande jobb utfört än det som rädslan åstadkommer.

Vi vet att många människor nu spekulerar i bestämda ritualmönster som förebådar en ödesdiger ny värld vid portens ingång. Vet att detta inte kommer att ske. Ni har redan indirekt levat den verkligheten genom att ni genomgick en kapitulation till den i er tankevärld. Sålunda har den spelat ut sig själv och ni har överlevt. Ni har inget behov av att återuppleva gamla mytologier eller att åtlyda domedagsprofeternas deklarationer. Ni kan redan se hoten och fastän ni kanske ännu inte har kraften att bestämma resultatet av några experiment och program, så har ni teknologin att omskriva systemets mjukvara så att säga, så att aktiviteter som är utformade för att förlänga och intensifiera underkuvandet av och lidandet hos någon varelse istället kommer att resultera i ett stärkande, understödjande och upplyftande av alla.

Hur ni hanterar detta är en fråga som handlar om att sammankoppla planetens kännande biosfär som utsöndrar förruttnelse, med ert arbete att vända det som ni har samlat på er av gårdagens avfall till bördig jord för en ny skörd av drömmar, ni ska träda in i djupen av självkännedom och andas ut liv till systemets parametrar. Kalla på att få bli sammankopplade med ljuset för att förena er med de jämna, genljudande hjärtslagen i ett större system där en självbärande, ömsesidigt understödjande kärlek bildar grunden för pulserande, levande samhällen. Är ni redo för det slag av resultat, kära släktingar? Ni är fria att få frigöra tankeformer som fängslar och låser själen med lydnad som syfte. Det finns verkligen mycket lite vi kan göra medan det kollektiva sinnet fortfarande upprätthåller fantasier om slaveri och önskar förverkliga teknologiska mardrömmar. Vi kommer inte att motsätta oss viljan hos ett självständigt folk, men vi påminner er om era valmöjligheter, annars glömmer ni hur ni ska skapa en alternativ öppning för er själva. Sopa rent er väg inombords och ni kommer att finna den.

Jag lämnar er nu i frid och med tankar upplysta med kraft och lysande hopp. Måtte mina ord finna en bördig plats i era hjärtan från vilka ni växer i fullkomlig frid, visdom och brödraskap. Tills nästa gång, detta är Anica från Ljusets Förbund. Jag önskar er frid.

Av Maryann Rada

Originally posted on Anica´s Notebook http://anicasnotebook.wordpress.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...