Ärekeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 januari 2021

Ärekeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 januari 2021

Ronna Vezane ~ Ärkeängel Mikaels januarimeddelande 2021

starquestmastery.com

Cirkeln Representerar Enhet och Slutförande
Triangeln Representerar Skapande, Byggande och Tillblivelse
Oändlighetstecknet Representerar det Oändliga Flödet av Gudomligt Ljus

Älskade mästare, ni har levt i en overklig värld: en värld av illusion där sanningen har förvrängts, förändrats och till och med raderats för att ta bort era Gudagivna krafter och hålla er fångna i en ”verklighet” av rädsla, kamp och försakelse.

Skaparens huvudplan för detta Universum är lagrad i ditt Heliga Sinne, och nyckeln till Tidsåldrarnas visdom och förmågan att återigen bli en mästarmedskapare på Jordplanet är lagrad i ditt Heliga Hjärta. Det är därför vi så ofta har betonat vikten av att ta bort den skyddande skölden som du placerade över ditt Solar Hjärtcenter för eoner sedan så att du inte skulle känna så mycket känslomässig nöd.

Vad du inte var medveten om är att genom att göra detta minskade din utstrålning kraftigt, för inflödet och utflödet av Gudomligt Skaparljus från ditt Heliga Hjärtcenter minskade också kraftigt. Som ett resultat kunde du inte längre aktivera Adamantine-partiklarna från Skaparljuset med ren kärleksfull avsikt inifrån Ditt Heliga Hjärta. Därefter hade du bara ett halvspektrum av Primal Livskraftsubstans att arbeta med. Din trefaldiga flamma kunde inte längre lysa fram; därför minskade också dina medskapande förmågor att manifestera och började därmed kampen för att utnyttja dina Gudomligt tilldelade attribut och talanger.

Ni befinner er i en tid med stor omkastning, korrigering och expansion, varigenom ni ges möjlighet att harmonisera all negativitet som ni personligen har skapat tillsammans med de orättvisor som tvingades på er. Vi har förklarat att när du, Stjärnfrö, påbörjade din resa ut i det stora tomrummet och det omanifesterade Universum, gjordes utarbetade planer för vägen tillbaka till de förfinade världarna av Ljus och sattes i beredskap tills rätt tid och vissa förhållanden hade inträffat.

Den tiden har kommit, och planen aktiverades i början av 1980-talet Jordetid. Som ni är medvetna om har alla livsfaser för mänskligheten och Jorden förändrats radikalt under de senaste trettio åren. Kära ni, var medvetna om att det som har hänt i det senaste förflutna bara är början på ännu större förändringar, och vi strävar efter att ge er tekniker, avancerad information och läror, tillsammans med alla möjligheter att rida på förändringens vågor med lätthet och nåd.

Vi har förklarat kort, på flera sätt, hur ni bröts ner till mindre Aspekter av er Gudomliga vita Eldfröatom av Gudsmedvetande för att förbereda er för er resa in i den tätare, reducerade frekvensen, den lägre Dimensionella existensvärlden. När ni svarade på Stridsropet och gick med på att vara en del av experimentet i dualitet och polaritet inom den Sub-universella upplevelsen, diskuterade vi också hur varje Fragment av er Gudomlighet sedan separerades till två ljusgnistor, en med feminina attribut och den andra med maskulina egenskaper.

Var och en av dessa djupgående separationer åstadkoms inom en liten Ljuspyramid skapad uttryckligen för detta ändamål. Huvudplanen var felsäker; för varje gång du delade upp din Essens, lämnade du en eterisk kopia som inväntade tiden för återförening inom en av de små Ljuspyramiderna. Dessa Personliga Pyramider är spridda över hela Universum i varje dimension och många av Underdimensionerna.

Vår Fader/Moder Gud, Elohim/Formbyggarna och Ärkeänglarna har skapat levande Pyramider av Ljus inom varje Skapelsenivå så att ni kan få tillgång till livets byggstenar. Dessa livgivande former ger tillgång till Ljusets frekvenser vilka är nödvändiga transformationskomponenter så att ni som mänskliga Varelser kan återvända till ett tillstånd av högre medvetenhet – ert Gudomliga tillstånd.

Du är nu i färd med att återfå alla dina Själsjags multipla aspekter inom de Tredje och Fjärde Dimensionerna så att du kan gå vidare till en större, mer dynamisk och expansiv version av ditt Högre Jag inom en Femtedimensionell miljö. För att hjälpa dig att uppnå detta innehåller din Diamantkärnas Gudscell och ditt personliga Flower of Lifes Skaparhjul ett rågat mått av de tolv strålarna från Guds medvetande för denna Subuniversella upplevelse. De var utformade på så sätt att när du var redo att börja återresan till de högre medvetenhetsnivåerna, skulle du ha tillgång till ditt eget FULLA SPEKTRUM av GUDOMLIGHET. Din uppgift är att aktivera dessa Strålar, att införliva de Gudskvaliteter och attribut som de innehåller och sedan använda dessa egenskaper och attribut för det högsta goda. Det finns fortfarande mycket förvirring om vad Själen är, hur den fungerar och var den finns. Det är viktigt att du förstår den invecklade processen att återansluta dig till de många Aspekterna av ditt Högre Jag. Det är också viktigt att du får klarhet i de mer fördjupade läror vi har gett dig angående de många Högre Jag-fragmenten (du har många, inte bara ett) och processen för att införliva alla dessa Fasetter av Jaget.

Cirkelns lag har initierats i hela detta Universum, och den energetiska effekten av denna stora Enorma Skaparsädtanke arbetar nu med full kraft. Expansionstiden för denna Skapelsefas har avslutats och den aktuella fasen av cykeln innebär att Skaparen skickar ut Dess Essens för att införliva ALLT som har skapats under just denna expansionscykel. Det är en sammanslagning av all balanserad, manifesterad Skapandeessens så att den Högsta Skaparen, Samskapargudarna och Gudinnorna i hela detta Underuniversum och alla stora väsen av ljus kan få VETA och uppleva allt de har skapat. Du har hört talesättet många gånger, ”Såsom ovan, så och nedan”, och detta är en viktig sanning att komma ihåg. Precis som du återvinner alla Aspekter av din Gudomlighet, sker samma återföreningsprocess från den Högsta Skaparkällan.

Den information som vi har gett för att hjälpa dig att återfå dina samskapande förmågor är en mikrokosmisk duplicering av den kreativa processen i hela Omniversum. Först måste du få förmågan att kalla fram det Fulla Spektrummetatroniska Ljuset/Livskraften i detta Universum som kallas Adamantinepartiklar, vilka strålas ut i Livets Flod från vår Fader/Moder Guds Hjärtkärna. Det blir möjligt när din Energetiska Signatur är anpassad till mitten av Fjärde Dimensionen och högre.

För att kunna dra nytta av denna Gudomliga gåva måste du förstå och tillämpa de Universella Manifestationslagarna och du måste aktivera de Adamantinska Ljuspartiklarna med din rena avsikt innan denna Essens av Ljus kan aktiveras och flyta fram ut i världen. För att påskynda processen är det viktigt att du har skapat en egen personlig Skaparhjul/Flower of Life-cirkel runt dig och att du har fyllt den med din noggrant planerade stora design för framtiden. Därefter, via Oändlig Andning, din fokuserade avsikt och avsiktliga handlingar, accelereras manifestationsprocessen i den materiella världen kraftigt.

Skapelsens ebb och flod tar aldrig slut. Det finns en paus av Stillastående medan Frötankarna formas och sammanfogas, och Livets Essens aktiveras i Skaparens sinne och hjärta och på alla nivåer av Skapelsen, ner till dig, en mänsklig medskapare på planeten Jorden. Detta åstadkommes genom att införa och aktivera Frötankarna med villkorslös kärlek. Frötankarna andas sedan ut i tomrummet för att manifesteras i formens värld. Denna process fortsätter genom varje stor cykel tills det är dags för återvändandet och återföreningsprocessen att börja. Hela Skapelsen är i färd med att införlivas i den storslagna Skaparcirkeln av Gudomligt Ljus i väntan på nästa stora Stillastående-paus och nästa betydelsefulla expansionscykel. Denna process upprepas om och om igen på alla Skapelsenivåer inom detta Universum.

Ni är mitt i en kosmisk återföreningsprocess, mina modiga vänner, och ni kommer att utvecklas i god tid, på ett eller annat sätt. Ni måste vara medvetna om att denna omvandlingsprocess är en lång och komplex cykel; Det kan dock vara en storslagen resa om ni utnyttjar visdomsläran och de verktyg vi erbjuder er. CIRKELNS LAG säger att varje ny skapande strävan måste börja från Viljans och Kraftens Stilla Punkt, Skaparens och varje samskapares Kärnessens.

TRIANGELNS LAG är en annan viktig del av Skapelsen. Du känner till treenighetskonceptet från din bibel: Fadern, Sonen och den Helige Ande, som i själva verket är Guds Maskulina Fasett, den Första Strålen av Gudomlig Vilja och Kraft. Den Helige Ande är Guds Moderaspekt vars Kosmiska Livmoder har ingjutits i Frötankarna – Adamantinepartiklarna – från Fader Guds sinne. Frötankarna aktiveras med den Andra Strålen av Kärlek/Visdom inifrån Moder Guds Hjärtkärna och strålar sedan ut i Universum via Livets Flod, för att användas av Solarna (Paradisets Söner och Döttrar) genom egenskaperna, attributen och aspekterna av den Tredje Strålen för att skapa världar och underbara saker utan slut.

Pyramidformen, antingen tre eller fyrsidig, är metoden genom vilken du får tillgång till och får inträde i de högre Ljusdimensionerna. De högre rikena fungerar inom en tredubbel balans, en Treenighet av kraft, Skapelsens Heliga Eld. Den fyrsidiga pyramiden är representativ för dualitet inom existensens Tredje och Fjärde Dimension.

Treenighetens Kraft har varit en drivande kraft i hela detta Universum. ÄÄ Metatron, Lord Melchizedek och jag, Ärkeängel Mikael, har fått privilegiet att bilda en Treenighet av Medvetande inom denna Universella Nivå. Vi bär och UTSTRÅLAR det Gudomliga Ljuset * Gudomlig visdom * Gudomliga viljeaspekter och egenskaper hos vår Fader/Moder Gud ut i detta Universum. Medvetenhetens Treenighet är en viktig komponent i den kreativa processen, för du måste använda attributen, egenskaperna och aspekterna av alla tre kraftfulla Gudsstrålar om du vill bli en framgångsrik, skicklig medskapare av form på vilken nivå som helst av Skapelsen.

Du, Stjärnfrö, har gått med i många grupper, stora som små, i hela Universum, och du har accepterat specialuppdrag som skulle genomföras som en grupp på olika platser och vid specifika tider. Vi har tidigare nämnt att du har kodats med tid eller händelseutlösare – Minnesfröatomer – inom din Diamantkärne Gudscell, som har aktiverats eller kommer att aktiveras vid den angivna tiden, eller när en specifik del av den Stora Planen ska vara initierad. Du har varit en del av många Treenighets Cellfröatomer, som bestod av specialuppdrag av högsta ordning. Dessa Triader består vanligtvis av nära Själs-följeslagare eller Själar som har haft många speciella uppdrag tillsammans tidigare och som också kommer att samlas i framtiden. Grupper om tre, nio och tolv går samman allt oftare under dessa tider av återförening, och detta kommer att inträffa ännu oftare i framtiden.

Är du redo att expandera din vision bortom din privata lilla värld eller mikrokosmiska verklighet? Är du redo och villig att acceptera sanningen att du påverkar alla och allt inom detta Universum, i en eller annan grad, och att alla på Jorden och på alla andra områden också påverkar dig? Vi frågar var och en av er: ”Är ni redo att använda de underbara gåvorna som är er Gudomliga Födslorätt? Vad blir ert arv till mänskligheten och världen? ”

Nå ut till stjärnorna, älskade ni, för det finns ingen gräns för vad ni kan manifestera när era visioner överensstämmer med den Gudomliga Planen för det högsta bästa för alla. Kalla på oss så hjälper vi dig att stärka din beslutsamhet. Vet att vi alltid är nära för att inspirera, vägleda och skydda dig och att utstråla vår Fader/Moder Guds Kärlek till dig.

~ JAG ÄR Ängel Mikael.

Att utstråla Adamantine-partiklar i de många Ljuspyramiderna som Du Har Skapat.

Om du är villig, gå in i din personliga ljuspyramid innan du somnar. Ligg på ditt kristallbord, där det finns en Eterisk Kopia av din Själ/ditt Högre Jag. Föreställ dig en ström av Ljus som strömmar från din Personliga Pyramid uppåt in i Världspyramiden. Följ den Ljusströmmen och föreställ dig en annan eterisk kopia av ditt Själsjag i din personliga kristallstol inom Världspyramiden. Dessa eteriska kopior av dig själv kommer hädanefter att förbli på plats så att flödet av Skaparljus kan flöda fritt fram och tillbaka mellan de olika Pyramiderna du har skapat. Det kommer också att finnas en mindre Ljusström som kommer att utstråla en liten bråkdel av de sjätte dimensionella frekvenserna till din Personliga Pyramid, om du har anslutit till den Högre Dimensionella ljusstaden i ditt område, via meditationerna som Ärkeängel Mikael har gett oss. Det finns också en ström av Ljus, som flyter från din Personliga Pyramid av Ljus ner i ditt fysiska kärl, så att du hela tiden får ett flöde av Skaparljus/Adamantine-partiklar. Du kommer också att dela det Ljus du har aktiverat med din kärleksfulla avsikt, dina heliga andningstekniker och dina bekräftelser. Detta är ett sant tionde, kära vänner. Vilken större gåva kan vi ge än att dela vårt Guds Ljus med andra?

AFFIRMATION: JAG ÄR GJORD AV REN GUDSSUBSTANS. JAG FÖRKROPPSLIGAR OCH STRÅLAR UT ESSENSEN AV FADER/MODER GUD. SÅ MÅ DET BLI! SÅ ÄR DET!

Änglavälsignelser, Ronna

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...