Areon och Lyrans Råd av Tid via Jamye Price, 11:e augusti 2017

Areon och Lyrans Råd av Tid via Jamye Price, 11:e augusti 2017

 

Välsignade varelser, som alltid, är det ett dyrbart ögonblick då vi möter er medvetenhet, för det är er medvetenhet som är nyckeln till livet. Det är er medvetenhet som skapar fokus till upplevelsen av att vara människa, och utvecklar den mänskliga varelsen genom er.

Er medvetenhet är nyckeln, eftersom den är kulmen på all information och de erfarenheter ni haft genom tiderna. Detta blandar sig med alla andra upplevelser som möts inom er medvetenhet.

Ni är i resonans med era DNA,s härkomst, och vissa härrör från bortom ert fysiska DNA, och ni är i resonans med Jorden. Ni är i resonans med den Jord ni inte ens har gått på under denna livstids upplevelse. Det finns skrivet inom er, och ni skriver om och omformar den informationen med er medvetenhet hela tiden.

Erfarenheten av att vara människa tar er medvetenhet till en mittpunkt av fokus som ligger linjärt i tiden. Det är erfarenheter från det förflutna, de nuvarande som uppstår nu och framtiden som ännu inte är upplevd. Er medvetenhet är fokusets mittpunkt, men ändå är all tid inom er nu.

Din medvetenhet är nyckeln till den framtid ni ännu inte har upplevt på det fysiska planet. Er medvetenhet har den totala informationen, och det ni förstärker med ert fokus genljuder till upplevelsen. Ni drar den till er, ni tar den till er, ni gestaltar den, ni formar den.

Framtiden formas av er medvetenhet.

Det stora med den linjära tiden är att ni kan fokusera. Utmaningen ligger i att förstå det förflutna, nutiden och framtiden, i det nuvarande ögonblicket.

 

Att Forma Framtiden

Att förstå Tidens fullhet är det ni utvecklas till nu. Ni lär er nu att uppleva bortom det nuvarande ögonblicket, medan ni befinner er helt i nuet. Ni lär er att uppleva nutiden i sin fullhet – det som innehåller det förflutna, nuet, det uppenbara, det subtila, det direkta, det kollektiva, rädslan, lösningen – Allt.

Ni lär er fokusera bortom den fysiska upplevelsen av era känslomässiga och mentala upplevelser, på ett och samma sätt. Ni fokuserar på den förändring ni vill åstadkomma i nuet, och ni påbörjar förståelsen för framtiden genom det ni skapar nu.

Det är inte lätt att hålla denna storhet inom nuet. Det är inte lätt att observera världen runt er och behålla er unika vibration.

Fast det är den utmaningen ni kommer till nu – ni ser bortom det uppenbara, bortom det fysiska uttrycket som sker i nuet och in i framtiden som ni vill skapa. För att uppnå det som jordvarelser, kommer ni att bli Kraftfulla Ledare som ansluter djupt till livet.

 

Energi av Vetande

Låt oss tala om Vetande. Det är ett vetande med stora bokstaven V, det stora Vetandet. Vetandet som kanske inte har alla de definierade stegen, men inom det finns en djup förståelse för potentialen, och det naturliga flödet i livet. Det är vetskapen om att när ni fortsätter att fokusera på er inre gudomlighet, så blir det till fysisk form och attraherar livet till er.

Detta är en djup förståelse av att kanske inte veta hur eller när; Men att veta att Livet utvecklas i riktningar som stöder livet.

 

Livet utvecklas i riktningar som stöder Livet.

Det finns ett djupt vetande inom det som händer i nuet, som har byggts från ett förflutet vilket har skapat det här perfekta nuet, som skapar framtiden.

Och ändå finns allt detta inom er. Det är den linjära upplevelsen. Ni är också den stora upplevelsen – den djupa Vetskapen om att livet utvecklas på sätt som stöder Livet. Den utvecklingen är inte alltid lätt, men den händer alltid. Ni ser att naturen förnyar sig själv, ni ser att djuren anpassar sig till naturens behov och det de själva kan åstadkomma. Människan lär sig detta utifrån. Ni vet det redan helt naturligt.

 

Vägen av Minst Motstånd

När ni börjar ansluta med gudomligheten inombords, upplever ni det överallt. Ni kan observera det som händer omkring er och se var anslutningen gått förlorad, där en persons handlingar inte stämmer överens med Livet som stöder Livet. Och ändå är var och en av Jordens individer också anslutna. Hur mycket av den anslutningen de använder i stunden, varierar. Ändå är de anslutna.

När ni Vet – att livet utvecklas på sätt som stöder Livet, attraherar ni det naturliga flödet av livet.

När ni ser på vattnet som strömmar i naturen, så söker sig livet på samma sätt sin väg med det minsta motståndet, formar sig på vägen och börjar sedan få ett stort flöde på grund av det. Ni söker den också, helt naturligt, vägen med det minsta motståndet. Motstånd är i sig inte en dålig sak. Ibland är det en skyddsmekanism, en överlevnadsmekanism. Det håller er i en linjär progress som blir mindre överväldigande. Motstånd i sig och av sig självt är inte någon dålig sak.

Minsta motståndets väg ser annorlunda ut hela tiden. Det är inte alltid bekvämt eller mjukt och ändå formas de vassaste stenarna med tiden av det mjukaste vattnet. Men det vattnet är inte blygsamt. Det flyter där det vill flyta oavsett stenarna. Det tar bara sin naturliga väg med det minsta motståndet.

Det är därför vi rekommenderar att ni tar tillfället i akt, när ni känner ett hum om en öppning inåt. Om ni känner igen energin av ett offer i det, fira det. Det är minsta motståndets väg. Ni är det mjuka vattnet som flyter i den stunden, och skapar en ny väg. Omfamna självet och ni kommer att hitta en öppning som omfamnar allt liv. Detta är väldigt naturligt för er. Det är väldigt naturligt för er att vilja omfamna livet. Det är inte naturligt för alla varelser att känna sig trygga nog att kunna omfamna allt liv.


Hedra Ert Vetande

När ni hittar en väg med minst motstånd, kommer ni att flyta med livet. Detta upprätthåller er avsikt att medskapa i livet. Ert fokus flyttar sedan till att medskapa med villkoren för de fysiska rikena, och det ovillkorliga förhållandet i det subtila riket. Ibland betyder det ovillkorliga att ni inte vet hur eller när, men är fortfarande öppen och hedrar er upplevelse. Detta är ert inre Vetande. Denna medvetenhet öppnar upp er för er gudomlighet och manifesterar den mer direkt då i fysisk form.

Det är ibland en subtil förändring av perceptionen som skapar en sådan bana, som inte är synlig för er fysiska upplevelse, men över tid skapar den en stor skillnad. Detta är kraften i ert inre Vetande.

Det här arbetar med det subtila riket, och ni kommer att finna att när ni öppnar upp för gudomligheten inombords, och förlitar er på det okända inom – att livets kraft tar er i en helt annan riktning. Allt ni gör är att tillåta vägen med minst motstånd, att visa er nästa tillgängliga flöde.

Utifrån kan saker se lika ut – eftersom det i början är ofta en subtil förändring, men den upplevelse ni kommer att få energetiskt är väldigt annorlunda, och ni kommer att börja märka att ledtrådarna förändras runtomkring er.

Detta kräver också en förändring i perception, för att kunna se på något som sker, med potentialen av ögonen hur livet utvecklas för att stödja livet. Det kräver stort tålamod att utveckla, och roten för att tro och veta behöver finnas. Ni är fullt förberedda för denna resa.

 

Förbättra det Inre Vetandet

När ni släpper hur och när, öppnar ni upp till flödet av synkronisitet som byggs upp för er förbättring. Ganska ofta, när ni tänker hur och när, begränsar ni det ni kan manifestera. När ni släpper hur och när, sker saker ibland snabbare, ibland långsammare, men det sker i ett mycket kraftigare flöde, på vägen med minst motstånd. Detta skapar en manifestation som ger en större förbättring än ni kanske har haft tidigare, då ni försökte kontrollera hur och när.

Det som inträffar med ert energifält när ni släpper hur och när, är att det öppnar upp för ett större flöde av information. Det öppnar för större fysiskt stöd. Det öppnar för information, som då kan leda er till bra steg av åtgärder, och leda er längs vägar ni inte nödvändigtvis skulle ha valt, utan det inre Vetandet av att veta att livet utvecklas mot att förbättra Livet.

Att släppa hur och när är inte brist på kontroll, det är inte passivitet. Det är ett val och en handling som kommer från ett mer öppet flöde, en större koppling till gudomligheten inom er, ett djupare förtroende för det ännu okända. Detta skapar en potential som kanske inte funnits på er bana tidigare; men eftersom ni öppnade upp till att lita på er själva och Livet mer, bytte ni till en ny riktning.

Att släppa hur och när, öppnar er för större potentialer, för om ni redan är på banan för er största förbättring, kommer det flödet bara att bli enklare, utan stress eller bekymmer om hur och när. Om ni inte är på den banan, så kommer den att bli tillgänglig för er.

Att släppa hur och när är en öppning av er själva – till det gudomliga som finns inom er.

Det ser med potentiella ögon och förståelse för att det finns något större inom er, som Livet tar fram.

Det är en kraftfull övning, och det är inte alltid lätt.

Ni kommer att upptäcka att livet börjar stötta er med mer och mer flöde, och ni kommer att börja känna igen signaler. Ni kommer att börja känna igen mönster. Det är livets sätt att säga, titta på det här mönstret, titta på den här ledtråden. Har ni allt ni behöver? Har ni fått en väg till förbättring? Har ni allt ni för det ni tänker göra och har öppenheten för att skapa? Ert flöde fortsätter att öka i styrka.

Just nu, leder ni vägen för att låta kontrollen försvinna från den yttre världen, och lär er att behålla ”kontrollen” i den inre världen. Inre kontroll är inte självförtryck, det är att ära sig själv och skiftet av fokus är för att nära sig själv, och lättare leka med Livet.

Den inre kontrollen är nyanseringen av att utföra handlingar, och att delta i den yttre världen – vilken är utom er kontroll. Detta innefattar emotioner, tankar och känslor som inte känns bra, men när ni tar dem till er, börjar ni förvandla dem från offerkänslor till att förstå er förmåga att flöda med Livet. Det är vägen för vattnet som flödar, träffar en sten, justerar och hittar ett nytt flöde.

Om ni tittar på några av människorna runt omkring er, kommer ni att känna igen de som sprang in i ett berg, och börjar skylla på berget. Välsigna dem. I det ögonblicket förstår de inte kraften av det de har inom sig. Det kan hända att ni också har liknande tillfällen. Fira er själva då, för att ni redan har börjat flöda i en ny riktning. Ni är öppna för tillväxt.

Det är medvetenhet. När ni utnyttjar den, börjar förändringsmomentet flöda med er. Ni utnyttjar motorn i den subtila världen. Det är det osynliga, det är det okända. Era tankar och känslor är bron till det, men det är den största aspekten av er. Det är faktiskt det som skapar det fysiska.

När ni börjar använda den osynliga världens kraft, det 99%-iga utrymmet som finns runt er, och inom varje atom av er fysikalitet – börjar ni använda den här kraften. Det händer inte på en gång. Vissa tider känner ni att det flyter bra och så, boom, där fanns det ett berg. Det är okej. Dags att andas. Kanske är den klippan bara en viloplats.

Det är fördelen med att släppa hur och när. Det öppnar upp er för tidsflödet som inte är linjärt, det är hela tiden i stunden, den framtida födelsen i ert nuvarande ögonblick. Ni har stor potential att skapa inom er. Omfamna det helt och flöda enkelt med Livet.

Med detta vill vi påminna er om, att dessa stunder när vi kommunicerar med er och er medvetenhet, är en gåva till universum från er. När ni inte befinner er i fysisk form, vet ni det helt och hållet. I fysisk form minns ni det ni upplever linjärt. Det är en välsignelse för oss att mötas i er medvetenhet. Vi älskar er, vi tar emot er, vi förmedlar er kärlek i allt vi upplever genom detta universum. Det är så kraftfulla ni är. Eeshah, Ehmah, Ehtah.

 

»Källa – Kanal: Jamye Price

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...