Ärkeängel Metatron via James Tyberonn, 1 december, 2018

Ärkeängel Metatron

via James Tyberonn

1 december, 2018

”Omfamna Förändringen och det nödvändiga Frisläppandet av Rädsla”

 

Hälsningar! Jag är Metatron, Ljusets Herre! Som sällskap har jag Tyberonn av Kristallin Service och vi omfamnar var och en av er i helgjutet gudomligt ljus, i villkorslös kärlek. Kära Hjärtan, i denna session ägnar vi våra energier till att omfatta ett viktigt och aktuellt ämne. Ett ämne som just nu är av betydelse för Mänskligheten … toxiciteten i fruktan och hat. Vi erbjuder er vår kunskap om kärlek, för ni befinner er i en tid då konflikter lätt blir förstärkta. Vänligen beakta våra ord … men när vi delar vidare vårt meddelande, så gäller det för er i egenskap av suveräna varelser att acceptera dessa ord om de genljuder med er, eller att avfärda dem ifall de inte gör det. För er urskiljning krävs ständigt när ni tar emot alla dylika meddelanden, från alla källor inklusive denna, för ni är blivande Mästare.

Mästare, när 2019 tar vid, så för ett nytt värdefullt, tidlöst ögonblick oss samman, vilket förenar tankarna inom den gudomliga matrisen i ett förenat fält. Detta kombinerar geometriska mönster med önskan, med medvetenhet och vital livskraft. Sålunda kommer alla ting på detta sätt samman. För alla tankar, alla upplevelser, allt liv är krysto-elektromagnetiska representationer av medvetande, av manifestation, av allt som någonsin har funnits eller någonsin kommer att finnas.

Kära Människor, när 2019 anländer, låt oss påminna er alla om vikten av denna förändringens tid. Ni stod i kö och väntade, metaforiskt talat, för att få vara här vid detta vägskäl, för att få vara en del av Uppstigningen. Under flera livstider förberedde ni er för detta, för ni visste långt i förväg att denna nyckelfas i mänsklighetens jordiska evolution skulle komma att bli både magnifik och utmanande.

I själva verket är det vissa reinkarnationsresor som bär mer ljus, de bär fler möjligheter och fastän detta är en tid av rätt så osäkra intensiteter, så är det även en extraordinär period, en vistelse av möjligheter, av nyckelbetydelse, som erbjuder en förvånande framtid för själs-tillväxt, i själva verket ett kvantsprång i medvetandet.

I den nya energin kan ni utvidga era varseblivningar, era övertygelser och faktiskt era prioriteter. Det är en tid av förstärkning av ljuset och därmed en minskning av skuggorna. Det är dags att omfamna utmaningen, att omfamna möjligheten. För de år som i snabb takt nalkas erbjuder ännu ett annat förfinande av ljuset och i sanning innehåller de åtskilliga faser av inflöde av kristallina ljuskoder.

En Polaritet i fullständig lutning

Något som kommer att fortgå under 2019 är att de återstående skuggorna av ovetskap sakta och stegvis kommer att ersättas av strömmar av Sanning. När ni framskrider kommer alla slag av myter, mörker och ignorans att fortsätta komma upp till ytan för att lösas upp … för att bli utplånade, sakta, bit för bit, en del i taget. Era sanna ursprung, er sanna historia och er natur görs långsamt tillgängliga för er, i små portioner som ni kan smälta. Förändring har alltid varit verklighetens natur och större förändringar äger nu rum.

Den planetariska transformationen från den gamla energin till den nya, befinner sig i själva verket i fullständig lutning just nu. Skiftet uppåt för den Framtida Jorden befinner sig just nu i en oregelbunden mix, en kaotisk ståndpunkt … och detta kan tidvis vara rätt så överväldigande, desorienterande … och skrämmande.

Under de kommande två dekaderna måste gudomligheten hos sökarna, Jord-Väktarna, Ljusarbetarna lära sig att övervinna hindren och projicera ljus, i och med att pendeln för dualitetens extrema ’Vågrörelse’ gradvis minskar. Så som vi genom flera kanaler har talat om för er, så är spannet för dualitetens polaritet för tillfället extremt. För i nuet, under de kommande 7 åren, kommer den omåttliga uppdelningen i själva verket öka, tills Uranus kommer med i spelet år 2026 … och sedan troget leder till Kvant-Språnget, Ljusets återkomst år 2038.

Under tiden kommer mänsklighetens massor tidvis att få uppleva konflikt och kriser från de pågående ytterligheterna av polaritet … ständigt pushande, dragande och stretchande era energifält. Denna rätt så turbulenta allmänt förekommande fas av den linjära tiden mellan 2019 och 2026 är uppfylld av plötsliga energier av disharmoni och obalans. Fruktan, oro och ilska kommer att råda under denna skarpa, urspårande fas av Prövningarnas Astrologi … alla olösta energier bubblar upp till ytan.

Som en viktig notis, så ska vi tala om för er att den extrema polaritet och uppdelning som råder inom politiken, i synnerhet i USA, Storbritannien och Europa, har ett splittrande fält av negativitet, av våld … till och med underliggande toner av hat. Denna nitiska vidhäftande aspekt, om den dogmatiskt blir snedvriden och med påverkan dirigeras i fel riktning, leder till en varning för Vargen i fårakläder! Negativitet kan döljas såsom rättfärdigat på områdena för religion och politik. I synnerhet i denna obalanserade övergångsfas så kan det vara både vilseledande, subtilt och rätt så överväldigande. Den samlade tankeformen i denna energi kan i själva verket vara skadligt felaktig under pågående astrologiska dragningskrafter. Och vi kan tala om för er att det kommer att vara så här ytterligare under 7 år, fram tills 2026. Energin kan vara rätt så dränerande.

Ni måste undvika fruktan! Fruktan kan öppna dörren till hat!

En människa hatar aldrig något eller någon som han eller hon anser vara värdefull eller förtjänstfull. Någon som hatar tror att de har ’rätt’, är berättigade … men självaste hatet bildar en mycket stark elakartad vidhäftning hos ’hataren’. Hatet blir en levande ’negativ tankeform’ som upprättar ett energimässigt anspråk på hataren … och som kommer att följa ’hataren’ livstid efter livstid … tills man slutligen lär sig att självaste hatet är den verkliga fienden, besten av rädsla, den stora förstöraren … Fruktan!

Valet av Fokus

Kom ihåg att det som ni fokuserar på, det drar ni till er själva, vad ni dröjer er kvar vid blir manifesterat till verkligheten … och vi betonar denna punkt, för den är en stor sanning som få väljer att efterleva. När ni lägger fokus på djup negativitet, djup rädsla, djupt hat, så förändras er vibration ögonblickligen och ert Aurafält splittras likt krossat glas.

När ni dröjer er kvar vid negativitet, så matas toxiska enzymer in i ert blodflöde. Dessa är ’gifter’ som är nedbrytande för nervsystemet, immunsystemet, de vitala organen och kroppens körtelsystem.

Detta leder till mentala och emotionella obalanser som ger bränsle till toxisk ilska och en accelerering i negativa upplevelser genom att de förstör ens bedömningsförmåga. Om de lämnas ouppmärksammade blir er energi rätt motbjudande för andra, såsom att tidigare vänner inte längre väljer att vistas i er närvaro.

Och Mästare, i denna tid av låg-cyklisk gravitation och extrema energiskiften, så kan rädsla med lätthet få fäste.

Negativitet: Rädsla och Hat

Vibrationsmässigt talat så är rädsla och hat av samma frekvens. Rädslan är toxisk, verkligen Mästare, den främsta anledningen till att individer misslyckas med att uppnå sina själskontrakt och färdsyften, är rädsla som inte uppmärksammar, konfronterar och löser upp ingrodda mönster av fruktan. Fruktan är grunden för all negativitet. Rädslan kidnappar era förmågor och håller dem fångna, förklär sitt brott med olika rationaliseranden som består av halvsanningar.

I termerna av aura-fältet, så är hat och rädsla de främsta störande krafterna som skapar obalanser i auran samt energimässig toxicitet. När ert aura-fält är öppet, så kan negativitetens destruktiva vibration missgynna er på en myriad sätt. Vid sin bas är rädslan kärnvibrationen i hat, men hatets nyanser, orsaker och mekanismer är inte alltid uppenbara för er. Därför ska vi i denna föreläsning tala om hatets långtgående effekter.

Vi vill definiera vår användning av ordet hat till att innebära ett djupgående förhärdande av hjärtat inom vilket man stoiskt och orubbligt vägrar se något ljus, någon Gudomlighet i den andra och man blir besatt av djupa destruktiva känslor. Hatet öronmärks av att man dröjer sig kvar vid hatiska känslor gentemot den andra utan att beakta förlåtelse eller korrigering.

Hatet är vida spritt inom dualiteten. Er Bibel talar om Kristus, Jeshua Ben Josef, som blev torterad och korsfäst och ändå bad han för att de som hade utfört handlingen skulle ’bli förlåtna för de visste inte vad de gjorde’. Era religiösa texter talar också om ’öga för öga’. Det finns ett talesätt som de flesta av er är bekanta med som talar om ’att vara förlåten men inte glömd’. Så det finns ett utbrett spektrum av olika sätt att närma sig uppfattad orättvisa, vissa skulle indikera på att vedergällning anstår ett rättfärdigande.

Att inte ta Kunskap till vara

Mästare, enligt Nådens Lag, så förmår ni i allt högre grad få ta emot barmhärtiga korrigeringar för överträdelser som har begåtts i okunskap, än för gärningar som ni är medvetna om att är skadliga. Sade inte Jeshua Ben Josef: ’Förlåt dem för de vet inte vad de gör’? Och därför är ’synd’ i era bibliska termer begåendet av en handling som ni vet att är felaktig. Er Edgar Cayce definierade vackert ’synd’ som ’en Kunskap som inte tas till vara’. Vi ber er att lägga till er kunskap det faktum att hat i alla omständigheter är fel … samt att agera därefter.

Så vad vi talar om för er är att hat ömsesidigt är destruktivt, men ännu mer förödande för den som hatar än den som blir hatad. Fastän bägge parter i en oerhört hatisk fientlighet i de flesta situationer rör sig i en nedåtgående spiral för att bli likvärdiga skapare och sålunda offer för hat.

Kära Ni, det är en absolut Sanning att det inte finns en människa som hatar, utan detta hat återspeglas utåt och blir fysiskt och av naturen finns det ingen människa som älskar, utan denna kärlek projiceras utåt och blir fysisk. Den energi som är involverad i hatets emotion är mycket mer destruktiv och långtgående än vad många av er kan inse. Dess följder liknar en växande elakartad tumör, för hat är i själva verket mycket giftigt för kroppen, sinnet och själen. Hat och rädsla är av samma resonans och bägge två, ifall man dröjer sig kvar för att fokusera på dem, kommer absolut att försvaga kroppen, förvränga sinnet och öppna upp ert fält till ’ohälsa’.

Så inom denna kanal betonar vi frågan om negativitet, för det är väsentligt att ni är på det klara med att ni genom att ni dröjer er kvar vid destruktiva krafter, så drar ni ytterligare negativitet till er. Och sålunda kan inte bara månader eller år bli färgade: hela livstider kan onödigtvis slösas bort. Ingen själ inkarnerar någonsin med en plan att inkludera hat. Men hatet kommer att dra er till dem som ni hatar för att lösa konflikten. För hatet följer efter er år efter år, livstid efter livstid, tills ni slutligen lär er att det är självaste hatet som är fienden.

Lagar och Balans

Det finns Lagar gällande tillväxt i dualitet. Attraktionslagen och Lagen om Övertygelse har spritts och formats av Lagen om Orsak och Verkan. Orsak och Verkan är en absolut sanning av dualitet. Den är inte formbar, blir förlåten endast i nåd och är ofta upplevd i vad ni kan kalla skolan för ’hårda slag’, men är rätt oböjlig om det så gäller sinnets ’dolda’ korridorer eller i de yttre synliga planen i 3D. Tankar är ting. Och där ni dröjer er kvar i tanken, så får ni strax uppleva detsamma. Punkt! Ni drar till er själva det som ni fruktar och det som ni hatar.

Hat fäster er vid dem som ni hatar, med absolut säkerhet, tills hatet slutligen utvecklas till kärlek. Den som ni hatar i nuet kan mycket väl vara er förälder, ert barn, ert syskon eller er kollega under nästa resa. De som agerar osjyst gentemot någon annan återvänder ofta för att balansera upp själen.

Karma är ingen skuld, snarare letandet efter balans … en ’korrigering’ av Självet.

Er medborgarrörelse i USA omfattade många tidigare slavägare. Era Ursprungs-amerikanska reservat omfattar många reinkarnerade guld-gruvarbetare. Detta är varför det finns så många kasinon på landområden som tillhör Ursprungsbefolkningen, guld-gruvarbetare som försöker återlämna det guld de förde bort … och för att få uppleva den situation som deras girighet skapade, och som inte kan återställas.

Samtliga själar på sina resor strävar efter att återfå, eller på nytt få uppnå en harmonisk balans. Ni måste förstå att ingen själ någonsin står utan vedergällning för missgärningar i Jordens ändamålsenliga illusion och dramatiska lärdomar. Ingen själ blir för evigt fördömd, ingen själ lämnas åt sitt öde, oberoende av hur grymma deras gärningar är. Korrigeringar finns tillgängliga för varenda själ. Sådan är den nåd hos det som ni kallar Gud.

Ni alla kommer vid en eller annan vägkorsning att göra allvarliga missgärningar under era resor och vägen medger för att samtliga ska kunna tillrättalägga det som varit fel på det sätt som låter dem förstå felet. När djupgående ondska och föraktliga gärningar av hat är involverade, ställs man naturligtvis inför en mycket mer komplex, analytisk och balanserande process för att rätta till och uppnå balans, beroende på individen. Vi talar återigen om för er att all orättvisa, allt som ni benämner synd, står emot Självet, i en högre aspekt.

Hat, girighet, orättvisa, varenda gnutta ställs man inför och får man möta … inte som ett straff utan som en individuell själsbalansering. Vissa i en insikt och enligt Nådens Lag, andra i ett förverkligande, ständigt valt av SJÄLVET. Samtliga inom dualiteten kommer att uppleva både den skapande godartade kraften i den positiva aspekten samt den destruktiva kraften av negativitet. Hur ni reagerar i negativa situationer kommer att avgöra – till ingen liten grad – hur ni framskrider.

Det är en intressant sanning att den självrättfärdiga finner det lättare att förlåta någon för att ha fel, än att uppmärksamma någon som har rätt.

Återigen säger vi, och vänligen notera detta … en människa hatar aldrig något eller någon som han eller hon tror att är värdig eller förtjänstfull.

En som hatar tror sig ha ’rätt’, vara rättfärdigad … med självaste hatet bildar en mycket stark elakartad vidhäftning till ’hataren’. Hatet blir en levande ’negativ tankeform’ som gör ett energimässigt anspråk på hataren … och följer ’hataren’ livstid efter livstid … tills man slutligen lär sig att självaste hatet är den verkliga fienden, besten för rädsla, den stora förstöraren … Fruktan!

Avslut:

En själ uppnår inte Visdom och Mästerskap av en slump. Snarare uppnås Mästerskap av ständig disciplin och ansträngningar i ’rätt’ tänkande som följs av rätt handlande. Radikal fanatism, självförhärligande och självrättfärdigande är även de obalanser som förvränger ens tänkande … och öppnar upp en till en neråtgående spiral av hat i förklädnaden av falskt rättfärdigande.

Personer som hatar kommer alltid att tro sig själva vara fullständigt rättfärdigade och anser sig inte vara felande i denna känsla. Hatet döljs bekom en skev känsla av missanpassat resonemang gällande vad som är rätt. Och återigen, kärnan av allt hat, all destruktivitet … är Rädsla. Fruktan är den stora förstöraren.

Som avslut säger vi på nytt … Fruktan och hat kommer att följa er år efter år, livstid efter livstid tills ni slutligen lär er att det är Fruktan och Hat som är Kärlekens motsats … Självaste Fruktan är fienden.

Jag är Metatron, Ljusets Ängel, med Tyberonn av Kristallin Service … och vi delar med oss dessa Sanningar till er. Ni är ständigt älskade.

Och Så Är Det … Och Det Är Så …

 

 

Embracing Change & the Requisite Release of Fear

Archangel Metatron via James Tyberonn

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...