Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 18:e maj 2017

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 18:e maj 2017

 

 

Transformera negativa och rädslobaserade energier,

av ärkeängel Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson 18:e maj 2017 Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Änglarnas välsignar, hälsar och omfamnar er djupt med ren kärlek. Jag, Ärkeängel Metatron har tillsyn över Änglarnas Kungarike, och vill dela med mig av insikterna, och vägleda er för att frigöra och omvandla den negativa energi som finns inom er. Vid denna tid av uppstigning tränger stora mängder ljus igenom Jorden och inom er. Ni absorberar mer ljus inom er än för bara några månader sedan, och många av er förankrar och överför ljuset som hjälp till mänskligheten. Med de kraftfulla ljusvolymer som flödar genom er, uppstår djupa reningar som förändrar livet. Många av de energier som frigörs är så välbekanta för er, och de kan till och med kännas som problem ni önskat komma tillrätta med i åratal, eller så kan det kännas som om ni förlorar en del av er själva. Vid denna tid tar er själ fram några av era djupaste och mest rädslobaserade inre energier. Er själ inser att ni befinner er i ett utrymme där ni blir helt och fullt stöttade, ni har den nödvändiga förståelsen för att göra övergångar, och det är säkert för er att påbörja healing.

Ofta kan själar på Jorden vara blinda för de inre energierna som begränsar deras liv; de kanske söker efter svar, frihet och stöd men resultatet blir litet. De kan bli förvirrade av de beteenden de håller fast vid, som begränsar deras fulländning. Det är ofta så att de som finns i närheten tydligt kan se de destruktiva vanorna. Om ni observerar er själva, och observerar er verklighet som en spegling av era inre energier, så kommer ni att se de energier inom er som orsakar mest smärta och lidande.

Definierade Negativa eller Rädslobaserade Energier

Negativitet är helt enkelt en energi som har blivit separerad och bortkopplad från Skaparen och kärleken. Det är en energi som hålls fångad inne i en bur, och inte kan ta sig ut. Negativ energi upprepar ofta samma energi, fokus och mönster i en cykel, och varje cykel förstorar och stärker närvaron. Negativ energi som ni upplever kan komma inifrån er, är kopplad till, är en del av och startade i den kroppsliga energin ni existerar som. Energin manifesteras på ett visst sätt på grund av tankar, känslor eller upplevelser. Energin blir avskild från er rena energi, även om den stannar inom er, för att den stimulerades av ert fokus i skapandet. Det blir som om den tar sig en ny identitet som är annorlunda jämfört med er varelses rena ljusidentitet. Detta innebär att olöst eller oadresserad energi inom er, kan bli stimulerad tills den får egen kraft. När en negativ eller rädslobaserad energi finns, så är den energin aktiv, och en del, eller till och med hela er varelse begränsas, undertrycks och blir kraftlös. Era handlingar, tankar, känslor, perceptioner och det sätt på vilket ni kommunicerar och uttrycker er, blir färgade av den negativa energin, även om ni inte är medvetna om det.

Begränsande energier inom er blir fragmenterade aspekter av er egen energi, som är mycket kraftfull på grund av dess repetitiva cykler, som ständigt bygger på sin kraft i er. När ni tar emot healing, verkar det ofta som att dessa fragmenterade energier frigörs. Sanningen är att de fragmenterade energierna kopplas samman med ert eget energisystem. Denna enkla återkoppling initierar en healing, och när ni ansluter till den aspekten, accepterar ni den och energin den har eller representerar. Acceptans låter energin omvandlas och anpassa sig till de rena och höga vibrationerna i er energi. Den fragmenterade aspekten förenas och stimulerar helheten och fulländningen i er varelse, vilket därigenom ökar er energivibration och ljuskvot.

Det är viktigt att förstå att all rädsla, negativa tankar och känslor, är en del av er energi som har antagit en ny identitet, vilken är separerad och i rakt motsats till er sanning. Denna identitet lever med er, vilket ofta orsakar kaos eftersom den vill erkännas, lyssnas på, läggas märke till och återvända till sin ursprungliga källa, er essens och sanning. Genom att förstå det har den negativa eller rädda energin ingen makt över er, och ni kan lättare förbli starka. Ofta handlar den negativa eller rädslobaserade energin om att ni ska erkänna er inre kraft och stärka er själva. Till exempel, om ni är rädda inför möten med människor, är sanningen den att ni har en naturlig förmåga och talang för att kommunicera med människor. Om ni upplever smärta och lidande i era kroppar har ni en naturlig förmåga att heala. Om ni upplever er kraftlösa på alla vis, har ni en naturlig förmåga att stärka er själva och andra. Ofta leder rädslan eller den negativa energin ni upplever, till er ultimata talang, heliga inre egenskaper och gåvor, som alltid är motsatsen till rädsla eller negativ energi.

Undersök och förstå fragmenterade negativa och rädslobaserade energier

Ta er tid för kontemplation:

Vilka rädslor eller negativa energier påverkar er varelse och verklighet nu?

Vilken positiv kvalitet eller energi har er rädsla eller negativa energi, som försöker göra sig påmind i ert liv nu? (Den motsatta energin, kvaliteten eller erfarenheten av er rädsla och negativa energi.)

Är ni redo att belysa de positiva egenskaper som era rädslor visar finns inom er, och som helt enkelt kräver bekräftelse eller aktivering?

Skapa positiva tillstånd som visar att ni redan förkroppsligar och uttrycker de positiva egenskaper ni har upptäckt, som er största innersta sanning och förmåga, vilken kräver att få vara aktiv i ert liv.

Att återansluta fragmenterade negativa och rädslobaserade energier.

När ni är redo, gå in i ett tillstånd av meditation, där ni känner er helt avslappnade, säkra och stöttade. Ni kanske vill kalla på mina energier, Ärkeängeln Metatron, eller era guider för att ge av sina energier och kärlek till er.

Skapa en avsikt, säg den högt och beskriv de energier, känslor, tankar eller upplevelser ni vill heala. Framför att ni istället vill förkroppsliga den positiva motsatta energin, som ni beskriver.

Fokusera inom er och anslut till den rädslobaserade eller negativa energin, känn dess närvaro, vilken inverkan den har på er och den begränsande naturen. Föreställ er den negativa eller rädslobaserade energin som en person, karaktär, bild eller symbol. Observera vad energin kan vilja säga till er, eller påminna er om.

När ni har en bild av energin är det är lättare för er att ansluta till den och acceptera den.

Fokusera återigen inom er, och fråga eller fokusera på att ansluta till de positiva egenskaperna ni har upptäckt. Fokusera på kvaliteterna tills de blommar upp och sväller inom er.

Förkroppsliga de positiva egenskaperna, som är motsatsen till de rädslobaserade eller negativa energierna, acceptera och välkomna helt och hållet energin och bilden av er rädsla. Tillåt rädslan eller den negativa energin att återanslutas med er energi. När den återanslutits kommer den att förvandlas av er naturliga renhet.

Känn, upplev och erkänn energins upplösning, som skapar helhet och frid inom er, samtidigt som ni stärker de positiva egenskaperna ni tagit till er, och förkroppsligat inom er.

Denna övning kan behöva utföras en eller flera gånger, tills energin inte längre manifesteras dagligen. I själva verket befriar ni er själva, höjer er vibration och ser till att er inre och yttre verklighet återspeglar era önskningar och drömmar, om fulländning under er nuvarande livstid.

Vänligen förstå, att Jag, Ärkeängeln Metatron, är närvarande för att vägleda och befria er från era rädslor,

I evighet älskade,

 

Ärkeängel Metatron

 

Read More from Archangel Metatron

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...