Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 9 juni, 2017

Ärkeängel Metatron

via Natalie Glasson

9 juni, 2017

Jordens Framtid och Uppstigning

 

Jordens framtid är redan närvarande och tillgänglig för alla att få se och uppleva. Den är en dimension där många själar redan existerar. Den finns nu tillgänglig för samtliga på Jorden. Snarare än att ni flyttar er fysiska kropp eller ens tar er in i er ljuskropp för att få tillgång till den dimension som visar på Jordens framtid, så är den helt enkelt en energifrekvens som hjärnan kan absorbera, reflektera och sedan själv kommer att bli.

Er hjärna skapar den verklighet som ni upplever genom en samling av era tankar, känslor, övertygelser, tidigare upplevelser, rädslor samt era önskningar. De mest framträdande energierna i er varelse, om de så är positiva eller negativa, stöttar skapandet av er verklighet när er hjärna använder dessa för att attrahera likvärdiga energier till er verklighet för er att få uppleva. Era tankar, känslor, övertygelser, tidigare upplevelser, rädslor och önskningar skapar frekvenser av ljus, energi, ljud och information inom er och skapar ett drömliknande tillstånd som föds utifrån ert eget skapande. Ni påverkas sedan ytterligare av mänsklighetens kollektiva medvetande och tidigare generationers insikter. Grundläggande information som ni har fått lära er såsom fakta, skapar en tunnel genom vilken ni betraktar er verklighet. Till och med information som ni uppfattar som normal och korrekt gällande hur människorna borde leva på Jorden och hur Jorden borde vara, föds alla fram ur andras perspektiv. I sanning liknar de murar som blockerar er förmåga att kunna se Jorden och er själv utifrån er egen inre sanning, ert eget naturliga perspektiv samt med era egna ögon. Ert naturliga perspektiv är er själs uppfattning, er själs blick, som låter er se bortom begränsningar och illusioner, samt att kunna se vad som faktiskt finns närvarande, snarare än vad mänskligheten under så många år har trott finnas närvarande.

När ni får tillgång till Jordens framtida dimension, låter ni er själv få se Jorden och hennes mänsklighet från nya infallsvinklar inom er. Dessa nya infallsvinklar som av er själ har tagits fram för er, är gränslösa, kärleksfulla, kreativa, rena och sanningsenliga och de har skapats genom positiva och uppfyllande tankar, känslor, övertygelser och målsättningar. Över 80% av rädslorna kommer att bli helade och utplånade när begränsande tidigare upplevelser och uppfattningar kan frisläppas, genom att ni medger er ett större utrymme för Skaparens och Universums kärlek och sanning att få fylla upp ert väsen. Sålunda kommer ert väsens frekvens att förändras. Därför tar er hjärna bruk av kärleken, utvidgandet och de uppfyllande frekvenserna för att attrahera desamma och till och med ännu mer, in i er verklighet för er att få bli upplevda av er. I sanning kommer ni att till över 80% bli harmoniserade med Skaparen, vilket medger att ’Allting Som Är Skaparen’ i överflöd får strömma igenom er. Det är viktigt att veta att när ni börjar tillåta er själva att se genom era själsögon, så upplever ni redan till 40% en harmonisering med Skaparen, vilket innebär att ni förmår dra till er vissa uppfyllande och kärleksfulla upplevelser in i ert liv samt få en glimt av Jordens framtid.

Vad innebär den Dimension som är känd som Jordens Framtid?

Dimensioner är helt enkelt energifrekvenser, som när de upplevs och blir förkroppsligade, känns som en hel värld fyllda av skapelsen och möten. Varje dimension har en annorlunda frekvens och därför en annorlunda avsikt för sin upplevelse. Den dimension som är känd som Jordens Framtid är i sanning underbar, den visar på att Jorden och mänskligheten existerar i harmoni och till över 80% i linje med Skaparen på en fysisk nivå. Kärlek, sanning, lycka, uppfyllelse, frid, perfekt hälsa och överflöd finns tillgängliga för att få upplevas av alla. Den stora välsignelsen inom denna dimension är att den har en uttalad och potent närvaro av Skaparens skapande vibrationer. Det beror på att Skaparen finns närvarande inom alla och också för att Moder Jord som existerar till sin renaste vibration, är en källa till enormt skapande som är bortom begränsningar och inskränkningar. När mänskligheten existerar i linje med Skaparen, får man upptäcka Moder Jords genomgripande skapande energier och förmågor. Mänskligheten och Moder Jord påbörjar då en djup och betydelsefull resa tillsammans, i och med att de sammanstrålar skapelsens energier och Skaparens rena avsikt. Detta blir så kraftfullt att det fyller upp hela Skaparens Universum med en sådan skönhet, som uppstår i Skaparens essens och som många aldrig tidigare har fått uppleva. Skönhet kommer att fylla upp Skaparens Universum och inspirera till ett storslaget och mäktigt Kosmiskt Skifte som positivt kommer att påverka allting.

Förberedelser inför Jordens Framtid

Vem som helst på Jorden kan redan nu få tillgång till den Jordiska Dimensionens Framtid. Det finns inget behov av att vänta tills hela mänskligheten förändras. Dimensionen finns redan närvarande; det finns inget behov för mänskligheten att skapa den på Jorden. I stället finns det ett behov för mänskligheten att skapa de rätta förhållandena inom sin varelse, så att de helt och hållet ska kunna få tillgång till och uppleva Jordens saliga dimension. De rätta förhållandena är positiva och uppfyllande tankar, känslor, övertygelser och målsättningar. Över 80% av rädslorna helade och utplånade, med begränsande tidigare upplevelser och uppfattningar utraderade, vilket medger större utrymme för Skaparens kärlek och sanning. När varje människa agerar inom sig, för att uppnå rätta förhållanden, så kommer det att förefalla som om Jorden omkring dem transformeras. Jorden reflekterar det som sker inom deras varelser så väl som de övergångar som sker inom mänsklighetens kollektiva medvetande. Många gamla energier och upplevelser av begränsningar, rädsla och illusion, kommer att komma upp till ytan för att upptäckas och släppas fria. Vissa illusioner kan vara så ingrodda inom mänsklighetens varseblivningar, att de kan kännas som ofantliga förluster och till och med kan skapa sorgeprocesser, vilka kommer att bli helande när sanningen tillåts komma fram.

Det är viktigt att inse att sanningen inte alltid är information eller kunskap; den är ofta en känsla av frigörande eller ett uttryck som föder fram ett utvidgande. Sanningen är ett utvidgande av era uppfattningar om er själv och er omgivning.

Förändringar och skiften i de sätt som ni uppfattar er själv och verkligheten kan helt enkelt vara interna, men ni kan få se, förnimma och upptäcka att de är solida situationer eller upplevelser i er lokala verklighet samt i världen. Det finns ett behov av att den solida yttre världen förändras för att komma i linje med er inre värld, detta kommer att ta tid. Att utöva tålamod och medkänsla med världen runtomkring er kommer inte bara att stötta er i att hantera de skiften i världen som har skapats av skiften inom hela mänskligheten, det kommer även att tillåta er att få en glimt av den Jordiska Dimensionens Framtid till och med under de mörkaste av tider på Jorden. I och med att det sker, kommer ni att få uppleva allting som Skaparens perfektion, om det så förefaller vara positivt eller negativt för er.

Viktigt att Påminna Er Själva

Samtliga situationer inom er verklighet eller världen, om de så är alarmerande eller inspirerande, är produkten av mänsklighetens samt er uppfattning som flyttar sig från begränsningar till Skaparens befrielse och harmoni. Det är processen att skapa frihet för alla, medan de ibland även är en produkt av gamla begränsande uppfattningar som vägrar bli transformerade. Många situationer som ni uppfattar som negativa har framkallats för att skapa en reaktion inom mänskligheten. Reaktionen framkallar en transformation inom vilken nya inspirerade uppfattningar kan födas fram och gamla begränsande uppfattningar kan släppas fria.

Att få Tillgång till Den Jordiska Dimensionens Framtid

Genom att ni får tillgång till den Jordiska Dimensionens Framtid, harmoniserar ni er själv, Jorden samt mänskligheten med Skaparen och den mest inspirerande och skapande Jordiska upplevelsen. Kom ihåg att det inte är något som skapas på Jorden, det är en varseblivning av Jorden och er själv som stegvis kommer att uppstå inifrån er och som kommer att kännas som om Jorden transformeras runtomkring er. I sanning blir det helt enkelt er uppfattning om Jorden som förändras. Ett exempel på detta; om ni upplever kaos inombords, så kommer kaos att finnas inom er lokala verklighet och i världen, ni kommer även att se det i andra och i deras handlingar. Om ni helar och släpper taget om frekvensen av kaos inombords, så kommer ni inte längre att se det i er verklighet och inte ens i världen. Stegvis, i och med att mänskligheten släpper sitt tag om kaos, kommer närvaron och skapandet av kaos i världen att fullständigt upplösas. Er inre transformation är en katalysator som stöttar alla i att få tillgång till Skaparens sanning.

Ärkeängel Metatron, omge mig med ditt ängla-ljus för att höja min vibration och förbereda mig för en förbindelse med den Jordiska Dimensionens Framtid. Låt mig bada i och absorbera den Jordiska Dimensionens Framtida heliga frekvens in i samtliga aspekter av min varelse. Stötta min kropp i att kunna vibrera i harmoni med denna dimension och mitt sinne som harmoniserar med dess frekvens. Hjälp mig att få en glimt av, förnimma, upptäcka och förkroppsliga den Jordiska Dimensionens Framtid. Låt mig nu få se, förnimma och bekräfta sanningen om Jorden och Skaparen. Tack så mycket.’

 

Ärkeängel Metatron

 
Read More from Archangel Metatron

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

Archangel Metatron via Natalie Glasson, June 9th, 2017

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergmanwww.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...