Ärkeängel Michael via Ronna Herman, 31 januari, 2017

 

 

MEDDELANDEN FRÅN ärkeängeln Mikael * LM-2-2017

Överfört genom Ronna / SAKRALA SCRIBE

FÖRENAD ANDLIG MEDVETENHET

 

Kära mästare, förändringens vindar blåser kraftigt i era inre och yttre världar och ni känner ofta att ni kastas hit och dit av ödets vindar. Ni bombarderas med mycket ny information, vilket överbelastar er kropp och hjärna. Allt förändras så snabbt i världen att ni inte längre kan lita på vad som ansågs vara normen och det finns en sådan uppsjö av ny information, som gör det är svårt att veta vad ni ska tro på. Gamla begrepp uppdateras och öster- och västerländska filosofier blandas, allt eftersom allt högre expanderade sanningar presenteras för ert lärande, när mänskligheten strävar efter att bli andligt vuxna och herrar över sitt eget öde.

Det finns många vägar till upp-LYSNING och många variationer och nivåer av sanning; men de universella lagarna och Skaparens sanning är oföränderliga. Det finns viktiga sanningar i varje religion och om ni skalar bort dogmer, konstgjorda vidskepelser och begränsningar upptäcker ni att de alla innehåller fler likheter än skillnader. I stället för att kritisera eller fördöma andras tro, skulle det inte vara bättre att söka en gemensam grund för förståelse? Majoriteten av mänskligheten har inte en aning om andra religioners ursprung eller grundläggande övertygelser och ändå finns det fördömande av alla uppfattningar, som inte är ens egna. Huvudorsaken till alla krig både i det förflutna eller nuvarande, som nu rasar runt om i världen är baserade på motstridiga religiösa övertygelser – så ledsamt och meningslöst. Det finns inte några vinnare; alla förlorar i sin ilska och raseri för sin känsla av överlägsenhet, som frodas på jorden.

Jag har bett min budbärare undersöka och ge er en kondenserad sammanfattning av några av likheterna och skillnaderna mellan öster-och västerländska världsåskådningar, liksom en kondenserad översikt av de stora världsreligionerna, historia och nutid. Det är viktigt att ni förstår seder och övertygelser hos era bröder och systrar runt om i världen, om ni ska kunna gå framåt på vägen mot återförening och harmoni.

** (Ordet ”RELIGION” från det latinska ordet ”Religare”, som betyder: ATT BINDA). RV

Mänskligheten rör sig gradvis längre bort från det snäva begreppet isolationism och sekulär ”religion” i den expanderade och sammanhängande andliga sanningen, där ni vänder er inåt och ansluter er till er egen gudomliga källa av Skaparens sanning och universella lagar för att guida er, i stället för att vända er till någon som ni tycker är mer kunnig och mäktigare än ni själv. I det förflutna, har mänskligheten mestadels haft en stammentalitet och det har varit en vanlig metod att följa konstgjorda religiösa lagar, som definieras av andra: dogmatiska övertygelser eller vidskepelse som ofta var/är genomsyrade av rädsla. Här listar vi några av likheterna och även några av skillnaderna: LIKHETER: BEGREPPET GUD:Österländsk syn: Tron på en Högsta Gudom, skapare av alla Själar och alla ting och mindre gudar.Västerländsk syn: Tron på en Högsta Gudom, skapare av alla Själar och alla ting, inklusive änglar och himmelska värdar. FRÄLSNING OCH GUDS VILJA:Österländsk syn: Frälsningen uppnås genom strikt lydnad av Guds vilja och nedstigningen av Hans nåd genom andlig upplysning.Västerländsk syn: Frälsningen genom strikt lydnad av Guds vilja, vanligen genom en messias, profet, minister eller präst. GOTT UPPFÖRANDE:Österländsk syn: Moralisk levnad är avgörande för andliga framsteg, eftersom orättfärdiga tankar, ord och gärningar håller er från andlig frigörelse.Västerländsk syn: Religionen är baserad på etiska och moraliska beteende, som beskrivs i de Tio Budorden; motsatsen leder er bort från Gud. VERKLIGHETENS NATURÖsterländsk syn: Det finns mer i verkligheten än vad vi kan uppleva med våra fem sinnen. Själen är odödlig och evig och i slutändan kommer ni att befrias från återfödelsecykeln.Västerländsk syn: Det finns en verklighet bortom vad vi upplever på jorden. Själen är odödlig och evig, ni lever för evigt i Guds närvaro eller separerade från honom i ett evigt helvete. SKILLNADER: AVSEENDE PÅ SKAPELSEN Österländsk syn: Universum existerar i oändliga cykler av skapelse, bevarande och förstörelse. Det finns inget absolut slut på världen. Vi är en del av Gud och Gud är inom oss. Enhet betonas.Västerländsk syn: Världen skapades av Gud och kommer någon gång i framtiden att förstöras. Han skiljer sig från den och regerar uppifrån. Världen är av dualistisk natur och mänskligheten betonas.

DEN SANNE GUDEN:Österländsk syn: Det finns bara en sann och absolut Gud. Alla Själar avses att ta emot Guds nåd genom erfarenhet längs många olika stigar och i enlighet med vars och ens uppfattning, temperament och mognad. Gud är ren kärlek och medvetande.Västerländsk syn: Det finns bara en sann Gud och en sann religion. De som accepterar den kommer att njuta av Guds nåd; alla andra, om de inte omvänder sig och kommer till ”din” Gud, kommer evigt att lida i helvetet. Gud är kärleksfull liksom vrede. ATT KÄNNA GUD: Österländsk syn: Personlig, inre och ofta mystisk upplevelse av Gud är grunden för österländska religioner. Man kan och i slutändan måste man lära känna Gud under jordelivet. Individuellt orienterat och inåtvänt.Västerländsk syn: Det är förmätet för människan att söka personlig kunskap om Gud. Religionens grund är inte erfarenhet utan tro, tro och ett dygdigt liv. Socialt orienterat och utåtriktat. HELVETE OCH ONDSKA: Österländsk syn: Gud är kärlek och alla Själar är en aspekt av Gud. Varje själ styrs, efterhand som den upplever karmainteraktioner i dharma (upplysning och anpassning med universella lagar). Helvetet är de lägre astrala plan, inte en fysisk plats, inte heller är det evigt. Karmiskt lidande är ett sinnestillstånd under livet eller mellan liv. Det finns ingen inneboende ondska. Allt är bra. Allt är Gud. Endast slöjan över våra intuitiva-intellektuella sinnen avhåller oss från att förverkliga vår personliga relation med Gud.Västerländsk syn: På domedagen kommer den fysiska kroppen av varje själ, som någonsin levt, att väckas till liv. Rena Själar beviljas inträde i himlen, medan syndare skickas till evigt helvete. Det finns genuint onda i världen, en levande kraft som motsätter sig Guds vilja. Satan och hans demoner förkroppsligar denna ondska, liksom människor om de utvecklar onda tendenser och inte följer Guds bud. HÄR ÄR EN KORT SAMMANFATTNING AV DE STORA VÄRLDSRELIGIONERNA: HINDUISM:Hinduismen är världens äldsta religion; Den dateras till förhistorisk tid och har ingen mänsklig grundare. Dess främsta skrifter är Vedaskrifterna. Det finns nästan en miljard anhängare, främst i Indien. Hinduismen är en stor och djup religion vars anhängare tror på ett, allt genomträngande Högsta väsen, som är både skapare och omanifesterad verklighet. De tror att alla själar utvecklas mot enhet med Gud och i slutändan kommer de att få andlig kunskap och frigörelse från cykeln av återfödelse. De tror på karma, lagen om orsak och verkan, eftersom varje individ skapar sitt eget öde genom sina tankar, ord och gärningar.

BUDDHISM:Buddhismen dateras till omkring 2500 år sedan i Indien och grundades av Gautama Siddhartha, Buddha, En Upplyst. Buddhas väsentliga läror återfinns i de fyra ädla sanningarna. Det finns över 300 miljoner troende i hela Kina, Japan, Sri Lanka, Thailand, Burma, Indokina, Korea och Tibet. Det finns tre huvudsakliga sekter, Theravada, tibetansk och Mahayana. Zen Buddhism, välkänd i västvärlden, Mahayana är en japansk skola. Deras mål i livet är nirvana (frälsning). De tror på Medelvägen, bor måttligt undviker extrem lyx och asketism. De tror på kärlek och medkänsla för alla varelser som lever och att människans sanna natur är gudomlig och evig. De tror på karma, dharma, reinkarnation och passagen på jorden som en möjlighet att avsluta cykeln av födelse och död. TAOISMTaoism dateras till omkring 2500 år sedan i Kina och grundades av Lao-tzu, som Konfucius beskrivs som en drake ridning vinden och moln. Tao-te-Ching, eller Bok Orsak och Verkan, är bland de kortaste av alla skrifter, som endast innehåller 5000 ord. Det finns ungefär 50 miljoner troende, främst i Kina och andra delar av Asien. Tao eller Vägen har aldrig beskrivits i ord, utan det lämnas till sökaren att upptäcka den inom sig själv. Det primära målet för Taoismen kan beskrivas som den mystiska intuition Tao, som är vägen, den primära betydelsen, den odelade enheten och den ultimata verkligheten. Den som har insett Tao har avslöjat lagren av medvetande och ser den inre sanningen om allting. Taoister tror på enhet i hela skapelsen, i andlighet, i materia och broderskap av alla människor. KONFUCIANISM:Konfucianism dateras till omkring 2500 år sedan i Kina av högsta salvia, K’ung-fu-tsu (Konfucius) och andra Sage Meng-tzu (Mencius). Dess främsta skrifter är Analects, Doctrine of the Mean, Great Learning och Mencius. Det finns över 350 miljoner anhängare, främst i Kina, Japan, Burma och Thailand. Konfucianismen är och har funnits i över 25 århundraden, den dominerande filosofiska system i Kina och ledstjärnan i nästan varje aspekt av kinesiskt liv. Konfucius uppmanade människor att sträva efter perfekt dygd, rättfärdighet, och förbättring av karaktären. Han lärde att man växer andligen genom att leva sanningsenligt, tjänar osjälviskt och anpassar sig till den Eviga vägen genom ödmjukhet, enkelhet, lugn och enkel åtgärd. De tror att Gud är den suveräne En, den allsmäktige, odödlige och personlige skaparen, en varelse bortom all tid och rum. De tror på enhet i hela skapelsen, i andlighet, materia och broderskap mellan människor.

ISLAM:Islam dateras till omkring 1400 år sedan i dagens Saudiarabien. Det grundades av profeten Mohammed och dess huvudsakliga skrift är Koranen. Det finns över en miljard anhängare, främst i Mellanöstern, Indonesien, Pakistan, Bangladesh, Afrika, Kina och Östeuropa. Det finns två huvudområden för islam. Sunnimuslimerna är anhängare av Mohammeds politiska efterträdare. Shiiterna är efterföljare av Muhammeds familj, alla blev martyrer i tidig ålder. Islam betyder underkastelse, överlämnande till Guds vilja, som kallas Allah. Utövarna kallas muslimer. Islam är baserad på de Fem Lärdomarna och iakttagande av de Fem Pelarna. De är dygder sanning, måttlighet och ödmjukhet inför Gud är främst inom Islam och bruket av fasta, pilgrimsfärd, bön och välgörenhet till det Muslimska samfundet är de mest nödvändiga för att tillfredsställa Allah. De tror att människans Själ är odödlig, förkroppsligad endast en gång på jorden, sedan hamnar den i himlen eller helvetet efter döden i enlighet med sitt agerande och tro på Jorden. Det primära målet för Islam är att njuta av evigt liv, både fysiskt och andligt, i ett himmelskt paradis tillsammans med Allah. JUDENDOM:Judendom dateras till omkring 3700 år sedan i Egypten-Kanaan, nu Israel. Den grundades av Abraham, som anfader och Moses, som emanciperade de förslavade judiska stammarna från Egypten. Dess största skrift är Toran (de fem första böckerna i Gamla testamentet och Talmud). Det finns cirka 12 miljoner troende i hela världen, mer än hälften i USA. Judar är indelade i Ortodoxa, Konservativa och Reform sekter, med andra regionala och etniska uppdelningar. Judarnas religion är oskiljaktig från sin historia, som ett folk. Den överlägset mest genomgripande kännetecken av judendomen är en strikt monoteism. Judarna har en orubblig tro på en Gud och bara en Gud från vilken hela skapelsen flödar.         Stor vikt läggs på att helga den dagliga tillvaron, tillbedjan i synagogan, bön och läsa skrifterna. De tror på att lyda Guds lagar vilket ger belöningar i framtiden när Messias kommer att störta det onda och belöna de rättfärdiga i Guds rike på jorden. Själen kommer därefter att njuta av Guds närvaro och kärlek. De tror att man har två impulser: gott och ont. Man kan antingen följa Guds lag eller göra revolt och påverkas av Satan, som orsakade att Guds skapelse gick vilse. Man måste sträva efter att följa rättvisa, välgörenhet, etik och ärlighet, att vara trogen den ende sanne Guden, Jahve.

KRISTENDOM:Kristendomen dateras till för drygt 2000 år sedan i vad som nu är Israel. Dess största skrift är Bibeln, Gamla och Nya Testamentet och grundades av Jesus (Jeshua) från Nasaret. Det beräknas vara ca 1,5 miljarder kristna. Kristendomen består av tre huvud sekter: Romersk Katolska, Ortodoxa och Protestantiska. Bland Protestanter finns det över 20.000 valörer. För de flesta Kristna ​​kretsar tron kring de grundläggande principerna för den apostoliska trosbekännelsen, men med viktiga undantag i sina olika uppfattningar. Kristendomen har en orubblig övertygelse om att det är den enda sanna religionen, den enda vägen till frälsning. De tror på människans belägenhet orsakas av olydnad mot Guds vilja. Människorna behöver befrielse från de onda krafterna, som kommer att förslava och förgöra dem: rädsla, själviskhet, lust och övernaturliga krafter, djävulen, synd och död mot vilken de är maktlösa. Det betonas att Jesus är som Gud och Frälsare, om gott uppförande, medkänsla, service till mänskligheten, tro och förberedelse till den slutliga domen. Endast goda Kristna räddas och accepteras i himlen. Målet med Kristendomen är evigt liv med Gud i himlen, en perfekt tillvaro där Guds härlighet och salighet delas.           Kära, kan ni inte se att det finns ett starkt mönster, en kompatibel filosofi, som ligger till grund för alla religiösa övertygelser: tron ​​på ett högsta väsen, en önskan att personligen lära känna Skaparen, en tro på mänsklighetens inneboende godhet och ovärderliga värdet av kärlek, harmoni, välgörenhet och tro. Är skillnaderna så viktigt att krig måste rasa och separation av familj, kulturer och nationer måste råda? Enhetsmedvetande är grunden för nuvarande och framtida andliga läror, inte separatistiska tillbakablick över det förflutna. De nuvarande religionerna i världen är baserade på de andliga lärorna från en viss tidpunkt, övertygelser och energier från det förflutna. Det är dags att släppa taget om de negativa, restriktiva, förminskande, rädslobaserade läror från det förflutna, när nu mänskligheten förbereder sig för att flytta in i sfärerna av högre utbildning och självbehärskning. Varför inte snappa upp skönheten och de positiva aspekterna av varje religion som ni strävar efter att omfamna och leva er egen högre sanning? Skaparen och vår Fader / Moder Gud bryr sig inte om vilken religion ni har eller vad ni kallar er tro. Ni är kända för er utstrålning och kärlek / Ljus som ni ger vidare. Vår största önskan är att ni ska förstå och uppleva extas av harmoni och Enhet, som är tillgängliga för er i de högre sfärerna av ljus. Vi är ständigt nära för att vägleda och skydda er. JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

Överfört via Ronna / Sacred Scribe * Som förmedlare av denna artikel hävdar jag, Ronna, den universella upphovsrätten i namn av ärkeängeln Mikael. Utstationering på webbplatser är tillåtet så länge informationen inte ändras, utdrag görs eller läggs till och kredit på författarskap och min e-post och webbadress ingår. Det kan komma att publiceras i tidskrifter, tidningar eller offentliga tryck med tillstånd från: RonnaStar@earthlink.net

 

Du gillar kanske också...