Ärkeängel Michael via Ronna Vezane, 1 februari, 2021

 

Ronna Vezane ~ Meddelande från Ärkeängel Mikael 2 februari 2021

1 februari 2021, starquestmastery.com

tinyurl.com/3mzu6ps4

Att ta Kontroll Över Ert Öde

Älskade Mästare, ni håller för närvarande på att integrera nästa ändamålsenliga nivå av Skaparljus, med hjälp av Intelligensen hos er Översjäl. Att ansluta till och integrera de många Aspekterna av ert Femdimensionella Själv, kommer i slutändan att resultera i en ny biologisk Ritning av Skapelsen.

Er Gudomliga Födslorätt inkluderar alla Skapelsens gåvor, talanger, attribut och dygder. Ni får dem gratis. Ni måste dock finslipa dem själva och sedan dela er integrerade visdom med de på vägen efter er. De visa varelserna, Mästarna på Jorden och de invigda, har lagt ner oöverskådlig tid och ansträngning, för att ta fram sina talanger och få den visdom de delar med alla som söker den. Deras uppdrag är att skapa resan eller uppgiften för mänsklighetens Självkontroll, och de förtjänar återgäldning för sina ansträngningar.

Det måste alltid finnas ett utbyte av något slag för tillhandahållna tjänster. Ni behöver lägga tid och ansträngning på att dela er visdom med andra, eller på något sätt kompensera de som banar väg för er, genom att de förser er med avancerade visdomar från de högre rikena. Ni måste sträva efter att lyfta era idéer och mål till högsta möjliga frekvens, och därigenom göra dem till sådana ideal som kommer att gynna hela mänskligheten.

Uppvakningsprocessen innebär att man rör sig genom de många nivåerna i det emotionella Astralplanet. Ert mål är att centrera er själva i det högre Mentala Planet av medvetande. När någons medvetande, visdom och Ljus ökar, expanderar gradvis också elevens perspektiv, till att inkludera hans eller hennes individuella världs omgivning, tillsammans med den fysiska familjens skyldigheter och ansvar. Så småningom ökar aspirantens inflytande, liksom hans eller hennes potential att bli en Tjänare i Världen.

Det krävs ständiga och avsiktliga ansträngningar för att tämja egot, och få den kunskap och expertis som krävs för att bli en Tjänare i Världen. Ni måste vara ett utomordentligt exempel men också ha förmågan att entusiasmera och stimulera en önskan om andlig visdom, för att kunna tjäna mänskligheten som ett vägledande Ljus. En Upplyst lärare erbjuder sanningen när den uppenbaras, men också möjligheten för sina elever att acceptera eller avvisa läran.

Många av er har svårt att avslöja era uppdrag eller er passion, och då känns dagarna sega. Ni fortsätter att ingenting göra och gör inget försök alls att få till positiva förändringar i era liv. Avsikten är inte att alla ska undervisa massorna eller bli världsberömda. Det är de av er som i tysthet håller på med dagliga arbetsuppgifter, och gör små stadiga förbättringar inom er själva medan ni strålar ut Skapelsens Kärlek/Ljus till Jorden och ut i världen, som har den mest dramatiska påverkan på den jordiska negativa omgivningen. Vi söker Världstjänare på gräsrotsnivå. Var och en av er behövs för att lyfta och rena massornas kollektiva medvetande.

När ni går igenom prövningarna, testerna och utmaningarna med transformation, så vill vi uppmuntra de av er som känner sig hjälplösa och fruktar att det inte finns någon väg ut ur det dilemma ni befinner er i. Vill ni inte öppna era sinnen för möjligheten att det finns hjälp tillgänglig att få från Gudomlig existens, att det finns ett nytt sätt att tänka och ett bättre sätt att leva tillgängligt för er?

Ni ber och ber ofta i desperation om hjälp; Men om hjälpen inte kommer i en form som ni är bekväma med, så förnekar ni och avvisar den. Böner besvaras alltid; svaret är emellertid ibland ”NEJ”, om ni ber om något som inte överensstämmer med ert andliga mål. Böner om att få stora och små mirakel manifesterade för det högsta goda, öppnar vägen för ett liv i lätthet och nåd.

Böner från egots begär, besvaras genom att låta er söka efter egna lösningar, vilka då manifesteras av era missuppfattningar och opassande ageranden. Livets lärdomar får ni genom att uppleva det ni har skapat. Egot lockar till sig disharmoni och missnöje, och det får den sökande att leta utanför sig Själva efter lösningar och tillfredsställelse. Ni måste lära er att be med ert hjärtas renhet, och med intention för det högre uppdraget. När ni höjer er kvot av Ljus kommer ni att öka hjärtats magnetiska attraktion. Ni måste lära er att ta emot det överflöd ni får, med tacksamhet och ett tacksamt hjärta.

Varför inte starta uppdraget med att lista de negativa sakerna i ert liv som ni vill ändra på? Börja med flera små förändringar och kom ihåg att ni måste börja med er själva. Vi försäkrar er att om ni gör en samlad ansträngning, och använder de verktyg vi har gett er, så kommer ni att börja se dramatiska förändringar i ert liv. Vi ber er sätta oss på prov. Studera några av de grundläggande begreppen vi har gett er med ett öppet sinne, och implementera dem långsamt men troget i ert dagliga liv. Ge oss tillstånd att vägleda och inspirera er, och genom att göra det kommer ni att ha Himlens styrkor bakom er. Ni kan bara misslyckas om ni ger upp, älskade ni.

Denna tid är viktig, för det är helt uppenbart att massornas rädsla och ilska, naturkrafterna, Jordens förändringar och rensning, accelererar och ökar i intensitet varje dag. Det är en intensiv uppbyggnad av polarisering mellan olika fraktioner, inte bara på isolerade platser runt om i världen, utan i alla länder, vilket involverar alla raser, kulturer, religioner och politisk tillhörighet.

Vi har berättat att klyftan mellan Ljuset och mörkret utvidgas, och det är mycket tydligt ur både en hög och en Jordisk synvinkel. Vi ser tydligt de områden som badas i det Levande Ljuset, tack vare er trogna Ljusvakter. Vi ser också virvlande vindar av negativitet och kaos byggas upp i en mängd länder, provinser, städer, orter, stadsdelar och till och med bland familjer runt om i världen.

Om ni är fångade i retoriken hos de globala nyhetsmedierna, kan ni inte vara annat än medvetna om att ni matas med negativitet, som sprutas ut i luften och in i medvetandet hos de som är mottagliga för de missvisande budskapen med sensation och separation. Rädslan för att bli berövande, ilskan mot härskare, ledare och regeringar, och uppretade känslor över rätten till varor och tjänster utan att ta eget ansvar, är karaktäristiskt för den intensiva rädslan för förändring som sker inom alla delar av världen, och i människans medvetande.

Det är dags för nästa steg i uppstigningsprocessen, och många av de avancerade aspiranterna på Vägen, är redan skickliga och insatta i förfarandet. Vid denna tidpunkt är det ingen tvekan om att de som på något sätt är avancerade i andlig medvetenhet, får sin uppvaknande och utvecklingsprocess påskyndad som aldrig tidigare i världshistorien. Detta för att de ska kunna fungera som sändare och tolkare av Universell Lag och Kosmisk Sanning.

Ni, aspiranterna på vägen, är skickliga på att bygga och använda många Pyramider av Ljus/ Kraft i den Femte Dimensionen, eftersom ni sakta men säkert acklimatiserar er till den lägre Femdimensionella omgivningen. Ni har öppnat vägarna till Ljusets Städer, så att ni gradvis kan införliva högre och renare frekvenser av Ljus. Ni förbereder er också för att regelbundet interagera med de många Aspekterna av ert Högre Själv och de Stora Ljusvarelserna.

Samtalet för att återförenas kommer till många av er, varigenom er högre själs frekvens av Själssång, når olika Aspekter av er Översjäl/ Högre Själv. När era vibrationsmönster blir renare och er Energetiska Signatur når en viss nivå av harmoni, kommer er Själs Sång att genljuda genom den högre Fjärde och in i de lägre Femte Dimensionerna.

När ni studerar och fördjupar er i den Kosmiska Sanningens mysterier, kommer ni att skapa en reservoar av kunskap, som ni kan använda er av när det behövs. När ni får mer tillgång till ert Heliga Sinne, kan det verka som om ni fått tillgång till en Kosmisk källa av information. Men i början blir det ert gamla vanliga, omfattande förflutna, som görs tillgängligt för er. Ni kommer att få ökad känslighet för idéer, koncept och komplex information, och ni kommer att kunna nyttja detta omfattande lager av information som ni vill.

Det är också dags för en fantastisk överföring av visdom och historiska upplevelser för de av er som är i de sista stadierna av att återvända till balans och harmoni inom de högre frekvensnivåerna i den Fjärde Dimensionen. Vid lämplig tidpunkt är ni programmerade att utbyta Minnesfröatomer av medvetenhet med några av era Högre Självs Själsfragment. Var och en av er kommer att bli begåvad med några av de unika högre frekvensupplevelserna som era Själars Gnistor har upplevt, och ni kommer att ge dem era. Allt detta är en del av Uppstigningsprocessen som nu pågår.

För vissa av er kommer denna information att vara förvirrande; många av er upplever dock denna process i varierande grad under era nattliga besök eller under meditation. Därför vill vi ge er en grundläggande förståelse för vad som sker på de olika nivåerna av Uppstigning.

När ni utvecklas och blir skickliga på att dela er visdom med andra, kommer ni att bli alltmer känsliga för de subtila budskapen, koncepten och idéerna från era guider, lärare, änglar och Upplysta Mästare från de högre rikena. När ni har förvandlat den information ni samlat in till visdom, och blivit ett levande exempel på varje ny, avancerad medvetenhetsnivå, kommer ni att vara kvalificerade nog för att undervisa andra om begreppen. Ni måste uppleva det ni lär ut och bli ett lysande exempel, vilket är det mest effektiva sättet att få andras uppmärksamhet.

Kom ihåg, mina modiga, i varje era och i större cykler, görs Kosmisk Visdom och Gudomlig Sanning tillgänglig för de med öppet sinne och kärleksfulla hjärtan. Underkastelse av vår Fader/ Moder Guds vilja, innebär att de Universella Lagarna följs då de avslöjas för er. En Mästare av Självet strävar alltid efter att göra de bästa valen, har en brinnande önskan att tjäna andra och är alltid ansvarig för sina egna handlingar.
En sann kanal för Kraft och Ljus i den materiella världen, är ett förkroppsligat medvetande av gudomlighet – en som vårdar den Gudomliga Principen.

Kalla på oss och låt oss belysa vägen när ni reser framåt. Ni är djupt älskade.

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael.

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...