Ärkeängel Mikael via Celia Fenn, 27 oktober, 2017

Ärkeängel Mikael

via Celia Fenn

Initieringen med Tre Portaler, Tidskapselns Uppvaknande

och Ni stiger in till ert Nya Själsuppdrag

27 oktober, 2017

Älskade Ljusfamilj!

Alla Skiften och Transformationer på er Jord fortsätter att accelerera. Stor förvirring och osäkerhet råder i och med att de gamla systemen börjar vackla och bryts ner och de nya börjar framträda och blir manifesterade. Vid det här laget förefaller kollapsandet av det gamla vara mer uppenbart än framträdandet av det nya, men var försäkrade om att den Nya Jorden tilltar i styrka när den blir manifesterad.

Vid den här tiden går ni igenom vad vi kallar en Initiering med Tre Portaler och en Initiering till ert Förhöjda Högre Själs-Uppdrag i 11/11 Portalen den 11 november.

Den första av dessa Stjärn-Portaler var 10/10 den 10 oktober. Denna första portal var aktiveringen till nya begynnelser. Många av er kände det som om ni inte längre var bekväma i den gamla verkligheten och längtade efter att den Nya Verkligheten skulle manifesteras. Detta intensiva obehag och denna längtan efter det nya var en indikering på att er Själ befann sig i processen för Initieringen med de Tre Portalerna.

Den andra Portalen den 11 november är 11/11 – Portalen och den är den Initieringsportal inom vilken er Själ accepterar och börjar uttrycka sitt nya eller Förhöjda Själsuppdrag på Jorden. Detta är en betydelsefull initiering inom vilken djupa nivåer av ”gamla” inpräntningar, övertygelser och begränsningar äntligen kan släppas, samt låter er fullständigt omfamna er Nya Verklighet och er nya varseblivning om er själva och ert själsuppdrag i den Nya Verkligheten.

Den Tredje Portalen infaller den 12 december, 12/12, där ni får kraften att börja manifestera ert liv i enlighet med ert nya uppdrag och inom den Nya Jordens holografiska rutnät. Vid denna tid är ni fria från alla gamla uppfattningar och länkar till det förflutna, samt redo att omfamna gåvorna i den Nya Jordens Framtida Tidslinje, i och med att de blir manifesterade i det nuvarande ögonblicket. Ni blir mer medvetna om hur dessa gåvor visar sig för er i egenskap av möjligheter och idéer, och ni börjar handla utifrån dem när ni skapar er nya verklighet utan oro eller rädsla.

Dessa tre portaler når sin höjdpunkt och fullbordan vid tiden för december-Solståndet den 21 december 2017. Vid denna tid, Älskade Ni, kommer ni att förmå föra de energier som växer fram till en balans med det Gudomliga Ljuset och de kraftfulla Galaktiska Ljuskoder som uppstår från det Galaktiska Centrat när det vi denna tid kommer i linje med Jorden.

Det kommer verkligen att vara en tid för firande och glädje när ni går vidare i skapelsens spiral på en högre och djupare och mer genomgripande nivå.

Tidskapselns Uppvaknande

Älskade Ljusfamilj, det råder en mycket kraftfull och underbar energi som rör sig över er planet med Ljuset från det Innersta (Diamond Light) just nu. Det är en gåva som kommer till er från en framtid när det Galaktiska medvetandet helt och hållet är förankrat på Jorden och visdomen med Tids-Resande och Tids-Skapande fullständigt kan förstås.

Visualisera, ifall ni vill, ett möte med det Planetariska Rådet av The Elders i denna framtid. När de ser över kampen och lidandet inom det tidiga 2000-talets samhälle, bestämmer de sig för att sända ut ett Team av högt utvecklade andliga ljuskrigare för att hjälpa till med att accelerera och underlätta Uppstignings- och Transformationsprocessen. Men de är medvetna om att det enda sätt på vilket ett sådant ingripande kan uppnås är genom att låta dessa avancerade själar inkarnera i fysiska kroppar inom denna Tidslinje för att bli en del av dess manifesterande och skapande.

Så, Älskade Ni, alltsedan 2012, bland Diamant-Barnen som har inkarnerat på Jorden, finns ett Team av högtstående Galaktiska själar vilkas syfte är att vara ”Tidskapseln för Uppvaknandet”. De existerar på bägge platserna samtidigt, som barn inom denna verklighet och som vuxna inom den framtida verkligheten. De vistas under en kort tid i ett ”tillstånd av förlängd sömn eller dröm” när de kommer för att leva ut en livstid inom er era, för att tillföra till skiftet och det stora uppvaknandet, helt enkelt genom att vara vilka de är och överföra sin avancerade Energi-Signatur till det Kollektiva Medvetandet på Jorden. Deras upplevelse inom er Tidslinje har längden av en dröm inom deras (framtida) hem, eftersom trollkarlarna i den eran känner till teknikerna gällande kompression och expansion. De är inte här för att göra något annat än att tillföra en hög frekvens av Galaktisk energi till den tidslinje som håller på att födas fram.

I och med att alltfler av dem kommer in i en fysisk inkarnation, höjer deras kraftfulla Galaktiska Själs-Signaturer frekvensen på Jorden. De är levande förkroppsliganden från en framtida energi som har placerats på Jorden för att verka som en aktivering i den pågående Uppvaknande- och Transformationsprocessen.

Deras närvaro, när den tilltar i styrka, accelererar Uppvakandeprocessen på Jorden. Under denna period efter Lejonportalen och Solförmörkelsen i augusti 2017, har det förekommit en enormt stor uppvaknandeprocess som producerar en större våg av uppvaknande än vad som tidigare har upplevts på Jorden. Det är denna våg av uppvaknande som kommer att fortgå in i 2018.

Denna ökning av nyligen uppvaknande själar kommer även att behöva en ökning av dem som är redo att verka som guider, lärare och vägvisare för dessa. Detta innebär att många av er blir kallade till att släppa det förflutna och göra er redo för nya eller förhöjda Själs-Uppdrag, att vägleda de nyligen uppvaknade själarna till den Nya Verkligheten på Jorden.

Att stiga in i ert Nya eller Förhöjda Själs-Uppdrag inom den Nya Jordens Verklighet.

För alla er som i flera år har varit Ljusarbetare, Healers och Lärare, har det nyligen varit en period av förvirring, där ni kände er osäkra på vad ni höll på med. Eller så har ni upplevt problem med hälsan vilka föreföll hålla er tillbaka och få er att stanna upp för att vila, snarare än att arbeta fastän det verkade finnas mycket att göra.

Detta är en indikering på att er själ uppmanar er att sluta, samt att ”lägga ner era verktyg” medan ni går igenom vad som kan kallas en period av ”ny-orientering” som får er i linje med den nya riktningen i ert själsuppdrag för den nya tiden.

Dessa nya uppdrag kräver nya uppfattningar gällande självet, hur man ska manifestera och skapa och hur man ska heala och harmonisera sig inom de nya energierna. Ni kan helt enkelt inte hålla på med samma saker som ni gjorde inom den gamla energin. Älskade Ni, i det förflutna var era energier fokuserade på övergång och uppvaknande, samt hur man skulle arbeta med uppvaknandet och hur man ska hantera traumat när människor vaknar upp. Men nu finns det tillräckligt många på planeten som har vaknat upp, för att man ska kunna möjliggöra skapandet av en Modellbeskrivning för ett accelererande av denna process.

Nu finns behovet att skapa en Modellbeskrivning för att hjälpa dem som har vaknat upp till den Nya Jordens Medvetande. För att kunna göra detta, måste ni själva vara en del av skapandet av denna Modellbeskrivning. Ni måste leva inom den Nya Jordens Medvetande och med medvetandet om er roll i egenskap av en pionjär inom det Nya. Ni måste ha tagit er bortom dualitet och offermedvetande och ni måste skapa ett bemäktigande liv som även bemäktigar andra.

När ni når denna plats eller detta utrymme av harmoni med Högre Medvetande och er Själ, ställer ni er helt naturligt i linje med ert förhöjda nya Själs-Uppdrag. Ni behöver inte pusha eller leta efter det. Tidvis är vad som mest behövs, helt enkelt att vila och stilla er, så att ni kan höra själens kallelser, genom intuition och synkronicitet.

När denna förbindelse har upprättats, har ni ett av två alternativ: antingen Det Förhöjda Själs-Uppdraget där ert tidigare Själs-Uppdrag eller arbete blir förhöjt genom nya insikter och nya direktiv, eller så får ni ett helt nytt Själs-Uppdrag. I fallet med ett Förhöjt Själs-Uppdrag fortsätter ni arbeta med den visdom som ni har fått under årens lopp, men ni blir medvetna om nya uppfattningar och nya infallsvinklar som är nödvändiga för denna nya period.

Å andra sidan, kan ni också känna behovet att helt och hållet stiga åt sidan från det förflutna och omfamna något helt nytt och något som på bättre sätt uttrycker er känsla av vilka ni just nu är. Detta blir den process som leder er till ett helt nytt Själs-Uppdrag, som i högre grad är i linje med den Nya Verklighetens behov och uttryck. I detta fall kan ni känna er dragna till ett sätt att leva som är mer kreativt och alltmer förenat med Jorden och som bättre uttrycker vilka ni just nu är.

 

Ifall ni önskar veta mer om dessa energier och hur ni ska få tillgång till ert nya själs-uppdrag, vänligen anslut er till vår Online webinar-serie ”The Triple Gateway Initiation of 2017”. Ni blir guidade igenom Portalerna och Initieringarna av Celia Fenn och Ärkeängel Mikael, tillsammans med en Planetarisk grupp med uppvaknade varelser.

För ytterligare information och för att anmäla er, vänligen klicka here.

 

 

Archangel Michael via Celia Fenn, October 27th, 2017 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...