Ärkeängel Mikael via Celia Fenn, 8 juli, 2019

Ärkeängel Mikael

via Celia Fenn

den 8 juli, 2019

 

”8/8 Lejonportalen 2019:

Ett fullständigt förkroppsligande för Själen när vi går in i den Skapande Cykeln för 2019/20”

 

Älskade Ni! Ni står på randen till stora förändringar. Ni kanske säger att så har varit fallet under flera års tid, och ni har faktiskt rätt eftersom vägen för Transformation och Uppstigning har vecklat ut sig framför er. Men i denna stund, vid den här tiden för Lejonportens Portal 2019, stiger ni verkligen in till en accelererad tid av transformation som kommer att ta er till 2020 och denna kommer att kulminera först år 2021. Det är en tid då ni släpper taget om de sista tillstymmelserna av det Gamla och då ni fullständigt aktiverar processen för Själens Förkroppsligande, vilket är det främsta målet i Uppstigningsprocessen. När detta förverkligas blir ni förkroppsligat ljus, förkroppsligad Ande, ni kan utan fruktan leva ut vägen för Skapande Kärlek som är ert livsmål när ni väljer att inkarnera till en fysisk kropp.

Älskade Ni, som ni vet så är Lejonporten en mycket speciell tid under det Heliga året. Det är då en ny Tidscykel av Tids-Skapande inleds och ni förmår avsluta och initiera tidslinjer, eller tidscykler såsom vi föredrar att kalla dem. Ni kan också hoppa över tidslinjer, verkligheter och till och med flera universum på ert skapande uppdrag av att leva ert bästa /era bästa liv, i och med att ni sammansmälter samtliga upplevelser till det mäktiga och ständigt närvarande ögonblicket som är NUET.

Det Heliga Året börjar den 26 juli i och med det planetariska Nyåret och föregås av den festliga ”Dagen ut ur Tiden” den 25 juli. Era urtida förfäder visste hur de skulle fira passagen från den gamla cykeln till den nya, med kreativ glädje och festivaler. Den 26 initierades den nya cykeln. Den 26 juli firades av Mayafolket och de urtida Egypterna som ögonblicket då Tid/Rum förnyades för en ny cykel av den Gudomliga Skapande Intelligensen. Detta var också tiden då den Kungliga Stjärnan Sirius stod och står i konjunktion till vår Sol och stiger upp i konjunktion vid Soluppgången på det norra halvklotet och i synnerhet över Egypten vid tiden för Nilflodens höjning, vilket representerade överflödets återkomst till landet och folket, för en ny livscykel. Sirianerna och de Kungliga Lejonvarelserna var och förblir Mästerliga Stjärn-Lärare som har hjälpt till med att vägleda Mänskligheten på Uppstigningens och Evolutionens väg.

Lejonportalen bevakas av två av de Kungliga Siriska Lejonen som i de heliga texterna är kända som ”Lejonen av igår och i morgon”. De är väktarna som säkerställer att endast de som är förankrade i Nuet och medvetna om sin väg förmår passera genom portalen och på ett medvetet sätt skapa en ny livscykel. De är inte bara väktare utan även lärare som arbetar tillsammans med Änglarna och Ärkeänglarna för att vägleda alla som är redo på sin resa för uppvaknande och skapande. Var och en av er som läser dessa ord har förmågan att göra denna medvetna övergång, för ni hade inte dragits till dessa ord ifall ni inte befann er på den nödvändiga frekvensen för att attrahera denna sanning och vara en del av kraften och den bemäktigade skapelsen av Lejonportalen år 2019.

Lejonportens Portal börjar öppnas den 26 och når sin fulla öppning den 8 augusti eller 8/8, under Lejonets konstellation. Efter det börjar den stängas och har fullbordats den 12 augusti. Den 13 augusti sker firandet av avslutandet och den framåtgående rörelsen, när Planeten nu ligger under vägledningen från de Kungliga Lejon-Stjärn-Lärarna från Alpha Leonis, Lejonets Hjärta, som vägleder Jorden genom Jungfruns konstellation och fram till solståndet i september.

Detta blir en mäktig tid och ni kommer verkligen att bli kallade till att träda in i er fulla kraft såsom Mästare av Ljus och Skapande samt Förkroppsligade Själar i Mänskliga Ängla-Kroppar.

2019 till 2020: En Tid av Stor Potential och Kraft

Älskade Ni, vi skulle bara vilja säga något gällande frekvensen och kraften i den inkommande cykeln och de kommande två åren. Under den här tiden kommer ni att ”stänga ner” den cykel av andlig tillväxt och transformation som påbörjades år 1999 och kulminerar år 2021. Detta är Sökarens Arketypiska Resa såsom den var känd för de forntida, och följde en bana av symboler som frigjorde sin kraft och visdom till alla vilkas hjärtan och själar var öppna för processen.

Under 2019 låg Resans fokus på det Gudomliga Femininas energi, i egenskap av andlig ledare och lärare, för det är det Gudomliga Feminina som sätter tonen för skapande i detta Årtusende som domineras av frekvensen i siffran 2, som är det Gudomliga Femininas andliga frekvens. 2019 är ett 3-år, vilket är Moder Jords frekvens-siffra samt siffran för överflöd. Tillsammans tjänar dessa siffer-frekvenser till att bemäktiga det Gudomliga Feminina i sin roll av Ledarskap och Skapande för Den Nya Jorden, medan den även ger kraft till uppkomsten av det Nya Maskulina för Den Nya Jorden.

2020 tar in en ny energi, vilket i frekvens är en dubbel mästarsiffra, en dubbel 2 för att bemäktiga det Gudomliga Feminina såsom en dubbel 0 för att föreslå Tomrummet, Nollan och uppspirandet av ett nytt frö som kommer att dansas till manifesterande av det Gudomliga Feminina i hennes skapelsedans, när hon föder fram en ny cykel för den Nya Jorden. Samtidigt kommer det Nya Maskulina helt och hållet att bli jordat till Jorden och kommer att uttrycka sina energier såsom bemäktigande och manifestera skapande och bildande av nya ljus-samhällen för den Nya Jorden.

Så Älskade Ni, vila i vetskapen om att denna cykel i era liv kommer att bli oerhört kraftfull och kreativ. Ni kommer att föda fram och dansa allt som ni önskar er till skapelse, ifall er fokus och avsikt är tydlig och ifall ni överlämnar er till flödet hos den Gudomliga Skapande Intelligensen och tillåter processen för uppkomst och födelse på den andliga nivån.

Själens Fullständiga Förkroppsligande: Avsluta denna fas i Uppstignings-Processen genom att Fira.

Fokus på det personliga planet i denna cykel blir ett fullbordande av Själens förkroppsligandeprocess som påbörjades under 2018/19-cykeln. Under denna föregående cykel gjordes detta via Diamant- och Gyllene Ljuskoder, möjligt för er att aktivera en ursprunglig DNA-modellbeskrivning för den Gudomliga Människan. Detta skapade ett utrymme för Själen att helt och hållet gå ner i kroppen och fullborda denna fas av medvetandets uppstigning.

Detta var på inga sätt menat att vara en enkel process, för den involverade djupgående healing och ett frisläppande av gamla mönster i tankar och övertygelser som inte stämde överens med Själens frekvens. Med andra ord, så behövde Egot släppa taget om allt och alla beteenden och trosuppfattningar som blockerade själen från att helt och hållet ge uttryck för sina energier inom den mänskliga upplevelsen. Så, Älskade Ni, ni engagerade er i en intensiv process av att rensa ut och rena på de emotionella, mentala och fysiska nivåerna. Denna process har varit så intensiv att många av er har känt det som om ni inte kunnat komma vidare. Men vila i vetskapen, Älskade Ni, om att processen håller på att nå sin kulmen. Under den inkommande cykeln kommer Själen helt och hållet att träda in i en Helig Förening av Kropp och Själ och de kommer att börja leva såsom Ett. Det kommer inte att finnas någon skillnad mellan Kropp och Själ och Kroppen blir klar över att kunna ge uttryck för Själens skapande energi. Detta föds fram under en tid av stor inre frid och harmoni som stegvis börjar återspeglas till den yttre världen, i och med att alltfler ljusarbetare och vägvisare avslutar processen.

Älskade Ni, mycket snart kommer allt som ni gör att bli ett uttryck för själen och gudomligt skapande. Ni kommer att i kroppen kunna känna när er själ dansar i ljuset, eller ifall det känns obekvämt med era val, för att de inte står i linje med er livsplan. Då blir ni varsamt guidade till att göra nya val som står mer i harmoni, och då kan ni framskrida på er färd med att skapa enbart överflöd, frid och glädje i er verklighet på den Nya Jorden.

Den här processen av att aktivera Modellbeskrivningen för en Gudomlig Människa och att belysa den med Gudomligt Diamant-Ljus, kommer också att manifesteras på den Kollektiva nivån av Medvetande. Här får ni se och känna gamla mönster av samhällsleverne och -existens få ge vika för nya tankar om gemenskap och nya sätt att vara och dela resurser. I egenskap av Samhällen kommer ni också att släppa taget om de gamla mönstren som domineras av egot och sinnet, för att bana väg för levnadssätt som är mer belysta av själars sätt att vara, samt av samverkan.

Många av er kommer att bli kallade till att initiera nya former av Samhällen som en del av ert Själsuppdrag för att aktivera Jordens Heliga Energi och vissa kommer att vägledas till att hjälpa till med att förändra samhällen som redan existerar, genom att belysa dem med det nya Gudomliga Femininas och det Nya Maskulinas Själs-Ljus.

Under denna cykel kommer det att finnas ökade nivåer av vad vi kallar ”Healing från Förfäderna” på individ- och samhällsnivå och till och med på nationell nivå, eftersom allt som hör till sinnet och egot börjar ge vika för strukturer baserade på Hjärta, Själ och Medkännande Kärlek. Det Förflutna och Framtiden kommer för alltid att förändras när ni fokuserar på denna cykel och gör de förändringar som kommer att avgöra att denna tidslinje/tidscykel under 2019/20 blir den som förändrar allting och skapar den Gyllene Framtid som ni strävar efter att få skapa och uppleva.

Vad det här Betyder för er i egenskap av den Nya Jordens Vägvisare

Älskade Ni, detta kommer inte att bli en lätt tid för er eftersom kaoset och stormarna runtomkring er fortsätter med att ge bränsle till transformationens och förändringarnas eldar. Men vi vet att när er Själ blir alltmer av den ni är och uttrycks såsom vem ni är så blir ni mer självsäkra över er väg framåt och över er förmåga att skapa vad ni önskar er.

Kom ständigt ihåg Vem Du Är och vad du kom till Jorden för att skapa och uppleva i egenskap av en Själ och en Varelse av Oändligt Ljus och oändlig Energi. Glöm aldrig bort hur välsignad du är för att få ha denna medvetenhet och detta medvetande, medan så många lever i förvirring och enbart kämpar med det skrämda egot som vägledare.

Vilka bokstavliga och emotionella stormar som än må rasa runtomkring dig, behåll din inre frid och förbli jordad. Kom ihåg att i du egenskap av en Förkroppsligad Själ lever ”inifrån utåt” och inte ”utifrån inåt”. Detta betyder helt enkelt att vad som än händer i livets drama ”utanför” dig, så vet du att det inom dig finns en plats av frid och trygghet och överflöd och kärlek. Ge inte upp din kraft till dramer av rädsla och brist, utan fokusera helt enkelt på din passion och vad du vill skapa och uppleva på Jorden i egenskap av en Gudomlig Välsignelse.

Vid den här tiden, i denna cykel, finns det två versioner av Jorden som sam-existerar, den Multi-dimensionella Nya Jorden och den lägre-dimensionella Alternerande Jorden, eftersom den Tredje-dimensionella Jorden inte längre existerar. En del av det kaos som ni upplever är växlandet mellan dimensionerna, vilket för de flesta människorna är omedvetet och slumpmässigt. Men för er som samlar erfarenheter med vägledningen från er Själ, så lär ni er att förflytta er mellan dimensionerna och i själva verket mellan Världarna och Tidslinjerna med Glans och Elegans, samt utan trauma och drama.

Detta blir även en tid då ni kommer att behöva ta hand om er Kropp. Den är nu er Själs Heliga Tempel och det kommer att ta ett tag för kroppen att anpassa sig till de högre frekvenserna och den medvetenhet som följer med att bli belyst med varseblivningar från själen samt känslor. Kroppen kan kännas utmattad, eftersom den måste hantera de intensiva frekvenserna och ta tag i intensiva upplevelser som är långt mer kraftfulla än något som det gamla ego-sinnet kunde skapa. Nyckeln här är att alltid överlämna sig. Koppla av och låt själen och det högre självet vara ert stöd, samt skapa de mirakler som tar er framåt till nya nivåer av kärlek, upplevelser och glädje när kroppen accepterar och acklimatiserar sig till dessa intensiva och kraftfulla energiflöden från själen.

Var vakna, var medvetna och var bemäktigade.

Ni är Skiftet i Mänsklig Form. Detta är vad ni kom hit för att få uppleva.

Vi önskar er Glädje när ni korsar Lejon-Porten. Änglarikena finns här för att stötta er, de Galaktiska Lärarna finns här för att vägleda er och Mästarna håller energin för alla som har öppnat sin väg.

Ni behöver bara göra valet och fokusera Avsikten när ni skapar Drömmen.

Framtiden är er och den pågår NU!

 

Archangel Michael via Celia Fenn, July 8th, 2019 – Sananda

 

 

If you would like to learn more about the Lions Gate transits and share in Sacred Ceremony and Group information sharing with our New Earth Soul online community, you are invited to join our Lions Gate 2019 webinar series. For more information please click here.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

You may also like...