Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson den 2 oktober 2020

Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson

den 2 oktober 2020

”Klarheten i er Sanning”

Hälsningar älskade varelser av Ljus, jag är Ärkeängel Mikael. Jag träder fram med hela Ängla-teamet och vi omfamnar er i den mjukaste ömmaste kärlek, med Änglavibrationer, visdom och healing. Vi finns närvarande för att vara er grund, för att stötta er, inspirera och hjälpa er på alla sätt som ni ber om det av oss. Vänligen var medvetna om att ni endast behöver kalla på oss, om det så gäller en individuell Ärkeängel, Änglateamet eller Änglariket, det är helt enligt vad ni föredrar.

När jag, Ärkeängel Mikael omfamnar er, tillåt er själv då vänligen att andas i mitt ljus. Mitt ljus ät ett uttryck för Skaparen som flödar genom Änglariket och genom min varelse till er. Föreställ er en pelare av ljus som strömmar ner, in till kronchakrat, ner längs er varelses mittpelare och ner till Jorden. Denna ljuspelare skimrar av blått och vitt ljus, det är mitt uttryck för er. Den energi som jag idag framkallar består av enkelhet och frid, såväl som att den riktar er uppmärksamhet mot sanningen i er varelse.

Dessa tre energier, enkelhet, frid och sanning, behövs på djupet på Jorden just nu, inom er varelse och er uppstigning. Dessa energier liknar ett återställande som tar er tillbaka till ert centrum, tar er tillbaka till balans. Jag, Ärkeängel Mikael bjuder in er att i er egen takt kontemplera och meditera över min ljusstav som strömmar genom er varelse, detta skimrande blå och vita ljus med energierna av enkelhet, frid och sanning. Jag bjuder in er till att helt enkelt sitta i denna energi och notera att den är som ett återställande, ni kommer att känna att ni harmoniserar och balanserar er, som om era energier blev föryngrade och återställda.

För närvarande, inom uppstigningen och i synnerhet med så mycket förvirring på Jorden, är enkelhet, frid och sanning synnerligen viktiga. Det är viktigt att uppmärksamma enkelheten i er sanning. Det förefaller som om många saker och ting kan vara komplexa och kräver en hel del möda, för att ni ska uppleva dem eller skapa dem. Er sanning, essensen i er varelse, ert gudomliga själv, den aspekt i er själv som håller visdom, intuition, vägledning, upplysning, och förenar sig med denna aspekt, är enkel och leder er till en plats av frid. Det är inom detta utrymme av frid som ni låter er förena er med er sanning, att minnas, att på nytt uppmärksamma er sanning. Att förena er med er sanning, förkroppsliga er sanning, är en av de mest kraftfulla och genomgripande saker ni just nu kan göra, och ändå är det ett enkelt steg, fastän det för många kan kännas komplext och utmanande. Det är viktigt att inse att varje steg som sker i Skaparens ljus, väglett av Skaparens ljus och till Skaparens ljus, är enkelt och lätt. Det är väsentligt att absorbera denna övertygelse och avsikt djupt till er varelse, för det är er sanning och när ni får tillgång till denna förståelse, så börjar ni redan väcka upp er inre sanning.

Få tillgång till er Sanning

För att få tillgång till er sanning föreligger ett behov av att ta er genom vibrationen av frid. Frid kommer när ni uppmärksammar och hörsammar enkelhet. Enkelhet skulle kunna beskrivas såsom ert fokus, er avsikt och ett engagemang för detta fokus och denna avsikt i ögonblicket, utan några distraktioner.

Tillåt er själv uppmärksamma att det är lätt för er att uppnå detta i ert dagliga liv, samt att det är gynnsamt att uppnå det varje dag. Lägg först märke till närvaron av Enkelhet inom er varelse och er verklighet, fastän ni inte exakt känner till vad det är eller hur det känns, uppmärksamma bara att det existerar enkelhet inom och runtomkring er.

Enkelheten i ert syfte i denna stund är att förena er med er sanning. Låt er själv hålla intentionen att förena er med er sanning, att kommunicera och uppleva närvaron av er sanning samt Skaparens sanning inom er egen varelse. Tillåt er själv enbart fokusera på detta under de kommande ögonblicken; närhelst ni blir distraherade eller tänker på något annat, ta er uppmärksamhet tillbaka till ert syfte att förena er, kommunicera och uppleva er sanning.

När ni håller detta fokus och denna avsikt, tillåt vibrationen av frid, som naturligt kommer att veckla ut sig, att blomstra. Känn, förnim, uppmärksamma vibrationen av frid som börjar pulsera genom hela er varelse och njut av den, det är som om den ger energi, på nytt fyller upp hela er varelse med bränsle. Låt er själv vila i vibrationen av frid, så länge som det känns ändamålsenligt. Ifall ni distraheras, kom ihåg ert syfte att förena er med er inre sanning.

När vibrationerna av frid inifrån, vilka ständigt finns närvarande, fyller upp hela er varelse, så lägger ni märke till att ett uppvaknande äger rum. Detta uppvaknande kan ske på flera sätt. Ni kanske lägger märke till ett ljus som gryr inifrån, en symbol, ett ljud, ett ord, en känsla eller en sensation. Ni kommer att lägga märke till att er sanning gryr på ett sätt som passar er, och att ni kan förstå och förena er med den. I vibrationen av frid, tillåt er själv att helt enkelt acceptera och uppmärksamma den sanning som vecklar ut sig. När ni förenar er med er inre sanning, så är det viktigt att inte påverka den genom ert perspektiv eller era önskningar, att vilja känna till den visdom som er sanning omfattar, eller förvänta er att er sanning ska manifesteras på ett visst sätt. Er sanning kommer att veckla ut sig ju mer ni släpper taget, samt gör det möjligt för er själv att omfamna enkelhet och frid.

Varför behövs Enkelhet, Frid och Sanning just Nu?

Många av upplevelserna på Jorden, samt i en viss utsträckning till och med uppstignings-aktiveringarna och initieringarna, skapar reaktioner inom er varelse. Dessa kan vara reaktioner från gamla sår, emotioner, tankar, övertygelseprocesser och -system. På vilket sätt er varelse än reagerar, så är det möjligt att den just nu kan reagera mer än någonsin tidigare, på grund av att så många skiften äger rum inom er varelse på Jorden och till och med på de Inre Planen. Detta gör det mer utmanande att förbli balanserad. När ni befinner er ur balans, så sker det automatiskt, nästan som ett skydd genom att er varelse reagerar på olika sätt på omständigheterna inombords och runtomkring er. Reaktioner kan vara att känna sig upprörd, arg, ha negativa tankar, dömande samt skuldbeläggande. Det finns så många sätt på vilka kroppen kan reagera. Jag, Ärkeängel Mikael, säger inte att det är ett negativt uttryck att reagera, jag säger att när ni befinner er i balans, så reagerar ni utifrån sanningen inom er varelse, sålunda agerar ni utifrån er varelses sanning. Det är ett lättare och enklare sätt för er att existera på Jorden i linje med Skaparen, när ni får tillgång till allt som Skaparen önskar dela med er, såväl som att uppleva uppfyllelse i er verklighet.

Var medvetna om att ni kan reagera för att ni är ur balans, på grund av alla skiften som äger rum inom er varelse och runtomkring er. Genom att uppmärksamma dessa tre energier: enkelhet, frid och sanning, vilka kan förena er med er inre sanning och underlätta förkroppsligande i vetskapen om att detta är rösten, ljudet, ögonen, Skaparens vägledning inombords, så möjliggör ni att med större lätthet kunna navigera vidare. Detta låter er uppnå vad som behövs, att släppa taget om det som inte längre är nödvändigt, samt att vara eller uppmärksamma allt som utgör Skaparen inombords och runtomkring er. Detta upplöser förvirring, det healar gamla sår, minskar och löser upp rädsla och oro. Det skapar allt som behövs för att driva er framåt och stötta er i er uppstigningsprocess just nu.

Det här är synnerligen viktigt, låt enkelheten i er sanning vara er guide, låt er själv släppa taget om alla förväntningar om vad er sanning är, hur den kommer fram till er och hur den blir uttryckt. Låt helt enkelt er sanning vara såsom den är och bli uttryckt genom er. Detta är en tid då ni på nytt ska centrera er, få er balans, få tillgång till vad som behövs och sedan framskrida med agerande utifrån en plats av sanning. Detta är nu väsentligt.

Ärkeängel Mikael och Änglavarelserna finns närvarande med er. Vi är kärleksfulla och stöttar er för evigt med tre energier: enkelhet, frid och sanning.

Jag tackar er.

Jag är Ärkeängel Mikael

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...