Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 2 januari

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael via Ronna Herman:

Vad är Ande/ Spirit?

 

2 Januari, 2016

Älskade mästare, ni är en aspekt av Skaparens Ande-essens: En individualiserad Gudsfröatom. Det är ditt JAG ÄR-medvetande med en medfödd önskan att uttrycka och skapa.

Ordet Andlig/ Spirituel hänvisar inte till religion eller religiös dogm. Det är ett fokus på utvecklingen från ett nuvarande Varande: fysiskt, känslomässigt, mentalt, intuitivt och socialt. Det innebär en förbättring av den mänskliga instinktiva naturen i en utvecklad andlig människa, redo att flytta in i den renade miljön i femte dimensionen.

Inneslutningen i ett högre medvetande resulterar i en nytt tillstånd av medvetenhet, vilket leder till nya upplevelser, större förmågor och ytterligare talanger. Självförverkligande är målet för dagens avancerade själar.

Det är mycket viktigt att ni lär er att styra era personliga strömmar av medvetande. Ego-önskans sinne slingrar sig ner genom labyrinten av det undermedvetna sinnet, efter de starkaste mönstren i det illusoriska förflutna, eller att slumpmässigt välja bitar och fragment av smärtsamma eller stressande händelser, som är starka nog att lämna ett bestående men.

Att ha kontroll över ständigt kringflygande tankar är en integrerad del i att nå behärskning av Jaget. För att bli en rationell tänkare med ett öppet sinne, måste ni bli observatörer eller monitorer av sinnets tankeprocesser.

Ert SJÄLS-JAG inom tredje och fjärde dimensionen är en HELIG TRIAD AV FRAGMENT SOM SAMMANSMÄLTER MED VARANDRA med avsikten att uppleva flera tätheter av skapelsen. Själens främsta motiv är att ingjuta personlighet hos sin värd, med sin del av Guds väsen. Dess mål och högsta önskan är att tjäna, genom upprepade cykler/ perioder av, ”självuttryckt individualitet”, för att sedan återigen stiga till spirituell/ andlig nivå med bibehållen visdom, från ett brett spektrum av kosmiska upplevelser.

Varje Helig Triad minskar i ljusstyrka då den flyttas längre ut i tomrummet och tätheten av skapelsen. Början på det fem-dimensionella skedet av medvetenhet är det tätaste. Första undernivån kommer att inleda ett fokus på den mentala kroppen och integrationen av den gudomliga viljan. Specifika evolutionära lagar gäller på varje underplan samt på varje högre plan av medvetande.

När ni flyttar in vibrationsmönstret i den femte dimensionen, kommer era celler, den eteriska kroppen och aura-fältet att påbörja en accelererad reningsprocess. Denna process kommer att underlätta och kommer i slutändan att leda till nedladdning av de många aspekterna från ert Högre Jag och blir den inledande fasen för återtagning av er högre ljusfrekvenskropp.

 

Det börjar lugnt i den lägsta nivån av den femte dimensionen och ökar sedan exponentiellt. Att få gudfruktig kraft och visdom kräver att ni går bortom medvetet medvetande till initiering av kosmiskt medvetande via de många aspekterna av ert Högre Själv. Emotionell stabilitet och mental ansträngning krävs för att framgångsrikt nå vägen till upplysning. Det finns en jämviktslag som gäller inom det femte dimensionella riket och uppåt.

I korthet är den sjätte dimensionen den dimension där ni verkligen kommer att inse att ni är odödliga. Ni kommer att förkroppsliga en kraftigt utökad medvetenhet om den GUDOMLIGA PLANEN när ni så småningom återförenas med några av de mer kraftfulla nivåerna av era Heliga Triader inom denna Universella undernivå.

Sjunde dimensionen är den sista evolutionsgränsen för mänskligt utförande av denna upplevelse på Universell undernivå . Ni kommer att ha en bestämd form; emellertid kommer den att vara som tunn gas eller spindelväv men smidig och formbar.

Den första undernivån (lägsta frekvensen) i den åttonde dimensionen är porten till oändlighet. Ni kommer att kunna utnyttja många av dess fördelar när ni får möjlighet att integrera mer och mer med de högre frekvenserna. En ”droppeffekt” initieras där ni får möjligheten att komma åt varje högre frekvensnivå, varvid mycket små mängder av mer förfinat Gudsljus börja flöda in i er personliga pelare av ljus, alltså läggs mer ljus till ert aurafält och livfullheten ökar i din Själs sång. Den fullständiga, strålande Själskroppen på hemmaplanets nivå, det sjunde planet i den fjärde dimensionen, fick titeln ”Den Högre Kausala Kroppen” av de gamla mästarna.

När ni blir multidimensionella, kommer er uppfattning om tiden att blir mer flytande, och de begrepp som registrerats av hjärnan blir mer komplexa och korrekta. Ni kommer att gradvis utveckla kontroll över, samt en medvetenhetskontinuitet, som kommer att resultera i en tydligare och sannare andlig upptagning.

För att utveckla era extra sensoriska förmågor är det av avgörande betydelse att ni är villiga att spendera tid, inte bara i meditation och kontemplation, utan också i tystnad. Ett av de första stegen för att uppnå självkännedom, är att stilla tankarna som kommer från det undermedvetna.

Vid slutförandet med att vinna alla utmaningar och tester från de tredje och fjärde dimensionerna, står den blivande Själen inför de sista hindren som leder till porten (den första undernivån) in i den femte dimensionen. Alla Själsfragment inom fjärde dimensionen kommer att rengöras, balanseras och integreras i vart och ett av de fyra lägre medvetandena. Som ett resultat av denna rening kommer en harmoniserad, balanserad och själfylld personlighet fram.

Kausalkroppens sfär, som ursprungligen innehöll alla de ursprungliga Själsfragmenten, utsända i tredje / fjärde dimensionerna i denna Universella undernivå, dras nu tillbaka upp i den Fem-dimensionella första undernivån, Heliga Triaden, varifrån den härrör. Den behövs inte nu längre, för den själfyllda personligheten är nu en andlig/ mänsklig varelse – redo att förena sig direkt med sin fem-dimensionella Heliga Triad. Denna Heliga Triad är nästa högre fasett av sin ursprungliga Guds-frö-atom i denna Universella undernivåupplevelse.

Den harmoniserade, fjärde dimensionens emotionella sfären är nu redo att integreras med det första undernivån till den fem-dimensionella mentala sfären, vilket öppnar upp en helt ny värld av erfarenheter och lärande.

 

För de som inte har anammat de tre Gudfruktiga egenskaperna av den GUDOMLIGA VILJAN, GUDOMLIG KÄRLEK OCH GUDOMLIG INTUITIV INTELLIGENS, är det omöjligt att förstå det underbara i framtiden. Ert medvetande förädlar sig när ni gör framsteg i andlig medvetenhet, och ni behöver också utveckla en hög känslig medvetenhet och känslighet för vibrationer och rytmer för Helig Kärlek i era Heliga Hjärtan. Helig kärlek är nyckeln som öppnar dörren till nästa nivå av högre evolution. Som själ-fyllda personligheter kommer ni att bli Jordiska Solänglar – en strålande Sol-Gud.

För många år sedan, berättade vi för er: ”Det finns pyramider av ljus stationerade inom varje dimension och inom varje underdimension i alla dessa Universella undernivåer . Vissa har stora förråd av kosmiska ljusämnen som används i skapandet av stjärnsystem, galaxer och solsystem. Det finns också otaliga, mindre pyramider av ljus, som innehåller en eterisk kopia av alla Guds-gnistefragment som du har skapat på din resa genom densiteterna.

”Då ni reste ned genom multidimensionella delar inom dessa universella undernivåer, bryts ni själva i mindre och mindre Guds-Frö-Fragment. Från basnivån av det femte dimensionen, under alla de underdimensionella världarna, upp till dimensionsnivån där er Guds-Frö-Atom (JAG ÄR-Närvaro) är bosatt, har ni en Helig Triad i en pyramid av ljus, som väntar på er återkomst. ”

När ni korsade undernivåer i femte dimensionen, fanns det en Helig Triad stationerad inom var och en av de sju underdimensionella nivåerna, var och en förminskad i storlek och ljusstyrka i förhållande till de ovanför. Alla heliga triader sändes ut direkt från kärnan av Guds-Frö- Atomen i era hjärtan, och de har varit stationerade på varje under-/ fulldimensionell nivå, hela vägen, ner till den lägsta nivån i den första undernivån i den femte dimensionen.

För att få tillgång till och få kontakt med den högre mentala kroppen, måste ni sträva efter att förbli centrerade i det Heliga Hjärtat. Denna process kan endast initieras när ni har full kontroll över er fysiska och emotionella kropp. Det medvetna sinnet måste ha perioder av tystnad för att anpassa sig till de subtila viskningarna från själen och ert Högre Själv.

Ni kommer att uppnå sinnesfrid genom att medvetet andas genom ert Heliga Hjärta (medveten andning), som blir ett naturligt sätt att andas när ni väl kommit på tekniken. Öva på andningstekniken tills det blir en vana. Det är mycket viktigt att ni lär att andas medvetet.

Genom processen för fokuserad/ medveten andning, att följa vägen för andetaget, kommer ni successivt att bli medvetna om alla olika delar av kroppen. Er kropps grundläggande signaler av obehag eller sjukdom är mycket subtila i början. Om ni inte lyssnar till dessa signaler, kommer de så småningom utvecklas till smärta eller möjligen en allvarlig sjukdom.

Vi har ofta sagt att, då ni flyttar ut ur er komfortzon och det kollektiva medvetandets struktur, är en mycket modig sak att göra. Modet att gå ut för att söka och leva sin egen sanning, är det första steget ni kan ta för att ta tillbaka er personliga makt. När ni släpper bojor från det förflutna, och kommer till insikt om att ni kan ta kontroll över er framtid, börjar processen för uppvaknande till er potential som en mästerlig medskapare.

När ni fått visdom, och kan börja njuta av de positiva resultaten av era ansträngningar, börjar ni lita på er själva och ert omdöme. Era multiförnimmelser expanderar och blir starkare, och ni lär er att se både de positiva och negativa resultaten av era val från en högre utsiktspunkt, vilket så småningom leder till att fatta beslut från ett hjärtcentrerat perspektiv.

 

Processen med stigandet i högre-dimensionella riken av större ljus kräver att ni strävar efter att förena ert jordiska medvetande med varje högre vibrationsnivå av Guds-medvetande. Den stora planen har utformats så att ert återinträde i de högre världarna skulle åstadkommas genom att integrera ”White Fire”-fröatomer lagrade i Guds Diamantkärneceller vilka är en mer avancerad aspekt av ert Högre Själv.

En och en, steg för steg, integrerar ni viljestyrkan, visdomen, attributen och kvaliteterna för varje vidsträckt aspekt av er Själ. Hur snabbt och enkelt ni åstadkommer detta är upp till er, för ni fick gåvan av FRI VILJA, vilket är en viktig komponent i det Stora Skapandet vid denna underuniversella upplevelse.

Varje aspekt av medvetet skapande i denna universella undervärld, har upplevt själ-kroppsfragmentering, och varje själ, på alla nivåer och stationen i varande, är nu i färd med att läka och återförenas med de många aspekterna av sig själva. Ni kommer att integrera med så många aspekter av jaget som är möjligt samtidigt, i er nuvarande fysiska boning, och processen kommer att fortsätta när ni färdas mot de högre sfärerna av existens.

Ni är bio-datorer med harmonisk resonans. Var och en av er är ett komplext vibrationsväsen. Ni har vant er vid långsammare, tätare energier i tredje / fjärde dimensionen; men ni är i färd med att balansera, harmonisera och lyfta resonansen av ert kraftfält för att stiga in i ett mer raffinerat, Högre Dimensionellt tillstånd av att vara. Ni måste komma ihåg att ni är unika aspekter av Skaparen, och ni bör uppskatta det unika som ni strävar efter att återgå till, enheten av ert gudomliga själv.

Kom ihåg, när ni lyfter ert medvetande och återgår till harmoni, kommer ni att stråla ut mer förfinade frekvensmönster, och därför kommer ni locka till er dem som förkroppsligar och strålar samma harmoniska ljusmönster. Återföreningsprocessen innebär återförening av flera aspekter för självstyre samt återförening med många medlemmar av era närmaste själsliga följeslagare på resan.

Uppstigningsprocessen är en tid av återförening på många nivåer av Gudsmedvetande. Kom ihåg att vi bara är ett hjärtslag och en tanke bort. Vi omsluter er i strålande Helig Kärlek från vår Fader / Moder Gud.

JAG ÄR Ärkeängeln Michael.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...