Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman, 28 juli 2018

Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman

28 juli 2018

Att Förhöja Er Personliga Guds-essens

Kära Mästare, Skaparens andetag är existensens bränsle, och ni är den flamma den matar. Det är viktigt att ni förstår att ni utvecklar ert individuella SOLLJUS, som är en spegling av er egen Guds-essens.

Den mänskliga intellektuella tankeprocessen måste utvecklas bortom språkets begränsningar. Det finns en ofantlig rikedom av information som inväntar mänskligheten via inspiration. Ni måste utveckla era intuitiva förmågor för att kunna ta emot visdomen i den Gudomliga Blåkopian för Vattumannens Ålder, som nu börjar utstrålas från vår Fader/Moder Gud via de Tolv Galaktiska Strålarna av kosmiskt medvetande.

Den kommer inte från något utanför er. Den kommer att bubbla upp inom ert eget Heliga Sinne och Heliga Hjärta. Ni måste sträcka er upp och ta tag i den, för den kommer inte ner till utsöndringarna på Jordplanet och söker upp er.

Mogen andlighet är inte en omedveten upplevelse. Ni måste utveckla en själv-hållbar Gudomlighet, varigenom ni konstant andas det rika Praniska Andetaget av Liv/Adamantinpartiklar av Skapar-essens, så att ni kan ta emot andligt uppehälle från Livets Flod via det Åttonde Chakrat, er Själs Stjärna. Det bemyndigande Andetaget av Evighet öppnar vägarna som leder till de multidimensionella nivåerna av Skaparmedvetande.

Ni måste vidga ert inre perspektiv då ni gradvis förändrar ert sätt att tänka och uppfatta. Skaparens Ande kan inte isoleras. Anden genomsyrar allt i existensen på ett eller annat sätt. Ni måste expandera ert medvetande för att kunna införliva Skapelsens ofantlighet.

Är ni redo att acceptera faktumet att vår Fader/Moder Guds Hjärtas Kärna är brännpunkten och basen för alla religioner? Det är inte dogmerna, vidskepelsen, reglerna eller restriktionerna, utan kärleken, styrkan och perfektionen som resulterar i förmågan att skapa och njuta av världar av skönhet, balans och harmoni. När Guds sinne och hjärta manifesteras inom er blir ni en Fasett av den Kollektiva Messias. Det är det kreativa uppfyllandet av ert öde.

Ni är en gnista av Skaparen – en manifesterad Gudomlig Fasett av medvetande – en Stilla Punkt inom Skapelsen. Antingen berikar ni världen ni lever i eller hjälper till att förorena den. Hur ljus och varm är er Heliga Eld? Strålar den starkt och värmer andras hjärtan? Eller är den en svag flamma, inte ens stark nog att värma ert eget hjärta?

”Kallhjärtad” är inte en term som förknippas med en riktig Bärare av Guds Ljus. Ni kan resa genom skuggländerna med dem som skapade dem, eller ni kan gå med glädje i strålarna av Guds Ljus.

Ni är alla bekanta med de Tolv Strålarna av Gudsmedvetande, vilka ni för närvarande strävar att integrera och göra anspråk på som era egna. Dock finns det en mycket viktig fasett av Skapelsen som har hållits borta från massorna tills nu. Alla manifestationer i Omniversum är uppbyggda av organiserad Energi från den Högste Skaparens Hjärtas Kärna. Det finns en Mästarskapares Kärna av Kosmiskt Medvetande, som tilldelats den Högste Skaparens Fulla Spektrums Essens.

Fadern och Modern till detta Universum blev begåvade med en portion av dessa Skaparattribut, kvaliteter och dygder. Detta är den primära källan för Skaparmedvetande i detta universum, och allt är balanserat – allt är jämlikt – allt är harmoniskt. Innan vår Fader/Moder Guds Strålar sändes ut i det stora tomrummet fanns det ett oräkneligt antal mäktiga Högste Skaparen Strålar utsända i kosmos tomhet.

Dessa Skapare Strålar blev stora regioner i rymden med olika Ljustätheter och minnesceller av tidsmedvetande, vilka innehåller oändliga Gudomliga scheman för möjligheter i den materiella världen. Det finns membran av Ljus som skapar barriärer så att det finns en fast avgränsning mellan varje Sub-universum. Dessa Ljus-linje barriärer kan inte genomträngas eller korsas utan särskild Gudomlig dispens – det vill säga tills er personliga Själs Sång står i resonans till de förädlade Ljusfrekvenser som harmonierar med denna särskilda nivå av Gudsmedvetande.

En del av dessa Skaparstrålar är mycket bredare än andra, och det som håller dem isär är ett antal tunna membran av Ljus som innehåller kodningar av tidsceller inom pyramider av Ljus. Det finns levande pyramider av Ljus/liv inom varje energifält och dimensionellt utrymme av Skapelse. Skaparljus rinner fram från de pyramidformade skattkamrarna av Ljus för att användas av Elohim och Byggarna av Form när de gör nya kreativa konstruktioner såsom föreskrivits av vår Fader/Moder Gud.

Varje stjärna i galaxen är en nod för vibrerande energi. Varje person fungerar också som en levande stjärna, kapabel att ta emot och vidarebefordra harmoniska frekvensvibrationer i enlighet med hans/hennes nivå av medvetande. Som ni nu är medvetna om, kallas dessa frekvenser er Själs Sång. Ni är en Ljuspunkt, en vibrerande Gnista av det Gudomliga. Detta universum består av en gigantisk Himmelsk Själssång.

Från vår Fader/Moder Guds Hjärtas Kärnas Essens blev Son/Dotter Samskapares Essens manifesterad. Dessa förunderliga Varelser är nedstigna nedbrytningar av makten och majestätet hos våra Gud Föräldrar – precis som vår Fader/Moder Gud är en nedstigen nedbrytning av den Högste Skaparen.

Ur Essensen inom Mästarkärnan i Kosmiskt Medvetande skapades ett specifikt antal Sub-universa inom detta universella hela, med både feminina och maskulina attribut, dygder och kvaliteter av Gudomligt Ljus i perfekt jämlikhet och balans. Dock, när den större delen av dessa Sub-universa skapades, tilldelades de övervägande krafterna i den kreativa processen till antingen de maskulina eller de feminina attributen i Skaparmedvetandet.

I hälften av de Sub-universella Gudomliga Blåkopiorna(ritningarna), Faderns/Sonens kvaliteter av Gudomlig vilja, makt och syfte, blev de mentala/utåtriktade attributen av Skaparen betonade, medan Mor/Dotter attributen av medkänsla, fostran, intuition, inåtriktade kvaliteter kom i stödjande position.

Det finns också ett lika stort antal Sub-universa där Moder/Dotter kvaliteter och dygder har ledarrollen, medan Fader/Son attributen har en sekundär position. Har vi inte sagt er att detta universum kan kallas ett universum av stor och unik mångfald? Det skapades som ett univers-itet av lärande för er, Stjärnfröna från Omniversum. Dock, i huvudsak utformades den obestämbara mångfalden och magnituden av Skapelse så att Skaparen kunde uppleva obegränsade variationer av SIG SJÄLV.

Detta sub-universum har primärt varit en Fader/Son universell upplevelse från dess början. Vår Moder Gud och de vackra Gudinne-kvaliteterna har alltid varit närvarande, men inte i den fulla prakten och essensen av hennes Varande. Det är nu dags för Moder/Dotter och Fader/Son aspekterna av Skaparen att återgå till jämlikt partnerskap. Detta är den underbara evolutionära process som nu pågår i hela detta universum och inom alla dess skapelser.

Ni, som sökare på Vägen, måste initieras till de Pyramidala funktionerna av Ljus innan ni kan avancera till nästa nivå av utveckling – nästa tidscell av medvetande. Mänskligt skapande är bara en liten del av en mycket större och storslagnare kreativ process. Det är orsaken till att vi så hårt betonar att ni ska skapa er personliga Pyramid av Ljus i den Femte Dimensionen. Det är också därför vi gjort så detaljerade instruktioner om de olika pyramiderna av Ljus tillgängliga för er, och den viktiga roll de spelar i uppstigningsprocessen.

Ni kallas Stjärnfrön av en orsak, för när ni återvänder till Själv-mästarskap, kommer ni att initiera skapandet av Kristallina Frö Livs Minneskoder, en ny evolutionär process att användas i den nästa framkommande Gyllene Galaxen. Denna process är en del av Hjulet inom Hjulet Kreativa Processen, som vi kommer att dela med er i framtiden. Under tiden ber vi er studera det vi avslöjat, och att försöka få tag på det universella schemat vi skapat i ert sinne så att ni förstår nästa fas av de förunderliga kosmiska händelser som nu vecklas ut inför era ögon.

Mina modiga, vi vet att det kan bli mycket smärta, obehag och rädsla då ni går genom dessa accelererade processer, som skapar de dramatiska förändringar som nu sker i er värld. Vet att vi tillsammans kommer att övervinna alla motgångar. Vårt uppdrag är att öppna vägen för alla kära Själar som uttrycker en önskan att återvända till harmoni. Vet att var och en av er gör skillnad.

När ni tvivlar, behöver inspiration eller styrka, kom in i er Pyramid av Ljus och vi kommer att ge er mod, lyfta upp er och inspirera er. När ni känner er ensamma eller oälskade, gå in i ert Heliga Hjärtcenter, och vi väntar där för att fylla er med strålande kärlek från vår Fader/Moder Gud. JAG ÄR Ärkeängeln Mikael

 

FFRÅGA: ”Vissa människor verkar komma till det här livet med uppenbara gåvor: healing, psykiska förmågor etc. Hur vet en vanlig människa vad hans/hennes gåva att erbjuda mänskligheten verkligen är, när den inte är så tydlig för dem, annat än en brinnande önskan att stå till tjänst tillsammans med andra Ljusarbetare?”

RONNAS SVAR:

Kära hjärtan, det finns mycket få människor som är medvetna om sina kreativa eller andliga gåvor tidigt i livet. Det kan finnas ett intresse eller en önskan att lära sig eller utveckla en talang; dock, alla jag känner har fått uppleva många fasetter av livet, såväl som prövningar och tester, för att gradvis, över tid, utveckla sina talanger. Även om jag har haft några andliga upplevelser vid olika tidpunkter i mitt liv, så utvecklade jag inte någon intensivare önskan att söka andlig visdom förrän jag var närmare 60 år.

Gåvorna kommer gradvis fram då ni söker balansera och harmonisera de många Fasetterna av er Varelse. En fasett av ert högre själv ligger alltid och väntar på att få kontakt med er eller ta upp plats inom ert Heliga Hjärta, och med varje nedladdning av er Själs själv kommer mer gåvor, talanger och visdom att bli tillgängliga för er.

Det kräver arbete, dedikation och envishet; dock kan jag lova att det är väl värt besväret. Vi är på Jorden för att vara samskapare med vår Fader/ Moder Gud. Andens gåvor är tillgängliga för oss alla, men vi måste göra jobbet och vända oss inåt och sträcka oss utåt för att få dem.

ÄRKEÄNGEL MIKAELS KOMMENTARER:

Först, det är viktigt att ni eliminerar de saker i ert liv ni inte tycker om medan ni söker utveckla era talanger och hitta er passion. Om ni så bara blir en Fyr av Kärlek/ Ljus, så att ni kan skina med Fader/Moder Guds strålar ut i världen, så är det nog.

En viktig del av ert uppdrag på Jorden är att utveckla och fullkomna de gåvor och talanger ni för fram att upplevas i varje livstid. Det kommer att finnas en betoning, en önskan eller preferens att fullkomna vissa underutvecklade talanger eller förmågor. Men ni måste anstränga er och ta er tid att bli skickliga på det ni valt att ge er in på. Ibland kommer en person som är på god väg till hans/hennes mästarskap att inkarnera med vissa geniala förmågor som han/hon har fullkomnat i tidigare livstider. Detta händer oftare och oftare med de gamla själar som inkarnerar i dessa accelererade tider av omvandling.

Det kommer att finnas en del negativa drag eller vanor som betonas så att ni kan släppa, modifiera eller förfina dem; därigenom återgår ni till balans och harmoni så att ni kan påbörja processen med Själsexpansion och Självmedvetenhet.

Det kommer att finnas saker ni inte tycker om eller som ni har starka åsikter om – saker ni inte godtar som kan skapa split och göra er olyckliga eller obekväma. Några av dessa kommer att vara saker ni inte kan förändra, och därför måste ni acceptera dem och försöka göra det bästa av situationen.

Men den viktigaste livslektionen är att sträva efter att engagera er Själs Själv, och börja resan för återförening med de många Fasetterna av er Gudomliga natur; allt annat följer sedan.

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...