Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 30 juni, 2017

Ärkeängel Mikaels budskap för juli månad 2017

via Ronna Herman

30 juni, 2017

Är ni redo att bli Befriade?

Kom ihåg, mina Modiga, att ni lever mitt uppe i Evigheten. Budskapen gällande kosmisk visdom som vi kommer med, är inte ägnade att införa fler regler eller skapa nya dogmer. Vår avsikt är att tända kärlekens eld inom era hjärtan, och att ge er en glimt av den strålande framtid som ligger framför er. När alltfler av massorna känner ett missnöje som har initierats av deras Själs-Själv, är det synnerligen viktigt att Visdomslärorna gällande Uppstigningen studeras och delas med dem som finns i er omgivning. Ni, som är de uppvaknade STJÄRN-FRÖNA, är de som nu ska sprida framtidens VISDOMSLÄROR, som nu framträder.

Låt oss återigen ge er ett exempel på vad som sker när ni färdas längs Upplysningens väg. Ni har fått höra att det finns många ’herrgårdar’ i himlen, vilka i sanning är de många Dimensionella och sub-Dimensionella sfärerna av manifesterade Skapelser. Under den era som nu har avslutats, har mänsklighetens verklighet bestått av en kombination av Tredje- och Fjärde-Dimensionella frekvensmönster, som har bildats av ens individuella förflutna och nuvarande övertygelser och gärningar samt utförda dåd. Inneboende inom varje persons ’herrgårds-existens’ finns alla de människor som man har tonat in sig på och som är förenliga med denna specifika existensnivå. De delar många övertygelser och fungerar under många liknande begränsande koncept; brist, skuld, fruktan inför framtiden och de blir vanligtvis kontrollerade av rasrelaterade, kulturella, religiösa, såväl som traditionella regler och normer.

Inom denna verklighet har en normal ego-driven personlighet vanligtvis en själv-centrerad känsla av berättigande eller egenskap av en martyr; själv-uppoffrande och komplex med flera variationer och ytterligheter. De som fungerar inom denna frekvensnivå inom existensen samverkar med varandra, de väljer dem som återspeglar det som de saknar (vanligen på ett förvrängt och överdrivet sätt). De är vanligtvis inte bekväma med dem som genljuder vid en högre frekvensnivå, och fastän de är missbelåtna, har de svårt att slita sig loss och ta sig ut ur sina dysfunktionella livsmönster – deras upplevda bekvämlighetszon.

När ni eliminerar gamla vanor, övertygelser och gärningar, återvänder ni gradvis till harmoni inom ett accepterat spektrum av polaritet/dualitet. I och med varje högre frekvensnivå som ni uppnår, lämnar ni bakom er de situationer, människor och saker som inte längre är förenliga med er nya nivå av medvetenhet och resonans. Ofta förefaller det som om ni hade tagit ett steg igenom en ny Dimensionell dörr och en portion av det förflutna bleknar bort. Det är varför många av er får uppleva förlusten av vänner och/eller familjemedlemmar och varför ni byter jobb eller påbörjar en ny karriär. Många av er flyttar också till nya platser, ibland förstår ni inte riktigt varför ni har blivit vägledda till ett visst område, men det finns en djup inre vetskap om att det var menat att bli så. Många av er märker att det jobb ni utför, era fritidssysselsättningar, hobbies och många saker som i det förflutna intresserade er, är mindre tillfredsställande, för de passar inte in i er allt mer ständigt utvidgande, framåtgående verklighet.

Det förflutnas multi-dimensionella dörrar håller på att slå igen och framtidens dörrar håller på att öppna sig i en allt snabbare takt, i och med att Uppstigningsprocessen accelererar. Rädslan inför framtiden har under en lång tid utgjort en större kontrollerande faktor inom er medvetna uppmärksamhet. I början av er resa till tätheten, letade ni efter en stor variation av själv-uttryck och förändring, och ni gladde er över varje ny skapelse. Det har endast varit under era jordiska upplevelser som ni har glömt att ni var en sam-skapare, som var utrustad med en hel uppsättning kreativa förmågor och att ni har en direkt förbindelse till Skapelsens Kraft-Källa, som har fått namnet Livets/Ljusets Flod.

Ni, förtruppen för Stjärn-Fröna, som flitigt har slitit för att förfina resonansen i er fysiska farkost och uppgradera er emotionella och mentala natur, för att kunna återvända till en acceptabel nivå av dualitet, befinner er nu i processen att rensa ut de återstående, obalanserade frekvenserna inom de tre nedre sub-planen – astralplanen – inom den Fjärde Dimensionen. Ni har förfinat er Ljuspelare så att ni nu existerar i en värld som ni själva har skapat, och som består av de fyra övre sub-planen inom den Fjärde Dimensionen. De flesta av er som troget har följt våra läror, har kopplat upp er till en ström av frekvenser som består av en variation av Femte-Dimensionella frekvenser, såväl som en liten sipprande ström av Ljus från den Sjätte Dimensionen. Ni skulle kunna säga att detta är en ny formula av Ljus/Liv som ni nu är i färd med att skapa.

Inom de uråldriga esoteriska lärorna fanns detta förbryllande koncept: ”När en lärling på väg uppnår ett särskilt stadium inom Uppstigningsprocessen, dyker det som kallas ’Tröskelns Väktare’ samt en Närvarons Ängel upp. Tröskelns Väktare är den som står framför Guds port och Initieringsportalen. Närvarons Ängel står på andra sidan portalen.”

Eftersom så många av er på Vägen befinner er i en process av att rensa de återstående, obalanserade mönstren i de Tredje och lägre Fjärde Dimensionerna, är det dags för oss att förklara denna viktiga Facett inom initieringsprocessen. Tröskelns Väktare är en Minnes-Frö-Atom, i vilken med tiden de återstående, negativa tankemönstren inom de emotionella och mentala kropparna har kapslats in. När ni har uppnått en viss nivå av Upplysning, med ert Högre Själv som direktör, släpper Tröskelns Väktare långsamt dessa utmanande tankeformer till er medvetna uppmärksamhet och sedan vidare ut till er värld av former, så att dessa ska kunna transmuteras till harmoniska Ljusfrekvenser. Ängeln vid Portalen är en Facett av ert Högre Själv, som står redo att hjälpa er genom dessa intensiva perioder av prövningar. Tröskeln finns inom er Innersta Kärnas Gudscell; den är den innersta portalen som leder till ert Heliga Hjärt-Kärna, där vår Fader/Moder Guds Vita Eld-Frö-Atom vistas. När ni väl har fått tillåtelsen att komma in i den Gyllene Solens Kammare inom Det Heliga Hjärtat, kommer ni för evigt att förändras, för ni har då fått uppleva saligheten inom era Guds-föräldrars gemenskap.

Det har blivit mycket uppenbart att mänskligheten och Jorden befinner sig mitt uppe i en accelererad evolutionsprocess. Det är dessa tiders mirakel, Mina Älskade. Högste Skaparen utstrålar genom Omniversum – sitt fulla spektrum av Gudomligt Ljus. Detta kraftfulla, rena Ljus filtreras genom varje Stora Central-Sol, Fader/Moder Guds ’herrgårdsvärld’ inom varje Universum – ut till Skapelsens varje nivå – så att Skapelsens varje Gnista och fragment stegvis ska få tillgång till en ändamålsenlig nivå av Skapar-medvetande. Skapelsens Ljus, eller Adamantine-Partiklarna, görs tillgängliga för varje Själ som någonsin har skapats; men det finns vissa regler som gäller för denna ”Ljus-inlösens-process”: Varje Själ måste förbereda sin farkost, genom att höja sina vibrations-mönster till en viss nivå av harmoniska frekvenser för att kunna få ta emot dessa partiklar av Guds-Ljuset. Och ni måste komma ihåg att efter att ni har fått ta emot dessa Ljus-partiklar, så måste de bli aktiverade genom er kärleksfulla avsikt. Kärleken är kraftkällan, generatorn för dessa värdefulla partiklar från Källan till Allting.

Uppstigningen handlar om att lyfta upp, balansera och harmonisera era vibrationsmönster, så att de många Facetterna i ert Gudomliga Själv ska kunna stiga ner och få övertaget inom ert Heliga Hjärtas Kärna. När ni allt djupare forskar vidare in i kosmos visdom, är det ytterst viktigt att ni bibehåller ett tillstånd av medveten uppmärksamhet. Mänskligheten håller på att komma ut ur ett tillstånd av amnesi, eller vad som kunde kallas en begränsad medvetenhet om Självet, samt om Skapelsens komplexa omätliga rymd.

Vi har i det förflutna förklarat; men det är dags att uppdatera ert minne om det som äger rum, när ni korsar de många nivåerna och sub-nivåerna inom medvetandet. När ni rensar ut förvrängningarna inom ert aura-fält, sker också en inre process. Hela er fysiska struktur genomgår komplexa förändringar, vilka triggas av de högre frekvens-mönster som ni integrerar från Skapar-Källan via de Stora Ljus-Städerna. Er DNA, era chakra-centra och ert Heliga Hjärta/ert Heliga Sinne innehåller er Gudomliga Blåkopia. När ni integrerar allt fler av Guds-Medvetandets Adamantine-Partiklar, blir samtliga förvrängningar/ofullkomligheter som ni har skapat ur de koncept vilka ni har accepterat som er sanning, långsamt tillrättalagda. Många av dessa förvrängda koncept filtreras in i er medvetna uppmärksamhet för att bli helade eller eliminerade. Vi förstår att detta kan vara en obehaglig, förbryllande process.

NI HAR ETT HELIGT CENTRUM FÖR ER EXISTENS inom ert Heliga Hjärta, som vi har gett ett namn: er INNERSTA KÄRNAS GUDS-CELL för denna sub-Universella upplevelse. Runtomkring er har ni en eterisk Tredje-/Fjärde-Dimensionell STORSLAGEN TRIANGEL FÖR ER EXISTENS, som innehåller er Ljus-Pelare och det Kors av Materia som ni har skapat ner alltigenom tidsåldrarna. Ni existerar inom en GULD-OVAL (en ägg-formad sfär), som utvidgar sig och utstrålar alltmer Gudomligt Kärleks-Ljus, när ni genljuder med allt högre medvetandefrekvenser. Adamantine-Partiklarna av Gudomligt Ljus innehåller Levande energi, som har programmerats enligt en specifik Gudomlig Blåkopia. När ni får tillgång till detta Levande Ljus, måste ni aktivera det med er kärleksfulla avsikt och programmera det med Själens önskningar, vilka ständigt befinner sig i harmoni med er Gudomliga Blåkopia.

På de materiella existens-planen, måste Skapar-Ljuset bli inkodat med er Essens, i er egenskap av sam-skapare innan det är redo att strålas ut till formens värld. Det krävs en hel del mod och uthållighet att bli SJÄLV-MEDVETEN och SJÄLS-MEDVETEN. En ständig attityd av tacksamhet och att ge tacksamhet är upprätthållande för Själen.

Ni håller på att bli mycket kunniga i att analysera nya koncept och överflödet av information, som nu finns tillgängligt via den bemäktigande gåva som är urskillning. Nu när ni alltmer har tonat in er på ’Spirit’ och er inre röst, har ni förmågan att snabbt kunna avgöra huruvida ett koncept befinner sig i linje med er inre sanning. Om det inte är så, behöver ni avfärda det utan ondska eller dömande. Eller, om ni inte är säkra, lägg det åt sidan och be ert Högre Själv att värdera det för er på ett omisskännligt sätt. Vi är medvetna om att ni blir bombarderade med många nya koncept, av vilka vissa tänjer på gränserna till er konceptuella förståelse. Älskade Ni, var vänligen medvetna om att det ni får uppleva allting är en del av en återförening och en uppstigningsprocess.

Många av er får uppleva mirakulösa händelser i era liv, och vi ber er att vara tillräckligt modiga att dela med er dessa under till er familj och era vänner. Frukta inte att utsättas för löje eller kritik; ni kommer att finna gillande oftare än ogillande och intresse oftare än förakt. Religiösa samfund, delvis utifrån rädsla av att förlora sina följare, börjar införliva vissa av de mer moderata kosmiska lärorna. Medan det inte spelar någon roll hur eller varför, sker allting till mänsklighetens förmån och det kommer att hjälpa till med att snabba på transformationsprocessen på Jorden och hos hennes invånare.

Rannsaka era känslor gällande överflöd och brist, Älskade Ni. Om ens en fjärdedel av befolkningen trodde på, föreställde sig, åkallade och sedan arbetade i riktning mot välgång och ett överflöd för alla, så skulle ni få se en dramatisk vändning i händelserna, eftersom de som vaktar världens rikedomar, och de som roffar åt sig från de svaga och fattiga, börjar förlora sitt strypgrepp på världens ekonomi.

Håller ni hårt, med fruktan, fast vid och vaktar ni era rikedomar? Var uppmärksamma, Kära Ni, så att era förråd inte försvinner och går upp i rök. Ni vet, det är bara en form av energi. Energi är menad att cirkuleras, återvinnas, användas, reformeras, utvidgas och förfinas. Det som ni hårt håller fast vid kommer att lösas upp inför er åsyn. En del av Initieringsprocessen är att överlämna allt som ni håller kärt, allt som ni äger, till ert Gudomliga Själv, till allas högsta goda. Det betyder inte att ni kommer att förlora det som ni lämnar över; det betyder att ni är villiga att låta den Gudomliga planen arbeta igenom er, vilken ständigt är för ert högsta goda, fastän det inte kanske just nu förefaller så.

Bli inte förskräckta ifall ert förflutna bara blir till ett suddigt minne, speciellt de smärtsamma minnen som ni fick uppleva under denna livstid. Det är dags att hela och släppa det förflutna, Modiga Hjärtan. Det tjänar er inte längre att gräva i tidigare livstider för att hela er själva, eller för att försöka förstå varför ni i nuet agerar eller reagerar på ett visst sätt. Det är det gamla sättet. Medvetandets förvrängningar som ni i det förgångna skapade, kan inte existera när ni fyller er själva upp till överflödsgränsen med Adamantine-Partiklar genom de processer som vi har lärt ut till er. Dessa magiska partiklar innehåller Skaparens rena /perfekta Essens och kommer gradvis att transformera/transmutera alla förvrängningar inom ert aurafält och ert fysiska fordon. Sakta men säkert blir de ofullkomligheter som ni har skapat både inom era inre och yttre världar tillrättalagda. Kom ihåg att en sakta men säker fart framåt på Vägen leder till Själv-Mästerskap. Det är ego-personligheten som längtar efter ytterligare information och dramatisk bekräftelse; den söker i evighet efter spänning, drama och sensationslystenhet. Det har tagit en lång tid för Jorden och mänskligheten att nå det nuvarande tillståndet av ofullkomlighet, som nu är så allmänt förekommande. Den nivå av transformationsframsteg som ni, de Jordiska Ljus-Styrkorna, på en så kort tid har åstadkommit, är i sanning mirakulös.

Vi förstår att det nu råder tider av stora utmaningar och många av er undrar vad ni gör för att förtjäna sådana smärtsamma och krävande prövningar, när ni så troget har hållit fast vid er kurs. Vi talar om för er: ”Vackla inte nu, för när ni får möta dessa sista tester med kärlek och medkänsla, så kommer ni att märka att Ängeln vid Portalen hjälper er att rensa vägen. Med varje utmaning som ni med full fart får möta, inträffar mirakler och välsignelser för att uppmuntra er att rensa de återstående hindren på Vägen framför er.”

Detta är ett kritiskt steg inom Uppstigningsprocessen, för när ni framgångsrikt har lyckats med att stadigt etablera er Själs-Sångs resonans inom den högre Fjärde Dimensionen, så kommer ni att vara redo att införliva ett större mått av Femte-Dimensionella vibrationsmönster. Innan ni tar detta steg inom medvetandet, är det A och O att ni har uppnått en disciplin att förbli centrerade inom dualitetens erforderliga parametrar. Era förmågor att manifestera inom formens värld kommer att öka dramatiskt och om ni inte är väl-disciplinerade mentalt och emotionellt, så kommer ni att skapa större kaos, vilket högst sannolikt drar er tillbaka till ett tätare frekvensmönster.

Modiga Ljusbärare, är ni redo och villiga att bli Väg-finnare, att öppna dörrarna till de många av Skapelsens himmelska ’herrgårdar’/Dimensioner? Varje Dimensionell nivå erbjuder nya möjligheter, och ger er tillgång till flera nya förmågor samt utvidgad visdom. Men varje högre nivå kommer ävenså att utmana er på många sätt och kräver att ni släpper taget om allt det som inte längre tjänar ert högsta goda. Ni lämnade flera Facetter av ert större Själv längs vägen, när ni korsade över de neråtgående vägarna till de lägre Dimensionerna – ni måste också vara villiga att till det förflutna släppa taget om de människor, sätt att vara och de saker som inte passar in i er nuvarande och framtida verklighet, när ni gör er återresa till de högre Dimensionerna.

Älskade Ni, vi hjälper er på alla sätt som är möjliga inom den Universella Lagens ramar. Vi väntar tålmodigt på att ni ska ansluta er till oss inom de olika Pyramiderna av Ljus, som är stationerade runtom detta Sub-Universum. Vi har talat om för er att ni inte bara skapar er nya jordiska verklighet, utan ni skapar även era ’herrgårdar’ inom de Himmelska Dimensionerna. Vi förmedlar till er all utstrålning av Kärleken/Ljuset som ni kan ta emot. Ni blir älskade bortom alla mått. JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from: RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

You may also like...