Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 augusti 2020

Ärkeängel Mikael – ett meddelande för augusti

via Ronna Vezane

den 1 augusti 2020

De himmelska Förändringsvindarna sveper över Jorden

 

Älskade Mästare, lika säkert som ni lever och andas, så hjälper ni till med att skapa antingen Himlen eller helvetet på Jorden. Eller så känner många av er möjligtvis att ni vacklar någonstans mittemellan dessa två. Oberoende av vad ni tror på eller hur ni tolkar de urgamla lärorna, så är Himlen ett tillstånd av sinne-medvetande och befinner sig inte någonstans därute i de högre dimensionerna.

Det är inte bara en plats dit ni kan vara berättigade att färdas när ni går över och där ni lämnar er nuvarande farkost; fastän det inte är en slutlig destination, så är det också ett medvetandetillstånd som ni skapar och existerar inom, oberoende av var ni har befunnit er, var ni just nu befinner er, eller vart ni i framtiden färdas.

Ni kom från en ”himmelsk plats” och ni förde Kärlek/Ljus med er, tillika med förmågan att skapa en ”himmelsk miljö” oberoende av vilken dimension, värld eller verklighet ni har valt att uppleva.

Helvetet på Jorden är vad många av er har fått uppleva under dessa tusentals år alltsedan mänsklighetens ”Fall in i omedvetenhet”. Ni har levt i en ”overklig värld” där ni genomdränks av rädsla, vidskepelse, känslor av skam, skuld samt att vara ovärdiga kärlek och överflöd. Ni har låtit andra tala om för er hur ni ska tänka och handla och ni har tillåtit dem som ni har trott vara visare än ni själva att ta er makt ifrån er, samt att kontrollera era liv.

En malström av negativa tankeformer skapade av massorna har hållit er fångna i en illusionsvärld.

Er verkliga värld var designad att vara fräsch, ren, fritt flödande och harmonisk, med vilken ni skulle kunna färdas på medelvägen med ett fåtal hinder i er väg. En underbar värld av frid och överflöd där ni fritt skulle kunna sam-skapa i samarbete och harmoni med era medbröder och -systrar på färden. En plats där ni skulle kunna tona in er till samtliga medvetandenivåer, likaså sammanlänkade med Skapelsens samtliga Facetter. En plats som var utformad att vara en Himmel på existensens materiella plan.

Kom ihåg att ert uppdrag var att få uppleva den fysiska kroppens sfär, så att Skaparen också skulle få uppleva denna underbara Facett av SIN skapelse.

Miraklet i dessa tider är att massorna dagligen vaknar upp, i större och större antal. Ni, förtruppen, har öppnat upp vägen och förberett scenen för den ofantliga transformationsprocessen som påverkar hela mänskligheten och planeten.

Genom era outtröttliga ansträngningar, så har ni förankrat de högre Ljusfrekvenserna på och inuti Jorden, därigenom har ni gjort dem tillgängliga för alla som är redo att öppna sina hjärtan och ta steget till Självbemästrandets förhöjda medvetenhet. Varje person har förmågan att skapa sin egen unika Himmel på Jorden. Detta är miraklet under dessa enastående tider i vilka ni lever.

Ni stretchar era andliga muskler och ni når fram till de vidsträckta resurser som under de många Tidsåldrarna har väntat på er. Ni börjar göra anspråk på elementen och kännetecknen i er verkliga värld. En värld som ni alla i början hjälptes åt att skapa. Ner genom de många dimensionerna tog var och en av er med sig, lagrade i er innersta Diamant-Kärnas Guds-Cell, alla egenskaper, förmågor och kännetecken hos de tolv Strålarna – en dyrbar gåva från er Fader/Moder Gud.

I början använde ni era förmågor till att skapa många magnifika och underbara saker tills era förmågor med tiden minskade, blev förvrängda och ofullkomliga på grund av ert fall till de lägre dimensionernas illusoriska negativa omgivning. Sålunda började ni skapa och leva i en overklig värld, en helvetisk plats som ni själva hade åstadkommit.

Den Högste Skaparen känner enbart till perfektion och våra föräldrar Fader/Moder Gud önskar enbart det allra bästa för hela Skapelsen. De bestraffar inte. De väljer inte sida. De känner ingen ilska eller fruktan. De är fyllda med, och de utstrålar enbart Kärlek/Ljus, som omfattar medkänsla, glädje och harmoni, såväl som alla saker som är rättfärdiga och goda. Det spelar ingen roll vilken religion ni tillhör. Det spelar ingen roll om ni är en ateist, agnostiker eller om ni säger att ni hatar eller förnekar Gud. Ni kommer i sanning aldrig att dö – ni ändrar bara form. Ni är odödliga.

Kom ihåg att ni är ett brutet Ljus/en Gnista från Skaparen. Ni ser genom en lins som består av vibrationsfrekvenser vilka är sammansatta av tankeformer, avsikter och handlingar som leder till en unik bild av den verklighet som ni under flera tusentals livstider har skapat.

Ni befinner er i en process av att på nytt göra anspråk på er högre sanning, ni förfinar era tankar och rensar er syn. I och med att ni gör det, så löses illusionens slöjor sakta upp, medan ni gradvis bygger er nya version av Himlen på Jorden, som stegvis kommer att blandas in och smälta samman med visionerna hos era andliga bröder och systrar.

Varje fas i den Gudomliga Planen finns holografiskt inpräntad i Jordens aurafält och det finns en Kod av en Minnes-Frö-Atom som är utformad till att tändas upp inom var och en av er under en specifik tid – och som ger er knuffar och inspirerar er till att förverkliga ert Gudomliga Uppdrag – en integrerad del av den Stora Planen. Den har omsorgsfullt utformats så att om någon av er abdikerar, så finns det alltid en annan tapper Själ som står redo att ta er plats.

Den Gudomliga Blåkopian för Jorden och mänskligheten kommer inte att nekas. Den kommer att förverkligas. Det finns flera möjliga planer med vidsträckta parametrar och också en säkerhetsanordning. Tidsåldrarnas framåt-marsch kommer att framskrida såsom har bestämts av Skaparen och vår Fader/Moder Gud.

Under århundradenas lopp har det förekommit förutsägelser och profetior om en Ny Tidsålder av evolution på Jorden och inom mänskligheten, och som har fått benämningen en övergång från instinktiva, fysiska/människor till INTUITIVA ANDLIGA/MÄNNISKOR – en återgång till er sanna natur i egenskap av Skaparens Gudomliga Gnistor. En galaktisk cykel tar ungefär 26.000 år att fullborda och Jorden samt alla kännande Varelser påverkas i och med att mänskligheten tar sig ut från mörkret till det förfinade Ljuset och en ny kosmisk dag.

En ny Gyllene Tidsålder håller på att bildas. En underbar Gyllene Galax befinner sig på ett tidigt stadium av utformande. Den kommer att inbegripa de förfinade vibrationsfrekvenserna i era framgångsrika jordiska upplevelser, tillika med den visdom som har samlats in alltigenom era många resor på det jordiska planet – en storslagen, ny Gudomlig Plan som har sänts ut från Den Högste Skaparens Sinne och Hjärta till vår Fader/Moder Gud i detta Universum.

Under de gångna Tidsåldrarnas natt, eller mörka cykel, sjönk ni ner till täthet och er Livs-/Ljus-Linje till ert Högre Själv och vår Fader/Moder Gud minskade i hög grad. Ni lämnades till att få ta till era egna knep i hopp om att ni skulle vakna upp till er Inre Källa (era inre tillgångar) av Andlig Kraft.

Den Gudomliga Planen begärde inte att ni skulle uppleva brist, begränsning och rädsla; men ni var tvungna att genomlida konsekvenserna av era gärningar av fri vilja, de disharmoniska energier som ni projicerade ut till er värld.

Tidigare har vi flera gånger talat om lagarna gällande orsak och verkan eller att det för varje handling finns en reaktion, som leder till det som är känt som negativ eller positiv Karma. Under flera Tidsåldrar har ni, i egenskap av de Upp-Lysta, flitigt arbetat för att balansera er egen personliga Karma, era förfäders Karma samt rasrelaterade karmiska influenser. Det var en större del av spelet för dualitet och polaritet – att återgå till balans och harmoni i samtliga Facetter av ert Varande. Under flera Tidsåldrar har ni kämpat med materians kors.

Det är underbart att se när ni sakta tar tillbaka de oharmoniska energierna som så länge har hållit er ur balans, till harmoniska frekvenser.

I och med att ni healar och transmuterar de tankeformer som har hållit er fångna i ert förflutnas helvetiska omgivning, så blir ni åter en gång en Pelare av Ljus. Det kors ni bär på blir till ett kors av Ljus som strålar ut via ert Sol-Krafts-centrum utifrån framsidan och baksidan av ert hjärtchakra. Sålunda skapar ni en pelare av Ljus, med vilken ni börjar uppleva frukterna av ert arbete när ni på nytt gör anspråk på ert himmelska arv i egenskap av Ljusets Sändebud.

Ett flertal av er undrar vad som nu kommer att hända när vindarna av krig, konflikter och förstörelse sveper som ett mörkt och tungt moln runt Jorden, rör vid och påverkar allt och alla. Det beror på vad ni känner och tänker, kära Ni – vad har ni i sinnet och i ert hjärta gällande huruvida ni kommer att stå stadigt i Ljuset eller öka på de negativa karmiska tankeformerna som skapas i vartenda ögonblick.

Återigen frågar vi er, bidrar ni till Himlens befriande vibrationer, eller helvetets disharmoniska frekvenser? Vi ber er att inte längre sitta passivt vid sidan om och göra ingenting. Ni blir ombedda att stå upp och räknas, för nu behövs er dynamiska Livs-Krafts-energi som aldrig förr.

Ni är mycket kraftfullare än ni kan föreställa er, mina tappra vänner, och ni spelar en viktig roll i att uppnå en fredlig lösning på varje oroande världssituation. Den energi som ni utstrålar från ert hjärtcentrum har precis lika mycket inverkan på resultatet av de förödande konflikterna runtom i världen som de som befinner sig på frontlinjerna.

Även ni befinner er på frontlinjerna, så att säga, för ni har förmågan att ta kontakt med substansen av den rena, omanifesterade Livs-Kraften och forma den till kraftfulla tankeformer och handlingar som kan övervinna alla bakslag.

De tappra Själar som har blivit kallade till slagfältet, oberoende av vilken sida de slåss för, om de gör det med en önskan om sann rättvisa för alla och med medkänsla för sina medmänniskors Kraft, i stället för hat, en önskan om hämnd och att förslava eller kontrollera andra, så fungerar de såsom rättfärdiga Ljusets hjältar och Himlens styrkor är med dem.

Ett stort antal människor runtom i världen klagar: varför kan vi inte ha ledare med integritet, vilka är andligt inspirerade i stället för dem som är själv-tjänande, som strävar efter makt och som inte har massornas bästa intresse som sin främsta målsättning?

Mina Älskade, det är också ett tecken i tiden. De stora förändringarna som långsamt äger rum måste börja i människornas hjärtan. I och med att era övertygelser förändras och får kraft och styrka, så kommer ni att bygga upp nya tankeformer av en positiv natur. Ni kommer att insistera att era ledare hålls ansvariga, har integritet och är pålitliga, modiga hjältar för folket. Era ledare återspeglar massornas tänkesätt.

En viktig del i ert livsuppdrag är att utstråla villkorslös kärlek till HELA mänskligheten samt till Jorden. När detta koncept blir massornas övervägande önskemål, så kommer det att skapa en kraftfull tankeform som läggs till hela kollektivet, så att den kan användas för ALLAS högsta goda. När ni gör det, så står ni i linje med Skaparens Gudomliga Plan och ni står tillsammans med mina Skaror av Ljus såsom mästare i en harmonisk samexistens på Jorden.

När vi säger att ni borde sträva efter det som är er passion och det som ger er störst tillfredsställelse och glädje, så har många av er inte den minsta uppfattning om vad detta är. Vi ber att ni börjar med att eliminera de saker som är stressfyllda i ert liv, det som ger er smärta och det som ni fruktar. Ni blev inte sådan ni är på en dag, en vecka eller ett år; men ni kan på nytt göra anspråk på ert bemäktigade mästerliga Själv mycket snabbare än vad ni föreställer er.

Vi har under de senaste åren erbjudit er många verktyg, tekniker och mycket information, men ni måste göra ett åtagande och bevisa för er själv att det som vi erbjuder är de magiska verktyg som ni har letat efter.

Vi har många gånger sagt att ni måste vända kunskap till visdom, eller ni måste komma till insikten om att något är sant och uppnåeligt. Insikter sker när någonting i ert sinne blir kristallklart och ni vet att detta är er sanning. Sedan måste ni ta denna sanning till handling. Kunskap och visdom överdragna med kärlek och medkänsla, som drivs av fokuserad avsikt/handlande, skapar den kraft som bär nycklarna till den universella guldgruvan av omanifesterad potential – en potential som bara väntar på att ni ska forma den och skapa något som ni kan föreställa er. Detta är vad som väntar på er i er nya himmelska värld i morgondagen.

Detta är en tid för integration och att återvända tillbaka till balans om alla saker och ting. Det som är av största vikt är återföreningen av Fader/Moder Guds-Krafterna inom var och en av er och i slutändan hela Jorden. Denna återföreningsprocess kommer att snabba på er återgång till balans och harmoni inom er själva. Ni kommer på nytt att förkroppsliga både de maskulina och feminina utmärkande dragen, egenskaperna och förmågorna hos Högste Skaparen. Inom er finns inget som är brutet eller som krigar, utan ni är bemäktigade genom de sammansatta egenskaperna, kännetecknen och förmågorna i ert Gudomliga Själv.

De himmelska förändringsvindarna sveper över er Galax och har äntligen nått fram till Jorden. Ni kan inte längre ignorera det faktum att er värld håller på att förändras ögonblick för ögonblick. Ni känner att tiden snabbas upp, men det är i själva verket er Jord som i en snabbare takt rör sig i spiral genom rymden. Ni rör er till en verklighet där tiden är flytande och rymden är formbar.

Storslagna Varelser av Ljus har kommit långt ifrån Omniversum för att observera och hjälpa er i dessa epokgörande tider av ofantliga förändringar. Vi kan inspirera, vägleda och hjälpa er, men ni allena måste skrida till handling som kommer att resultera i Himlen på Jorden.

Håll utkik efter tecknen i skyn och de underbara molnen och solnedgångarna som änglarna målar för er. Var känsliga för knuffarna och viskningarna vi sänder åt ert håll och var medvetna om alla mirakel, små och stora, som vi arrangerar för er.

Vi finns inte där ute. Vi finns på blott en tankes och hjärtslags avstånd. Jag omger er och omsluter er i mitt aurafält av kärlek och beskydd. Ni är omåttligt älskade. Jag ÄR Ärkeängel Mikael.

 

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. StarQuest Archangel Michael through Ronna Herman-Vezane

starquestmastery.com

https://tinyurl.com/y4vgp7sy

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

You may also like...