Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 januari 2022

 

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane

den 1 januari 2022

”Få tillgång till visdomen i Ditt Högre Jag”

 

StarQuestMastery.com https://tinyurl.com/4t6p4ack

Älskade Mästare!

Uppstigningen innebär att du får en klarare medvetenhet om ditt Själv, samt att du accepterar det faktum att du är en facett i vår Moder/Fader/Guds Vita Flammas Frö-Atom. I och med att du allt djupare går in i dig själv, så får du insikten om din koppling till ALLT SOM ÄR.

När du väl har känt den utsökta saligheten i en koppling hjärtan emellan, med vår Moder/Fader/Gud och du helt och hållet förmår dra till dig Adamantin-Partiklarna av Kärlek/Ljus, så uppfylls gradvis din längtan efter kärlek. Din hunger efter näring kommer också att bli stillad och du kommer att få den styrka, vilja och beslutsamhet som du behöver för att med glädje kunna slutföra ditt jordiska uppdrag.

Energi genereras via attraktionens frekvensmönster, snarare än mönster av motstånd eller friktion. Tankar, ord och emotioner har antingen en gynnsam eller en skadlig inverkan på den fysiska farkosten och de skapar även ett visst band av frekvenser inuti ditt aurafält och bortom. Därmed skapas din verklighet på det fysiska planet. Universums lagar bestämmer att ”du alltid måste uppleva det som du skapar”.

Kom ihåg att det uttalade ordet är den fysiska världens språk. Det andliga språket består av ljus, helig geometri, fantasi, ljud och färg. När du utstrålar kärlekens förfinade frekvenser överallt runtomkring dig, så kommer de negativa krafterna inte att påverka dig.

Mina Tappra, ni måste bli ett tillflöde i Livets Flod, en kanal för Skapelsens Gudomliga kraft. Stagnation inleds omedelbart när ni stoppar Adamantin-Partiklarnas flöde in till och genom ert Heliga Hjärta. När ni blir en Vaktpost av Ljus, så kommer er aura att växa till sig och lysa när ni blir belysta med Andevärldens strålglans.

Du, ditt hem, ditt närområde, din stad, ditt landskap och land har alla ett aurafält, om det så är klart eller matt. Varje lands hjärta och Själ måste återupplivas. När enhetsmedvetandet går förlorat, så börjar ett lands Andliga kraft avta. Kom ihåg att allt som existerar har en aura. Skaparens gudomlighet och väldiga kraft finns i allting!

Många Själar befinner sig i vad som skulle kunna kallas andlig konkurs, för de har antingen använt upp sin tilldelade andel av Adamantin-Partiklar av Liv/Ljus och är nu så dränkta i den Tredje-Fjärde-dimensionella världens lägre frekvenser att de inte längre förmår koppla upp sig till Livets kosmiska flod och dra till sig Skaparens hela spektras Ljus. Eller så har de alltsedan tidig barndom inte kunnat få till sig den behövliga nivån av harmoniska frekvensmönster för att tända upp sin andel Adamantin-Partiklar som finns lagrade i deras Heliga Hjärta.

Olyckligtvis tar många kära Själar med sig in i döden den större delen av sin beskärda del av Skapar-Ljus. Dessa är de plågade Själar som känner sig oälskade och har lett ett liv av lidande och ofta isolering eller våld, som skapades utifrån en känsla av hopplöshet, känslor av självhat och mindervärdighet. De fokuserar ofta på sitt hat och sin frustration utåt, beskyller andra och ödet för sina misslyckanden, medan de hela tiden är omedvetna om att de är källan till sin egen smärta och sitt lidande.

Ett flertal av dessa dyrbara väljer att träda fram på något som skulle kunna kallas Skuggans och Ljusets lägre spektrum. På Själsnivån valde de ett lager av livets drama som de skulle få uppleva, för de önskade övervinna vissa obalanserade frekvensmönster från det förflutna. Men många gånger är vägen de valde en alltför stor utmaning och de faller tillbaka till de negativa mönstren i flera fruktlösa livstider.

De som har minst frihet att välja drivs av besatthet, beroenden och omedvetna impulser. De kontrolleras av tidigare negativa intryck som är mycket svåra att rätta till. Kom ihåg, kära hjärtan, att ni inte döms av någon annan är er själva och ni kommer alltid att få en möjlighet att få bukt med tidigare överträdelser. Självförlåtelse är det första steget i att heala det förflutna och att återkoppla till kraften inombords.

Det kan förefalla hjärtlöst och liknöjt; men en Själv-mästare avslutar stegvis relationer med människor med vilka de inte längre befinner sig i harmoni. Det borde inte förekomma något dömande, endast ett gradvist frisläppande och tillbakadragande, eller avbrytande av alla vidhäftade energisträngar. Det är vanligen den andra personen som avslutar relationen, för man kan inte längre ta emot den ”emotionella energin” från den upplysta personen.

Så många ensamma Själar letar efter sina Själsfränder och detta sker överallt i världen, när allt fler Själar når en viss nivå av harmoni inombords. För miljontals av er, så är detta tiden då er Själ har uppnått sin yttersta punkt på Sin resa av Separation och ni befinner er nu mitt på färden av ”återförening och integrering”.

Er Själ har stegvis belysts med ett Gudomligt missnöje som sakta filtreras in i ert medvetande och ni har vänt er inombords för att tämja egot och återkoppla till Själen, Översjälen samt de många facetterna i ert Högre Jag. Ni har nu potentialen att ta kontakt med de många Facetterna i er Själsfamilj, ert Högre Jag, era flera Översjälar och er Gudsstråle (JAG ÄR-Närvaron).

Å andra sidan så har många Själsfränder liknande Själsvibrations-mönster, men har nödvändigtvis inte likadana fysiska auramönster. Själsfrekvenser är starkare än fysiska frekvensmönster och de är starkare när ni befinner er i ett emotionellt tillstånd som känns i hjärtat. Ifall utstrålningen är tillräckligt stark så lyser Själens skönhet igenom; men den kanske inte är tillräckligt stark för att få bukt med de fysiska, emotionella och mentala drag som inte befinner sig i harmoni med varandra för att skapa en hållbar, tillfredsställande relation.

Fysiska relationer är svåra i bästa fall på det jordiska planet och i synnerhet när ni strävar efter Själv-bemästrande och ni befinner er i processen av att ”känna er själv”, vilket leder till ständiga inre och yttre transformerande förändringar.

Mina tappra, glöm aldrig att ni är eviga och odödliga. Er fysiska kropp är ett temporärt tempel inom vilket Gud vistas. Det Heliga Hjärtat är Själens tempel; därinne ligger livets Essens där den sanna kärleken bor och där er medvetenhet om Oändligheten börjar. Gudscellen i Diamantkärnan inuti det Heliga Hjärtat innehåller Gudsmedvetandets Tolv Strålar, vilka är eteriska kristallprismor av brutet Ljus som kallas Strålar, vilka strålar fram Skapelsens Essens.

Döden är en Metamorfos, ett utbyte av kroppens kappa till en mantel av Ljus. Ni har endast ett liv och det är evigt. Ni har intagit flera roller på er resa genom evigheten; men ni är sådana ni var i begynnelsen inom ert Heliga Hjärta; ett av Högste Skaparens Gudomliga Barn.

När du blir ”Kristnad” inser du din Gudomlighet inombords och du följer sedan ofelbart vägledningen av ditt Gudssjälv. I de högre sfärerna är din Ljusfarkost ren, perfekt och oförstörbar. Föreställ dig en helhet som aldrig har förändrats och som inte har några felaktigheter.

När du håller dig centrerad inuti det Heliga Hjärtat upprätthålls din koppling till Gudsmedvetandets högre nivåer och säkerställer en stadig ström av Skaparljus, Kärlek och Liv. Det Övermedvetna sinnet är en magnet för högre, gudalik sanning. Inom varje person är önskekroppen en genererande kraft.

Ni domineras av antingen egots önskekropp, som kontrolleras av de fysiska sinnena, eller den andliga ”rättfärdigade” önskekroppen, som kontrolleras av det Högre Jaget.

Det undermedvetna, subjektiva sinnet styrs av det medvetna sinnet och betingning från det förflutna. Det är programmerat och omprogrammerat genom vibrationsintryck, genom vilka de lägre, negativa tankeformerna från det förflutna har övertygat er om att ni är syndiga, svaga, ofullkomliga samt undermåliga. Alltigenom era många tidigare livsupplevelser har ni skapat en kraftfull virvelrörelse av tvivel, depression, rädsla, brist och nedbrytande sjukdom, vilket leder till en för tidig död.

Dessa skadliga tankeformer har upprepats om och om igen, tills de stadigt har inrotats inom varje individs undermedvetna sinne, såväl som inom den kollektiva medvetna övertygelsestrukturen, tills de blir massornas accepterade verklighet.

Ert Heliga Sinne känner ständigt till sanningen och det kommer slutligen att övervinna missuppfattningarna i det medvetna sinnet, som kan omprogrammeras medan ni strävar efter att rensa det undermedvetna sinnet från negativa intryck. Ert Heliga Sinne är den direkta kopplingen till Gudssinnet! Måttlighet i alla ting leder till jämvikt, balans och en känsla av välbefinnande.

Själv-bemästrande leder till kontroll över de fysiska emotionerna och tankeprocesserna i det lägre sinnet. En Själv-Mästare står stadigt centrerad i det Heliga Hjärtat mitt uppe i kaoset och förändringarna, håller fast vid visdomen i det Heliga Sinnet – medan det samlar in styrka och vägledning från vår Fader/Moder/Gud – och är ständigt en iakttagare av processen medan hela illusionen sakta bleknar bort.

Uppstigningen innebär att få en tydligare medvetenhet om Självet och att acceptera faktumet att du är en förlängning av vår Moder/Fader/Gud. När du allt djupare gör efterforskningar inom Självet, så börjar du begripa din intima koppling till Skaparen.

När du väl har känt den utsökta saligheten i en koppling hjärtan emellan med vår Moder/Fader/Gud och du helt och hållet förmår ha tillgång till Adamantin-Partiklarna av Kärlek/Ljus, så uppfylls din längtan efter kärlek steg för steg. Din hunger efter näring kommer också att bli tillfredsställd och du kommer att få ta emot den styrka, vilja, beslutsamhet som du behöver för att med glädje kunna fullborda ditt jordiska uppdrag.

Energi genereras via attraktionens frekvensmönster, snarare än mönster av motstånd eller friktion. Tankar, ord och emotioner har antingen en gynnsam, eller en skadlig inverkan på den fysiska farkosten och de skapar även ett visst band av frekvenser inuti ditt aurafält och bortom. Därmed skapas din verklighet på det fysiska planet. Universums lagar bestämmer att du alltid måste uppleva det som du skapar.

I och med att du börjar bearbeta integrerandet av de många Facetterna i ditt Högre Jag, så kommer du också att få tillgång till dina högre skapande förmågor. Du måste lära dig att fullända ett tillstånd av alert avslappning, varmed du är sam-skaparen såväl som en iakttagare av processen. Du måste vara tålmodig, för det finns ett förberedande steg som måste följas i processen av att aktivera krafterna och egenskaperna i ditt högre medvetande.

Språket för de omedvetna och undermedvetna sinnena är främst bildframställning. Aktiveringen och integrationsprocessen av de undermedvetna, medvetna och Övermedvetna sinnena accelereras genom den avsiktliga övningen av att fullända dina färdigheter i bildspråk och visualiserande. Att fullända dina färdigheter med Tele-tankar kräver en intensiv vilja att lyckas, tillika med beslutsamhet och koncentration.

Dina framsteg till de högre medvetandesfärerna är en stegvis uppvaknandeprocess, varmed du vaknar upp till knuffarna och visdomen från ditt Själs-Jag, samt ditt Högre Jag/din Översjäl. I och med att du träder in på Vägen av Upplysning, så initierar du en process av att utveckla en medveten, uppmärksam medvetenhet.

Du måste först fokusera på de fysiska aspekterna i din Varelse; din fysiska farkost, chakra-systemet, din emotionella natur samt dina mentala förmågor. Stegvis, över tid, när du balanserar, harmoniserar och integrerar en viss grad av enhetsmedvetande i ditt fysiska Varande, så är du redo att få tillgång till vibrationsmönstren, visdomen, egenskaperna och förmågorna i de högre Fjärde- och lägre Femte-Dimensionella verkligheterna.

Detta är den grundläggande transformationsprocess som kallas Uppstigning i Medvetande.

Denna procedur inkluderar att du ansluter dig till, balanserar och integrerar hjärnans högra och vänstra halvor, att du får tillgång till ditt Heliga Sinne, såväl som att du balanserar och harmoniserar de sju eteriska sinnescentrumen i den fysiska kroppen, vilka kallas Chakrasystemet.

När du tänder upp Kundalini-flamman, som ligger lagrad i Rotchakrat samt ditt reservförråd av Adamantin-Partiklar av Ljus (vilka lagrades där vid födelsen för ett framtida bruk), så inleder du processen av att öppna och aktivera det högre medvetandets Sju Sigill. Du kommer gradvis att få tillgång till ditt Heliga Hjärtcentrum och din Gudscell i den innersta Kärnan börjar flamma upp, samt förstorar och utstrålar därmed med en större kraft de dynamiska Strålarna i Gudsmedvetandet.

Detta är din egen formel, din Själs-Sång, som blev inkodad inom din kristallina struktur före din resa in till den fysiska kroppen. Din uppgift är att förstora upp, öka och lägga till denna Själs-Signatur av Ljus, när du rör dig allt djupare in till ett expanderat Gudsmedvetande.

Du måste inse att du existerar i en virvel av vibrationsfrekvenser som har skapats genom dina egna kraftfulla tankar, handlingar och din intention. Medan du existerar i den lägre-frekventa omgivningen i en Tredje-och Fjärde-Dimensionell verklighet, så har du endast tillgång till de energikrafter som består av ursprunglig Livskrafts-substans, halv-spektrum-Ljuset i de oharmoniska materiella existensplanen.

Dessa vibrationsfrekvenser svarar an på dina tankar och handlingar, om de så är positiva eller negativa, och manifesteras slutligen materiellt beroende på dina tankars kraft och repetition. Din mentala sinnesstämning avgör resultatet för dina kreativa ansträngningar. Universella Lagar säkerställer att du får uppleva de resulterande manifesterade uttrycken i dina tankar och handlingar, om de så är positiva eller negativa.

Är du villig att sträva efter att upprätthålla en balanserad kraftfull natur så att de frekvensmönster som du utstrålar in till världen är kärleksfulla, vänliga och gynnsamma för samtliga? Om du i sanning är seriös gällande att utveckla dina latenta förmågor av telepatisk kommunikation, så är det viktigt att du tillägnar tid varje dag till studier och utövande.

Skapa en helig plats där du inte blir störd och be dina guider och lärare att ansluta sig till dig där. I och med att du stegvis tonar in dig till de högre sfärerna och rensar förvrängningarna från det förflutna från din personliga Ljuspelare, som förbinder dig med din JAG ÄR-närvaro (ditt Guds-Jag) och vår Fader/Moder Gud, så kommer du sakta att utveckla din förmåga att upprätthålla en konstant nivå av ett Alfa-tillstånd.

Efter det så får du åtnjuta en pågående relation med ditt/dina Högre Jag, dina guider, lärare, det Kosmiska Rådet av Ljus samt Änglasfären. Detta är ditt yttersta mål.

Mina tappra, vi vet att det kan förekomma mycket smärta, obehag och rädsla när ni rör er genom dessa accelererade processer. Var medvetna om att vi tillsammans kan övervinna alla bakslag. Vårt uppdrag är att öppna upp vägen för varje kär Själ som uttrycker en önskan om att återgå till harmoni.

När du tvivlar, behöver inspiration eller styrka, stig in i din Pyramid av Ljus och vi ska ge dig mod, lyfta upp dig och inspirera dig. När du känner dig ensam eller oälskad, gå in i ditt Heliga Hjärtcentrum och vi ska vänta där för att fylla upp dig med vår Moder/Fader/Guds strålande kärlek.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

 

Transmitted through Ronna * Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...