Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 juni 2020

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane

1 juni 2020

Ni, Vägvisarna, är Hoppet för Framtiden

Älskade mästare, det är nödvändigt för er att förstå den kritiska naturen av de dramatiska, accelererade och snabbt föränderliga tider ni nu upplever. Ni är i slutstadierna av en specifik tidsenhet, och ni har alla varit utsatta för ett unikt regelsystem.

Totalt fri vilja bedömdes vara en stor gåva; dock blev det en stor börda då mänskligheten försjönk i dualitetens breda spektrum, vilket resulterade i stor smärta och stort lidande.

Det fanns en icke-inblandnings-klausul inskriven i regelverket, och den specificerade tiden för denna särskilda fas av Skapelsen måste vara utspelad innan vår Fader/Moder Gud kunde deklarera:

”Det är nog nu! Det är dags att medla! Det kommer att finnas en Gudomlig Dispens för dem som strävar efter att uppnå Själv-mästarskap, och den Andliga Hierarkin och Änglariket har tillstånd att hjälpa till på alla lämpliga sätt inom ramen för Kosmisk Lag”.

Lagen om Nåd existerar på de högre frekvenserna av Kosmisk Lag, och den kommer hädanefter att vara tillämplig på uppdykande Andliga Mänskliga Varelser. En ny expanderad cykel av Skapelse är på ingång och alla ni som strävar efter att uppnå ett förenat tillstånd av medvetande kommer att bli utnämnda till samskapare av framtiden.

Som en Stråle av Guds-Ljus ska ert Gudomliga Uppdrag expandera gränserna för Guds-medvetande. Ert mål är att bli mästare av manifestation, att dra fram Skapelsens Essens, aktiverande den inom ert Heliga Hjärta, och via specifika tankar från ert Heliga Sinne knåda Gud-substansen till en ändlös variation av former. Sålunda blir ni en sann förlängning av vår Fader/Moder Gud.

Ni, vägvisarna, är hoppet för framtiden. Ni lägger ut grunden för en ny social ordning. Det är mycket viktigt att ni går en medelväg. En Själv-mästare tar inte parti för någon sida, varken för eller emot de konflikter som för närvarande rasar runtom i världen.

Er personliga styrka är mest effektiv när ni kvarstår centrerade inom ert Heliga Hjärta och är vägledda av visdomen i ert Heliga Sinne. Er hållning borde alltid vara god vilja, och er plattform borde vara för allas högsta bästa.

Då ni aktivt söker upp-Lys-ning och strävar mot att återvända till balans och harmoni inom er, är det viktigt att ni blir medvetna om vissa karmiska begränsningar som er Själ har accepterat som en lär-upplevelse i denna livstid.

Det finns speciella begränsningar och villkor som inte kan ändras, och lektionen består i att nådigt acceptera dem och att sträva mot hög skicklighet inom ramen för de begränsningar som förelagts er – inte som ett straff utan som en möjlighet att balansera oförenliga energier och tankemönster.

Emellertid, vill vi poängtera, denna livstid är unik för varje Själ på Jorden, och oavsett vilka omständigheter ni föddes in i, finns det en möjlighet till storhet och en reservoar av kunskap och talanger som behövs för att uppnå Själv-mästarskap. Ni utformades till att bli mästare på manifestation, samskapare med Gudagivna förmågor.

Det första steget är insikten om att ni i ert DNA är programmerade med Geni-Potential och ett brett spektrum av talanger och förmågor. Ni valde, före inkarnationen, ett antal omständigheter med speciella förmågor som nu är mer färdigt tillgängliga än andra.

Dock, även om hela vidden av era gåvor och talanger hålls i reserv, så har ni förmågan att föra fram dem så att ni kan börja aktualisera, integrera och använda dem.

Ni måste ha tillgång till de högre Dimensionella nivåerna av hjärnan för att komma i kontakt med ert Själs-Själv och Varelserna i de högre sfärerna. Er hjärna består av ett flertal nivåer av medvetande. Den lägre hjärnan och de tre lägre chakrana är sfären för mänsklighetens djur-mänskliga medvetande. Det är mestadels instinktivt och får mycket av sin information från astralplanets kollektiva medvetande, såväl som från Jordens medvetande.

Överlevnad och ego-önske-kroppen styr massornas tankar och önskningar och formar således den förhärskande bilden av verkligheten. Fokus ligger på det externa, på den materiella världen och på service till Själv.

Då ert medvetande går in medel-nivå hjärnaktivitet börjar ni processen med att bli en Andlig-mänsklig Varelse och er känslo-natur kommer gradvis att röra sig uppåt för att införliva hjärtat och halschakrat. En gradvis uppvaknandeprocess börjar då er Själ knuffar er mot vägen av medvetenhet, och resan mot Uppstigning påbörjas.

En aspirant på vägen måste genomkorsa det astrala planet och få kontroll på den känslomässiga och astrala kroppen – den lägre naturen (de tre lägre chakra-centren) – vilken kommer att öppna vägen till de förfinade frekvenserna av kosmisk sanning via ert Högre Själv, guider, lärare och ängla-hjälpare. Oskadliga tankar, ord och handlingar med fokuserad observationsförmåga är viktiga egenskaper hos en Själv-mästare.

Ni måste rensa sinnet på förvridna, negativa, besegrande tankar innan ni kan bli en sändare av Ljus in i mörkret och förvrängningen i de lägre Dimensionerna.

Det är viktigt att ni förstår: då ert frekvensmönster eller er Själssång blir mer förfinad, så tonar era attityder och er förståelse in på högre och högre nivåer av medvetande. Er Eteriska Kropp kommer att förändras gradvis också, och den kommer att börja svara på energierna av högre frekvens. Service till Själv utvecklas gradvis till en önskan om att uppfylla ert Gudomliga Uppdrag och att åtaga er service till gruppen.

Som en upp-Lyst Varelse börjar ni bygga en bro av medvetande tillbaka in i de högre sfärerna av detta Sub-universum. Denna väg kallades Antakarana i uråldriga, esoteriska läror och benämns för närvarande ibland Regnbågs-Bron.

För att återgå till Själv-mästarskap, ni måste lära er att använda de tre aspekterna av er mentala natur: hjärnan, sinnet och Själen. Ni måste också rensa de negativa förvrängningarna i det undermedvetna sinnet och tona in det medvetna sinnet på ert Själs-Själv, så att visdomen hos er Själ och ert Högre Själv kan börja flöda genom era fyra lägre-kroppsliga system.

Kom ihåg, varje atom och hela er fysiska Varelse har medvetande; de måste vara upp-Lysta och intonade på de högre frekvensmönstren för Uppstigning. Ni är gjorda av Gudomlig Essens. Ni är en Gnista – ett Fragment – av den Högste Skaparen. Ni har latenta krafter som måste erkännas och utvecklas. Det finns ett stort behov hos mänskligheten att friska upp dess Andliga minne och att utveckla krafterna hos en Mästare av Ljus.

Antakaranan består av många bifloder eller bäckar av Ljus, vilka slutligen kommer att stärka och förstora förbindelserna mellan de många Facetterna av Själv och er Översjäls Högre Själv, och slutligen er Heliga Triad som väntar er i den lägsta undernivån i den Femte Dimensionen.

Dessa strömmar av Ljus har medvetande och de innehåller intelligensen i era många nivåer av Själv vilka vistas i de högre Sfärerna. Som vi berättat för er börjar ert undermedvetna sinne bli medvetet och ert medvetna sinne börjar öppna sig för ert Supermedvetna sinne, vilket innehåller mysterierna i detta Sub-universum.

Ni, aspiranterna på Vägen, börjar bli kunniga på att bygga och använda ett flertal Pyramider av Ljus och Kraft i den Femte Dimensionen, då ni sakta men säkert blir acklimatiserade till en lägre Femte-Dimensionell miljö.

Många av er har öppnat vägarna till Ljusstäderna så att ni gradvis kan införliva högre och mer förfinade frekvenser av Ljus. Ni förbereder också er själva på att regelbundet interagera med de många Facetterna av ert Högre Själv och de stora Varelserna av Ljus.

Det är dags för nästa steg i Uppstigningsprocessen att börja, och många av de avancerade aspiranterna på Vägen börjar redan bli kunniga och insatta i procedurerna. I denna tid är det inte fråga om annat än att de som på något sätt är avancerade i andligt medvetande får sin uppvaknings- och utvecklingsprocess påskyndad som aldrig tidigare i Jordens historia.

Detta steg är nödvändigt för att fler och fler av er ska kunna agera som sändare och tolkare av Universell lag och Kosmisk Sanning.

Kallet på återförening börjar för många av er, varigenom er förfinade Själssång når olika medlemmar av ert ÖverSjäls-Högre Själv. Då ni förfinar era vibrationella mönster och er Energi-Signatur når en viss nivå av harmoni, kommer er Själssång att gengjuda ut till och genom den Fjärde, in i den Femte, och för några av er, kanske till och med in i den Sjätte Dimensionen. Som ett resultat kommer ni, via Strömmar av Ljus, att börja ansluta till aurafälten hos några av ert Högre Självs Själsfragment.

Sakta blir dessa välsignade Facetter av ert Själv medvetna om er, och gradvis kommer de att påbörja processen med att utbyta Minnes-Frö-Atomer av högre medvetande med er. De vars resonans är lägre än er kommer att falla i linje med den lämpliga Dimensionella nivån under er, medan de som är på Vägen framför er sakta kommer närmare i pelaren av Ljus ovanför er.

Ni kommer också att röra er i sidled, liksom högre upp, in i de förfinade sfärerna, då alla Fragment av ert Högre ÖverSjäls Själv gradvis påbörjar processen med att komma närmare och närmare er centrala pelare av Gudomligt Ljus.

För vissa av er kommer denna information att vara förvirrande; emellertid upplever många av er den här processen i varierande grad under era nattliga vistelser eller under meditation. Därför vill vi ge er en grundläggande förståelse av vad som sker på de olika nivåerna av Uppstigningsprocessen. Vi kommer att diskutera detta mer och djupare i en nära framtid.

Då ni studerar och dyker in i mysterierna i Kosmisk Sanning kommer ni att börja bygga en reservoar av kunskap som ni kan dra fram vid behov. Ni kan också få ytterligare tillgång till ert Heliga Sinne, det kommer att förefalla som om ni kommit in i en Kosmisk källa av information.

Emellertid, i början, kommer det att vara ert eget uråldriga, omfattande förflutna som görs tillgängligt för er. Ni kommer i ökande grad att bli känsliga för idéer, koncept och komplex information, och ni kommer att få förmåga att tona in i detta rika informationsvaruhus när ni vill.

Då ni utvecklas och blir skickliga på att dela er visdom med andra, kommer ni att bli mer och mer känsliga för de subtila budskapen, koncepten och idéerna från era guider, lärare, ängla-hjälpare och de upp-Lysta varelserna från de högre sfärerna.

När ni har förvandlat informationen ni lagrat till visdom och blivit ett levande exempel på varje ny, avancerad nivå av medvetande, kommer ni att bli kvalificerade att undervisa andra i koncepten. Ni måste uppleva det ni lär ut och bli ett lysande exempel, vilket är det effektivaste sättet att få andras uppmärksamhet.

Kom ihåg, mina modiga, i varje era och större cykel görs Kosmisk Visdom och Gudomlig Sanning tillgänglig för dem med öppna sinnen och kärleksfulla hjärtan. Underkastelse till vår Moder/Faders Vilja innebär efterlevnad av de Universella Lagarna då de avslöjas för er.

En Själv-mästare strävar alltid efter att göra de högsta valen, har en brinnande önskan att tjäna andra och är alltid ansvarig för sina handlingar. Vi ser Ljuset expandera och samla kraft på många platser runtom i världen.

Vi ser också att er utstrålning och ert inflytande växer, och ni har en positiv påverkan på fler liv än någonsin tidigare. Ni måste kvarstå hjärt-centrerade och Själs-fokuserade då kaoset och rädslan växer och sprider sig över planeten. Vi har nu slagit samman våra styrkor och vi är och kommer alltid att vara oövervinnerliga, för vi uppfyller ett Gudomligt mandat från vår Fader/Moder Gud. Evig kärlek, evigt beskydd och eviga välsignelser är era, nu och för alltid. JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...