Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 2 juli, 2022

Ronna Vezane ~ Ärkeängel Mikael: Att Bemästra Dualiteten och Polariteten i Världens Densitet

2 juli 2022

1 juli 2022, StarQuestMastery.com

 

Älskade mästare, er resa in i densitet har varit ett riktigt äventyr. Det har sträckt sig över miljarder år enligt er tideräkning. Vi har förklarat att, när ni tog er djupare och djupare in i det stora tomrummet och områdets mörker, hjälpte ni till att fylla det med Ljus, substans, struktur och former bortom er vildaste fantasi.

 

Och sedan, enligt den Gudomliga planen, så sänkte ni ner er i varje ny verklighet ni hade hjälpt till att skapa, så att ni kunde uppleva skapelsen i dess många olika storslagna former. Så började manifestationen av fast materia via en ren tanke, framtagen från den Högste Skaparens sinne, och senare från sinnet hos Fader/Moder Gud i varje Universum, och så småningom via era egna tankar när ni tog er längre och längre bort från själva Källan till all skapelse.

 

Efter att ni kommit in i ert individualiserade medvetande och insett att ni är en Gudomlig Gnista av den Högste Skaparen, ALLT SOM ÄR, så visste ni att ni var förutbestämda att resa ut i det stora omanifesterade tomrummet, som ett sändebud av Ljus, för det fanns djupt kodat i er odödliga Själ och ert Heliga Hjärtas Kärna. Ni, tillsammans med alla andra vakna ”Gnistor av Gudomligt medvetande”, var avsedda att uppleva hela den underbara mångfalden av skapelsen för Skaparen, vår Fader/Moder Gud, och alla de stora Ljusvarelser som stannade kvar i Skaparljusets förädlade riken.

 

Vi berättar det här för att vi vill poängtera hur gamla och komplexa ni är. Ni kom in i denna livstid med en mängd kunskap och en rik, komplex härstamning kodad i ert DNA, er cellstruktur, era mentala och emotionella kroppar, såväl som i ert omfattande chakrasystem av medvetenhet. Man undrar ofta varför medlemmarna i en familj är så olika, när de ur en snäv synvinkel kommer från samma föräldrar och släkt. Er jordiska familjs härkomst under denna livstid är bara en mycket liten del av ert enorma och ovärderliga arv.

Ni har separerat ert medvetande eller fragmenterat er själva miljontals gånger, för att uppleva den stora mångfalden av Skapelsen, och ni har också återförenats med många av era multidimensionella själv fler gånger än ni kan räkna. Varje gång ni gjorde det adderade ni mer komplex information och unika upplevelser till er minnesbank.

 

Ju längre bort ni kom från den Högste Skaparens perfektion, och ju djupare ni kom in i multidimensionalitet, desto tätare och mindre perfekta blev era skapelser, för att ni då hade en mindre ren Ljussubstans att arbeta med.

 

Därför finns det ingen skuld och det ska inte finnas några skuldkänslor och misslyckanden. Det var en lärorik upplevelse. Men nu är det dags för er att återta ert självbemästrande och förmågan att skapa saker av skönhet och harmoni i enlighet med den ursprungliga Gudomliga planen. Nu när ni är medvetna om att ni har kraften att nyttja ett obegränsat utbud av det fulla spektrat av Skaparljus, som kallas Adamantinpartiklar. Vad väntar ni på? Att ni inte skulle ha en Gudomliga födslorätt är  en travesti, och ert Högre Själv kommer inte att upphöra med sina knuffar för att hjälpa er att vakna, och göra anspråk på ert kungliga arv.

 

Vi har förklarat hur spektrumet av Ljus och mörker skapades i detta Universum så att ni kunde uppleva dualitet och polaritet. I de högre dimensionerna, de som är närmast vår Fader/Moder Gud och den Stora Centralsolen, är dualitetsspektrat mycket smalt. Men det blev bredare och mer uttalat när varje dimension etablerades tills den nådde det som skulle vara den maximala dualitet, som skulle upplevas av mänskligheten.

Ni är medvetna om att det inte var planerat eller avsett att mänskligheten skulle sjunka så djupt in i dualitet och polaritet, och därigenom orsaka så mycket smärta och lidande. Tiden har kommit för förvrängningar och överdrifter från det förflutna att komma tillbaka till harmoni, och det är vår största önskan att hjälpa er att gå igenom denna process lätt och enkelt.

 

Snälla ni lyssna på våra ord: Ni är inte dömda och har aldrig varit det av någon eller något väsen från de osynliga eller högre rikena; BARA NI SJÄLVA DÖMER!

 

Under de universella lagarna om orsak och verkan lagras alla era tankar, avsikter och handlingar i ert auriska fält och i ert chakrasystem. Ni utstrålar de vibrationsmönster som skapas därigenom, och de utgår från er i ett oändligt mönster, och återvänder till er i lika frekvenser och mängder.

 

Tidigare tog det ofta många livstider att skörda frukterna av positiva, kärleksfulla handlingar, eller att få uppleva straffen för negativa eller sårande handlingar. Därför var det oftast inte uppenbart att de ”rättfärdiga” verkligen belönades, eller att de ”orättfärdiga” också fick sina rättvisa belöningar. Återigen, varken någon stor eller liten varelse delar ut belöningar eller straff.

 

De universella lagarna finns ständigt på plats och ert eget Högre Själv övervakar era framsteg eller bristen på sådana, och röjer antingen vägen framåt eller välsignar er med mirakel, stora som små. Eller placerar fler hinder framför er i hopp om att ni ska vakna och kliva in i uppstigningsspiralen.

 

Älskade ni, alltför många av er bär på stora bördor från det förflutna, misstag ni har gjort under denna livstid, men även från många tidigare betingelser och begravda minnen av smärtsamma händelser eller handlingar, från alla era tidigare liv. Att hålla fast vid dessa minnen eller bära ”orättvisans bördor” tjänar er inte längre.

Det är dags för er att tillåta oss att hjälpa er att heala de smärtsamma minnena från det förflutna, precis som vi rensar bort förvrängningarna av den Tredje och Fjärde dimensionens kollektiva övertygelsemönster av medvetenhet, och för dessa dimensioner tillbaka till deras ursprungligt utformade spektrumet av dualitet.

 

När ni steg ner till det begränsade, restriktiva medvetandets rike, placerades membran av Ljus runt de multipla strängarna i ert DNA, vilket lämnade endast två tillgängliga och aktiva. Ljusmembran placerades också över ert minne, såväl som runt Ljussamlingen av visdom lagrade i er högre hjärnstruktur.

 

En slöja lades över ert minne så att ni oftast inte kunde minnas era tidigare liv, för det skulle ha blivit en för stor börda att minnas alla tidigare misstag och ofullkomligheter. Det var en barmhärtighetshandling, för det har visat sig svårt nog att förlåta er själva för era misstag och felbedömningar under denna livstid, än mindre alla era tidigare avvikelser. Dessa begränsande membran av Ljus upplöses sakta när ni återgår till balans och harmoni, och avancerar i spiralen av uppstigning och återförening.

 

Ett membran av Ljus placerades över portalen på baksidan av ert Heliga Hjärtcenter tills det var dags för er att börja er resa tillbaka in i de högre dimensionerna och Ljusets Riken. Men ni själva placerade ett skyddsmembran över den främre delen av ert Heliga Hjärtcenter, eftersom ni så ofta har blivit sårade, besvikna och desillusionerade.

 

Sakta men säkert, genom de tekniker vi har gett er, har ni löst upp dessa restriktiva membran, så att Kärleken/Ljuset kan flöda fritt till och från er på det sätt det var tänkt.

För att få tillgång till och utstråla de ständigt ökande frekvenserna av Ljus, måste ni kunna integrera och genomsyra er Varelse med dessa avancerade vibrationsmönster, och ni måste vara beredda att stråla ner dem i Jordens kärna och sedan projicera ut dem in i världen i stort via portalen i ert Heliga Hjärtcenter, både framifrån och bakifrån. Kom ihåg att vi berättade för er att när ni först kom till Jorden så var ni en lysande kristallin Pelare av Ljus.

 

Långsamt när ni sjönk ner i densitet började ni skapa ett kors som blev mer och mer otympligt, när ert spektrum av Ljus och mörker ökade. Nu älskar ni de fragment ni har återskapat av balans och harmoni, när ni söker och utnyttjar högre och högre frekvenser av Ljus. Ni är på väg att bli ett kors av Ljus, älskade ni, när ert chakrasystem i ryggraden tänds och ni utstrålar Kärlek/Ljus, från ert Heliga Hjärtas Center framför och bakom er.

 

Vi har upprepade gånger sagt till er att “heala det förflutna, skriva ner er framtid och sedan leva i nuet”, för just detta ögonblick är Stillpunkten eller skapelsens kraftcentrum. Varför inte flytta in i centrum av spiralen, in i dualitetens och polaritetens öga, där allt är lugnt och fridfullt, och fyllt av rent och överflödande Skaparljus, som bara väntar på att formas i er framtidsvision?

 

Just detta ögonblick, när ni flyttar in i ert Heliga Hjärtas Center, kan ni uppleva den djupa kärleken och medkänslan från vår Fader/Moder Gud och den Högste Skaparen. Och ni kommer säkert att bli medvetna om att ni är en uppskattad son eller dotter på ett viktigt uppdrag, och ingenting ni säger eller gör kan minska den kärleken.

 

KOM IHÅG ATT ER EMOTIONELLA, MENTALA OCH ETERISKA KROPP KAN HEALAS OCH FÖRVANDLAS TILLBAKA TILL FULLÄNDNING, VIA FÖRLÅTELSENS GÅVA.

 

Stå framför en spegel och se er i ögonen eller gå in i er Ljuspyramid och lägg er på kristallbordet. Säg till er själva ~

 

  • Jag förlåter mig själv för varje handling, tanke eller gärning, från dåtid, nutid eller framtid, i denna eller någon annan verklighet, som inte har bestått av heliga kärleksfrekvenser.

 

  • Jag förlåter alla jag känner som har behandlat mig orättvist i denna eller någon annan livstid, jag sveper in mig i en bubbla av kärlek och jag förlåter alla negativa minnen, påverkande energier och troliga framtider som vi har skapat tillsammans.

 

  • Jag ber förlåtelsens änglar genomsyra alla Aspekter av min Varelse med frekvenser av Kärlek/Ljus, så att jag kan bli en ”Själsfokuserad och Hjärtcentrerad” Bärare av Ljus och en Bemästrare av Självet.

 

Andas djupt när ni rör er in i ert Heliga Hjärtcenter. Tillåt den rena Kärleken/Ljuset att strömma ner genom er via ert Högre Själv. Känn expansionen i ert hjärtcenter när detta Gudomliga Elixir av Kärlek genomsyrar själva djupet av er varelse. Helig Kärlek är det som befriar er från bojorna ni har vävt runt er själva, som binder, begränsar och trasslar in er i karmiska interaktioner.

 

När ni förnekar denna Kärlek så förnekar ni ert arv och er Gudomliga födslorätt. Utför denna övning så ofta som känns nödvändigt tills dess ni känner att ni har accepterat sanningen om att ni är värda förlåtelse.

 

Att förlåta er Själva underlättar förlåtelsen för alla andra, och det är ett integrerat steg i processen med att öppna portalen till ert Heliga Hjärtas Center. Kom ihåg att ert Heliga Hjärtas Portal måste vara öppen för att framgångsrikt kunna ansluta till de högre Aspekterna av er Själsfamilj.

 

Ni måste göra en samlad ansträngning för att återgå till harmoni och balans inom er själva, för att vara redo att påbörja den spännande resan till enhetsmedvetande. Era smärtsamma, otillfredsställande jordiska relationer är ett resultat av inre känslor av ovärdighet, skuld, rädsla för misslyckande och avvisande. Kampen mellan könen är verkligen en inre kamp med Självet, då ni projicerar era ”behov och önskningar” utåt till någon annan, i hopp om att de ska kunna leverera det som saknas inom er.

 

Era relationer kommer säkerligen att återspegla de negativa energier ni behöver övervinna, såväl som några av de positiva egenskaper ni önskar för er själva. Ni kan antingen känna smärta eller tillfredsställande, beroende på hur ni vill ”spela spelet om relationer i dualitet.”

 

Negativt baserade fysiska relationer är rädslobaserade, rigida, självupptagna och begränsande. Heliga relationer är baserade på kärlek och inspirerade av anden, och tillåter varje part att integrera och uttrycka de positiva egenskaperna hos deras inneboende maskulina och feminina natur. De fokuserar på helhet och enhet men är ändå flexibla och tillåter yttrandefrihet.

 

När ni höjer ert medvetande och återgår till harmoni inom er, utstrålar ni mer förfinade frekvensmönster, och därför kommer ni att locka till er de som strålar och känner sig tillfreds på samma nivå i Ljusspektrumet. Återföreningsprocessen innebär att återförena flera aspekter och nivåer av er Själsfamilj, bestående av er jordiska familj, er sol-, galaktiska och universella familj och de många aspekterna av Självet, inklusive er Gudomliga tvillingflamma och sedan så småningom, hela er JAG ÄR-närvaro.

 

Mina kära, kommer ni inte att börja processen med förlåtelse NU, och göra en samlad ansträngning för att öppna portalen till ert Heliga Hjärtas Center, så att dessa underbara gåvor kan ösas över er? Kalla på oss och låt oss hjälpa er. Kom ihåg att vi bara är ett hjärtslag och en tanke bort. Vi omsluter er med helig, villkorslös kärlek.

 

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

Transmitted through Ronna * Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...