Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman, 2 februari, 2018

Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman

2 februari 2018

Älskade mästare, det pågår en stor rörelse bland massorna – de som, hittills, inte lyssnat på de inre knuffarna från Anden eller inte fördjupat sig i skapelsens mysterier. Frekvensmönstren för den nya Gudomliga Blåkopian har börjat flöda in i er medvetenhet på förändringens vågor. Vi har sagt att ni varit mycket modiga som klivit ut ur er bekvämlighetszon, ut ur massmedvetandeflödet av populära uppfattningar och in i osäkerheten i oprövat territorium. Ni har varit villiga att ställas inför utmaningarna och inte blivit avskräckta av dem som sagt att ni har fel, att ni varit onda eller kallat er för ”önsketänkare”. Ni har bevisat att det ni accepterat som er sanning verkligen fungerar, och att utvärderingen är konkret och synlig för alla, så att den inte kan ifrågasättas. Rädsla är det mest avskräckande medlet mot förändring, men ni har tämjt era rädslor och fler och fler av er stiger fram i er kraft.

Varje gång ni besöker er Femtedimensionella Pyramid av Kraft/Ljus, blir ni skickligare på att gå in i och använda Skapelsens gåvor. Ni för gradvis tillbaka mer och mer av de förfinade, omanifesterade Adamantin-Partiklarna av Skapelseljus för ingjutning, integration och delning. Se dessa ljusströmmar virvla ner till de fysiska sfärernas uttryck, då de gradvis blir påtagliga och tar form under er ledning via era visioner, drömmar och tydliga avsikter. Många av er har lärt er att hålla era visioner utan att vackla, och ni lär er att miraklen av manifestation sker en tanke, ett steg eller handling, och en dag i taget. Det finns inga genvägar, älskade; ni måste följa de Universella Lagarna om Manifestation för att kunna nyttja Skapelsens makt.

Oavsett var ni befinner er på Upplysningens Väg, om ni läser våra meddelanden och gör ert bästa för att göra anspråk på ert Själv-mästarskap, så finns det en plats för er bland de nya Legionerna av Ljus som formeras runtom i världen. Då ni blir kunniga i att tillgå kraften och majestätet i de högre Dimensionerna, och ni börjar få en glimt av hur underbara de materiella planen av existens kan vara, då börjar begeistringen byggas upp. Det är det som sker över hela världen. Det är en mycket personlig upplevelse, för även om ni är ganska förvirrade, med oordning och kaos runt er, lär ni er stå centrerade inom ett hologram av harmonisk sam-existens och glädje. Med tiden kommer ni att se att ert center för stillhet och klarhet utvidgas mer och mer utåt. Och då fler av er börjar gå in i den eviga kraften i de högre medvetandeplanen, sprids den snabbare och snabbare. Tvivla aldrig, kära ni, den kommer till slut att omfatta hela världen, för det är en väsentlig del av framtiden för mänskligheten och Jorden.

Ett av huvudområdena för fysisk interaktion som måste förklaras, så att ni kommer till en bättre förståelse, är balansen mellan de manliga/kvinnliga energierna inom er. Kampen mellan könen började för eoner sedan, då några av de unika energierna i den Lemuriska Rasen och den Atlantiska Rasen började sammansmälta. Den Lemuriska Rasen var Överbelyst av den älskade Moder Gudinnans energi. Hon fokuserade på integrationen av den Kärleks/känslomässiga naturen inom det fysiska fordonet – tillsammans med en önskan att skapa på det fysiska planet, och att fostra och hjälpa de nya Andarna som kommer till Jorden. Sist men inte minst, att etablera varje Själs intuitiva sinnes anslutning med Anden via den kreativa Tråden av Liv/Ljus. Detta var den Gudomliga Blåkopians dominerande fokus för mänskligheten på den tiden. Ni var som glädjefyllda, sprudlande, nyfikna barn, för detta var en storslagen ny upplevelse för er alla.

Halvvägs genom den Gyllene Åldern av Lemurien började Atlantis träda fram, och i denna cykel var de dynamiska energierna av Fader Gud den dominerande kraften på Jorden. Kraftfulla maskulina energier kom fram då mänskligheten lärde sig att använda sina sinnen för att styra den Första Strålens energier och för att bli mästare av samskapande på det jordliga planet. Ni adderade de mentala kroppskomponenterna då ni blev skickligare på att utveckla och använda era fysiska sinnen, såväl som era andliga sinnen, eller vad ni nu kallar extrasensorisk uppfattning. Då energierna av polaritet och dualitet började dyka upp blev det uppdelning av medvetandet. Några uppfattade de maskulina dragen och attributen som överlägsna, andra föredrog de mildare feminina dygderna. Gradvis började kampen mellan könen, och ni började misstro det motsatta könet mer och mer på grund av de många smärtsamma minnena ni samlade på er under era många livstider.

Kära hjärtan, ni är en sammansättning av alla era många gångna upplevelser och minnen. Ni har haft många livstider som kvinna där ni smädats eller misshandlats av män. Ni har också haft många livstider i den manliga kroppen då ni lidit förlust av er älskade partner, ni blev bedragna eller höll inte måttet på något sätt. Alla dessa motstridiga energier – kodade i Minnes Fröatomer i ert aurafält, er hjärnstruktur och ert DNA – kommer att färga er syn på det motsatta könet – det vill säga, tills ni löser och omvandlar dem.

Så småningom delades ni upp i två Under-Strålar, en som representerade vår Fader Gud och den andra vår Moder Gud. Ni har delats och separerats i många Facetter/Fragment av medvetande sedan dess, men ni har alltid längtat och sökt efter er helhet eller ”Helighet”. I kärnan av ert varande är det ni egentligen söker återföreningen med den andra halvan av er perfekta Guds Gnista av Skapelse som sändes fram in i medveten medvetenhet.

Hur kan ni då åstadkomma healingen och återföreningen av dessa två primära Facetter av er själva? Först, genom att utveckla en balanserad känsla av Själv-värde och Själv-kärlek. Ni kommer att börja utstråla den högre vibrationella energin från ert aura kraftfält, och de som ni kommer i kontakt med kommer att svara naturligt. Lär er att ha tillit till er själva och er intuition så att ni kan lita på andra. Ni kommer aldrig att känna er ensamma när ni lärt er att ni alltid har en mäktig styrka av änglar i er närhet: redo att skydda, uppmuntra, älska och stötta er i varje stund, dag som natt. Släpp det förgångnas smärta genom att förlåta er själva och alla andra.

Gå in i er Heliga Pyramid, och föreställ er att alla spelarna i ert livs alla dramer är där med er. Be att alla obalanserade energier, smärtsamma förvridna energier och sårande möten ska lösas upp i fontänen av den underbara neutraliserande Violetta Flamman av Transformation. Se då de elektrifierande vågorna av Skaparljus genomtränger er Varelse på djupet, och ni gradvis återgår till en perfekt balans av gudfruktiga dygder, både maskulina och feminina till sin natur. Se sedan alla de större spelarna från ert förflutna också bli healade och komma i harmoni. Se då de sammansmälter och blandas med er när ni alla blir en förenad, balanserad helhet. Om ni gör detta bedöms lektionerna ni skulle lära er från dessa interaktioner vara framgångsrika. Ni kommer att förändra alla de sannolika framtider ni skapat med dessa tidigare Själskompanjoner, och ni kommer inte att behöva spela upp dessa scenarier på det gamla karmiska sättet av orsak- och verkaninteraktioner.

Är ni redo att ta er an de många mantlarna av bemyndigande och gudsfruktan – att vara en fostrande moder och/eller en stark fadersfigur, ett lekfullt barn, en tröstande Själsfrände eller en trogen vän? Era relationer förändras; era Själsfamiljer växer, och omfattar hundratals, till och med tusentals, istället för att bara fokusera på er fysiska familj och därmed begränsa er kärlek till de få.

Ni rör er mot en högre vibration av kärlek, en som införlivar ”Andlig/Själens kärlek” såväl som ”hjärtats kärlek”. Ni måste konfrontera era rädslor för intimitet och öppna era hjärtan för att ge och ta emot den mest djupgående mänskliga kärlek som är möjlig. Ni måste öppna hela er Varelse för kärleken – kärleken från Skaparens Källa ner till den minsta av Guds skapelser. Hur kan ni börja processen av återförening utan kärlek till varandra?

Det kommer fortfarande att finnas de som kommer in i ert liv som ni inte står i resonans med, och så är det så länge som ni är kvar i det fysiska fordonet. Om ni kan upprätthålla en attityd av ickedömande och utstråla kärlek till varje persons Essens kommer ni inte behöva uppleva en karmisk dans eller interaktion med dem. Välsigna dem och låt dem följa sin Väg, medan ni följer er egen.

Det är dags för mänskligheten att ta bort det eteriska skydd de placerat över sina hjärt/solar plexus centrum för att inte bli skadade eller otillbörligt påverkade. Genom att ta bort det skyddande membranet av Ljus, som skyddar ert Heliga Hjärta, kan Kärlek/Ljus från vår Fader/Moder fritt flöda både in och sedan ut från ert Heliga Hjärtcentrum.

Kära hjärtan, det finns ett annat viktigt koncept vi vill presentera för er. När vi gör det vet vi att det kommer att trigga rädsla och tvivel i många av er. Om så är fallet, ber vi er att lägga informationen åt sidan, för att få bekräftat om det ska vara er sanning, eller om det är för obekvämt, att bara bortse från den. Det finns mycket information som kommer fram som utmanar de gamla koncepten och tankarna från förr. Precis som barn som lär sig de enkla grundläggande koncepten i sina tidiga år och sedan lär sig mer komplexa och tankeutmanande teorier under sin mognad – det är tillämpligt också på er andliga utbildning och ert andliga växande.

Vi har berättat för er att den Störste Skaparen har börjat sända ut ny förfinad Kärlek/Ljus Essens från kärnan av sin Varelse. Den innehåller alla Facetter av Skapelsen, vilket inkluderar Vit Eld Utsädesatomer(energikomponenter) av aldrig tidigare upplevda nya skapelser. Inom de förunderliga multipla strålarna av Skaparljus finns en svart Stråle av ren omanifesterad potential. Skaparen sänder denna Stråle som en gåva till er alla – den innehåller stillheten i den Stora Tomheten. Den är tillgänglig för alla som är modiga nog att gå in i den, och använda lite av er reserv av Adamantinpartiklar av Ljus för att hjälpa till att forma och återskapa Gaias skönhet och majestät. – er värdplanet. Först kom Tomheten, sedan kom Ljuset, och inom Ljuset är alla saker goda och förunderliga; dock skulle Ljuset inte lysa så starkt utan mörkret.

Många av er räds mörkret och er skuggsida och ser dem som onda. Allt är en del av den ENDA, Skaparen. Det finns ingenting att vara rädd för. Ni, som mänskliga Varelser, har skapat mycket att rädas för, men det är inte Skaparens verk. Fruktar ni den stora tomhet som är stjärnors och stjärnbilders bakgrund? En del av er fruktar natten, ändå är det inte mörkret ni kan lägga skulden på, utan de sårande saker som människor gör i skydd av mörkret. Vi vill hjälpa er att börja undersöka och omvandla dessa gamla själv-begränsande koncept så ni kan bredda er horisont och ta på er mantel av Ljus. Med gåvan av Ljus kommer ett stort ansvar – den ledarskapsroll som vi nämnde tidigare.

Vi ber er LEVA era liv med en förhöjd känsla av medvetenhet; att KÄNNA glädjen i att vara ansluten till Allt Som Är, och sedan dela glädjen med andra; att använda er VILJE-styrka för att snabbt röra er längs upplysningens väg, så att när ni erhåller en högre utsiktspunkt kan ni lättare hjälpa andra över besvärliga hinder; att ÄLSKA andra med hela ert hjärta och er Själ, såsom Skaparen älskar er; att TALA er högsta sanning med kärlek, medkänsla och urskillning; att SE det bästa i alla; och att veta att vi alla är del av samma stora JAG ÄR.

Dyra vänner, vi började och vi ska fullfölja detta särskilda Gudomliga Uppdrag tillsammans så att ni kan göra oss sällskap i nästa stora ”Kosmiska Äventyr” som vår Fader/Moder Gud har planerat. Vi kommer att uppmuntra er, utsträcka era sinnen, och vi kommer att milt puffa på er när det är lämpligt, men, mest av allt, vi kommer alltid att älska er.

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...