Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 2 oktober 2023

 

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane

2 oktober 2023

Älskade Mästare:

När vi säger, ”Ni måste eftersträva att uttrycka ovillkorlig kärlek för dem omkring er,” så menar vi de högsta frekvenser av kärlek som är uppnåeliga för denna särskilda nivå av Själv-uttryck.

Kärlekens frekvenser kommer att öka i styrka och perfektion med varje mer förfinad nivå av Själv-medvetande som ni uppnår. Kom ihåg, vi har ofta talat om för er, ”Ren perfektion är möjlig endast inom den Högsta Skaparens Essens.” Varje individ, fragmenterad Gnista av Gudomlighet från de största till de minsta, kommer att förkroppsliga och projicera vibrationella mönster som är mindre än total renhet och perfektion.

Ert mål är att integrera de högsta frekvensmönster som är uppnåbara vid varje nivå av medvetande. När ni tonar in på brunnen av Helig Kärlek inom Fröatomen av ert Heliga Hjärtas Kärna, kommer ni utan tvivel veta att Essensen av era Guds-föräldrar vistas däri.

Frågan har ställts: ”Vad är skillnaden mellan ovillkorlig kärlek och Helig Kärlek?” Inom alla nivåer av medvetande finns ett accepterat omfång av vibrationella frekvensmönster som ni kommer att uppleva; eller det omfång av dualitet som utformats för det stadiet av utveckling. Vi kallar detta Spektrumet av Ljus och Skugga, vilket utgörs av en harmonisk frekvensvidd som går genom centret.

De vibrationella frekvenserna ökar med varje högre under-dimensionell nivå ni uppnår. Det finns en frekvensvidd skapad speciellt för den mentala kroppen, en annan för den känslomässiga kroppen, och en mer förfinad vidd för den eteriska kroppen, som måste uppnås innan ni kan gå till nästa högre nivå.

Då ni går in i en mer harmonisk, vibrationell frekvensnivå, kommer ett fragment av ert Högre Själv som är intonat på den nivån, att ta plats inom er Själs-Stjärna. Det Högre Självet som varit er Över-lysande påverkan för den senaste fasen av upplevelse, kommer att flytta in i ert Heliga Hjärtas kammare och gå samman med er Minnes-Frö Atoms Själs-Själv.

Flamman inom det Heliga Hjärtat är en av Högsta Skaparens primära manifestationer. Djupt inom er Diamant-Kärnas Guds-cell, vilken innehåller den Vita Eld- Essensen av Skaparen, finns en Gud-Frö-Atom som innehåller Vesica Piscis Symbolen, bestående av den Gudomliga Viljan och alla kvaliteter, dygder och attribut från vår Gud Fader; den Gudomliga Kärleken från vår Moder Gud, och komponenterna för Intellekt/Intuition hos deras Gudomliga Barn.

Det Skimrande Blå av Fader Gud / det Skimrande Rosa av Moder Gud / den Gyllene Sfären av aspekterna, kvaliteterna, dygderna och talangerna hos deras Gudomliga Barn, att användas då de färdas fram för att manifestera ”Världar Utan Slut.”

Sann glädje och beundran springer fram ur det Heliga Hjärtat och Själen, där samförstånd råder. Ur ett mänskligt perspektiv kan det vara svårt att föreställa sig att ert Heliga Hjärta, er Diamant-Kärnas Guds-cell och er Själ alla är en inneboende del av er sanna Essens. När ni fokuserar på Diamant-Kärnas Guds-cell, kommer dess styrka och majestät i förgrunden.

Efter att ni integrerat hela er nuvarande livstids Själs-Fragment av er Översjäls Högre Själv, blir de en liten Facett av er jordliga Guds-Frö-Atom i det Heliga Hjärtats kammare, vilket så småningom blir en lågande Vit-Eld Frö-Atom av Skaparkärlek som omsluter hela ert Solära Kraftcenter. Så vänligen, kära hjärtan, fack-uppdela inte er Essens komponenter, för de är i process att bli en del av En Förenad Helhet.

Den Lågande Vita Elden, Minnes-Frö Elementen av Skapar-Medvetande replikerar kontinuerligt sig själva, och genom åkallan kommer de så småningom att transformera alla Mänsklighetens förvrängda skapelser. Eldelementet är den högsta kraften av de fem elementen: eld, luft, jord, vatten och andlig eter.

Det är viktigt att ni drar fram maximal mängd av Adamantin-Partiklar av Skapar-Ljus till er fysiska farkost, så att Skaparens Heliga Eld kan tändas av er rena avsikt, så att ni sedan kan stråla ut denna förunderliga gåva till världen.

Emellertid, fundera på detta: när var det senast som ni sökte uppleva den utsökta känslan av Helig Kärlek genom att vända er inåt till helgedomen i ert Heliga Hjärta? Stråla kärlek till er Moder/Fader Gud inombords, och känn ert Solära Kraft-Center expandera med den djupaste känsla av kärlek ni någonsin upplevt. Gå inombords, älskade, för era Guds-Föräldrar väntar er där.

Det är faktiskt vår Moder/Fader Guds Heliga Kärlek som aktiverar och tänder Adamantin-Partiklarna av Guds-Ljus som ni drar fram ur Livets Flod. Odlar ni styrkorna och kvaliteterna hos er Själ eller önskningar och svagheter hos ert ego? Er attityd avgör höjden och förfiningen i era vibrationella mönster.

Ända tills ni öppnat kommunikationslinjerna och fått tillgång till visdomen hos ert Själs-Själv, fungerar ert solar plexus som ert strålande energi-center på det fysiska planet. Det är också en del av det fysiska känslomässiga centret. Då ert Själs-Själv blir det Över-Lysande inflytandet i ert liv, kommer ni gradvis att få tillgång till ert Heliga Hjärta och era Heliga Sinnes-center.

Som resultat integreras ert Solar Plexus gradvis in i vad som kallas ”Solärt Kraft-Center”, vilket består av solar plexus, hjärtat, thymus och strupen. Därefter kommer ert Heliga Hjärta att vara ert Kraft-Center, för ni kommer att ha ett konstant flöde av Livets Adamantin-Partiklar flödande genom ert Heliga Hjärt-Center, vidare genom er fysiska form och sedan ut i världen. Ni kommer också att hitta tröst, styrka och medkänsla i det Heliga Hjärtats inre helgedom.

Den Högste Skaparen är ren Kärlek – det slutliga tillståndet av Varande. Varje Gudomlig Gnista av Ljus innehåller en Vit-Eld-Minnes-Frö-Atom av outspätt Skaparmedvetande; Adamantin-Partiklar av Gudomligt Ljus. Dessa Gnistor av Gudomlighet innehåller Kärleken, Den Gudomliga Viljan och Visdomen för att skapa allting i existensen – det förflutna, nutiden eller framtiden.

Denna Guds-Frö-Atom placerades i centret av er Diamant-Kärnas Gud-Cell för denna Under-universella upplevelse. Den inre Minnes-Frö-Atomen av vision och intuition måste öppnas gradvis och föras in i skarpt fokus.

Atomer och molekyler är solsystem i miniatyr, med en central kärna och kretsande elektroner, men består till största delen av tomrum. Kärnan och elektronerna är inte fast material, men former av energi, energi som tar sig form. Alla former och geometriska mönster har en energisignatur.

Kom ihåg, alla tankar eller uttalanden ni gör har en specifik vidd av vibrationella frekvenser. Om ni upprepar ett uttalande tillräckligt ofta blir det stadigt inlagt i ert undermedvetna sinne som en del av er sanning. Det spelar ingen roll om frekvensmönstren är av hög eller låg vibration, eller huruvida de är sanna eller falska. Över tid kommer ert undermedvetna sinne att integrera dem i er minnesbank av etablerade övertygelser.

Kritik kan vara en positiv sak så länge den inte tillåts bli destruktiv (uttryckt i illvilja eller med en önskan att skada). Det finns tillfällen när kritik är uttryck för fakta – när den är ett neutralt erkännande av begränsning. Dock, var vänligen försiktiga med värde-omdömen. Kom ihåg att använda er fria vilja klokt – ni har alltid rätt att acceptera eller avvisa ett dömande uttalande.

Energierna av kärlek från en utsiktspunkt hos en Upplyst Själ är totalt annorlunda än energierna från dem som fortfarande spelar det förvrängda spelet av dualitet, eller mig mot dig.

Ni måste först öppna ert fysiska hjärta och sinne till kärleken och visdomen hos er Själ. Då kärleken växer i ert Solära Hjärt-Center, sker något magiskt; sakta öppnas portalen till ert Heliga Hjärta och den Heliga Kärleken där börjar flöda genom hela er fysiska farkost, speciellt genom chakrasystemet (sju fysiska kropp/sinnes center)

Ni börjar inse att ni är Gudomliga Gnistor av vår Fader/Moder Gud, och ni är värdiga kärlek och respekt såväl som all glädje, skönhet och frikostighet i hela Skapelsen. Kärlek projicerad utåt från det Heliga Hjärtats Kärna resulterar i ett konstant flöde av Självsäkerhet och Självacceptans.

En person centrerad i hans eller hennes Heliga Hjärta strävar alltid efter att införliva och projicera mer av den saliga känslan av förening och harmoni. Detta är en dyrbar känsla, som blir en inneboende del av er Varelse så snart ni fått tillgång till Floden av Ljus/Kärlek/Liv, och ni har ett stadigt flöde av Skapar-Ljus in i och genom ert Heliga Hjärta.

Älskade, välkomna till utmaningarna, och se dem som möjligheter, för då ni dyker upp på andra sidan av varje hopp i medvetande, kommer en annan Facett av er Gudomlighet att vänta på att integreras inom er.

Be oss, och vi hjälper er i varje strävan. Kalla på oss och vi stöttar upp ert mod och lättar er börda. När ni går i skugglandet av kaos och stor förändring, vet att dagarna framöver är ljusa av löften då ni följer den väg mästarna gått före er. Vi duschar er i fullt mått med strålningen från vår Fader/Moder Gud. Ni är ALLA bland de utvalda, och vi är mycket nöjda med er.

  • Ärkeängel Mikael och de Uppstigna Mästarnas Kosmiska Råd av Tolv

En Återblick: Var Vi Kom Ifrån – Varför Vi Är Här – Vart Vi Är på Väg

Av Ronna Vezane – Överlyst av Ärkeängel Mikael och Lady Faith

Kära Vänner och Själs-Följeslagare:

När vi fragmenterades i mindre och mindre Gnistor av vår individualiserade Guds-Frö-Atom, blev vi ivägsända för att uppfylla befallningen från vår Fader/Moder Gud. En Universell Blåkopia skapades så att vi skulle ha en Väg tillbaka till de förfinade sfärerna i detta Under-Universum. Således, som Vägstationer av Ljus, skapades ett oändligt antal Pyramider innehållande Skaparens Essens, Adamantin-Partiklarna.

Som sökare av ett mer förfinat livssätt, för att kliva in på den accelererade vägen till Uppstigning, är det mycket viktigt att vi lär oss hur vi får tillgång till dessa olika Pyramider av Ljus. Evolutionsprocessen involverar att förbereda våra fyra lägre kroppssystem för att integrera nästa högre medvetandes Tids-Celler.

Detta är den främsta orsaken till varför det är så viktigt att skapa och använda de olika Pyramider som Ärkeängel Mikael berättat för oss om under åren. I verkligheten skapar vi inte många av dem – de har funnits där i väntan på oss ända sedan vi försjönk i tätheten av materiell form.

Pyramiderna av Ljus i de Högre Dimensionerna är en stor komponent i Uppstigningsprocessen. När vi väl reser i vår förfinade Eteriska Kropp in i den Sjätte-Dimensionella Staden av Ljus, belägen i de högre eteriska sfärerna över vårt område, återetableras förbindelsen permanent.

Vår Femte-Dimensionella personliga Pyramid av Ljus är därefter ansluten till den Sjätte-Dimensionella Staden av Ljus, därigenom skapande en ström av Skapar-Ljus-Partiklar via en programmerad sippra-ned effekt, vilken sedan spiraliserar ner i vår Femte-Dimensionella Heliga Triad, och in i vår personliga Pyramid.

Denna transformerande gåva av Gudomligt Ljus kommer att sakta filtreras in i vår Eteriska Kopia som ligger i vila på kristallbordet. Denna välsignade energi strömmar sedan nedför vår pelare av Ljus, in i vårt Kronchakra, och slutligen in i vårt Heliga Hjärta. Vi måste aktivera Adamantin-Partiklarna av Ljus med vår kärleksfulla avsikt, och efter att vi tagit vår del, som flödar genom vår fysiska farkost, flödar denna Livgivande energi ut i världen via vårt Heliga Hjärtas fram- och bakportaler.

Vi skulle kunna kallas Bifloder till Floden av Liv/Ljus, för dessa strömmar av Levande Ljus strålar också fram från vårt hjärtcenter in i de olika Pyramider vi skapat, liksom in i vårt Blomma av Ljus Skapar-Hjul, vilken sedan flödar ut i den materiella världen och ner i vår Moder Jords Kärna, för att hjälpa henne i hennes evolutionära process.

Om ni inte redan gjort det, så uppmuntrar vi er starkt att sätta er avsikt att gå samman med er Eteriska Kopia i er Personliga Pyramid under era meditationer. Det gör det mycket lättare att införliva de högre frekvenserna i er nya Vattumannens Gudomliga Blåkopias vibrationella mönster.

Kom ihåg, varje gång ni besöker någon av Pyramiderna i den Femte Dimensionen tar ni ner lite mer av dygder, kvaliteter, aspekter av er Femte-Dimensionella Heliga Triad. Ni rensar och stärker er Uppstignings-Pelare av Ljus till de Högre Sfärerna av Ljus när ni gör det. Ert sinnestillstånd innan ni somnar avgör till vilken sfär ni reser i er Eteriska Kropp. Så, varför inte somna in med tacksamhet och kärlek flödande fram från ert hjärtcenter?

Evig Kärlek och Änglavälsignelser

-Ronna

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *