Ärkeängel Raphael via Natalie Glasson, 21 februari 2020

 

Ärkeängel Raphael via Natalie Glasson, 21 februari 2020

Närvaron i Allt – av Ärkeängeln Raphael

Kanaliserat genom Natalie Glasson – Ursprunglig Källa: Sacred School of OmNa 

Jag, Ärkeängel Raphael, i kärleksfull strålande närvaro, hälsar er. Må min helande energi väcka er tro på era egna helande krafter, skapa en vacker gryning av andlig styrka och kreativa krafter inom er. Nu är det dags att känna igen er egen lyster, inse vad som finns för er i er egen inre utstrålning. Jag agerar helt enkelt som en spegel för er att känna igen Skaparen som bor i er fysiska kropp; en evig närvaro. Allt ni ser, känner och erkänner inom mig, är närvarande inom er själva också.

Skaparen börjar inom var och en av oss

Ett så djupt uttalande när ni accepterar dess sanning, utforska den djupt och lev från denna förståelse. När ni inte vill känna igen Skaparen inom, tror ni att Skaparen initieras genom andra, inre ljus varelser eller fysiska människor. Skaparen är ert ursprung. Alla öppningar och uppvaknanden av någon form föds från Skaparen. Skaparen uppstår ur ert väsen och skapar genom er. I varje form och dimension av er varelse börjar Skaparen inom er och allting börjar. Detta innebär att ni innehåller allt som är Skaparen inom er. Från födelsen av Skaparens till alla skapelser, från Skaparens eviga natur till Skaparens intighet. Skaparens hela resa finns inom er, oavsett om ni existerar i en fysisk kropp eller ljuskropp. Inom denna insikt söker ni Skaparen inom er i stället för utanför er själv. Ni känner igen den kraft, sanning och utstrålning ni håller inom er.

Låt er bekräfta högt några gånger och sedan i ditt sinne, ”Skaparen börjar inom mig.” Tillåt er själv att erkänna hur detta känns för er. Vilka känslor, tankar eller förnimmelser uppstår inifrån er? Tror ni att uttalandet är sant eller känns det overkligt för er? Att utforska detta uttalande stöder er för att fördjupa er förståelse av Skaparens närvaro inom er.

Skapelse är er sanning och förkroppsligande

Skapelsen är formbildandet av energi och ljus till tanke, känslor, fysiska eller något som kan upplevas och förkroppsligas. Skapelsen är uppvaknandet av en resa att utforska Skaparens väsen. Man kan säga att det är början på ett uttryck för Skaparen. Om Skaparen tar form inom er och bildar manifestationer / skapelser, då är den gudomliga tanken och gudomliga planen hos Skaparen närvarande inom er. Såväl som varje skapelseresa som ni någonsin har upplevt och som varje själ har manifesterat. Detta är er sanning, det är vibrationerna som pulserar genom hela er varelse, flödar genom ert liv och flätas samman i allt ni skapar. Ni är förkroppsligandet av sanning och skapelse, vare sig ni tror det helhjärtat eller inte. I själva verket är ni  förkroppsligandet av all sanning och skapelse i hela Skaparens universum.

Om ni väljer det, kan ni känna igen hela kosmos i er varelse

Skaparen residerar inom naturen, universum, världen, livet och kosmos. Allt i dessa är en skapelse av Skaparen. Ingenting är separat, allt finns i enhet och harmoni, även när kaos är närvarande. Ni känner för närvarande igen er som åtskilda från allt som är Skaparen och ändå finns allt inom er.

Det finns först ett behov av att inse att allt har Skaparens energi och väsen. Ni kan bedöma något som negativt eller positivt, även att det är omöjligt för vissa saker eller erfarenheter att hålla Skaparens energi, men dömandet orsakar separation och missförstånd. När ni inser att Skaparens energi är ständigt skapande, i konstant rörelse och manifestation inser ni att det bara finns rörelse inom Skaparens energi, så ingenting förblir detsamma. Omvandling och förändring är en konstant i Skaparens närvaro.

För det andra är det kraftfullt att inse att om allt håller Skaparens energi och väsen så gör ni det också. Om allt har Skaparens energi och väsen, då är allting Skaparen och finns inom Skaparen. Således, närvaron av allt existerar finns inom er. 

Som en varelse på Jorden, kan det vara utmanande med tänkandets begränsningar i att erkänna och se närvaron i allt. Skaparen är evig, och det kan vara krävande att begrunda allt samtidigt. Det är möjligt att få en känsla av närvaron av allt inom er, samstämd med energin, vibrationerna och frekvenserna. Sålunda förkroppsligar ni närvaron av allt och kan kontakta allt ni behöver och vill ha för att vara till tjänst för er själva och andra.

Vad betyder det för er att förkroppsliga och samstämma sig med närvaron i allt?

Vad skulle det förändra i er verklighet och livserfarenhet att förkroppsliga och samstämma er med närvaron i allt?

Vad skulle ni medvetet skapa och bli ledda till att skapa från rummet av förkroppsligande och samstämmighet med närvaron i allt? 

Det är viktigt att ta lite tid att överväga och meditera på förverkligandet och accepterandet av närvaron i allt som är inom er. För att uppnå detta inbjuder jag, Ärkeängeln Raphael, att ni upprepar uttalandet: ”Jag är alltings närvaro.” Ni säger att Skaparen som bor inom er och alla varelser är närvaron i allt, allt som är Skaparen. När ni reciterar uttalandet antingen högt eller tyst tillåter ni den energi som bildas att rikta ert fokus djupare och djupare inom er, förlikande er med energin, vibrationerna och frekvenserna av närvaron i allt. Således pulserar hela er varelse som närvaron i allt, med oändliga möjligheter att skapa oändliga möjligheter.

Allt har redan skapats och ändå upplevs det som om det är fräscht och nytt. Detta beror på er villighet att vara närvarande i det ögonblicket med vad som bildas eller manifesteras. Varje gång ni tillåter er själv att vara närvarande förvandlas ni, växer och blir annorlunda. Således är varje ögonblick kontaktad och upplevd på olika sätt. Varje ögonblick är unikt.

Även om det kan vara prövande att föreställa sig att allt som är Skaparen finns inom er, kan det vara utmanande att komma till rätta med insikten att allt ni håller med om och inte håller med om är också närvarande inom er. Det är kraftfullt att inse att ert perspektiv skapar er förståelse för att komma överens likväl som att vara oeniga. Era tankar och andras tankar kan skapa det som ni inte håller med om. Jag, ärkeängeln Raphael, inbjuder er att acceptera att allt finns inom er; fokusera på Skaparens sanning och inspirerande natur. Om något, som inte är i linje med den inspirerande karaktär som är Skaparen uppstår då helt enkelt låt det gå genom er avsikt. Ni kommer att släppa det på uppdrag av världen och hela Skaparens universum, vilket är en fantastisk gudstjänst. Låt läkningen börja.

Tid att inse och meditera på att ni har tillgång till allt ni behöver och kan använda; allt finns närvarande inom er. 

Att vara närvarande i ögonblicket och medveten om vad som inträffar är en kraftfull förmåga.

Att vara närvarande med allt ni vet er själva att vara är inspirerande.

Att vara närvarande med allt är er sanning.

Jag, Ärkeängeln Raphael, inbjuder er att begrunda, söka och utforska kraften i allt inom er.

I kärlek, helande och harmoni,

ÄrkeängelRaphael

 

Översättning:  Mats

Archangel Raphael via Natalie Glasson, February 21st, 2020

Du gillar kanske också...