Ärkeängeln Michael via Natalie Glasson, 4:e november 2016

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael via Natalie Glasson,
4:e november 2016

 

Frön från Skapelsen, av Ärkeängeln Michael 

Kanaliserat genom Natalie Glasson, 4:e november 2016. Originalkälla: Sacred School of Omna

 

Jag, ärkeängeln Michael, är här för att tala med er om Frön av Skapelsen, i syfte att väcka ert inre minne. Varje själ på Jorden är nu ansluten till, eller sträcker sig mot de förankrade frön av skapelsen på Jorden som frambringar liv, upplevelser och resor av evolution. När Jorden skapades fanns det Frön av Skapelsen förankrade, som bildade Jorden och som skapade intentioner för de som skulle finnas där. Frön av Skapelsen består av ljus och innehåller energin från Universum av Skaparen, och har fungerat som en källa till navigering för Jorden och hennes människor, med fokus på fullbordan och anslutning med Skaparen. När en ny civilisation föds på Jorden, och det har funnits många, är nya Frön av Skapelsen förankrade, för att stödja deras existens och deras syfte. De är inte endast förankrade på Jorden, utan samma Frön av Skapelsen är förankrade i mänskligheten, som mallar av ljus, för att uppmuntra alla att skapa från intentionerna som finns i dessa ljusa frön. Varje gång då en stor förändring av andligt uppvaknande och uppstigning är anstiftad och uppstår på Jorden, finns Frön från Skapelsen förankrade från ljusvarelser, för att stödja och manifestera att de förändringar som kommer, sker med lätthet och perfektion. Detta innebär att när vi granskar alla Frön från Skapelsen, som finns förankrade och för närvarande finns på Jorden, då kan vi se hela Jordens historia, alla intentioner från olika civilisationer och varje uppstigningsskifte som skett hos Moder Jord, och hennes innevånare. Vi har möjlighet att förstå syftet med allt som har skett, och vad uppbyggnaden av energi och medvetande skapar. Frön från Skapelsens händelser är värdefulla markörer, för att förstå Jorden och de nuvarande uppstigningsnivåerna hos mänskligheten. Det gör att vi kan skymta visdomen och sanningen från de som förankrar Frön av Skapelsen, samt att kunna utvärdera utvecklingen av mänskligheten.

De Frön från Skapelsen som finns hos Moder Jord, som varit inkapslade och dolda, har tillsammans med mänskligheten varit blinda för dessa magiska ljusuttryck utanför Jorden, som innehåller stor visdom. Detta har inneburit, att det varit omöjligt att ens föreställa sig förekomsten av Frön från Skapelsen. När mer kärlek förankras i Jorden från Venus varelser, och de inre planetvarelserna vaknar, aktiveras mänsklighetens förmåga att känna igen ljuset, kraften och sanning av Skaparen. Fler och fler själar upptäcker att de har möjlighet att ansluta sig till ljuset och kärleken från Skaparen och få tillgång till visdom, att förstå den, och bli medveten om hur den ligger i linje med den egna fysiska verkligheten. För mänskligheten, och de som är medvetna om närvaron av Skaparens ljus, kan de Frön från Skapelsen som nu vaknar, komma upp till ytan för att kunna tas emot när det blir aktuellt med mänsklighetens uppvaknande, som då blir medveten om dessa Frön från Skapelsen, och sträcker sig mot dem.

Varje Frö från Skapelsen, innehåller enorma mängder ljus och visdom; vissa har i sin energi, kunskapen och syftet från en hel civilisation. Frön från Skapelsen ger er en inblick i den ursprungliga kärnan, det ursprungliga syftet och den ursprungliga existensen. Det kan ta er tillbaka till ursprunget av er energi och existens, både på Jorden och i de inre planen. Vissa lär er känna igen civilisationer utanför Jorden, såväl som att känna igen närvaron från Skaparen, inom allt och alla. Det finns Frön från Skapelsen, som visar att de flesta människor på Jorden, är andliga varelser som existerar i fysiska kroppar. Vissa Frön från Skapelsen erbjuder vägledning om hur man kan föra mänskligheten och Jorden, till större anpassning och initiering med Skaparen. Frön från Skapelsen, och det finns många, är så värdefulla, och då mänskligheten ansluter med dem, börjar de förstå syftet med allt som förekommer inom och runt deras varelser. De ser mönstret som fortsätter att äga rum, den karmiska läkningen kommer, och de börjar förstå sin roll i utvecklingen av Jorden. Varje människa har en roll på jorden som kan upptäckas inom Frön från Skapelsen. Värdet av Frön från Skapelsen är enorm; de kan inte förstöras, eftersom de skapats från ett sådant djupt rent ljus från Universum av Skaparen. Varje Frö från Skapelsen innehåller den ursprungliga energin, som ofta skapats genom att man älskat Utomjordiska Varelser, och då är det som om vi från dessa frön kan resa längs energivägen för dess tillkomst, och återvända till dess ursprungliga källa. Dess ursprungliga källa är först Skaparen, och sedan varelsen eller varelser som manifesterar, eller födde fram dem till livet, och förankrade det i Jorden. Genom Frön från Skapelsen, kan vi förstå mycket mer om dessa som stöder Jorden, och naturligtvis den älskade Skaparen.

Med en enkel intention och ett rent kärleksfullt hjärta, kan ni själva få kontakt med, och styras till de lämpligaste Fröerna från Skapelsen, som kommer att ge er nya insikter, energivibrationer och minnen. Jag, Ärkeängeln Michael, kan inte säga hur er upplevelse genom ett Frö från Skapelsen kommer att bli, eftersom det är olika för varje själ. Jag vet att ni i överflöd kommer att fyllas med det högsta och kraftfullaste ljuset. Det spelar ingen roll om ni inte förstår den visdom och kunskap som ljuset har, eftersom de nödvändiga aktiveringarna kommer att skapas inom er varelse. När ni tillåter er själva att återansluta er med ett Frö från Skapelsen, tillåter ni er själva att sammansmälta med sanningen inom er. Således tar ni ett steg tillbaka, fast bara ett litet, till ert ursprungliga väsen. Det är viktigt att komma ihåg, att alla Frön från Skapelsen, även de som är knutna till civilisationer som ni inte befunnit er i, eller i upplevelser med uppstigning då ni inte varit närvarande, finns i er själ för att kunna användas och utforskas, på grund av ert unika samband med alla varelser. Allt detta låter er reformera och vitalisera er energi och anpassning till Skaparen, för att uppleva en större enhet med Skaparen och alla dem i de inre planen. Ni väcker er själva till Universumet av Skaparen, som finns inom er varelse.

Under olika perioder i er uppstigning, kommer vissa Frön från Skapelsen att vara mer värdefulla för er, att ansluta till. De kommer att fånga er uppmärksamhet, eftersom de vet att om de väcks och förs in ert väsen och verklighet för att slås samman, så kommer de att skapa nödvändig läkning, ändra och ge kraft till uppstigningsprocessen inom alla. Frön från Skapelsen av Atlantis, har redan uppenbarats och kommer nu fram. Ibland kommer Frön från Skapelsen in i medvetandet hos mänskligheten, och då kommer dessa karmiska energier som är knutna till dem (energier och upplevelser som skapats, men som inte stämmer överens med dessa Frön från Skapelsen) upp till ytan, för att erkännas och läkas. Mänskligheten håller fortfarande på och arbetar sig igenom de karmiska energierna från Atlantis. Vi kommer att veta när det primära Fröet från Skapelsen (det skapades många andra frön) är fullt närvarande inom varje individ, och de karmiska energierna från det som hände i Atlantis har läkt, eftersom många då kommer att uppleva harmoni mellan teknologi och spititualitet.

Ett annat Frö från Skapelsen som kommer till mänsklighetens medvetenhet nu, är det primära Fröet i Skapelsen av Lemuria. Det är det som skapades för Lemuria, och är det första Fröet från Skapelsen, som är extremt rent och innehåller djupt vetande, och minnet av Skaparen. Det innehåller koderna av det rena medvetandet från Lemurianerna, som var fria från ego och rädsla, och helt fokuserade på kärlek. Deras huvudsakliga uppgift var att frambringa och återta Skaparen till Jorden. På grund av mänsklighetens uppstigning, är många beredda att erkänna, ta emot och och ännu en gång förkroppsliga detta medvetande, vilket är nödvändigt för att stödja manifestationen, och få större erfarenhet av Eran med Kärlek på Jorden. Det finns andra Frön från Skapelsen som uppstod på Lemurien; vissa innehåller den karmiska energin av förödelsen som orsakade slutet för Lemuria, som också inverkade på, och åstadkom, Atlantis fall.

Ett Frö från Skapelsen, orsakar aldrig en negativ påverkan eller negativa upplevelse; dess energier har bara rena avsikter, men när mänskligheten förlorar sambandet till Fröerna från Skapelsen inom sig, särskilt de i sitt nuvarande utförande, då kan de orsaka förödelse och kaos. Frön från Skapelsen orsakar inte förödelse eller kaos, men de blir länkade eller anslutna, och läkning och upplösning av de negativa energierna måste utföras. När ni ansluter med ett Frö från Skapelsen, kommer ni inte alltid att uppleva det kaos och den förödelse, som är knuten till Frön från Skapelsen. Det kan vara så att ni ansluter er till det, och bara upplever det rena ljuset av Fröet från Skapelsen, eller så kanske ni upptäcker att en del av er själv, behöver bli förlåtet, läkt eller frigöras. Detta kommer sedan att förstärka upplevelsen av Fröet från Skapelsen, och er nuvarande uppstigning, eftersom ni upplever en djupare förbindelse med Skaparen, när ni rensar inom er varelse. Vänligen frukta inte Frön från Skapelsen, för ni ansluter ofta med dem utan att ni förstår det. Nu, är ni redo för medvetandet och erfarenheten av Frön från Skapelsen, så att ni kan skapa vackra övergångar och transformationer inom er varelse.

Ni kan kalla på min energi, Ärkeängeln Michaels, för att stödja arbetet och utforskningen av Frön från Skapelsen:

”Ärkeängeln Michael, jag kallar på ditt kontinuerliga stöd, skydd och vägledning. Det är min önskan att ansluta mig med det mest lämpliga Fröet, eller Fröet från Skapelsen, i mitt väsen nu, för att stödja påskyndandet av min andliga utveckling (eller så kan du lägga till något som du vill utforska inom dig, eller som behöver manifesteras i din verklighet.) Låt mig erfara, ansluta med och erkänna Fröet eller Fröet från Skapelsen, för att uppleva dess ljus och visdom som kommer att föras försiktigt, perfekt och lätt, in i hela min varelse. Om det är healing som krävs i min varelse, för att det ska kunna ske, så vänligen, Ärkeängeln Michael, vägled och hjälp mig att skapa och uppleva den med lätthet och perfektion, i din närvaro. Jag överlämnar mig till gudomlig vägledning och skydd nu. Tack.’

För att komma åt de primära Lemuriska Fröerna från skapelsen:

”Ärkeängeln Michael, vänligen hjälp och stöd mig i anslutningen, för och ta emot de primära Lemuriska Fröerna från Skapelsen, som är lämpliga för mig att ta emot nu. Jag öppnar mitt hjärta för att minnas det rena och heliga medvetandet av mitt ursprungliga väsen, och ta detta till förverkligande och manifestation i min verklighet nu. Tack.’

Med evinnerliga välsignelser från änglarna,

Ärkeängeln Michael

 

Read More from Archangel Michael

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

 

Du gillar kanske också...