Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 1 juli

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael via Ronna Herman: Attraktionslagen

1 juli, 2016

Älskade Mästare, det är av avgörande betydelse att ni strävar efter att införliva högre tillstånd av medvetenhet, tillsammans med vilja och Självdisciplin, som behövs för att korrekt genomföra de högre frekvenserna av sanning i er fysiska, vardagliga livsstil för att bli en Mästare på vägen.

 

Viktig information för varje inkarnation finns lagrat i Själens-Frö-Atom. Emellertid måste människans personlighets medvetande nå de nödvändiga frekvensmönsterna för att komma åt all avancerade Kosmisk Information. Med tiden, förvandlas önskan till strävan och strävan utvecklas till en tydlig, definitiv intuitiv förmåga.

 

Det är ett bevisat faktum att mänskligheten utvecklas och gradvis förändras i livet genom att uppleva stunder av kriser. Sammansmältningen av själen med personligheten ger otroliga förändringar i ego-önskans kropps medvetande, vilket påverkar varje aspekt av en människa, som fungerar inom det fysiska planets existens. Att leva i nuet, fullt medveten, utan dömande eller förutfattade meningar är grunden för glatt, överflödande liv. Tidigare minnen och framtida förväntningar / förhoppningar skapar er nuvarande verklighet och framtida upplevelser.

 

Kom ihåg: Andlig Eld är grunden för all manifestation, som formar bakgrunden till människans evolution. Kraften i Universum finns i det närvarande ögonblicket av NUET inom STILLHETs PUNKTEN mellan det förflutna och framtiden. STILLHETs PUNKTEN av Skapelsen är inte ett tomrum – den är fylld med Vit Eld Guds Frö Atom energi – Skaparens omanifesterade potential.

 

När det är dags för en splittrad Guds-Frö Atom att uppleva verkligheten i en fjärde-dimensionell miljö, sänder den sakrala Triaden stationerad i den tätaste entre nivån i den femte dimensionen ut den utsedda Guds-Frö Atomen i sjunde (högsta) underplanet i den fjärde dimensionen. Guds-Frö Atomen skickar sedan ut en SFÄR av ljus, som kallas KASUAL KROPPEN, vilken blir ÖverSjäls kroppen för alla SJÄLS fragment som ska förkroppsligas inom tredje / fjärde dimensionerna.

 

Den sakrala Triaden, övervakar genom orsakssambandet i kroppen miniatyren av Guds-Frö Atomens (Souls) nedstigande, som sedan kommer att underlätta skapandet av en fysisk kropp på det jordiska planet. Frö atomen/Själs Gnistan stiger sedan ner via Livs Kraftens Energi Tråd för att uppleva livet under sina många inkarnationer och skapelser.

 

Skaparens Essens, inifrån de Heliga Triaderna, skapar Själs Fragment, som skall utformas inom den fysiska materien. Dessa fragments separata aspekter av sig själv, vilka ändå fortfarande är en del av en större helhet. Den sakrala Triaden, som är bosatt i femte dimensionens miljön, antar då läget som en observatör, betraktar dessa Själs Fragment då de sjunker djupare och djupare in i tätheten. Sedan inväntar det tålmodigt tiden då dessa vandrande Evighetens Gnistor kommer att väckas genom knuffarna av ÖverSjälens Själv och sedan gradvis söka och finna Vägen tillbaka.

 

Andens Magnetiska kraft försöker alltid dra den inkarnerade själen inåt och uppåt. Det är ATTRAKTIONSLAGEN. Gradvis över tiden, förenas själen och personligheten och blir en medveten blandade enhet – en Själs-genomsyrad personlighet. Kärlek och intelligens blir enhetlig, så att både den Gudomliga Planen och Uppfyllelse uppnås. Högre kunskap lagras i Själens Heliga Minnes Frö Atomer, DNA och det Heliga Sinnet.

 

Själen är en sammansättning av Andlig Essens, som ger resonans vid specifika nivåer av medvetande. En Själv-mästare har en känsla av individuell Självidentitet och även en känsla av Universal ENHET. Först kommer Självmedvetande; för det andra, utvecklas ni gradvis och blir en själs-genomsyrad personlighet; då kommer medvetenheten om att ni inte är Själen, utan något mycket mer vidsträckt – en punkt av Gudomlig, dynamisk Vilja, med fokus på Själen – detta är den individualiserade Guds-Frö Atomen, som direkt lyser upp Själens Själv form. Detta är tidpunkten för en medvetenhet om att VARA – inte bli. Den lilla Själens Ljus-fragment – av de lägre Dimensionerna – bleknar bort i intet eftersom de gradvis blandas med den lysande härligheten av de Heliga Triaderna i den femte dimensionens Sju Under-Plan och högre.

 

Den förkroppsligade Själens Själv och därefter den högre Kausal Kroppen, måste integrera alla återstående Själs Fragment inom alla Tredje- / Fjärdedimensionella underplan.

 

Således, Själens förstärkta ljusutstrålning överskuggar ego-begärs kroppen, så att människan blir en Själs-genomsyrad personlighet. Detta är den tidpunkt då ni stiger av Karma Hjulet, för ni har rensats, rengjorts och integrerat alla era Själs Fragment inifrån de fjärde dimensionella nivåerna och nedanför. Detta kallas den fjärde etappen på vägen mot Upplyftningen.

 

Hädanefter, när Kasual Kroppens Ljus Sfär dras uppåt och återintegreras med den Över Skuggande Heliga Triaden, kommer de tre kosmiska Strängarna – ert Liv / Medvetande / Kreativitets Strängarna – att vara direkt anslutna till er Heliga Triad. Detta är nästa steg i “Guds Självets integration” på er resa tillbaka till Ljusets högre världar.

 

Detta initierar det Femte Steget av Uppstignings processen, vilket ger tillträde till den femte dimensionens första undernivå. Den Själs-genomsyrade personligheten är nu redo att samarbeta med den Femte Dimensionen, ingångsnivå, Sakral Triad, som förkroppsligar en vit Eld Frö Atom, som innehåller tre Guds Strålar i vårt under universum: Gudomlig Vilja, Kärlek / Intuition / Kreativ Aktiv Intelligens.

 

Under en tid när denna femte etapp pågår, sker det en förlust av kontakten med er Själs Själv, era guider och lärare, liksom alla typer av telepatisk anslutning. Det är som en mini-död och det är en intensiv känsla av övergivenhet för ett par dagar. Alla element / aspekter av Tredje- / Fjärde Dimensionens Själs Kropp och den Över Skuggande Kausalkroppen innehållande dem, har absorberats i er Heliga Triad, inom den Femte Dimensionen lägsta nivå. Det finns inte längre en Över Själ / Högre Själv inom er Själs Stjärna / Åttonde Chakrat, för ni är nu direkt kopplade till en Ljus Pyramid, som innehåller en av era många femte-dimensionella Heliga triader.

 

Vid den här tiden, kommer ni att ha skapat Livets Flod, Antakarana, Ljusets Regnbågs Bro, vilken i slutändan kommer att ansluta er till alla sju av era stora LjusÖverskuggade Heliga Triad Själv inom den femte dimensionen. Det finns en stor Helig Triad inom varje underplan av Femte Dimensionen. Varje högre nivå av den Heliga Triaden ligger inom en större Pyramid av Ljus och den innehåller högre frekvens än den på nivån under. Det finns också en mängd mindre Heliga Triader utspridda i femte dimensionen. Integrationsprocessen är något annorlunda i den Femte-Dimensionella världen, som vi inte kommer att behandla vid denna tidpunkt.

 

Ett viktigt begrepp för bättre förståelse av den Kreativa processen: Vår Fader / Moder Gud upplever Skapelsen och komplexiteten i ALLA dess Frö Atom Fragment genom varje Skapelse Gnista i hela detta Under-Universum. Varje Dimension och Under-Dimensionen ger en annan medvetenhet och variation av DESS PRIMÄRA SJÄLV genom sina GUDS-FRÖ atomer.

 

Er GUDS-FRÖ ATOM / JAG ÄR Närvaro upplever livet genom sina många Heliga Triader. Dessa Heliga Triader upplever liv genom de mentala aspekterna av sina många Själars Omfång. Dessa högre nivåer av Själs Omfång upplever det materiella planets verklighet genom Astral planets känslomässiga snedvridning av medvetandet via de fysiska sinnena.

 

Kära, det anstår er att ta tid att fundera på och integrera de viktiga begrepp av Skapelsen, som vi åter lägger ut till er. Ni, StjärnSådd, som har uppnått den nivå som krävs av harmoniska frekvensmönster, är nu i färd med att omsätta allt ni har lärt er i praktiken. När ni gör det, kommer de omkring er som fortfarande kämpar inom ramarna för den restriktiva lägre- Dimensionella miljön, att förundras över vad ni kan åstadkomma. Så småningom kommer de att börja följa ert exempel. Som ni vet, undervisning genom exempel är det mest effektiva sättet att få uppmärksamhet av dem omkring er. En truism från det förflutna gäller också: “Genom frukterna av ert arbete kommer ni att bli kända.”

 

VI FÖRESLÅR ATT NI STUDERAR DESSA BEGREPP TILLS DE ÄR FAST FÖRANKRADE I ERT MINNE, TY DE UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV ”ATTRAKTIONSLAGEN” OCH DE ÄR KRITISKA KOMPONENTER FÖR ER FRAMGÅNG FÖR ATT NÅ UPP TILL STATUSEN: EN ”MÄSTARE I MANIFESTATION”.

 

  • Bli en åskådare, en observatör, inte en deltagare i alla negativa drama som ständigt pågår runt omkring er. Det är tillståndet av era känslor som drar er in i malström av negativitet. Om ni strålar harmoniska, högre frekvens mönster, kommer ni att vara immuna mot disharmoniska energier runt omkring er.

 

  • Ni är i färd med att utöka ert medvetande om vad som händer runt omkring er och därför är det mycket viktigt att ni behåller ett fristående sinnestillstånd. Ni utvecklar ett nytt sätt att tänka, som är baserat på Högre Själv kontroll över ert sinne och känslor.

 

  • Först kommer självkännedom, sedan Själs medvetande, följt av Galaktiskt medvetande och slutligen Under- Universellt Medvetande. Ni strävar efter att utnyttja de strömmar av Oändlig Medvetenhet, som innehåller den Kosmiska Manifestationen för hela den Gudomliga Blåkopian för denna nya Under-Universella upplevelse.

 

  • Ni utvecklar också en förhöjd, kontrollerad känslighet för dem ni interagerar med, vilket inkluderar en empatisk, men något fristående synpunkt. Detta är en integrerad del av utvecklingen av icke dömande. Ni ska flitigt söka hävda och leva er sanning enligt bästa förmåga och tillåta alla andra samma rätt.

 

  • Låt inte något eller någon störa ert lugn. Utveckla en hög nivå av tålamod och känslighet. Öva flitigt tålamod och sen till vrede.

 

  • Samtidigt som ni söker Själv-Mästerskap, kommer en del av er testning vara att ni kommer att behöva erfarenhet, övervinna och kanske till och med gå längre än några av de människor försöker, som ni har relationer till i ert liv, som inte är redo eller villiga att gå vidare på spiral vägen för medvetet Själs-uppvaknande. Varje själ måste välja vilken väg de ska följa. Ni är bara ansvarig för er egen andliga utveckling.

 

Det är viktigt att ni inte abdikera ert sökande för personlig andligt uppvaknande och självbehärskning av en falsk känsla av plikt eller lojalitet till dem, som söker att fortsätta att dra nytta av er energi – eller de som kräver orimligt mycket uppmärksamhet och tid. Eftersom ni är i ett mycket kritiskt skede av er upplysnings process – i en tid när ni är som mest sårbara, era försök och tester kanske inte är lika dramatiska som i det förflutna – ni är ganska ofta konfunderade och ni vet inte vilket nästa steg är eller vilken nästa sanning ni ska införliva i er ständigt föränderliga verklighet.

 

Kom ihåg att när ni anger, “Jag ger allt jag har och allt som jag är för mitt högsta goda” eller “Jag anpassar min vilja till den gudomliga viljan av vår Fader / Moder Gud för mitt högsta goda och det största goda för alla”. Det betyder inte att ni ger upp era världsliga ägodelar eller er fria vilja. Det handlar om att lita på Själens / Högre Jags visdom och er Guds Själv, för dessa kloka, högre Aspekter av ert Gudomliga medvetande vet alltid vad som är bäst och mest fördelaktigt för er vid varje given tidpunkt.

 

Mina modiga, efterhand som ni blir skickligare som inspirerande medskapare, kommer ni inte längre att fokusera er energi på att skapa små, vardagliga önskemål från det förflutna. Ni kommer att ha etablerat ett konstant flöde av Admantin Partiklar in i och genom hela er fysiska kropp med minnet strömmande ut i form världen. Ni kommer att ha inprogrammerat i minsta detalj det som ni vill manifestera för er personliga komfort och njutning och ett av era ofta använda mantran bör vara, “Alla mina behov och önskningar uppfylls redan innan jag inser vad de är, som alltid kommer att vara för mitt högsta goda och det mest fördelaktiga för allas bästa.”

 

Ni kommer att minutiöst ha beskrivit er väg av service till mänskligheten, som kommer att vara i perfekt harmoni med ert Gudomliga uppdrag för denna nya era. Ni kommer att ha ett konstant, tydligt och välgörande samband med er hemvist Själen / Högre Jag och ni kommer nådigt och enkelt följa Ljusets Väg, som ständigt vindlar sig högre och högre i de mer förfinade världarna av existensen. Var säker på att jag alltid kommer att vägleda, direkt, inspirera och skydda er när ni reser ut i det okända. Jag utstrålar den eviga kärleken till vår Fader / Moder Gud för var och en av er.

 

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

Archangel Michael: AttraktionsLagen. Kanaliserat genom Ronna Herman. 1 juli 2016. http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

 

Överförs genom Ronna http://www.ronnastar.com/ * Kopiera fritt och delas. Men jag gör anspråk på den universella upphovsrätten till den här artikeln i namn av ärkeängeln Mikael.

You may also like...