Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 30 april 2018

Ärkeängeln Michael

Via Ronna Herman, 30 april 2018

Kära Mästare, först av allt vill vi klargöra vad uppstigningen inte är. Vid ert nuvarande utvecklingstillstånd kommer uppstigning i den fysiska kroppen, tillsammans med Själens Jag, bara att vara möjlig för några få mycket avancerade avatarer, som har öppnat vägen för mänsklighetens uppstigning till nästa nivå av högre medvetande. Den älskade Jeshua, tillsammans med många andra stora avatarer samt änglarnas rike, fastställde scenen och planterade Skaparens kosmiska Frön som en förberedelse för denna extraordinära process.

För att kunna stiga upp i er fysiska kropp vi denna tid, skulle ni behöva att nästan fullborda omvandlingen av er fysiska kropp till frekvenser av Gudomligt Ljus, och höja den harmoniska övertonen i er Själs Sång till de högsta nivåerna i den femte dimensionen och högre. Det är önsketänkande att tro att det är möjligt att omvandla densiteten i en tredje/fjärde dimensionell fysisk kropp till en femdimensionell Ljuskropp under en livstid.

Ni, förtrupperna, Stjärnfröna, levererar bränslet, diamantpartiklar av Ljus, för att aktivera Fröna av uppstigningen som planterades på Jorden för över 2 000 år sedan. Mänskligheten är i en reningsfas som förberedelse för en mycket större utvidgning av medvetandet, vilket påverkar fler och fler själar när det omsveper Jorden och accelererar som ett resultat.

I det nuvarande skedet av evolutionära förändringar är aspiranternas/lärjungarnas fysiska kroppar i färd med att fyllas med transformerande kraft från Skaparens Ljus. Det högre medvetandets celler håller på att vakna upp och spricka fram med den alkemistiska formulan för transformation.  Ni är i färd med att rensa en stor del av negativt förvrängda frekvensmönster i ert aurafält, vilket har fördunklat ert Auraljus, som i sin tur har resulterat i alla dessa missuppfattningar.

Inlåsta i den cellulära kroppen finns gifter som måste rensas bort eller renas, så att ni kan integrera er flerdimensionella kroppsstruktur igen. Ljuskroppens celler har fördunklats och aurafältet har blivit dimmigt och överbelastat med negativ energi. Gudscellerna är fortfarande närvarande och fungerar inom er, de har bara försvagats och bleknat över tid, i brist på näring. Det är som om ni ständigt har utfordrats med förgiftad mat, som under en lång tid kommer att förstöra kroppen. Den egotrippade kroppen är listig och envis, och den kommer ständigt att locka er att söka fler och fler kroppsliga njutningar, ofta med ett katastrofalt resultat.

Ni måste förstå att de olika delarna av er kropp genljuder med en stor variation av frekvensmönster, beroende på era chakras renhet. Ni bör alltid sträva efter maximal harmoni på varje nivå av ert Högre Jag, allteftersom ni integrerar Det. Glöm inte att uppstigningen är en ständig process, för alla nivåer i Skapelsen har en medfödd önskan att söka och uppnå nästa högre nivå av medvetandet.

Föreställ er att mänskligheten upplever fyra realiteter på en och samma gång: den fysiska, mentala, emotionella och den astrala. I den fysiska/materiella världen, där er kropp och era fysiska sinnen är huvudfokus, avgör ert hälsotillstånd hur interaktiv ni är i den fysiska världen och hur mycket ni kommer att njuta av upplevelsen.

Era framsteg till medvetandets högre riken är ett gradvis uppvaknande, där ni blir medvetna om er själs visdom och ert Högre Jag. När ni stiger in på Upplysningens Väg, inleder ni processen med att utveckla en medveten medvetenhet. Ni måste först fokusera på de fysiska aspekterna av ert Väsen, er fysiska kropp, chakrasystemet, er emotionella natur och era mentala förmågor.

Succesivt, med tiden, allteftersom ni balanserar, harmoniserar och integrerar en viss grad av enigt medvetande i er fysiska kropp, är ni redo att få tillgång till vibrationsmönstren, visdomen, attributen och förmågor av de högre fjärde- och lägre femdimensionella verkligheterna. Detta är den grundläggande process som vi ibland kallar ”Uppstigning i Medvetandet.”

Ni har en Eterisk Kropp som innehåller en komplett, autentisk kopia av er fysiska, mentala och emotionella kropp. När ni överger eller lämnar er kropp, klipps Silvertråden (som den ibland kallas för) av. Vid det tillfället lämnar ni er kropp som omedelbart börjar vittra sönder.

Det som återstår är skalet av den subtila kroppen, som består av astrala emotionella och mentala ämnen som måste lösas upp innan Själen kan fortsätta till nästa nivå av medveten medvetenhet. Vi har tidigare förklarat hur uppvaknade Själar tas till speciella platser, vilka kan kallas intensivvårdsavdelningar, av barmhärtighetsänglar. Skaparens Kärleksljus strålar ständigt genom varje Själs Aurafält, tills det negativa skalet av obehörig energi är totalt omvandlad.

Det är dock viktigt att ni förstår att döden/övergången, livet efter processen har förändrats radikalt. Ingen Själ går längre till det täta astralplanet för att invänta sin tur att återigen inkarnera på Jorden.

Om ni är en medveten person vars Själssång genljuder i de Högre Dimensionerna, kommer ni automatiskt att tas till ett lämpligt plan där allt verkar likna den verklighet ni lämnade bakom er – bara mycket vackrare, gladare, kärleksfullare och fridsammare.

Ni kommer att gå genom de himmelska portarna fullt medvetna. Ni kommer att titta på ert tidigare liv med en observatörs ögon, och ni kanske säger farväl till era nära och kära, de kommer sakta att blekna bort såvida de inte är medlemmar i er själsfamilj.

Återigen, de frekvenser ni projekterar, eller är i resonans med, kommer att avgöra vilken dimension eller nivå ni kommer att tas till, och också vilken kosmisk information ni kommer att kunna ta in. Ert Aurafält är som en mantel som omger era eteriska/astrala kroppar, och antingen är det en mantel av Ljus eller en slöja av negativ, oharmonisk energi, som ni har samlat på under era många tidigare liv.

Ni består av energienheter: mentala, emotionella, fysiska, astrala och andliga. Ni måste lära er att acceptera det faktum att ni är en skapelse av kraftiga energier, en ursprunglig gnista av Gudomligt Medvetande. Som en självmedveten medskapare är ni också en dirigent av energier genom era egna kraftfulla tankar, handlingar och intentioner.

Ni existerar i en virvelvind av energier; energetiska krafter bestående antingen av Primal livskraft, ett halvt spektra av Ljus av de lägre dimensionerna, eller de underbara allomfattande diamantpartiklarna av Skaparljuset från medvetandets högre riken. Ert mentala tillstånd och kvaliteten av er emotionella natur avgör resultatet på era kreativa strävanden. Som medskapare kommer ni att forma och manifestera era kreativa idéer/tankar för att sedan i uppleva resultatet av era tankar och handlingar – så säger de Universella Lagarna.

Ni kommer att bli effektiva ledare för kosmiska energistyrkor. Så bli medvetna observatörer när ni praktiserar avskildhet inifrån ert Heliga Hjärtcentrum. Låt er inte dras in i en virvel av negativ energi som skapats av andra. Lär er att stå stadigt och ha kontroll när ni gradvis blir era egna dirigenter för alla era Heliga energier.

Låt ingen störa er lugna och harmoniska natur. Men kom ihåg, om ni ibland har en stund över, stanna upp, ta ett djupt andetag och återvänd till ert centrum, samtidigt som ni skickar ut en explosion av den Violetta Flamman för att omvandla och lösa upp disharmonisk energi. Ibland är ni alldeles för hårda mot er själva. Vi förväntar oss inte perfektion, kära ni.

Utstrålningen från den Högre Översjälen penetrerar och genomsyrar gradvis era fysiska och emotionella kroppar, och släpper därmed succesivt allt hopsamlat negativt astralt skräp. Det kombinerade Ljuset från Översjälen för hela mänskligheten, upplöser succesivt astralplanets förorenade, förvrängda vibrationsmönster. Tidigare har det kallats det ”kollektiva medvetandet,” mänsklighetens negativa tankemönster. Kärlek, stillhet och glädje är Översjälens främsta egenskaper.

De flesta människors tankar är i allmänhet slumpmässiga och utan fokus. Att sänka frekvenserna av era hjärnvågor eller lära sig att upprätthålla ett medvetet Alfatillstånd, ger ett skarpt fokus på er pågående tankeprocess och ger en tydlig riktning till det undermedvetna. Alfateknik är ett djupgående och kraftfullt verktyg. Ert medvetna tänkande förstår, men det är ert undermedvetna som processar inkommande information och vidtar åtgärder.

Att bli en Alfa-Mästare och upprätthålla en lämplig Alfanivå av medvetande, gör att ni kan tala och interagera med ert undermedvetna. Det går bortom viljekraft, när ni utvecklar förmågan att kommunicera direkt med ert djupa, instinktiva inre sinne och er Heliga Själ. Ni kommer att märka att ni fattar de bästa besluten och vidtar de rätta åtgärderna för att nå era mål.

Uppstigningsprocessen börjar när ert Själsjag har återintagit sin rätta position som ledare för det fysiska, mentala och emotionella jaget. Det är som om ett strömbrytare har slagits på inom ert DNA, vilket innehåller en blåkopia för er perfekta Adam/Eva Kadmon Ljuskropp.

En serie av latenta kodningar aktiveras via de högre Ljusfrekvenserna som ni har börjat integrera. Dessa vibrationsmönster innehåller specifika kodningar av färg och toner som kommer att påverka alla celler och organ i kroppen. Succesivt kommer cellerna att börja absorbera och ta upp Ljuset, och dessa ljusbärande celler kommer att börja genomsyra och påverka hela den fysiska kroppen.

Förvandlingsprocessen är då initierad där gifter, emotionella trauman, smärtsamma minnen och upplevelser som har lagrats i kroppen kommer att börja komma upp till ytan, och därmed skapa en mängd obehagliga fysiska problem: värk och smärta i olika delar av kroppen, influensaliknande symtom, huvudvärk, förvirring och tillfällig minnesförlust, för att bara nämna några få.

Nästa nivå av Aurafältets återuppbyggnad innefattar den emotionella kroppen och det astrala medvetandeplanet. När er fysiska kropp utvecklas blir den kapabel att integrera fler och fler förfinade frekvensceller av Ljus. Den fjärde dimensionens verklighet blir mer flytande när den skiftar och ändrar frekvenser, och därför blir er illusoriska värld förvrängd och förvirrande.

Er Gudomliga Diamantkärna integrerar nu mer och mer med Guds Ljus, som aktiverar och ökar styrkan i Guds Strålar i ert Heliga Hjärtcentrum. Den här processen är inprogrammerad i er Gudomliga Blåkopia, och den är också inkodad i ert DNA. Vid denna tid har era celler börjat att reagera på Ljuset, eftersom det kommer att bli den viktigaste källan av livgivande energi.

Det här är den största orsaken till att aspiranter på Vägen ofta radikalt förändrar sin kost till lättare mat, eftersom deras fysiska och emotionella kroppar är mättade med diamanthårda Ljuspartiklar – Gudarnas föda.

Allteftersom ni rör er djupare och djupare in i världar av rent Ljus, blir de fysiska sinnena känsligare och er medvetenhet om färger och ljud kommer att öka. De fysiska sinnenas känslighet innebär att cellerna i ert Aurafält börjar att rensa ut de täta, begränsade energier som har byggts upp under många tusentals år. Det dimmiga fängelse som har avtrubbat sinnena och hållit mänskligheten i träldom, håller succesivt på att bada i Ljusceller.

Detta kommer att resultera i att Aurafältet blir mer strålande allteftersom fler och fler själar vaknar upp till den Gudomliga potentialen inom dem. Den fysiska kroppen måste gradvis bli introducerad till de förändrade effekterna av det Levande Ljuset för att återvinna den ursprungliga Ljuskroppen, som var avsedd för hela mänskligheten.

Kära ni, bry er inte om det kaos och den förstörelse som frodas på Jorden just nu. Fokusera varje dag på ert Heliga Hjärta så att ni kan integrera en maximal mängd av Skaparen Ljus i era fysiska kroppar – och sedan sända ut det i världen. Var medvetna om att de gemensamma ansträngningarna runt om i Världen gör skillnad. Vi är en kraft för det högre goda och kan inte förnekas. Jag är för alltid er trogna väktare och beskyddare. JAG ÄR ÄRKEÄNGELN MICHAEL.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...