Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 30:e april 2017

Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 30:e april 2017

 

 

Ärkeängeln Michael via Ronna Herman ~ Den Fysiska Farkosten: En Underbar, Helig Skapelse

Älskade mästare, låt oss återigen se över några av de grundläggande lärorna, som är så livsviktiga vid dessa kritiska tider av omvandling.

När ni rör er framåt på vägen av Upplysning, och ni får bättre förståelse för kosmiska lagar och universums arbete, välkomnar vi möjligheten att ibland ge er en bättre förståelse för några av koncepten för Skapande, och den fysiska farkostens komplexitet. Därför vill vi ge er en fördjupad förklaring av den Eteriska Kroppens sammansättning, och dess betydelse i processen för Uppstigning.

Den Eteriska Kroppen (eller den Eteriska Vävnaden), som är mycket finare i substansen än den jordiska kroppen, refererar till den osynliga motsvarigheten i den fysiska kroppen. Den Eteriska Kroppen består av den fysiska auran, som förmedlar ert fysiska hälsotillstånd via olika färger, störningar eller brister i det Eteriska Vävnadsmönstret

Känslor av smärta, lidande och förnärmelse, är tankar som håller er från att bli de Ljusbärare ni var menade att vara. Aurafältet, är det osynliga elektromagnetiska kraftfältet som omger den fysiska kroppen, och det ökar energin och strålar vibrationella frekvensmönster från er.

Auran av den mentala kroppen i den Eteriska Vävnaden, är nästan obefintlig hos de som är fångade i begränsningarna av den tredje och nedre fjärde dimensionen. Det beror på att de ser världen och händelserna genom ett illusionsfilter, som skapats av deras tidigare övertygelser, tankar och handlingar.

När man befinner sig i en tre/fyrdimensionell omgivning, kommer den dominerande kraften i den emotionella kroppen från astralplanet. Därför är en stor majoritet av människor under påverkan av sina grundpersonligheter och egots kroppsbegär, som består av en ouppfylld längtan från det förflutna, liksom emotionella obalanser och känslor av att vara ovärdiga och/eller oälskade. En av de mest dramatiska faserna i Uppstigningsprocessen, är att ta sig igenom förvrängningarna i det emotionella massmedvetandets övertygelser, till stabiliteten, friskheten och harmonin av de högre Dimensionerna.

Glöm aldrig, att rädsla tar bort er kraft. Det allmänna massmedvetandets övertygelser, drivs av negativt, fientligt tänkande och motstånd mot nya koncept och förändringar. Majoriteten av massorna är infrusna i en verklighet av smärta och lidande, men de är ovilliga att ta till sig nya expansiva idéer, vilket skulle befria dem från sina självpåtagna fängelser av begränsning.

Det är mycket viktigt att ni förblir stadiga och balanserade inom den accepterade skalan av dualitet, medan ni har uppgifter i den Tredje Dimensionens verklighet. Ni måste också sträva efter att skapa känslomässig harmoni och lugn, inom den Fjärde Dimensionens illusionära värld, när ni söker visdom och strävar efter att bli acklimatiserade till det mentala planet, i den lägre Femte Dimensionen.

Ni måste alltid vara uppmärksamma på er Själs och det Högre Självets viskningar. Det är också viktigt att ni förstår att ni inte har bara ett Högre Själv, utan många fragment/Gnistor av ert Högre Själv, utspridda i hela universum.

Uppstigningsprocessen medför gradvis integration och assimilering av nästa Högre Dimensionella Frekvensnyans av ert Högre Själv. Ni är i processen av att expandera ert Ljus och er medvetenhet. Er omvandling till Självbemästrande, såväl som till Uppstigningsprocessen, kommer att påskyndas mycket när ni har utökat er egen livslinje av Ljus – en eterisk kanal av Ljus – som är er kärnas anslutning till er Gudomliga JAG ÄR-Närvaro.

Ni är också i processen med att återupprätta er anslutning till Livets Flod via er egen Antakarana (Regnbågsbron av Ljus), som innehåller Skaparens Essens som kallas Adamantine-Partiklarna. Under de många tiderna i det förflutna, har mänskligheten minskat anknytningen till Livets Flod/Ljus, så att det hos de flesta människor bara finns en liten droppe kvar.

Var och en av er har en sfär av strålning, som produceras av vibrerande mönster från ert aurafält och er Själs Sång. Uppstigning innebär att hela det kroppsliga chakrasystemet balanseras, vilket kommer att underlätta rensning, rening och balansering av den Eteriska Kroppen/ Aurafältet. Ert mål är att återställa er Eteriska Kropp och Aurafältet till dess perfekta Gudomliga Ritning, vilket är den mänskliga planritningen för er ursprungliga kroppsform, som kallas Adam/Evas Kadmonljuskropp.

Vi observerar er via färgsträngarna i era multipla kroppssystem, fysiska, mentala, emotionella och eteriska, som har skapats av era tankar, handlingar och gärningar, under alla era livstider genom åren.

Er energetiska signatur består av de vibrationella frekvensmönster ni avger dagligen, via era tankar, handlingar och gärningar. Er Energetiska Signatur kan variera kraftigt, när ni befinner er i en Tre/Fyrdimensionell omgivning. Men när ni rör er längs vägen av Upplysning blir er Energetiska Signatur gradvis mer harmonisk och melodisk, och blir så småningom en del av er permanenta

Själs Sång.

Er Själs framsteg följs av frekvenserna i er Själs Sång, och inte av era dagliga handlingar.

Er Själs Sång är sammansatt av vibrationsmönster från Mitten av den Fjärde och de Högre dimensionerna av ovillkorlig kärlek, visdom, balans och harmoni. Som en Mästare av Själv kommer er Energetiska Signatur och er Själs Sång att sammanfogas till en Himmelsk Mandala av ljud och färg, vilken blir er identitet i de högre Rikena. Ni blir igenkända av styrkan av ert inre Ljus. Ju mer Ljusessens ni inkorporerar i er fysiska kropp, desto starkare kommer er aura att skina.

Den Helige Ande eller ert Högre Mentala Själv, är de insiktsfulla högre intelligenserna som övervakar och reglerar Ljusinfusionerna och Andens gåvor, som tilldelas er enligt er egen nivå av andlig medvetenhet, och era nuvarande behov. Särskilda fördelningar övervakas och fördelas också av ert Heliga Mentala Själv, som är mellanhand mellan er och er JAG ÄR- Närvaro/Guds Själv.

Meditation hjälper till att disciplinera det lägre sinnet och egot, så att ni medvetet kan tona in och få inspiration från ert högre sinne. Det kräver tålamod och disciplin att stoppa sinnets pladder, som är normen för de som är avstängda från sitt högre medvetande. Vi föreslår att ni utövar aktiv och passiv meditation.

Ett påbud eller en affirmation är en bön med kraft. Det bör vara en kortfattad, positiv bekräftelse, uttryckt med tillförsikt och en avsikt om att den kommer att manifesteras i rätt form, vid rätt tidpunkt.

Om bekräftelsen skickas fram med en kärleksfull avsikt för det högsta goda, anpassar ni er vilja med den av ert Högre Själv; och den universella lagen kommer att försäkra att era medskapande tankar och förväntningar, kommer att kombineras med andra likasinnade. Således kommer de att öka i styrka och kraft. Tyst meditation lyssnar efter ett svar från ert Högre Själv, er skyddsängel eller Den Helige Ande.

Kom ihåg att en person som är centrerad inom sitt Heliga Hjärta och sitt Heliga Sinne, kan förmedla kosmiska sanningar och inspirerade tankar till miljontals människor, medan de kärleksfulla vibrationerna i deras aurafält, välsignar alla de kommer i kontakt med.

Ro och glädje är kvaliteter från Själen. När intelligenta resultat av kärlek når själen, har den dominerande kraften inombords och i egots personlighet blivit kontrollerad. När ni framgångsrikt löser upp ljusets membran som skyddar ingången till ert Heliga Sinne, får ni tillgång till ert eget förråd av Gudomlig Visdom.

Låt oss ge er lite information, angående några av de många symtom från Uppstigningen som ni, de initierade, upplever just nu. 

** Ni drar er ur sociala aktiviteter och sådant som var roligt tidigare. Höga ljud, folkmassor och bullriga aktiviteter stör er, och ni längtar efter avskildhet och kanske naturens lugn. När era vibrationsfrekvenser stiger och blir mer harmoniska, kommer ni att undvika folk, händelser och platser som avger lägre disharmoniska frekvenser. Och gradvis, kommer ni att ha mindre och mindre gemensamt med vissa vänner och släktingar, särskilt de som är negativa, fördömande och ovänliga mot andra.

** Ni kan få intensiva energipåslag, som gör att ni knappast kan stå still, och ibland kan ni känna er så lätta inombords att ni knappt känner kroppen. Vid andra tillfällen kan ni känna er så nedtyngda att ni nästan sjunker ner i marken, och ni kan uppleva extrem trötthet. Era kroppar genomgår en intensiv metamorfos på eterisk och cellulär nivå, och några av dessa transformationssymptom är inte trevliga – speciellt inte för de som är äldre eller har en svag kropp.

** När Kundalini (den Heliga Elden) börjar stiga upp i er ryggrad (den eteriska Ljuskanalen), kan ni uppleva perioder med intensiv inre värme, medan kroppen till det yttre känns kall och till och med kallsvettig. Det är därför det i första hand är bäst att sträva efter en gradvis frisättning av Kundalini-elden, som finns lagrad i baschakrat i ryggraden, så att ni sakta kan integrera Guds Ljus av högre frekvenser. Snabbt och mycket, är inte nödvändigtvis bättre, när ni befinner er mitt under processen av transformation i Uppstigningen.

** För de i de tidiga stegen av processen, kommer integrationen av den renande Ljusfrekvensens upplevelse, inte att bli alltför dramatisk. Men för de Stjärnfrön som kommit en bra bit på väg, och har kommit överens om att vara Världens Hjälpare – och måste rensa vägen för andra – kan det vara en oerhörd process, eftersom de integrerar högre och högre frekvenser av Ljus, för att dela med andra.

** Ni kan känna er som om ni är i en känslomässig berg-och dalbana eftersom ni upplever många upp-och nedgångar. Ni går in och frigör mycket påverkad energi/disharmoniska frekvensmönster, från en djup cellulär nivå. Det är viktigt att låta dessa känslor komma till ytan, så att de kan förvandlas till en renare Ljussubstans. Det är också viktigt att ni lär er att observera vad som händer – att objektivt se, bearbeta och rätta till, med kärleksfullt tålamod och förståelse för det som uppenbaras för er..

** Era matvanor kan förändras drastiskt. Oavsett vad ni väljer att äta, följ er inre vägledning och övervaka hur er kropp mår efter att ni har intagit någonting. Era kroppselement eller den inre kroppsintelligensen vaknar upp, och om ni är uppmärksamma, kommer det att leda er till rätt mat och kost. Kom alltid ihåg att måttlighet i allt, är nyckeln.

** Ni kan ha mycket konstig värk och smärta, som inte klart går att diagnostisera. Det finns många mindre chakran och meridianpunkter i den fysiska kroppen. Eftersom de högre frekvenserna av Ljus, försöker strömma genom hela kroppen, kan de stöta på motstånd i dessa viktiga områden, och kan orsaka obehag. Ett av de vanligaste områdena för obehag, är i övre delen av ryggen, i området mellan skulderbladen.

** Ni kanske känner er som om ni förlorar förståndet eller åtminstone minnet. Det finns multidimensionella nivåer i hjärnan, och när ni höjer ert frekvensmönster, blir de lägre nivåerna i hjärnan gradvis renade. Därför kan ni inte längre, eller har inte tillgång till, så mycket av er gamla negativa historia, så väl som de många trivialiteter ni lagrat där. Ni kommer att få tillgång till de högre nivåerna i hjärnan, där ert Heliga Sinne finns. Föreningen mellan det Heliga Sinnet och det Heliga Hjärtat, är en integrerad del av Uppstigningsprocessen.

Älskade Ni, ni måste tillstå att det är en spännande tid att vara i den fysiska kroppen. Men er fysiska kropp kämpar för att hålla jämna steg med de ständigt ökande frekvenserna, som ni integrerar ögonblick för ögonblick, dag för dag. Många av er som inte har varit förkylda, haft influensa eller magproblem på många år, upplever nu dessa symtom, och några av er frågar, ”Vad gör jag för fel?”

Ni gör inte något fel, mina modiga vänner; Det är det ni gör rätt som orsakar några av dessa obekväma tillstånd i kroppen. Vi håller med om att dessa saker inte är trevliga att uppleva. Vi vill dock ge er en annan del av sanningen som ni kan fundera på.

Många av er som är djupt inne i Omvandlings-/Uppstigningsprocessen, har dessa obehagliga symptom för att snabbt transmutera de gamla negativa energierna i er fysiska kropp. Ni kan kalla det en transmutation eller ett dop av eld, en förbränning/ett frigörande av gamla frekvensmönster, för att låta de högre, mer raffinerade kristallina cellerna av medvetandet infiltreras, och bli de dominerande inombords.

Alla virus är inte dåliga, inte heller de obehagliga symptomen ni upplever. Se dem som ett medel för att till slut tjäna en högre syfte. Dessa saker kommer också att passera, kära ni.

Vi ber er att ta hand om er själva – och uppmärksamma era fysiska kroppar som aldrig tidigare – när ni lär er att känna igen signalerna eller meddelandena från er kloka kroppselement. Hur ska ni kunna njuta av den vackra världen med kärlek, glädje och överflöd som ni skapar, om er värdefulla fysiska kropp inte är viril och frisk?

Förena er med oss i er Pyramid av Ljus, älskade ni, och låt oss hjälpa er igenom processen så det blir lättare, med nåd och stor glädje. Må vår Fader/Moder Guds utstrålning skölja över er och fylla er med det Eviga Ljusets Liv. Vet att vi alltid är nära för att vägleda och skydda er.

JAG ÄR Ärkeängeln Michael

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from :RonnaStar@earthlink.net

“Archangel Michael via Ronna Herman ~ The Physical Vessel: A Wondrous, Sacred Creation,” April 29, 2017, at http://www.starquestmastery.com/

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...