Ärkeängel Mikael via Ronna, 1 mars 2019

Ärkeängel Mikael via Ronna, 1 mars 2019

MEDDELANDEN FRÅN ÄRKEÄNGEL MIKAEL ** LM-3-2019

VÄGEN AV UPPSTIGNING

ÖVERVAKAD AV ÄRKEÄNGEL MIKAEL ** RONNA / ANDLIG SKRIBENT

 

Älskade vänner, för en tid sedan förklarade Ärkeängel Mikael för mig:

”Som budbärare av den avancerade Kosmiska informationen för den Nya Tiden, då ni integrerat resten av era Själsfragment från de tredje och fjärde dimensionerna – och ni är i färd med att få tillgång till nybörjarnivån av den HELIGA TRIADEN, i den Femte Dimensionen – är det nödvändigt att ni visar er förmåga att direkt föra fram en del av den nya kunskapen, från de högre Planen av medvetenhet. Detta måste uppnås genom er egen expanderade, intuitiva medvetenhet. Denna process är nödvändig, för att blanda er fysiska och mentala fallenhet med era intuitiva högre förmågor – kopplingen till er Spirituella Triad – via det Heliga Sinnet.”

Älskade Mikael har bett mig dela med mig några av de viktiga lektionerna och teknikerna, han delgivit oss under de senaste 25 åren. Från och med 2019, kommer jag att lägga upp några av de viktigaste sammanställda lektionerna, från Ärkeängel Mikaels sju böcker.

 

DE ÅTTA STEGEN FÖR EXPANDERING AV MEDVETENHETN:

STEG 1:

Ni tonar gradvis in och börjar lyssna på ert samvetes lilla röst, (ert inneboende Själs-Själv), och ni påbörjar processen av att läka och harmonisera er Känslomässiga Natur. Så småningom tillåter ni ert Själs-Själv att bli guiden och regissören, för ert livs upplevelser, i stället för egots vilja. Ni börjar processen av att uppgradera och renodla er Emotionella Kroppsmedvetenhet, vilket kan vara smärtsamt och utmanande, men också givande och Upplysande.

 

STEG 2:

När ni påbörjar djupdykningen ner i ert undermedvetna sinne, initierar ni processen av att anpassa er emotionella vilja med er Översjäl / ert Högre Själv och den Gudomliga Viljan. Ert mest använda mantra eller bekräftelse blir: ”Din Vilja kommer att följas för allas bästa.”

När ni förstått att ni är elektromagnetiska, energetiska Varelser, kommer ni förstå att ni ständigt utstrålar energetiska tankeformer, till världen runt er. Ni måste sedan uppleva dessa positiva eller negativa tankeformer som händelser eller situationer, av samma frekvens. Er egen värld ställer sedan oupphörligt om sig själv, för att passa er nuvarande bild av verkligheten. Genom att testa och begå misstag, börjar ni så sakteligen förstå lagen om Orsak, Verkan eller Karma.

Ni kommer att visas en del negativa karaktärsdrag eller vanor med beroende, som kommer att betonas så att ni då kan släppa, ändra eller förbättra dem, och därmed återsända frekvenserna av de negativa vibrationerna, så att de kan balanseras och harmoniseras, när ni rör er genom processen för Själens integration och Självkännedom.

Det kommer att uppstå tillfällen då ni upplever ”Själens Mörka Natt”, i er strävan av att rensa, harmonisera och balansera de många negativa tankeformer ni fortfarande bär inom er fysiska kropp, ert Aurafält och DNA. Ni kommer att ha toppar och dalar, emotionellt och mentalt, när ni djupare och djupare rör er in i processen av rensningen och förädlingen av era jordiska kroppars fyra system: det fysiska, emotionella, mentala och eteriska.

Ni kommer att uppnå förståelse, och ni kommer aktivt att börja använda den Universella Lagen om Manifestation, då ni långsamt renodlar era förmågor som medskapare på det jordiska planet av existens. Med ny medvetenhet, förtroende och tillit i arbetet med Universum, kan ni gradvis släppa kontrollen på en känslomässig nivå, till er Över-Själ/ Ert Högre Själv, för nu förstår ni att er Gudomliga Födslorätt är att njuta av kärlek, skönhet och gåvor från er Fader/ Moder Gud. Ni förstår nu att ert Högre Själv ser sakerna från en högre utsiktsplats; därför kommer ni alltid att vägledas till bästa resultat.

 

STEG TRE:

När ni tar er uppåt på Uppstigningens trappsteg, lär ni er också att se på händelserna i ert liv från en högre utsiktsplats. Ni har genomgått den smärtsamma processen av att bryta och heala alla tidigare överenskommelser med Karmisk interaktion som ni upplevt, så att ni kan skära av alla kvarvarande energetiska band mellan er. Ni förlät kärleksfullt och har bett om förlåtelse, så att varje person, åter igen, kan bli en egenmäktig Varelse. Genom att heala och transmutera den förmodade framtiden, som ni skapat under många av era tidigare livstidserfarenheter, rör ni er in i framtiden utan den tunga bördan av tidigare negativa handlingar.

Över tid, och efter mycket Själssökande och bearbetning, strävar ni successivt efter en viss grad av emotionell frigörelse. Ni älskar innerligare och är mer medkännande, när ni börjar leta efter, och se det bästa i alla runt omkring er. Ni går successivt mot ert eget koncept och medvetenheten av enighet, i stället för det av egot drivna begreppet av separation, jag, kontra alla andra. Ni har lärt er att se era prövningar och utmaningar som möjligheter för tillväxt, i stället för bestraffning och otur. Som ett resultat vibrerar era Emotionella Kroppars medvetenhet med mycket högre, mer harmoniska vibrationsfrekvenser. Ni är nu redo att fokusera uppmärksamheten på upplyftning och harmonisering av er Mentala Kropp.

 

STEG FYRA:

Under detta steg börjar er Över-Själ / ert Högre Själv, att spela en mer aktiv roll i omvandlingsprocessen, som ert Själs-Själv sakta integrerar i de högre frekvenserna (attribut, egenskaper och dygder) från er Över-Själ / ert Högre Själv. Ni börjar processen av att granska era övertygelser, vanor och egenskapen i er mentala medvetenhet. Ni omvärderar de stora fördömanden och attityder, som använts av era äldste, er kultur, religiösa och ledare av regeringar, när ni rör er ut ur massmedvetenheten i de lägre Astralplanen.

 

STEG FEM:

När ni börjar renodla frekvensmönstren i er Mentala kropp, får ni så småningom tillgång till ert Heliga Sinne och den skattkista av högre mental medvetenhet som lagras där. Ert Heliga Sinne och det Heliga Hjärtat förenas med er Över-Själ / ert Högre Själv, vilka får det vägledande uppdraget i ert andliga sökande. Ni blir mer tolerant mot andras övertygelser, eftersom ni lär er att det finns många vägar att följa; ni är dock medvetna om att alla Vägar till sist leder till samma destination. Ni lär er vara omdömesgilla för vad ni kan acceptera som er sanning, och ni accepterar bara de sanningar som resonerar positivt inom er Varelses Heliga Kärna. Era tankars horisont blir bredare, och många av er kommer att utveckla en önskan om att lära sig mer om sina andliga ursprung: varför ni finns på Jorden, vilket ert uppdrags syfte är för denna livstid och vad som händer med er när ni trancenderar?

 

STEG SEX:

När ni höjer frekvenserna hos era Mentala och Emotionella kroppar, börjar ert chakrasystem att snurra mycket snabbare – på ett harmoniskt sätt. Detta resulterar i en tändning eller aktivering av det eteriska ljusröret som löper genom ryggraden, upp genom Medulla Oblongata (Uppstigningschakrat) i det Heliga Sinnet, och ut till Kronchakrat. Energispiralen som börjar flöda uppför ryggraden kallas Kundalini, och den innehåller de Heliga Vita Eldfröatomerna av Skaparens Ljus som kallas Adamantinpartiklar,

Portalen till det Heliga Hjärtat har öppnat, så att ni nu tar emot Admantinpartiklar av Ljus via den bakre portalen för ert Heliga Hjärta, såväl som ett nedåtgående flöde via Kronchakrat, och ett uppåtriktat flöde av Kundalinielden längs den Heliga Vägen av Kraft/ Ljus. Denna process kommer att påskyndas och ökas på om ni tillämpar medveten andning, såsom Oändlighetsandning (Infinity Breath) eller andra djupandningstekniker, tillsammans med affirmationer om handlingskraft.

 

STEG SJU:

Nu har ni lärt er att HEALA DET FÖRGÅGNA och skriva MANUS FÖR ER FRAMTID, så att ni kan fokusera på det EVIGA ”NU”-ÖGONBLICKET – Skapelsens STILLPUNKT. Ni kommer att ha slagit samman ert fysiska intellekt, med den andliga visdomen hos er nu bofasta Över-Själ / Högre Själv. Det betyder att ni inte bara förstått och accepterat de många andliga sanningarna ni lärt er, utan har också integrerat dem, och ni utstrålar nu frekvensmönstren för de renodlade lärorna av visdom.

När ni drar fram mer och mer vibrationella frekvensmönster, från de högsta planen av den fjärde dimensionen, kommer er Själs Sång att anpassas till, och vara i resonans med, mycket högre vibrationsfrekvenser. Detta sätter igång ett HIMMELSKT STRIDSROP för de återstående Fyrdimensionella Fasetterna i ert Högre Själv, om att börja processen med att långsamt röra sig in för anpassning till er egen Ljusspalt. Nedladdningen av era Högre Självs Facetter börjar tillsammans med er Över-Själ / ert Högre Själv att nu skynda på, och era framsteg på Uppstigningens väg kommer också att påskyndas. Ni är nu redo att flytta in i Flödet av Livets Flod – Antakaranaflödet av Kosmisk Energi – och ni vet att ni kommer att guidas och styras, när ni ”UTAN TVEKSAMHETER FÖLJER ANDEN.”

 

STEG ÅTTA:

Ni blir gradvis bekväma med ert nya tillstånd av att vara, och ert nya sätt att se världen. Ni värdesätter ensamheten när ni tar er djupare och djupare in i ert Heliga Varande. Ni tillbringar nu varje dag i en Levande Meditation och med Levande Böner kommer ni att vara centrerade i ert Heliga Hjärta. Den jordiska illusionen har nu minimal påverkan på er; men er kärleksfulla medkänsla har nu vuxit till att omfatta alla Varelser och all Skapelse.

 

Ärkeängel Mikael:

Mina älskade Ljusbärare, vi ber er att se varje prövning och utmaning som ett tillfälle att släppa uttjänta tankar och vibrationella mönster, som inte längre tjänar ert bästa. Vi uppmanar er att se era livserfarenheter genom filtret i ert Heliga Hjärta och Sinne, när ni drar fram de Vita Eldfröatomerna av Liv/Ljus och infuserar dem med er kärlek, innan ni strålar ut dem till världen och mänskligheten. Vi finns alla i denna kosmiska dans av evolution, och tillsammans kommer vi att segra. Jag är Ärkeängel Mikael

 

 

Överförd genom Ronna Vezane * * STAR * QUEST *

www.StarQuestMastery.com *** Email: RonnaStar@earthlink.net

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...