Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman 27 mars 2018

Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman

27 mars 2018

Älskade Mästare, det har gått en tid sedan vi diskuterade Städerna av Ljus i de högre sfärerna och den förunderliga gåva som gjorts tillgänglig för mänskligheten. Vi har sett att många av er, som en del av ert uppdrag på Jorden, är aktivt involverade med förankringen av Skaparens Ljus(Adamantinpartikar) inom er själva, in i Jordens kristallnät, och sedan strålar återstoden ut till världen i stort.

Emellertid, även om missnöje, rädsla och ilska råder, är majoriteten i mänskligheten fortfarande inte redo att acceptera det faktum att stora förändringar på alla livets områden är på väg och att tid är av högsta vikt. Massorna är fortfarande i förnekelse och motståndare till förändringar, och de flesta är oförmögna att ta till sig det som de tycker är långsökta, radikala läror om den kommande åldern av Upplysning.

Vi har gång på gång talat om för er att ni är signalöverförarna, mottagarkärlen, de mänskliga farkoster som framtidens raffinerade frekvenser måste flöda in i och genom för att bli förankrade på Jorden och tillgängliga för alla jordiska skapelser. Det är därför det är så viktigt för er att balansera och harmonisera era personliga frekvensmönster och att ”återvända till centrum”, för att inrymma den största mängden av den kristallina Skapelseelden av Liv/Kärlek.

Om ni kommer ihåg så förklarade vi för en tid sedan att då Jorden formades och gjordes redo för mänskliga invånare, blev gigantiska kristallina spiror av Levande Ljus implanterade djupt inom Jorden och sträckte sig också högt upp i skyn ovan marken.

Dessa kännande spiror, som omgav världen, var mottagarna och sändarna av de heliga geometriska koderna av Ljus från den Stora Centrala Solen, och de energetiska koderna/frekvenserna på Jorden strålades sedan tillbaka till de högre sfärerna så att de Stora Ljusvarelserna kunde följa framstegen för Jorden och mänskligheten.

Dessa magnifika pelare av Ljus användes också för att modifiera och raffinera den Gudomliga blåkopian och frekvenserna av Ljus som sändes vidare till Jorden och genom nätverket. När Jorden föll in i densiteten av de Tredje/Fjärde Dimensionerna blev det en dramatisk ökning av kataklysmiska händelser varvid de flesta av dessa stora spiror bröts, splittrades och begravdes djupt inne i Jorden.

Bara några få av dessa magnifika vaktposter finns kvar; de är dolda av en täckelse av växtmaterial eller lager av jord och sten. De flesta av de förunderliga kristaller som kommer tillbaka till er i denna mirakulösa tid av transformation är fragment av dessa stora spiror. Är det då konstigt att de blivit så värdefulla för er då de hjälper er att återfå några av de underbara minnena från ert uråldriga förgångna och skapar visioner om ert hem bland stjärnorna?

Många av er har flitigt förankrat stenarna för uppstigning, som vi instruerade er att göra i samband med information om hur man kan besöka den närmaste Ljusstaden, och hur man ställer in vibrationsfrekvenserna för de femte och Sjätte Dimensionerna för att påbörja flödet av Adamantinpartiklar in i er eteriska farkost i er Femtedimensionella Pyramid och ner in i er jordiska fysiska farkost.

Vi har förklarat för er hur ni också kan ta en liten portion av Adamantinpartiklarna av Ljus som ni laddar ned och integrerar i Världspyramiden i de högre Dimensionerna för det högsta bästa för alla. Ni kan också tillägna en portion alla andra Pyramider ni skapat eller hjälpt till att skapa. En full förklaring och procedur om hur detta görs har tidigare givits.

Det är dags att ge er en mer detaljerad förklaring gällande förankringssternarna för uppstigning och varför de är så viktiga. De två klara kristallstenarna representerar Skaparens kristallina Ljuseld, eller Adamantinpartiklarna som vi döpt dem till i denna kommande era.

Eftersom det inte är möjligt att ersätta de stora kännande kristallspirorna runt Jorden, kommer dessa stenar att ha samma funktion som mottagare och sändare tillsammans med er alla som mottagande bägare av raffinerat, medvetet Ljus.

De två små ametiststenarna kommer att dra fram den Violetta Flamman av transformation från den Sjunde Strålen, och kommer att stråla den ned i många nivåer på Jorden, därmed aktiverande de stora ametistsvärmarna, och de eteriskt inkapslade kamrarna av den Violetta Flamman som placerades strategiskt runt Jorden i väntan på lämplig tidpunkt att brista till liv och påbörja den upplyftande, omvandlande processen i Jordens inre struktur.

Detta kommer också att snabba upp processen med att aktivera det kristallina nätverket som omger Jorden vilket, i sin tur, ytterligare kommer att accelerera uppstigningsprocessen för Jorden och mänskligheten.

Föreställ er ett fokuserat skaft av Ljus strålande ner från Ljusstaden i ert område, direkt in i er personliga uppstigningssten, i diamantmönster formation, och sedan ner i Jordens kärna. Detta kommer också att accelerera förankringen av det kristallina nätverket i er personliga omgivning. Detta, i sin tur, kommer så småningom att resultera i skapandet av ett heligt utrymme av skönhet och harmoni, där frid och stillhet råder.

Det kommer en tid, efter att ni aktiverat er egen Ljuspelare för uppstigning, via er personliga pyramid i den Femte Dimensionen, när kraften i er magnetiska resonans kommer att dra fram och förankra en uppstigningspelare av Ljus i det kristallina nätverket genom er begravda uppstigningsstens diamantmönster. I och med det påbörjar ni processen att stråla mer och mer av detta omvandlande Ljus ner i Jorden och ut till er omgivning.

För att friska upp ert minne och för att påminna er om att det är extremt viktigt att bli bärare av Skaparens Ljus, upprepar vi ett kort utdrag från ett tidigare meddelande:

Portalerna är nu öppna, men ni måste resa er upp och gå in, för denna stora gåva av strålande Ljus är bara tillgänglig för dem som står stadigt på vägen till uppstigning och är kapabla att bli döpta i det Levande Ljuset av ny Skapelse.

Nyckeln till varje Högre-Dimensionell inre helgedom är vibrationell, den ena mer raffinerad och utsökt än den andra. Om ni har läst våra meddelanden de gångna åren, och har ansträngt er att integrera bara en liten del av vår lära, då är ni redo att vara en del av detta stora uppdrag och inträda i en Ljusstad.

Om ni fortfarande hyser tvivel, gå in i er Pyramid av Ljus och ligg på kristallbordet därinne. Be era änglavänner hjälpa er att harmonisera ert frekvensmönster både inom och utom, och sedan, medan ni är i meditativt tillstånd, föreställ er, med ren avsikt, den dubbla helix spiralen av Ljus. Se er själva lyftas upp längs spiralen till höger och låt ert Högre Själv orkestrera er resa in i Ljusstaden.

Ställ inga villkor på er resa, förvänta er inget särskilt resultat. Låt Anden vara er guide och ni kommer inte att ledas på villovägar. Ni kommer att ingjutas med den lämpliga mängden av Skaparens Ljus, så mycket som ni kan integrera, processa och projicera ut i världen. Inte mer, inte mindre.

Gradvis kommer ni, de uppstigande Stjärnfröna av ny Skapelse, att röra er längre och längre in i den inre helgedomen av Ljus, då ni tar mer och mer av Skaparens raffinerade Eldljus och den Gudomliga Symboliken av framtiden med er tillbaka till Jorden. Kom ihåg, älskade, att på många sätt planterar ni fröna för uppstigning för mänskligheten och Jorden. Som det sagts, ”Då ni lyfts upp, lyfts Jorden och alla dess invånare upp”.

Kära ni, vi är medvetna om att detta är tider med mycket stress och stor förändring. Det är viktigare än någonsin att ni inte låter er dras ned i spiralen av rädsla och negativitet som byggs upp inom mänsklighetens kollektiva medvetande.

Ni måste vara fasta i er beslutsamhet att förbli centrerade och fokuserade på er personliga vision om framtiden. Låt inte andra leda er bort från er väg på grund av någon falsk pliktkänsla och gamla band som binder er vid illusionen i de Tredje/Fjärde Dimensionerna.

Lova er själva att ni hädanefter bara kommer att göra sådant som ni tycker är spännande och ger en känsla av tillfredsställelse, för däri ligger ert uppdrag och hur ni bäst tjänar.

Då ni för in mer glädje i era liv kommer andra att se det och börja följa ert exempel, och då ni aktiverar denna inre kraftkälla mer och mer, kommer det att trigga det som behövs för att andra ska öppna sina hjärtcenter och påbörja uppvaknandeprocessen.

Ni kan vara katalysatorn som hjälper dem inom er påverkanssfär att snabbare gå genom processen att hela känslomässiga sår, och med era visa ord kan ni inspirera dem att vända sig inåt och börja lyssna på Andens puffar.

Var medvetna om att det kommer att finnas människor som kommer in i era liv och kanske försöker avskräcka er från er väg då ni rör er längs uppstigningsspiralen, och det kan finnas några som ni kommer att lämna bakom er då ni fördjupar er i upplysningens komplexitet.

Då ni lär lektionerna som presenteras er, och blir redo att avancera mot Ljuset, kommer många av de omkring er att vara fast i illusionen i de oharmoniska lägre dimensionerna. Döm inte. Välsigna dem och låt dem följa sin egen väg, men låt dem inte hindra er på er väg.

Sådana som ni finns i förtruppen, de som är tillräckligt modiga för att kliva ut och bort från populära uppfattningar och det begränsade massmedvetandet i den Tredje- och lägre Fjärde-Dimensionella miljön. Låt dessa visioner som ibland fyller ert medvetande komma fram, och tillåt er själva tala de visa ord som ofta flyter genom era sinnen.

Ni är i processen att få tillgång till mer och mer av ert Heliga Sinne – ert eget kosmiska bibliotek där en stor rikedom av information, kunskap och uråldriga minnen finns lagrat.

Ni måste komma ihåg att i dessa många gångna tider har nästan varje Själ som fötts på det fysiska planet blivit uppfångat av massmedvetandets trossystem i de Tredje/Fjärde Dimensionerna. Som ett resultat har kärnfrågorna från det förflutna och ofullkomligheterna i förfädernas DNA orsakat många symptom att manifestera närhelst någon låtit sig känna sig oälskad eller ovärdig, eller känt skuld, skam eller harm i någon form.

Under dessa betydelsefulla tider av omvandling kommer Ljuset av Evigt Liv inte att förnekas. Det gräver i de djupaste fickor av negativitet inom era multipla kroppsliga system. Då dessa låga tankeformer stiger till ytan kan de skapa stort obehag på olika sätt, för de har varit en del av er fysiska makeup under mycket lång tid. De kanske inte släpper taget så lätt, älskade, men ni måste stå fast.

När de motstående styrkorna av Ljus och skugga möts, går Ljuset till slut alltid mot seger. Så bli inte avskräckta, för när ni går djupare och djupare in i er inre kärna ges ni möjlighet att, en gång för alla, till Ljuset släppa alla frekvenser av disharmonisk natur som inte tjänar ert högsta bästa.

Omvandlingsprocessen ökar farten exponentiellt; dock kommer det att bli mycket lättare för de av er som aktivt tar del i er egen uppstigningsprocess. Kom ihåg att alltid be om lätthet och behag.

Mina trofasta krigare, är ni redo att stiga fram och acceptera den sista fasen av ert uppdrag på Jorden? För i dessa kritiska tider behövs ni som signalöverförare och sändare av denna raffinerade energi för att hjälpa mänskligheten och Jorden genom denna viktiga övergångstid.

Det är orsaken till att jag åter har kallat samman mina legioner, och varför jag gör min närvaro känd för de av er som accepterat att spela en viktig roll i det stora drama som nu utvecklas på Jorden. Då ni överflödigt fyller upp er själva med elixiret av Kärlek/Ljus från Skaparen kommer er påverkanscirkel att vidgas.

Först kommer ni att omvandlas, sedan, gradvis, de i er omedelbara omgivning – sedan kommer det att stråla längre och längre ut i världen. Då ni låter ert Högre Själv vägleda er och bli mer integrerat inom er kommer mer och mer inspirerande tankar till er.

Det finns många sätt att låta Anden manifesteras genom er; låt det bara ske naturligt, kära ni. Vår Moder/Fader Gud med fullt sällskap från de högre sfärerna är här för att stötta, uppmuntra och älska er ovillkorligt.

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael

 

 

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permissionRonnaStar@earthlink.net

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

You may also like...