Ärkeängeln Mikael via Ronna Vezane, 2 april 2023

 

 

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane

2 april 2023

Själen går Samman, Tidsinställda Minnes-Frö-Atomer

Ronna: Käraste vänner och själs-kamrater:

”Medvetenhets Tidsceller” är ett annat namn på en speciell typ av Minnes-Frö-Atomer. Det finns Minnes-Frö-Atomer i vårt DNA:s Gudomliga Blåkopia som är programmerade att aktiveras vid vissa stadier i vårt liv. Det finns också ”Händelseaktiverade Minnes-Frö-Atomer”, vilka sker när en individ triggar antingen högre frekventa Minnes-Frö-Atomer eller sådana med lägre frekvens, vilka innehåller våra gåvor, talanger och attribut, eller våra karmiska tester och utmaningar inom vår nuvarande Gudomliga Blåkopia. Under vårt drama av livet, aktiveras dessa Minnes-Frö-Atomer av våra tankar, avsikter och interaktioner med andra.

För detta under-universella experiment i dualitet och mångfald – i vår lägre frekventa tredje/fjärde dimensionella verklighet – var vår gudomliga blåkopia programmerad så att vi skulle få specifika minnes-frö-atom nedladdningar av avancerade, högre vibrationella mönster vid dessa ungefärliga åldrar:

  • Den första Minne-Frö-Atomen inplanterades i fostrets Diamant-Kärnas Gud-Cell i livmodern
  • Den andra nedladdningen inträffade runt sju års ålder.
  • Den tredje Minnes-Frö-Atomens själsfragment gick samman med det heliga hjärtats kärna vid 12 till 14 års ålder.
  • Den fjärde sammansmältningen inträffade vid tidig 20 års ålder.
  • Den femte schemalades att laddas ned i sen 30 eller tidig 40 års ålder.
  • Den sjätte utformades för att gå samman med den fysiska farkosten runt 55 års ålder
  • Det sades mig också att den sista nedladdningen – den sjunde – skulle ske någon gång från mitten till sen 60 års ålder.

Emellertid, under varje tidig livstid, om en person aktivt och avsiktligt ”strävar efter att utvecklas till Själv-mästarskap på uppstigningsvägen,” skulle processen bli väldigt annorlunda.

Oavsett ålder, om vi har harmoniserat och balanserat våra fyra lägre kroppsliga system: fysiskt, mentalt, känslomässigt och eteriskt, och aktivt förkroppsligar och använder visdomen och talangerna i vår nuvarande livstids Gudomliga Själs Blåkopia, kommer vi att automatiskt beviljas inträde på en accelererad Väg mot Uppstigning.

Över tid kommer denna process att främja och slutligen resultera i en succesiv nedladdning av de många högre frekventa Facetterna av vår Översjäl – Högre Själv. Och så småningom kommer vi att erhålla tillträde till inträdesnivån för den Femte Dimensionen. Detta är vårt mål och uppdrag i den här livstiden.

Emellertid, om det Heliga Hjärt-Centret inte är öppet och aktivt när vi når mitt till sen 60 års ålder, när Kundalini-energins plötsliga ökning från Rotchakrat når Hjärtchakrat, då vänder den nedåt, logerar inombords och påverkar de tre lägre chakrana negativt.

  • Rotchakrat – Instinnkt/Överlevnad * Första Dimensionen
  • Det Sakrala Chakrat – Känslomässigt/Sexuellt * Andra Dimensionen
  • Solar Plexus Chakrat – Vilja/Kraft Center * Tredje Dimensionen

Det förklarar varför så många äldre människor i sina sena år blir så bittra, ilskna och desillusionerade. De har existerat på minimal Primär Livskrafts-Energi. Därför kommer alla deras negativa frekvensmönster, som inte blivit ”renade och harmoniserade av de högre Ljusfrekvenserna” att bli dramatiskt förhöjda, och de kommer att vara fast i negativiteten av deras förflutna historia. Sorgligt nog kommer de att vara tvungna att uppleva samma lektioner på ett mer intensivt sätt i en annan livstid.

Dessutom kommer deras förråd av Minnes-Frö-Atomer att aldrig ha varit aktiverade eller använda för deras bästa, inte heller till gagn för Jorden och mänskligheten.

Älskade Ärkeängel Mikael har också berättat för oss att detta är en unik tid på Planeten Jorden. Den nuvarande Fiskarnas Tidsålders Blåkopia har upphört, och vi rör oss nu snabbt in i de högre frekvensmönstren i Vattumannens Tidsålder. Vi befinner oss i en era av dramatiska astrologiska förändringar, och också i ett accelererat tillstånd av utveckling och Uppstigning.

Innan vi gick med på och accepterades att bli Vägvisare/Stjärnfrö/Ljusarbetare på Jorden under denna livstid, gavs vi ett ”Gyllene Löfte”. Löftet bestod av att vi i denna enda livstid skulle få möjlighet att tillgå och gå in i den dynamiska Kosmiska Livssubstansen på vår inträdesnivå, Heliga Triaden, och de högre Frekvenserna av Ljus i den Femte Dimensionen. Detta är orsaken till att så många av oss rör oss framåt med hopp och skutt: får tillgång till, integrerar, utstrålar allt mer visdom, kärlek och Ljus. Full integration av visdomen i de Fem Högre Galaktiska Strålarna var det Gyllene Löfte vi gavs.

Ärkeängel Mikael berättar för oss. ”Detta är orsaken till att det är så viktigt att ni flitigt försöker balansera och harmonisera era fyra lägre kropps-system: De Sju Chakrana (Sinnes-centren i er Tredje – och lägre Fjärde-Dimensionella farkost). Detta är nödvändigt för att Andens utstrålning – de Fem Högre Strålarna av Galaktiskt Medvetande – ska kunna flöda in i och genom er då ni hedrar och balanserar kroppen genom rena, kärleksfulla tankar och handlingar.

Genom att utöva djup, vitaliserande och energigivande aktivitet, kommer ni att skapa en perfekt miljö för er Femte-Dimensionella, Vita Elden Minnes-Frö-Atom av Skaparens Essens, att ta fullt herravälde över och bebo er fysiska farkost. Evig kärlek och änglavälsignelser

-. Ronna

Det gyllene löftet kommer då att uppfyllas – detta är ”uppstigningsvägen”

Ärkeängel Mikael: Lagarna om Karma – Nya Regler För den Uppstigande Mänskligheten

Älskade Mästare, många av er upplever den yttersta spetsen av kreativ existens då ni snabbt går genom de återstående förvrängningarna av er gamla verklighet, in i en ett tydligare definierat liv och synsätt. Emellertid, er känslomässiga och mentala medvetenhet står fortfarande på spel, och strider med delningen av de gamla och nya tankeformerna och övertygelserna som virvlar omkring er.

Symboliskt håller ni i er ena hand er rättvist förtjänta högre vibrationella medvetenhet och visdom, då ni testar och validerar era nyligen expanderade sinnen. Ni börjar bli vana vid de många stora och små mirakulösa manifestationer som sker i ert dagliga liv.

Men, å andra sidan, ni försöker fortfarande jonglera den virvlande massan av förvrängda tankeformer som är förhärskande i mänsklighetens allmänna medvetandes trossystem. Jorden och mänskligheten är djupt i klorna på de återstående resterna av den gamla Tredje/Fjärde Dimensionella verkligheten. Därigenom vidmakthållande rädsla, brist, separation och det djupt liggande behovet att kontrollera och dominera andra.

Det är verkligen en kosmisk dans ni befinner er i, och vad vi strävar efter att göra är att hjälpa er hitta den rytm och takt som låter er valsa, glida och surfa på vågtopparna av den Nya Tidsålderns vågor av förändring, liksom modifiera vågdalarna där emellan.

Har vi inte många gånger tidigare sagt er: ”Det stora drama hela mänskligheten nu upplever handlar inte om Ljus eller mörker, gott eller ont, negativt eller positivt, rätt eller fel, för det finns många skuggningar, tolkningar och nivåer av sanning i vart och ett av dessa koncept.” Det ni söker är den mittre eller balanserade Vägen. Detta är förenat med att få alla Facetter av er Varelse: de fysiska, känslomässiga, mentala och eteriska kropparna, återigen tillbaka i harmoni, så att de är i kompatibel resonans och kompletterar och stärker varandra.

Först åstadkommer ni detta på vad som kan betraktas som ett horisontellt sätt, varigenom ni återintegrerar alla de energetiska Facetterna av er själva, vilka ni skapat inom er Eteriska Kropp och ert Aurafält. Ni fokuserar inombords på varje chakra-sinnes center, och genom er upplysta avsikt omprogrammerar ni gradvis dessa center, och ersätter därigenom gamla icke bemyndigande vibrationer med nya förfinade Minnes-Frö-Atomer av Skapare-medvetande.

Då ni gör det strålar den förfinade energin från varje center utåt, och omdefinierar och harmoniserar de attribut och kvaliteter som hänför sig till varje speciellt center. Som vi tidigare lärt er; då ni harmoniserar dessa energicenter, ett efter ett, aktiverar och återansluter ni de Sju Sigillen av Högre Medvetande, vilket tänder den Eteriska Pelaren av Ljus, eller Staven av Kraft, som flödar genom er fysiska farkost, längs er ryggrad.

Som resultat får ni tillgång till mer rarifierade vertikala nivåer av medvetande, kända som ert Högre Själv och Övermedvetna Sinne.  Detta snabbar upp processen med att återföra er ”Ur balans Kors av materia” till dess ”utformade Spektrum av Ljus och Skugga” eller ”Medelvägen av dualitet och polaritet.”

De av er som är djupt inne i denna transformerande process just nu, upplever många motstridiga tankemönster; emellertid, ni lär er att bli observatör av processen och ser ert livsdrama från den högre utsiktspunkten av en mästare. Ni upplever färre och mindre dramatiska låga punkter, och ni processar dessa snabbare, så ni kan gå tillbaka till er krafts center.

Dock är det också en kritisk tid för att testa er förmåga att göra anspråk på vad som kommer att vara er högsta sanning, och att vidmakthålla er balans då förändringens vågor böljar.

Då ni blir vana vid att observera er värld från en högre utsiktspunkt, kommer ni att kunna känna de energetiskt sannolika framtida tidslinjerna, vilka de omkring er skapar med sina positiva eller negativa tankeformer och handlingar. Ni kommer att intuitivt se vad som ligger framför dem om de fortsätter på sin nuvarande kurs – kanske inte detaljerat, men de upplyftande eller stressfulla resultaten av deras handlingar.

Precis som vi inte kan lägga oss i eller lösa era problem, borde inte ni försöka ingripa för dem omkring er. Det ni kan göra är att inte fångas upp i deras negativa drama. Ni tjänar bäst genom att vara en orubblig förebild, och stå stadigt i kraften av ert hjärtas center, i varje ögonblick, oavsett vad som sker i världen omkring er.

De Universella Lagarna om Orsak och Verkan, kända som Karma, har alltid varit en inneboende regel i Skapelsen, varigenom alla ”sam-skapare i de materiella planen av medvetande” måste uppleva vad de skapar. Fallet in i tätheten av misskapelse, varigenom ert aurafält och er kroppsliga form gradvis genomsyrades av de negativa vibrationerna av rädsla, skuld, skam, känsla av ovärdighet och själv-tvivel, resulterade i bildandet av den stora Karmiska Styrelsen och det mäktiga Karmiska Hjulet.

Alltför ofta finner de som kämpar med de tidiga stadierna av Själv-mästarskap att de inte kan stå emot trycket från de dramatiska förändringar som sker i deras personliga värld, så de skiftar tillbaka till de frekvensmönster de är bekväma med. Även om de är otillfredsställda och olyckliga i deras nuvarande personliga verklighet så är det känt territorium, och de är inte redo att gå bortom de starka banden av massmedvetandets övertygelser. Dessa fragment av själv som ni alla skapat har mycket stark vilja, och för många kära Själar är det en svår kamp att få kontroll på det lägre självet.

Med hjälp av ert personliga Femte-Dimensionella Råd av Ljus valde ni, innan ni inkarnerade till era livstider, de specifika, negativa vibrationella mönstren från tidigare liv som ni ville ”transformera till balans och harmoni”. Ni placerades, var och en, i en särskild Holografisk, energetisk miljö med specifika frekvensmönster, vilka skulle vara mest fördelaktiga för att hjälpa er att lära er de lektioner ni valt. Dessutom gavs ni speciella talanger, gåvor och starka tendenser för att hjälpa er att uppfylla ert uppdrag i livet.

De precisa situationer ni skulle uppleva planerades inte. Dock planerades det att ni skulle utsättas för situationer som skulle ge er störst möjlighet att ”läka och harmonisera de obalanserade frekvenserna i era fysiska, mentala, känslomässiga och eteriska kroppar.” Varje Själ inkarnerar till den fäderneärvda familjelinjen och till de frekvensmönster-hologram som kommer att skapa den ”bild av verkligheten” som ger er störst möjligheter.

Varje Själ måste gå med på den valda vägen.

Uppvaknandet av Själv från ett omedvetet tillstånd av Varande är ett av de mest dramatiska stegen i mänsklighetens evolutionära process. För att kunna bli Själv-medveten måste ni bli medvetna om vad som händer i er personliga värld. Ni måste skärpa er tankeprocess och lära er att leva i stunden, eller i NU-ögonblicket. För att erhålla erfarenhet och visdom måste ni tänka på vad ni vill minnas, och vad ni vill behålla i er minnesbank.

Den omedvetna-om-Själv människan driver slumpmässigt genom livet, och tänker vanligtvis inte på konsekvenserna av sina handlingar, och knuffas till synes runt av ödets nycker. Då ni skiftar från själv-dömande till Själv-kärlek skapar det en resonans som utsträcks bortom den fysiska kroppen, och det kommer att börja påverka andra. När den växer sig tillräckligt stark, kan den till och med hjälpa till i healingprocessen av dem inom er sfär av inflytande.

En av förändringarna av de Universella Lagarna för den Nya Tidsåldern, är att mänskligheten givits en Gudomlig Dispens – vilken inte längre kräver att ni balanserar eller harmoniserar en större huvuddel av de negativa vibrationella mönster ni skapat, innan ni kan uppstiga till inträdesnivån för den Femte Dimensionen – Bara 51%

När ni gjort det, rör ni er in i ett gradvis framskridande Tillstånd av Nåd. Därefter får ni hjälp med att mycket snabbt gå genom återstående 49%, då ni erhåller visdomen av era upplevelser, istället för att vada genom lektionerna av orsak-och-verkan situationer. Nu är det viktigt att ni förstår att ni erbjuds gåvan att släppa allt tidigare livs karma, och också alla karmiska skulder från denna livstid. Dock är ni fortfarande ansvariga för tankar, handlingar och dåd ni initierar nu och i framtiden.

Mina modiga, hur stark och varm är er Heliga Eld? Lyser den starkt och värmer andras hjärtan? Eller är det en svag låga, inte ens stark nog att värma ert eget hjärta? ”Kall-hjärtad” är inte ett ord förknippat med en sann bärare av Guds Ljus.

Kom ihåg att ni alltid har ett val: ni kan färdas genom skugglandet tillsammans med dem som hjälpte till att skapa det, eller ni kan med förtjusning gå i strålglansen av Andens Ljus. Vi finns alltid nära för att hjälpa er, dock måste ni gå Frihetens Väg under er egen Vilja/Kraft och Visdom. Ni är mycket djupt älskade.

JAG ÄR ÄRKEÄNGEL MIKAEL.

As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted, or added to, and credit of authorship and my website address is included: www.StarQuestMastery.com

E-mail: RonnaStar@earthlink.net

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *